Občinski proračun za leto 2011 padel že v prvi obravnavi

0
2480
Vir: Kamnican.si; 27.januar 2011
Kamnik (26.1.2011) – Danes je potekala 3. seja občinskega sveta, katere glavna točka je bila vsekakor obravnava občinskega proračuna v prvi obravnavi. Le-tega so svetnice in svetniki s 16 glasovi PROTI, 12 glasovi ZA in enim vzdržanim glasom zavrnili. Proračun je poleg preizkusa, kdo naj bi pripadal županovi neformalni koaliciji (SDS, SD, Zares, Desus) in kdo vanjo ne spada (LTS – Za Kamnik, NSi, LDS, SNS, SMS) pokazal zlasti potrebo po večjem predhodnem usklajevanju predlogov župana Šarca in njegovih ožjih sodelavcev z vsemi svetniškimi skupinami, kar je Šarec sicer napovedoval že pred volitvami.

Rezultat glasovanja o občinskem proračunu za 2011: resen opomin novemu županu Marjanu Šarcu, da lahko uspe le s pravočasnim dogovarjanjem in posvetovanjem z vsemi političnimi subjekti in ne s premalo premišljenimi enostranskimi potezami, kakršnim smo bili priča v zadnjem času.

Po potrditvi zapisnika 2. seje občinskega sveta, so umaknili z dnevnega reda zadnjo predvideno točko dnevnega reda: seznanitev občinskega sveta z demografsko študijo občine Kamnik. Prav tako so sprejeli pobudo s strani NSi, da se Predlog pravilnika o sprejetju otrok v vrtec obravnava dvofazno, kar so svetnice in svetniki tudi potrdili.

Večino današnje seje je zaradi odsotnosti župana vodil podžupan Robert Kokotec. Župan je na bolniški.

Namesto Goluboviča Perčič
Svetnice in svetniki so sprejeli sklepa o imenovanju še sedmega člana Nadzornega odbora Občine Kamnik. Novi član nadzornega odbora je postal, namesto prvotno predlaganega nekdanjega podžupana Braneta Goluboviča, nekdanji občinski svetnik Demitrij Perčič. Kot so obrazložili v svetniški skupini LDS, so kljub pozitivnemu mnenju protikorupcijske komisije vseeno odstopili od predloga, da v nadzorni odbor imenujejo svojega nekdanjega podžupana.

O urejenosti okolja, o kamniških šolah in o enotnem javnem razpisu za prehrambeno blago za OŠ
Vodja svetniške skupine LTS – Za Kamnik Marinka Mošnik je zastavila svetniško vprašanje v zvezi z zanemarjenim območjem nedaleč od novega krožišča med Šmarco in Duplico, vodja svetniške skupine NSi mag. Matej Tonin je spraševal, kako misli nova občinska oblast reševati problematiko gradnje novih kamniških mestnih OŠ, Suzana Šimenc iz svetniške skupine SDS, pa je Občinski upravi predlagala, da sama v okviru svojih služb, z namenom skupne priprave javnega razpisa zaradi racionalizacije stroškov, pripravi enotni javni razpis za prehrambeno blago za vse osnovne šole v Kamniku.

Obeta se nam izredna seja o šolah
Ob svetniškem vprašanju mag. Mateja Tonina je bilo tudi napovedano, da bo v februarju, še pred naslednjo redno sejo OS, sklicana izredna seja na temo gradnje šol, predvsem z vidika pridobivanja novih informacij in potrebne dokumentacije v zvezi z gradnjo novih mestnih OŠ s strani občinske uprave.

Največja svetniška skupina LTS – Za Kamnik je danes delovala in glasovala enotno, saj se zaveda, da le združena lahko pomeni pomembnega sogovornika občinski oblasti in drugim političnim subjektom. Županu v LTS zamerijo pomanjkanje dogovarjanja z njimi (za imenovanje podžupanov so izvedeli iz medijev, prav tako se z njimi ni posvetoval pri pripravi proračuna), zelo zaskrbljeni pa so zaradi načrtovane redefinicije projekta izgradnje novih kamniških OŠ, saj se bojijo odlašanja začetka gradnje.

Z novim pravilnikom o sprejetju otrok v vrtec se uvaja centralna evidenca vpisa otrok v vrtec
Dodobra je svetnice in svetnike razgrela že obravnava predloga pravilnika o sprejetju otrok v vrtec v prvi obravnavi. Največ pripomb se je nanašalo na kriterije, s katerimi se določi vrstni red sprejema otrok v vrtec. Številni svetniki so v svojih izvajanjih poudarjali, da kriterij “enoroditeljske družine”, številni izkoriščajo z lažnim prikazovanjem samohraniteljstva. Svetniški skupini NSi in LDS sta celo predlagali drugačne kriterije, v NSi so predlagali več točk za družine z večimi otroci, v LDS pa več točk za tiste otroke, ki imajo oba starša s stalnim bivališčem v občini Kamnik. Predloga pravilnika, ki vzpostavlja enotno centralno evidenco vpisa otrok v vse kamniške vrtce, so svetnice in svetniki v prvi obravnavi sprejeli, predlagatelj pa mora do naslednje upoštevati dane pripombe, ki jih je bilo tako na današnji seji, kot tudi pri obravnavi na delovnih telesih občinskega sveta kar precej.

Druga najmočnejša stranka po zadnjih lokalnih volitvah NSi, je mnenja, da bi morala občina pred sprejetjem proračuna jasno definirati, kaj bo s projektom gradnje novih mestnih OŠ in z usodo Velike planine. Tonin je v svojem nastopu tudi poudaril, da od župana pričakuje, da se bo o ključnih projektih posvetoval z njimi.

Sprejet programa dela občinskega sveta za leto 2011
Po krajši obravnavi je bil sprejet tudi okvirni programa dela občinskega sveta občine Kamnik za leto 2011 v prvi obravnavi. Kot so poudarili poročevalci občinske uprave je uradni predlog za delo občinskega sveta od vseh svetniških skupin poslala le NSi, danes pa so jih na seji predstavili tudi svetniki drugih svetniških skupin. V NSi so predlagali, da bi v prihodnje občinski svet obravnaval položaj kamniškega podjetništva, ekonomsko-socialni položaj občine, problematiko otroškega varstva in izgradnje šol, proces priprave OPN in še nekatere druge stvari, s katerimi bi se svetniki seznanili z aktualnim stanjem v občini Kamnik. Svetniška skupina LTS je v predlaganem programu dela pogrešala zlasti obravnavo Občinskega prostorskega akta, SD pogreša obravnavo občinskih ukrepov za boj proti revščini in ukrepe medgeneracijske solidarnosti. Slednje so izpostavili tudi v svetniški skupini DeSUS. V svetniški skupini SDS, pa so predlagali, da bi se na seji OS redno seznanjali in obravnavali poročila nadzornega odbora Občine Kamnik. Marinka Mošnik iz LTS – Za Kamnik je opozorila tudi na zanemarjanje kmetijskih tem in zdrave pridelave hrane.

Svetniška skupina SDS: v prejšnjem mandatu “z ramo ob rami” v opoziciji z NSi, sedaj v zavezništvu s SD. Na današnji seji so najbolj vneto zagovarjali predložen osnutek proračuna prav v SDS, šele proti koncu obravnave, so jim na pomoč priskočili še kolegi iz SD.

Svetniki imajo za svoje delovanje zagotovljeno 100€ na mesec
Svetnice in svetniki so sprejeli tudi sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta občine Kamnik v letu 2011. Ta ostaja tako kot doslej 100€ mesečno na vsakega občinskega svetnika.

Svetniška skupina SD je zavzela zanimivo držo; do proračuna so bili kritični, a so ga hkrati podpirali.

Niti eden svetnik ni bil v celoti zadovoljen z osnutkom proračuna
Po polurnem odmoru so svetnice in svetniki prešli na obravnavo osnutka proračunu občine Kamnik za leto 2011. Proračun je zelo realno in nazorno s strani občinske uprave predstavila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance, Martina Bajde in med drugim poudarila, da občina na prihodkovni strani razpolaga z 2,5 milijona evrov manj sredstev kot v preteklih obdobjih, potrebe na odhodkovni strani pa se ne zmanjšujejo, a jih je vendarle potrebno oklestiti.

Direktor podjetja Velika planina, d.o.o., Dušan Bombač.
Kot dopolnitev uvodni predstavitvi proračuna je nastopil pred občinskim svetom tudi Dušan Bombač, direktor podjetja Velika planina d.o.o. Poudaril je, da je družba trenutno finančno stabilna, da so uredili kadrovske težave in pridobili vsa potrebna dovoljenja za delovanje Velike planine razen nihalke, zaradi česar potrebujejo občinska sredstva.
Sredstva, ki naj bi jih dobili iz proračunu bodo porabili za delovanje pogonskega sistema (žičnica, nihalka) ter poravnavo dolga do zavarovalnice. Povedal je tudi, da bo za nakup strojnice potrebno odšteti 670.000€, od tega letos 365.000€, ostalo pa letu 2012, pri čemer ima držbra VP na računu že privarčevanih 155.000€.

Svetniška skupina DeSUS je bila razočarana nad tem, da se zmanjšujejo sredstva za varstvo in oskrbo starejših občanov.

Sledila je tri in pol urna zanimiva razprava svetniških skupin ter svetnic in svetnikov o posameznih postavkah predloga proračuna, njegovih prednostih in slabostih in o možni bolj racionalni razporeditvi proračunskih sredstev. Pri tem pa so se pozornemu opazovalcu že nizali obrisi županove koalicije, ki je sicer formalno ni, in opozicije oz. bolje rečeno »nekoalcije«.

Ali je bolje, da proračun pade v prvi ali drugi obravnavi?
Večina svetniških skupin in svetnikov, tako “koalicijskih” kot opozicijskih oziroma “nekaolcijskih” se je strinjala, da proračun ni dober in je pač odsev trenutnega finančnega stanja, ki si ga lahko privoščimo, županu pa so zlasti v LTS, NSi, LDS in SNS zamerili, da se z njimi pred pripravo proračuna ni posebej posvetoval. “Nek hitri decembrski sestanek”, kot se je izrazila Nina Mavrin (SNS), niso jemali za resen pogovor o njihovih stališčih. Ob tem so kot tolažbo tudi s strani SD lahko slišali, da tudi koalicijski svetniki niso bili pri pripravi proračuna obravnavani nič drugače kot ostali.

Tako sta se v razpravi ustvarila dva pola. Na eni strani SDS in SD, ki sta menila, da kljub temu, da proračun ni optimalen, da ga kaže v prvi obravnavi sprejeti z vsemi pripombami, da ne bi z odlašanjem sprejema proračuna za nekatere proračunske uporabnike nastale negativne posledice zaradi izvajanja nekaterih programov. Na drugi strani pa so poenotena LTS – Za Kamnik, opozicijske drže vajena NSi in LDS skupaj s SNS in SMS trdno stali na stališču, da je bolje neusklajen proračun zavrniti sedaj v prvi fazi, kot da bi ga morali v drugi. Tisti, ki so osnutku proračuna nasprotovali so poudarjali, da velikih izboljšav do drugega branja ni pričakovati, zato je s stališča uporabnikov občinskega proračuna manj tvegano, če zadeva pade v prvi obravnavi, s čimer se omogoči, da se proračun postavi na nove temlje. Predlagali so, da se po zavrnitvi proračuna župan sestane z vsemi svetniškimi skupinami in vodi postopek usklajevanja proračuna ter ga predstavi v prvem branju po tem, ko bodo znane še nekatere druge za občinski proračun pomembne odločitve, kot npr. kako bo po novem potekala časovnica projekta izgradnje novih kamniških mestnih OŠ.

Če povzamemo še razpravo še po posameznih svetniških skupinah

Vir: Kamničan.si

V največji svetniški skupini LTS – Za Kamnik so poudarili, da se župan z njimi o proračunu ni posvetoval in tako imajo na občinskem svetu prvič možnost spregovoriti o proračunu. V proračunu pogrešajo premalo prihodkov iz sredstev države in EU, ugotavljajo premajhna sredstva pri prihodkih, ki bi jih lahko zagotovili s profitabilnimi javnimi podjetji, zlasti pa jih skrbi spreminjanje že sprejete časovnice izvedbe projekta gradnje obeh kamniških mestnih osnovnih šol. Marinka Mošnik je še zlasti opozorila na nestrinjanje s predlogom, da se zmanjšujejo sredstva za enkratno pomoč ob rojstvu otroka s 180€ na 100€ (razen za tiste iz socialno šibkih družin). To je bilo sicer potem umaknjeno, a v predlogu proračuna je vendarle vidno zmanjašnje sredstev. Poudarili so, da ne nasprotujejo proračunu iz užaljenosti, ampak iz potrebe, da se zadeve realno postavijo. 

V drugi najmočnejši stranki NSi, so poudarili, da bi se morali že pred prvo obravnavo proračuna dogovoriti o ključnih proračunskih postavkah, kot so mestne šole in Velika planina. Vodja svetniške skupine mag. Matej Tonin je dejal, da se zaveda, da tudi sam ne bi zmogel v tem trenutku zbrati več sredstev v občinski proračun, če bi bil na Šarčevem mestu, bi pa ta sredstva precej drugače razporedil in se skušal z vsemi svetniškimi skupinam temeljito pogovoriti. Kot je še pojasnil Tonin, bi nemudoma začel iskati dodatne proračunske vire, dokončal bi manjše projekte, začete v prejšnjem mandatu, in predvsem bi poskušal doseči temeljno soglasje glede financiranja šol in rešitve Velike planine. Zaključil pa je, da pričakuje, da se bo Šarec pogovarjal z vsemi, tako kot je obljubljal pred volitvami.

V SDS so bili mnenja, da je proračun tak kot je edino možen, pri čemer je vodja svetniške skupine Rudi Veršnik opozoril na možne negativne posledice nepravočasnega sprejetja proračuna za letošnje leto.

V SD so sicer opozorili na številne projekte in postavke, katerim se namenja premalo denarja (npr. revitalizacija Starega gradu, rezervni scenarij obnove Plečnikove železniške postaje, MC Kotlovnica, javna dela, center za duševno zdravje,…) vendar je vodja svetniške skupine mag. Julijana Bizjak Mlakar tako kot v SDS menila, da je potrebno proračun v prvi obravnavi sprejeti, predlagatelj pa naj do drugega branja upošteva kar največ pripomb. Opozorili so tudi na možne negativne posledice nepravočasnega sprejema letošnjega občinskega proračuna.

Marjan Semprimožnik, vodja svetniške skupine LDS, je povedal, da so proračun ocenili kot slab. Ocenjevali so ga zlasti z vidika zagotavljanja sredstev za gradnjo obeh mestnih osnovnih šol in skrbi za otroško varstvo. Ker proračun po njihovem mnenju ne posveča dovolj pozornosti temu, so ga tudi temu primerno ocenili.

Svetniška skupina LDS: “Predlog proračuna ocenjujemo z vidika zagotavljanja sredstev za gradnjo novih kamniških mestnih OŠ in otroškega varstva”.

Vodja svetniške skupine DeSUS Anton Iskra je pripravljavcem proračuna najbolj zamerili, da se je proračunska postavka za razvoj programov in pomoči za starejše z lanskih 19.500€ zmanjšala na pičlih 9.500€. Hkrati v DeSUS tudi ne razumejo, zakaj občina ni izpolnila njene obljube, ki jim je bila dana lansko leto, po zagotovitvi proračunskih sredstev za nakup poslovnih prostorov MDI Kamnik (posebna pisarna za invalide) v bližini kamniškega zdravstvenega doma. Od občine pričakujejo sredstva v višini 35.000€. Županu Marjanu Šarcu je MDI o tem pisalo tudi pismo, a ker niso prejeli odgovora, so menili, da je s projektom vse v redu. Sedaj pa so bili presenečeni in se sprašujejo »zakaj je prišlo do neljube napake« in so izpadli iz proračuna.

Del pisma, ki ga je Medobčinsko društvo invalidov Kamnik poslalo županu Šarcu, v katerem ga sprašujejo, “zakaj je prišlo do neljube napake, da smo izključeni iz predloga občinskega proračuna?”. Gre res za napako?

Janez Balantič iz Zaresa, je napovedal, da bo kljub nekaterim pomanjkljivostim podprl proračun v prvi obravnavi, ker se čuti odgovornega za Kamnik in izrazil pričakovanje, da se bodo tudi ostali svetniki zavedali posledic svoje odločitve.

Zelo kritični sta bili do predloga občinskega proračuna tudi občinski svetnici Ana Marija Suhoveršnik (SMS – ZE) in Nina Mavrin (SNS). Prva je opozorila na nesprejemljivo nižanje postavke enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenčka, druga pa zlasti na zmanjševanje sredstev za kamniške športne klube in šport na splošno ter krivično razdelitev proračunskega denarja za kamniške medije.

Jože Korošec iz SLS je opozoril na potrebo po zagotovitvi nekaterih finančnih virov za delovanje TD Gora Sv. Miklavž in izpostavil upoštevanje predloga za prioritete tuhinjskih cest, ki so ga vsi tuhinjski svetniki nedavno naslovili na župana. Glede podpore ali nepodpore občinskemu proračunu v prvi obravnavi, pa je dejal, da se bo odločil na podlagi slišanih argumentov v razpravi.

Na koncu je bil osnutek proračuna občine Kamnik za leto 2011 zavrnjen s 16 glasovi proti (LTS, NSi, LDS, SNS, SMS – ZE) in 12 (SDS, SD, DeSUS, Zares) za in enim vzdržanim (SLS), kar pomeni, da imenovanje obeh podžupanov v začetku januarja ni bilo izraz premišljene kombinatorike iskanja večine v občinskem svetu, ampak neke druge logike, ki je v dosedanji politični praksi dokaj nenavadna.

Oglasno sporočilo