Prva izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2909
Vir: Kamnik.si; 3.marec 2011
02.03.2011 opoldne se je v sejni sobi Občine Kamnik pričela 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, katere glavni namen je bila predstavitev Predloga gradnje osnovnih šol v Kamniku oziroma tako imenovan Plan 2011 ter dopolnjena Analiza demografskih gibanj ter ocena kapacitet vrtcev in osnovnih šol v občini Kamnik.

Od 29-ih članov občinskega sveta je bilo na seji prisotnih 28 članov, poleg njih pa so bili na sejo povabljeni tudi predstavniki stroke, ravnatelj OŠ Frana Albrehta, ravnateljica OŠ Toma Brejca ter novinarji. Svetnice in svetniki so najprej sprejeli zapisnik 3. seje občinskega sveta, župan pa je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer so izredno sejo pričeli z Analizo demografskih gibanj ter oceno kapacitet vrtcev in osnovnih šol v občini Kamnik in Predlogom gradnje osnovnih šol v občini Kamnik, točko volitve in imenovanja pa so prestavili na 3. točko dnevnega reda.
Dopolnjeno Analizo demografskih gibanj ter oceno kapacitet vrtcev in osnovnih šol v občini Kamnik je predstavil Leon Kobetič iz podjetja Locus d.o.o.. Poudaril je, da je problematika na področju zmogljivosti osnovnih šol in vrtcev v kamniški občini posledica intenzivnega demografskega razvoja v zadnjem desetletju. Zmogljivosti osnovnih šol se v občini Kamnik v zadnjih dvajsetih letih niso bistveno spreminjale, povečevalo pa se je število prebivalcev s poudarkom na priselitvah mladih družin, kar je povzročilo težave pri kapacitetah vrtcev in osnovnih šol, ki je najbolj izražena v zadnjih letih. Glede kapacitet vrtcev je študija ugotovila manj od 60 odstotno pokritost z zmogljivostmi predšolskega varstva glede na celotno populacijo predšolskih otrok, kar je izrazito pod potrebami. Glede osnovnih šol je bila ključna ugotovitev študije, da so zmogljivosti obeh osnovnih šol v centru mesta (OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca) že dosežene oziroma presežene in da obe šoli ne preneseta več dodatnih obremenitev. Problematika reševanja zmogljivosti osnovnih šol pa je zahtevna iz niza razlogov – velik finančni projekt, zagotavljanje večjega obsega zemljišč v kompleksu, spremembe šolskih okolišev,…

Glede na povedano so svetnice in svetniki sprejeli sklep, ki ga je predlagala svetniška skupina LTS-za Kamnik, in sicer, da občinski svet zadolži občinsko upravo, da v čim krajšem času pripravi predlog aktivnosti in ukrepov za zagotovitev dodatnih prostih mest za predšolsko vzgojo in varstvo v občini Kamnik in ga predloži v obravnavo občinskemu svetu. Sklep je bil sprejet z 28-imi glasovi za.

Sledila je 2. točka – Predlog gradnje osnovnih šol. Poročevalci mag. Ivan Kenda-podsekretar, prof. dr. Miha Tomaževič-ZAG, Tomaž Schlegl-urbanist, Rudi Velkavrh-Saning d.o.o., Srečko Barbič-Loka inženiring d.o.o., Rafko Lah-OŠ Frana Albrehta, Mojca Rode Škrjanc-OŠ Toma Brejca, Igor Starič-LG Inženiring d.d., Robert Potokar-Arhitekturni biro d.o.o. in Primož Hočevar-Atelje Hočevar d.o.o. so občinskemu svetu predstavili omenjeni predlog in izsledke analize, ki so pokazali, da je mogoče obe mestni šoli sanirati in prizidati (Plan 2011) in to z manj sredstvi, ki so bila predvidena ob realizaciji Plana 2008 (gradnja novih šol). To pomeni, da bi sredstva, zbrana v skladu za šole skupaj s sredstvi iz letošnjega proračuna, že zadostovala za sanacijo in prizidavo enega izmed objektov. Za drug objekt pa se bo potrebno zadolžiti. Po dolgotrajni razpravi svetniških skupin, svetnic, svetnikov in ostalih ter po usklajevanju svetniških skupin z županom in predstavniki občinske uprave je bil sprejet sklep s petimi točkami, in sicer:

Občinski svet Občine Kamnik se seznani z neobvezujočim Predlogom gradnje osnovnih šol v Kamniku – Planom 2011,
Občinski svet Občine Kamnik nalaga občinski upravi, da pripravi spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta K9-Šole,
Občinski svet Občine Kamnik nalaga občinski upravi, da izvede vse postopke za začetek izgradnje in adaptacije OŠ Tom Brejca v letu 2011,
Občinski svet Občine Kamnik nalaga občinski upravi pripravo uradne primerjave Plana 2008 s Planom 2011 za OŠ Frana Albrehta, upoštevajoč stroške, ki so bili porabljeni za Plan 2008 ter
Občinski svet Občine Kamnik mora pred obravnavo sprememb in dopolnitvijo UN K9-Šole obravnavati in sprejeti uradno primerjavo Plana 2008 s Planom 2011 za OŠ Frana Albrehta.
Sklep je bil sprejet z 24-im glasovi za in 1-im proti.

V nadaljevanju je občinski svet glasoval in sprejel Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Kamnik v Svet Centra za socialno delo Kamnik, Predlog Sklepa o imenovanju kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani ter Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2011. Poleg predlaganih dobitnikov je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na korespondenčni seji dne, 24.2. 2011 za dobitnika zlatega priznanja Občine Kamnik dodatno predlagala še Primoža Hienga (dodatek) za njegov izjemen fotografski opus o Kamniku in njegov širši prispevek k promociji občine Kamnik. Tako so znani vsi dobitniki občinskih priznanj, ki bodo podeljene na slavnostni seji Občinskega sveta občine Kamnik, v ponedeljek, 28.3. 2011 ob 19. uri v Domu kulture Kamnik.

Predloga Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – 2. obravnava je potekala z amandmajem svetniške skupine NSi, ki je predlagala spremembo besedila 16. člena Predloga Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki si ga skupaj z obrazložitvijo predlagatelja, ki amandmaja ni podprl, lahko ogledate tukaj. Amandma je bil zavrnjen, Predlog Pravilnika pa sprejet z 23-imi glasovi za in 4-imi proti.

Za konec so svetnice in svetniki obravnavali še nov Predlog Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2011 – 1. obravnava (Predlog Odloka o proračunu občine Kamnik predstavljen na 3. redni seji Občinskega sveta, dne 26.1. 2011, je bil namreč zavrnjen). Po več kot dvourni razpravi so glasovali o naslednjih točkah sklepa, in sicer:

Občinski svet Občine Kamnik podpira nadaljevanje dejavnosti družbe Velika planina d.o.o.. Za uresničitev tega bo v proračunu v letu 2011 zagotovljenih 600.000 evrov, v obdobju od leta 2012 do 2014 pa v povprečju 350.000 evrov letno – Župan je ta sklep umaknil.
Dodatni Sklep Nsi: Občinski svet Občine Kamnik podpira odprodajo družbe Velika planina, d.o.o., zato upravi družbe Velika planina, d.o.o., nalaga, da naveže stik s potencialnimi kupci družbe. Uprava družbe o potencialnih kupcih družbe Velika planina, d.o.o., poroča Občinskemu svetu Občine Kamnik najkasneje do konca leta 2011 – Sklep sprejet z 21-imi glasovi za in 7-imi proti.
O naslednjih dveh točkah so glasovali skupaj:

Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2011, v prvi obravnavi.
Pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2011 v drugi obravnavi naj predlagatelj upošteva pripombe, dane v razpravi, oziroma obrazloži, zakaj jih ni mogoče upoštevati.
Sklep je bil sprejet z 20-imi glasovi za in 0 proti.

Predlog Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2011 – 1. obravnava je bil tako sprejet in čaka na 2. obravnavo.

Oglasno sporočilo