Vi sprašujete, župani odgovarjajo… (NOV!CE 10/2010)

0
3080
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 15.junij 2010

OBČINA DOMŽALE

Zanima me, zakaj sprehajalne poti zgornjega dela Bistrice niso tako urejene kot ob spodnjem delu? Nameravajo kaj ukreniti v smeri ureditve, zdaj ko bo vreme toplejše in lepše?
Občina Domžale se trudi, da bi sprehajalne in kolesarske poti ob Kamniški Bistrici urejala celovito. Letošnje deževno vreme resnično zelo vpliva na poti, vendar se bomo potrudili, da bodo poti, ko bo vreme toplejše , lepše urejene.

Glede na podobno situacijo z vrtci, kot v Občini Kamnik (zavrnjenih je več kot 200 otrok), me zanima, kdaj bo Občina Domžale sprejela ukrepe, kot jih je Občina Kamnik – 180 evrov za vsakega novorojenca in 103 evre za vsakega otroka, ki ni v vrtcu?
Občina Domžale oziroma javna vrtca sprejemata otroke v vrtec na podlagi Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok vrtec. Na tej podlagi ugotovaljamo, da so na pod-lagi prijav na razpis sprejeti vsi otroci II. starostnega obdobja, na čakalni listi pa je po zadnjih podatkih 84 otrok I. starostnega obdobja. Postopki še niso v celoti zaključeni oziroma pričakujemo po pravnomočnosti odločb, da se bo število le-teh zmanjšalo na cca 75 otrok na čakalni listi.
Na podlagi navedenega tudi ugotavljam, da stanje v občini Domžale ni primerljivo s stanjem sosednje občine Kamnik.
Niti Zakon o vrtcih, niti Zakon o socialnem varstvu ne dajeta neposrednih pravnih podlag za subvencije, ki jih, kot navajate, zagotavlja Občina Kamnik. Občina Domžale se je odločila za politiko gradnje novih vrtcev in zato vsa prosta sredstva vlaga v za to ustanovljen namenski sklad (Sklad za vrtce), ki je vir financiranja izgradnje novih vrtcev. Tako smo v preteklem letu zgradili javni vrtec oziroma enoto Vrtca Urša, Češmin, letos pa bo zgrajen vrtec v Preserjah. Načrtujejo se tudi druge nove kapacitete, ki so v fazi priprave prostorskih pogojev, projektne oziroma investicijske dokumentacije kot npr. načrti za vrtec v Dobu (priprava prostorskih pogojev), na Krtini, na Viru (šola in vrtec). Za področje predšolske vzgoje je v letu 2010 namenjenih prek 10 milijonov evrov proračunskih sredstev, pri čemer stroški za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev ter druge subvencije staršem za otroke v vrtcih znašajo 4,7 milijona evra, za investicije (vključno z investicijskim vzdrževanjem) pa je namenjenih prek 5 milijona evrov (predviden je tudi najem kredita za gradnjo vrtca na Krtini).
Občina Domžale se je odločila za povečan obseg občinskih denarnih pomoči za socialno ogrožene občane in v ta namen zagotavlja znatna sredstva (v letu 2010, 137.800 evrov) na podlagi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči, pri čemer so tovrstne pomoči deležne tudi socialno ogrožene mlade družine z novorojenci, vendar pod pogojem izpolnjevanja s Pravilnikom določenih kriterijev oziroma ugotovitve težjega socialnega položaja.
Občine, upoštevaje lastno specifično situacijo, probleme sociale sicer rešujejo na različne načine. Menimo pa, da so naši načrti, ki so usmerjeni v zagotavljanje dodatnih kapacitet jav-nih vrtcev in zagotavljanje občinskih denarnih pomoči (tudi mladim družinam) socialno šibkim občanom primerni.
Prijeten začetek počitnic in lep pozdrav,
župan Toni Dragar


OBČINA MENGEŠ

Kdaj se bo uredilo območje Staretovega gradu nasproti Oranžerije? Koliko let bomo morali mimoidoči sprehajalci še trpeti svinjarijo lastnika, ki sramotno kazi okolico?
Po postopku denacionalizacije po letu 1992 je Staretov (Kančev grad) bil prenešen v lastništvo zadnjih lastnikov. Lastništvo je polna pravica urejanja prostora in objektov, občina lahko samo poskuša z lastnikom vzpostaviti dialog in omogočiti, da se uresničuje zaščita objektov in prostora. Lastnik je bil že večkrat opozorjen na dejanja, ki so vidna in motijo obiskovalce kot bližnje sosede. Predstavniki občine so večkrat v minulem obdobju skušali doseči kompromise, vendar žal nismo našli skupnega jezika, saj občina čez svoje pristojnosti ne more. Smo pa v zadnjem obdobju, ko se je izkazalo, da tudi republiška inšpekcija za varstvo kulturne dediščine nima pooblastil za ukrepanje, ker grad ni zaščiten kot spomenik – ne lokalni, ne državni – na predlog ZVKD-ja Kranj, skupaj z občinsko upravo in lastnikom začeli s pripravami na sprejem odloka o razglasitvi gradu za spomenik lokalnega pomena. Računamo na uvrstitev odloka na junijsko sejo občinskega sveta. Z ureditvijo statusa gradu kot spomenika lokalnega pomena (kar vsekakor je), bo lastnik imel možnost kandidiranja za državna, evropska sredstva za revilitizacijo gradu, obenem pa bo moral delati pod nadzorom inštitucije, kot je ZVKD Kranj. S tem upamo, da bo rešeno vprašanje in odnos lastnika do tega problema (gradu in prostora), ki moti marsikoga. Je pa to edini možni strokovni pristop reševanja.
Franc Jerič, župan


OBČINA LUKOVICA

Kdaj se bo pričela obnova zahodnega dela ceste Lukovica – Maklenovec ali vsaj položitev asfalta?
Občinska uprava občine Lukovica izvaja postopek spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu (UN) območja L1 Lukovica center. V 2009 je bila že izvedena javna razgrnitev predloga sprememb, vendar je bil pred sprejemom sprememb na občinskem svetu ( OS) podan predlog za spremembo na območju bloka, in sicer: predlog za novo cesto pri bloku s povezavo na semaforizirano križišče, predlog je podprla tudi Komisija za spremljanje projekta II. faze – trg Lukovica. Tako so v drugi polovica let 2009 in prvem četrtletju 2010 potekala usklajevanja z DRSC-jem.
Od 14. junija 2010 do 30. junija 2010 je razpisna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu na delu območja L1 Lukovica center. Javna obravnava bo potekala dne, 23. junija 2010, z začetkom ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici, Stari trg 1, 1225 Lukovica (objavljeno naznanilo: Rokovnjač, maj 2010, letnik XII, številka 5).
Obnova zahodnega dela ceste Lukovica – Maklenovec oz. II. faze – trg Lukovica, za katero je že izdelana projektna dokumentacija, se bo po sprejetju sprememb UN (predvidoma v drugi polovici 2010) dopolnila oz. uskladila s predlogoma spremembe (nova cesta pri bloku s povezavo na semaforizirano križišče). Takoj po sprejetju prostorskega akta se planira aktivnost dopolnitve in uskladitve projektne dokumentacije in pridobitev grad-benega dovoljenja.
Projekt II. faze – trg Lukovica tudi v določenih delih izpolnjuje pogoje za prijavo na razpis 322 Obnova in razvoja vasi ter je predvidena prijava na razpis v prvi polovici leta 2011, v predpostavki razpoložljivih sredstev, ki pa so odvisna od dinamike financiranja širitve vrtca Medo in OŠ Brdo Janka Kersnika. V kolikor bo najvišji organ občine OS sprejel dinamiko financiranja šolskih objektov za daljše časovno obdobje, je možnost izvedbe projekta II. faze – trg Lukovica v letu 2012.
Primož Dežman

 

Oglasno sporočilo