Vis sprašujete, župani odgovarjajo… NOV!CE 2/2010

0
5037

Občina Domžale

Zakaj na ulici Matije Tomca ni javne razsvetljave?
Pri pregledu javne razsvetljave v ožjem središču Domžal je bilo ugotovljeno, da na ulici Matije Tomca je ustrezna razsvetljava, še več, večina svetilk je že bila zamenjana z varnimi, tako da ustreza tudi uredbi o svetlobnem onesnaževanju. Morebitne poškodbe oz. prekinitve na omrežju javne razsvetljave sproti odpravlja koncesionar za vzdrževanje JR v občini Domžale EIS Skočaj.

Zakaj je občina prenehala podarjati knjige za odličnjake?
Občina Domžale se je v sodelovanju z ravnatelji v lanskem šolskem letu odločila, da se ob koncu posameznega šolskega leta na sprejem župan povabi učence in učenke, ki so se na osnovnih šolah posebej odlikovali vseh osem oz. devet let, povabljeni so bili najboljši glasbeniki iz Glasbene šole, podobno vabilo pa naj bi v prihodnje prejemali tudi najboljši učenci Srednje šole Domžale.
Sprejem bo tudi v prihodnje, le da bomo, podobno kot v letu 2009, upoštevali predloge učencev in učenk ter dijakov, ki so se odlikovali vsa leta šolanja. Na sprejemu bodo prejeli knjižna darila, najbrž pa se bo tudi v prihodnje občina odločala, da kot darilo prejmejo letno vstopnico za domžalski bazen.

Koliko sredstev občina namenja sofinanciranju knjižnih projektov?
V letu 2009 je bilo v proračunu Občine Domžale namenjenih in porabljenih 74.740 EUR za nakup knjižnega gradiva v Knjižnici Domžale. Občina Domžale je soustanoviteljica Knjižnice Domžale.
Na proračunski postavki 183101 Založniška dejavnost zagotavljamo sredstva za založništvo, sofinanciranje publikacij ipd. na podlagi javnega povabila, na katerega kandidirajo tako pravne kot fizične osebe s svojimi projekti. V letu 2009 je bilo v ta namen zagotovljenih 13.200 EUR.

Domžalski bazen, ki je sicer zelo obiskan, kdaj bo prenovljen, povečan in z novimi tobogani?
Se nam v prihodnosti obeta pokriti bazen?
Za bazen je že načrtovana (in ostaja še vedno, kot odprta obveznost) obnova, ki je v grobem zajemala :
– Popolno sanacijo dezinfekcijskih bazenov (delno že realizirano), letos pa bomo, na zahtevo zdravstvene inšpekcije, na glavnih vhodih v bazen zagotovili še prhanje s toplo vodo,
– Nabavo in montažo plastike za prelivne robove celotnega bazena,
– Ureditev okolice, varovalnih ograj, nabava določene opreme (senčila), itd.
Zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete vode ter sanaciji plastičnih oblog obeh bazenov, ki so bile že delno uničene, je bila v zadnjih dveh letih glavna pozornost namenjena sanaciji filtrov.
Načrtovano je bilo tudi povečanje tobogana, vendar pa do realizacije ni prišlo, na eni strani zaradi obnove sedanjega tobogana, na drugi strani pa tudi zaradi pomanjkanja sredstev. Vsekakor pa je uglednejši in povečan tobogan, poleg sanacije ožje površine okrog velikega bazena (zamenjava betonskih tlakov-plošč), prioriteta, ki bo realizirana v obdobju dveh let.
Stalno povečevanje števila obiskovalcev zahteva boljšo ponudbo in lepši izgled, tudi ureditev oz. povečanje tobogana, zato bo vsekakor potrebno najti sredstva za ta namen. Upam, da bodo sredstva za ta namen zagotovljena že v naslednjem proračunu.

Župan Občine Domžale, Toni Dragar

________________________________________________________________

Občina Kamnik

Zanima me, kdaj bo prišlo do razširitve pokopališča kamniških Žal, ker bo to prej ali slej velik občinski problem, če se v tej smeri ne bo nič naredilo?
Občina Kamnik je že leta 2003 začela intenzivno reševati problematiko s pomanjkanjem prostora na pokopališčih v naši občini. V letu 2003 je bil pripravljen in sprejet “Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja K5, K16 Žale”, Ur. l. RS, št. 177/2003. Na njegovi podlagi je bila pripravljena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev pokopališča na Žalah v Kamniku. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila vložena na Upravno enoto leta 2006, ki pa jo je upravna enota zavrnila zaradi nerešene denacionalizacijske problematike z Agrarno skupnostjo Meščanske korporacije.
Zemljišča, ki so predmet spora, so v zemljiški knjigi zavedena kot zemljišča Občine Kamnik. Zaenkrat je Občina naredila vse kar je v njeni moči. Potrebno je počakati, da se zaključi postopek denacionalizacije, upamo pa, da bo rešitev tega zapleta mogoča v bližnji prihodnosti ter da bomo lahko takrat nadaljevali s predvideno širitvijo pokopališča.
Ker pa se na Občini Kamnik zavedamo, da je lahko problematika pomanjkanja zemljišč za grobove problematična, smo se v tem proračunskem letu odločili, da se lotimo nadaljevanja širitve pokopališča v Podgorju, kjer imamo že pridobljeno gradbeno dovoljenje in lahko začnemo s potrebnimi gradbenimi deli takoj, ko se začne gradbena sezona.

Anton Tone Smolnikar, župan

Oglasno sporočilo