Da bi dosegli cilje, moramo sodelovati

0
2548
Vir: Občina Domžale; 27.januar 2011
Danes je v konferenčni dvorani Občine Domžale potekala tiskovna konferenca, ki je kot obljubljeno pred lokalnimi volitvami, sledila dan po seji Občinskega sveta Občine Domžale. Čeprav je bila kot prva točka na vrsti 3. Seja Občinskega sveta, pa je župan Toni Dragar ob sebi najprej predstavil višje vodstvo Občine Domžale.

Že prvi dan po volitvah je na mesto podžupanje ponovno imenoval Andrejo Pogačnik Jarc, LTD, ki svojo funkcijo opravlja profesionalno, s 1.1.2011 pa je mesto podžupana prevzel mag. Lovro Lončar, SDS, ki pa bo svojo funkcijo opravljal neprofesionalno. »Vendar to še ne pomeni, da svoje funkcije ne bo opravljal profesionalno, kot vemo, da je sposoben,« je v šali dodal župan.

»Kot smo že napovedali na pretekli tiskovni konferenci, nismo želeli sklepati političnih koalicij. Iz preteklih izkušenj smo ugotovili, da je veliko bolje sklepati programske koalicije, saj si želimo projektov, ki so dobri za Občino Domžale, le te pa je težko uresničiti brez večine,« je povedal Dragar in nadaljeval: »Oba podžupana bosta obenem peljala dve ključni komisiji. Podžupanja, Andreja Pogačnik Jarc, je predsednica Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, podžupan mag. Lončar pa je predsednik Statutarno-pravne komisije, ki je pomembna pri obravnavanju točk na sejah Občinskih svetov.«

3. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Včeraj je bila na Občinskem svetu soglasno sprejeta tudi sestava vseh odborov in komisij, pomembnih za začetek dela in obravnavo proračuna, predlagan je bil novi, 9-članski nadzorni odbor, katerega ponovno vodi g. Tomaž Deželak, imenovana koordinatorka za enake možnosti v lokalni skupnosti, Damjana Korošec, ter izdano soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale, Janeza Svoljška.

Nato je bil obravnavan tudi odlok o skrajšanem postopku za pogoje in kriterije in postopke sprejemanja otrok v vrtec, kar spada pod zadeve, ki se morajo kar se da hitro urediti. Občina nerada zavrne kandidate, otroke, ter jih postavi v čakalno vrsto. V Domžalah je na čakalni listi 57 otrok prve starostne skupine, v drugi starostni skupini pa so sprejeti vsi.

Nato je bil sprejet skrajšani postopek odloka o čiščenju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda. Tu je bilo govora o uskladitvi odločitve sodišča, ki je Komendo priznal kot solastnika te čistilne naprave. Istočasno je bila podana informacija o investiciji, o čistilni napravi, o kanalizaciji in njeni nadgradnji.

Sprejet je bil sklep o višini dotacij političnim strankam za naslednje štiriletno obdobje, kjer pri izračunu ni nobenih posebnosti, le da se je v Domžalah prvič zgodilo, da je ena od strank, ki je dobila več kot 50 % glasov potrebnih za en mandat izpadla iz Občinskega sveta, to je Zelena koalicija. Očinski svet je podprl predlog župana, da tudi Zelena koalicija ostane in postane sofinancirana, kot jim po številu glasov pripada, ne glede na to, da ni v Občinskem svetu. Svetniške skupine se financirajo po številu občinskih svetnikov, tudi liste, ki niso registrirane kot stranke.

Sprejet je bil program dela Občinskega sveta občine Domžale za prvo polletje. Na pobudo svetnikov, svetniških skupin in ravnateljev javnih zavodov, je bil ta program dopolnjen, ključna sprememba pa jebila fiksna določitev sej Občinskega sveta, ki se spremeni le v primeru izrednih sej.

V nadaljevanju je bilo govora o pričetku aktivnosti za ustanovitev javnega zavoda za starostnike, s čimer se je župan zavezal, da prične z iskanjem določenih prostorov. Idejo je seveda potrebno preučiti in v prvi polovici leta izpeljati vsaj tehnična in pripravljalna dela, kasneje pa že postaviti center, katerega naloga bi bilo tudi medgeneracijsko sodelovanje.

Župan Toni Dragar, je 3. Sejo Občinskega sveta opisal zelo pozitivno: »Že dolgo časa ni bilo tako pozitivne klime in tako delovnega vzdušja kot včeraj. Po dolgem času smo sejo dokončali v določenem roku, na koncu pa je večina imela zelo dober občutek. Po težkem začetku upam, da bomo v nadaljevanju z mnogo usklajevanja, dogovarjanja in priprav materialov pred sejo, zadeve v občini Domžale še naprej peljali tako uspešno kot do sedaj in v štirih letih naredili tisto, kar si želimo in tisto, kar ima večina svetniških skupin v svojih programih.«

Pozvali so vse svetniške skupine, da do določenega roka pošljejo tudi potencialne kandidate za svete javnih zavodov, svete regijskih zavodov oziroma vse tiste, ki jih morajo še dodatno dopolniti. KVIAS se je odločil, da bo za urednika lokalnega časopisa v lokalnem časopisu Slamnik objavil razpis. Strinjali so se, da mora biti urednik Slamnika strokovnjak.

KADROVSKE ZADEVE

Kot že rečeno, je župan gospo Andrejo Pogačnik Jarc kot podžupanjo imenoval že dan po volitvah, med tem ko so pogovori z mag. Lovrom Lončarjem trajali dlje časa. G. Lončar je pričel s svojo kratko predstavitvijo: »Z upravo oziroma občino sem poklicno ali nepoklicno povezan že od leta 1995. Med leti 1995 in 1998 sem opravljal naloge sekretarja Občinskega sveta, kasneje pa sem postal tudi svetnik oziroma član Občinskega sveta. Področje lokalne samouprave oz. delovanja občine mi je z vidika svetnika zelo dobro znano. Po poklicu sem magister kadrovskega managementa in član svetniške skupine SDS.« Nato pa je povedal nekaj več o svoji odločitvi, da prevzame funkcijo podžupana: »Kot je povedal že župan, možnost sodelovanja v občini temelji na sodelovanju vseh članov Občinskega sveta oz. svetniških skupin v Občinskem svetu. Ne gre za koalicije, dogovore ali pisne sporazume, temveč za sodelovanje na programskih izhodiščih oziroma projektih, ki to občino čakajo. Ko je bilo stranki SDS s strani župana ponujena ta možnost, smo se seveda v okviru naše stranke in strank, ki so sodelovale v predvolilni tekmi, dogovorili in preučili model, ki ga je župan predlagal ter ga javno izrazil. Odločili smo se, da ponudbo sprejmemo in z našim tesnejšim sodelovanjem pripomoremo k temu, da se v občini Domžale realizirajo ključni projekti ki čakajo. Bilo je kar nekaj odprtih vprašanj, razlikujemo se v nekaterih poteh za dosego ciljev, vendar so ravno zato pomembni pogovori. Naš namen je konstruktivno sodelovanje, pogovori in dogovori in iskanje rešitev brez koalicijskih in drugih zavez. To tudi pomeni, da bomo v okviru delovanja v Občinskem svetu podpirali vse tisto kar je dobro, bili pa tudi kritični in s svojimi predlogi poskušali zadevo zapeljati v tiste smeri, za katere menimo, da bodo prave. V tem mandatu nas čaka kar nekaj pomembnih zadev, o čemer bomo govorili v prihodnje. Pričakujem tvorno sodelovanje v Občinskem svetu in tvorno sodelovanje v delu občine ter da bomo realizirali tisto, kar bo Občinski svet sprejel. Lahko pride do razlik, vendar je ključno , da strateške zadeve v občini Domžale skušamo doseči s čim večjo enotnostjo. Potrebne so čim širše razprave, tudi kritičnost, na drugi strani pa zakaj ne podpora tistemu, za kar so nas konec koncev volivci izvolili, realiziramo.«

Tri ključne zadeve, o katerih se bo potrebno temeljito dogovoriti so proračunske zadeve, strategija občine Domžale in prostorske zadeve. Občina ima dve strategiji: strategijo prostora in strategijo razvoja občine Domžale do leta 2025. Ključni projekti, ki bodo v prihodnosti sledili so center Domžal, Cona Želodnik, kanalizacija in CČN, projekt Univerzale, domžalske ceste, vključno z avtocestnimi priključki, projekt Kamniška Bistrica, zagotovitev zadostnega števila mest v vrtcih in šolah (odločitev ali novogradnja ali prizidki) in dokončanje investicijeHale Komunalnega centra. Predviden je tudi začetek gradnje garderob pri nogometnem igrišču ter dodatne investicije v Športnem parku Domžale in v ostalih športnih parkih v občini Domžale, ki delujejo na meji svojih zmožnosti. Lotiti se bo potrebno problematike SPB-ja in Ten Tena, okrepiti pa je potrebno tudi sodelovanje krajevnih skupnosti . Župan je naštel še dodatne spremembe, ki so potrebne v nekaterih procesih, da se lahko odprte zadeve izplejejo bolj racionalno.

Podžupanja Andreja Pogačnik Jarc je podala nekaj več podatkov o šolah: »Leta 2007 je bila narejena temeljita analiza šolskega prostora in pred slabim mesecem je bila ta analiza realizirana z novimi podatki. Največji problem je okoliš OŠ Rodica, kjer je kljub reševanju prostorske stiske z modularnimi učilnicami bilo potrebno zaprositi za soglasje pri ministrstvu, da imajo lahko v oddelku več otrok, kot je maksimalni normativ. Možnost rešitve problema je graditev prizidka v šoli Rodica ali počakati na šolo Vir. Problemi s prostorom se kažejo tudi v šoli Domžale, kjer je del problema moč rešiti s preusmeritivijo dela učencev na OŠ Venclja Perka. Pripravljamo tudi idejni projekt za prizidek pri vrtcu oz. šoli v Ihanu, kjer se tudi kaže potreba po dodatnih učilnicah. V prizidku novega vrtca bi se zgradili tri prostori za učilnice, poleg tega pa tudi 7 igralnic za vrtec, saj je montažni vrtec popolnoma poln.«

Za konec je župan vse prisotne povabil še na sejem Alpe-Adria, ki poteka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Občina Domžale se bo predstavila v soboto, 29. januarja po 15. uri. Obenem je vse povabil tudi na prireditev, ki bo 8. februarja v KD Franca Bernika v Domžalah, in že sedaj opozoril na prihajajoči Pustni karneval, ki bo meseca marca v Domžalah.

Oglasno sporočilo