4. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2221
Vir: Kamnik.si; 24.marec 2011
28 svetnikov (podžupanja, mag. Julijana Bizjak Mlakar, se je seje zaradi obveznosti v Državnem zboru udeležila kasneje) je najprej potrdilo zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta z dne, 2. marca 2011, nato pa je Martina Bajde, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance predlagala, da se »Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011« obravnava po hitrem postopku, Robert Kokotec (SDS) pa je predlagal, da se »Lokalni energetski koncept občine Kamnik« obravnava kot 1. točka dnevnega reda, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo. Župan je umaknil 9. točko dnevnega reda, svetnice in svetniki pa so predlagani dnevni red sprejeli.

Lokalni energetski koncept občine (LEK) so poleg vodje Oddelka za gospodarske javne službe, Aleša Škorjanca, predstavili tudi pripravljavci LEK-a, Primož Krapež, Franc Hrovatin in Matjaž Malovrh iz Gradbenega inštituta ZRMK d.o.o. Gre za pomemben pripomoček pri načrtovanju strategije občinske kratkoročne in srednjeročne energetske politike. V njem so zajeti načini, s pomočjo katerih lahko uresničimo občini prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. Da je predlagani LEK dobro pripravljen, so potrdili tudi nekateri svetniki, ki so Lokalni energetski koncept v prvi obravnavi tudi sprejeli z 27-imi glasovi za.

Prav tako s 27-imi glasovi za, je bil po hitrem postopku sprejet Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011, s 24-imi glasovi za, pa so člani Občinskega sveta sprejeli Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2011.

Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2011 je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Vesna Krmavnar. Letni program športa določa obseg in vrsto športnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev ter obseg sredstev, ki se za njihovo uresničevanje zagotovijo v občinskem proračunu. V le-tem je lokalna skupnost že do sedaj namenjala finančna sredstva za programe športa in rekreacije. Sprejem in potrditev »Letnega programa športa za leto 2011« – predlog je bil namreč sprejet z 28-imi glasovi za – zato v ničemer ne spreminja dosedanjega načina sofinanciranja le-teh. Za celotno področje športa in rekreacije so v letu 2011 planirana finančna sredstva v višini 777.500 evrov.

Po krajšem odmoru so se svetnice in svetniki lotili 6. točke dnevnega reda, Predloga Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2011 – 2. obravnava. Zvonimir Kolenik (SD) je predlagal, da se razprava o proračunu občine Kamnik omeji na 5 minut, kar so svetniki, kljub neodobravanju nekaterih, tudi sprejeli z 17-imi glasovi za in 11-imi proti. Po malce več kot enourni razpravi svetniških skupin, svetnic in svetnikov ter poročevalke, je sledila obrazložitev amandmajev oziroma amandmajev na amandmaje. Zaradi posveta svetniških skupin NSi, LTS – Za Kamnik in LDS je bil predlagan 15 minutni odmor, po katerem so svetniške skupine podale spremembe že predlaganih in poslanih amandmajev. Prav tako so člani Občinskega sveta glasovali o podaljšanju razprave o Predlogu proračuna za leto 2011 na 10 minut, a je bil predlog zavrnjen.

Razprava vseh 25-ih amandmajev je potekala približno 3 ure, nekatere so svetniki in svetnice sprejeli, druge spet ovrgli (razpravo posameznega amandmaja si boste lahko ogledali čez nekaj dni na https://www.kotv.si/kamnik/seje), na koncu pa so Predlog Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2011 – 2. obravnava sprejeli soglasno z 29 glasovi za.

Na koncu so člani Občinskega sveta obravnavali in sprejeli še Predlog okvirnega programa dela Občinskega sveta občine Kamnik za leto 2011 – 2. obravnava (z 25-imi glasovi za je bil sprejet tudi amandma svetniške skupine LDS, da se v jesensko zasedanje uvrsti točka dnevnega reda z naslovom »Predlog Odloka Občinskega podrobnega načrta K7 Alprem – 1. obravnava« in Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik.

Vir: Kamnik.si

Fotografija: Kamničan.si

Oglasno sporočilo