Epilog kadrovske kuhinje na OŠ Domžale

0
4668

Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE, 21.avgust 2010 
V juniju 2008 so lahko bralci Domžalsko-kamniških novic prebrali intervju pod naslovom »Kdo bo vodil Osnovno šolo Domžale?«. V intervjuju je bilo opisano dogajanje ob koncu mojega mandata ravnateljice na tej šoli. Svet staršev je moje delo po končanih sedmih mandatih ocenil kot neustrezno za razvoj šole, zato me Svet šole kljub podpori Občinskega sveta in učiteljskega zbora ni ponovno imenoval. Svet šole je nekaj dni pred koncem mojega mandata moral imenovati v.d. ravnatelja.
Člani so imeli možnost, da za v.d. ravnatelja imenujejo svetovalno delavko, ki je imela večinsko podporo učiteljskega zbora in je svoj program dela predstavila v pisni obliki. Predstavniki staršev (Bojan Ravnikar, Jože Zevnik, Anica Povirk) in predstavnice občine (Darka Bitenc, Dada Bac, Romana Karner) so v soglasju z županom zopet odločili proti volji učiteljskega zbora in za v.d. ravnatelja imenovali učitelja športne vzgoje, ki je na tajnem glasovanju učiteljev dobil manj glasov in jim svojega programa dela ni predstavil. O vzrokih za tako izvolitev sem kasneje dvakrat postavila svetniško vprašanje na Občinskem svetu, a odgovora še do danes nisem dobila.
Ker sem izpolnila pogoje za upokojitev, sem se po taki zamenjavi vodstva 1. septembra 2008 upokojila. Upala sem, da bo s tem konec podlosti, ki sem jih bila deležna v zadnjem letu. A sem se zmotila!
Prvi udarec je bilo zavlačevanje s potrditvijo moje uspešnosti, za kar so bili izpolnjeni vsi pogoji že v marcu 2008. Prošnje niso zalegle, zato sem vložila tožbo na Delovno in socialno sodišče. Uspešnost so potrdili šele decembra, tako da je izvedeno izplačilo s skoraj enoletno zamudo.
V letu 2009 je poslovanje šole pregledal Nadzorni svet Občine. Za osnovo so člani odbora vzeli rezultate finančne revizije, ki je bila na šoli opravljena tik pred mojim odhodom. Rezultate te revizije je članica sveta šole Darka Bitenc, ki je potem s tega mesta odstopila in postala članica Nadzornega odbora, ocenila kot zelo dobro. Kljub temu je Nadzorni odbor našel toliko »nepravilnosti« na šoli, da je zapisnik obsegal kar 17 strani. Kako »kvalitetno« in tendenciozno je Nadzorni odbor opravil svoje delo, naj pove podatek, da med več kot 100 dokumenti, ki so jih pri pregledu poslovanja v letu 2008 uporabili, ni zaključne bilance za leto 2008!!
Junija 2009 je bilo poročilo Nadzornega odbora na dnevnem redu Občinskega sveta, a je bila razprava prekinjena in preložena na jesen. O domnevnih nepravilnostih pri mojem delu so bili obveščeni tudi učitelji, saj jim je ravnatelj prebral zapisnik Nadzornega odbora na konferenci, še preden ga je dokončno obravnaval Občinski svet. V poročilu je bilo navedenih kup neresnic, ki sem jih v razpravi z dokazi zavrnila, a je zapisnik nadzornega pregleda kot v posmeh mojim argumentom še danes v nespremenjeni vsebini na spletni strani občine.
Največ prostora je bilo v zapisniku namenjenega strokovnim ekskurzijam, ki so bile že od leta 2007 dalje predmet obtožb o nepravilnem poslovanju šole in tudi vsebina dveh anonimk v letu 2008. Predsednik Nadzornega odbora Tomaž Deželak, ki ima na šoli dva otroka, je na seji Občinskega sveta izjavil, da ekskurzij niso imeli namena pregledati, saj šola prejema sredstva za izobraževanje s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Porabo sredstev za strokovne ekskurzije so pregledali zato, ker so jih na šoli opozorili, naj pregledajo tudi ta del porabe. Člani Nadzornega odbora so pri tem upoštevali ustno izjavo ravnatelja, da se je primanjkljaj sredstev za izobraževanje, torej tudi strokovnih ekskurzij, pokrival iz prihodkov kuhinje. Ko sem zahtevala pisni dokaz, ga najprej ni bilo mogoče dobiti. Kasneje sem dobila v roke sporočilo iz šole, kjer so zapisali, da se je primankljaj pri strokovnem izobraževanju pokrival iz tržnega dela šole. Tudi tokrat, kot že večkrat prej, je bilo najbolj atraktivno obtožiti bivšo ravnateljico, da so učitelji za ekskurzije denar trgali od otroških ust. Članom Občinskega sveta sem obrazložila, tako kot v javnih občilih pred dvemi leti, da so strokovne ekskurzije v tujino v največjem deležu financirali učitelji sami, s strani šole so dobili le vsoto, ki ustreza stroškom tridnevnega seminarja.
Obtožbe pa se s poročilom Nadzornega odbora še niso končale. V decembru 2009 sem prejela poziv na zaslišanje s strani Policijske uprave Ljubljana, sektorja kriminalistične policije. Na osnovi anonimne prijave sem bila osumljena, da sem sebi in sodelavcem pridobila premoženjsko korist s tem, da sem omogočila večdnevne ekskurzije in tako oškodovala šolo za 19.408,99 €. Osumljena sem bila tudi, da sem izrabila svoj uradni položaj, ker sem s podjetjem MIK d.o.o. sklenila pogodbo o zamenjavi oken, kar ni bilo v skladu s cilji in interesi šole in pri tem naj bi prejela podkupnino. Obtožba me je osupnila. Predložila sem svoje dokaze o porabi sredstev za ekskurzije in za zamenjavo oken. Pri vprašanju ekskurzij sem zagovarjala tudi dejstvo, da so bile strokovne ekskurzije sestavni del izobraževanja na šoli že v času pred mojim ravnateljevanjem, torej v 70 – ih letih prejšnjega stoletja.
Kriminalist je po zaslišanju sestavil obtožnico. V začetku tega meseca sem prejela obvestilo s strani tožilke, da je kazensko ovadbo zavrgla. Iz njene obrazložitve sledi, da so bile strokovne ekskurzije opredeljene v delovnem načrtu šole. Kaj sme biti opredeljeno kot strokovna ekskurzija, ni predpisano. Tožilka je pridobila mnenje Sektorja za OŠ pri Ministrstvu za šolstvo in šport, kjer so potrdili, da izobraževanje ureja pravilnik in da ministrstvo izda katalog izobraževanj, šolam pa je dovoljeno, da lahko organizirajo tudi lastne oblike izobraževanj. Tožilka navaja rezultate pregleda s strani inšpektorja Urada za nadzor proračuna, ki je marca 2008 pregledal porabo sredstev in ni ugotovil nepravilnosti. Dalje še ugotavlja, da so ekskurzije delavci v večjem delu plačali sami in je bil le del plačan iz javnih sredstev, zato niso podane okoliščine, ki bi dokazovale, da sem ravnala z namenom pridobiti udeležencem protipravno premoženjsko korist. Tudi za porabo sredstev pri zamenjavi oken tožilka ugotavlja, da ni moč dokazati, da je bila šoli povzročena premoženjska škoda.
V obvestilu tožilstva je navedeno, da je bila anonimna prijava dne 6. 7. 2009. Torej so akterji anonimk še po enem letu od mojega odhoda iz šole hoteli preko kriminalistične policije dokazati nepravilnosti v mojem delu. Po mojem poznavanju je bila to že tretja anonimnka na isto temo. Tudi inšpekcijski pregled Urada za nadzor proračuna v marcu 2008 je bil namreč naročen na osnovi anonimne prijave. Da so se člani sveta šole zelo zanimali za to »anonimno« prijavo, pa me je obvestil sam inšpektor, ko je član sveta Bojan Ravnikar želel dobiti inšpekcijki zapisnik, preden bi ga ta izročil meni, takrat odgovorni osebi na OŠ Domžale. Zahteva je inšpektorja osupnila, saj do takrat še ni doživel take zahteve; zapisnik inšpekcije lahko namreč prejme le odgovorna oseba.

In kako gredo dalje stvari na OŠ Domžale?
Kot članica Občinskega sveta sem letos na junijski seji dobila v roke dopis z OŠ Domžale, kjer svet staršev zahteva več sredstev za investicijsko vzdrževanje. O tem je razpravljal svet staršev, na zahtevi sta podpisana podpredsednik Sveta šole Bojan Ravnikar in predsednica Sveta staršev Irena Deželak. Dopis so poslali v vednost ravnatelju!
Menim, da je prišlo do zamenjave vlog, zato članom sveta staršev predlagam, da najprej pogledajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugo ustrezno zakonodajo, kjer so navedene pristojnosti sveta staršev in naloge ravnatelja.

Mag. Jožica Polanc

Oglasno sporočilo