5. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
3589
Vir: Občina Domžale; 31.marec 2011
V sredo, 23. marca 2011, ob 16. uri je v sejni dvorani Občine Domžale potekala 5. seja Občinskega sveta Občine Domžale, ki jo je vodil podžupan mag. Lovro Lončar. Po ugotovljeni navzočnosti so člani občinskega sveta sprejeli zapisnik 4. seje občinskega sveta z dne, 16. 02. 2011.

Predsedujoči seji, mag. Lovro Lončar, je člane občinskega sveta seznanil z razširitvijo dnevnega reda. Člani občinskega sveta so po ugotovljeni navzočnosti 22 članov s 25 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, pobude in predlogi
2. Volitve in imenovanja
– Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale
– Sklep o določitvi predloga kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani
3. Obravnava in sprejem Sklepa o začasnem financiranju proračuna Občine Domžale v obdobju april-junij 2011
4. Obravnava in sprejem Sklepa o priznanjih Občine Domžale v letu 2011
5. Obravnava in sprejem Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah 2010 v Občini Domžale
6. Obravnava in sprejem Sklepa o prenehanju proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Dragomelj
7. Obravnava in sprejem poročila o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti OP Ropi »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občine Domžale – Kamnik«
8. Seznanitev s projektom javnega prometa v ljubljanski urbani regiji
9. Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Domžale v mandatnem obdobju od 2006 do 2010
10. Sklep o seznanitvi z Dokončnimi poročili Nadzornega odbora v letu 2010– 1. del
11. Seznanitev z letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2011

VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI

S prvo točko je začel g. Anton Preskar, LDS, je podal pobudo za dodelitev mesečnih subvencij vsem domžalskim otrokom prve starostne skupine (od 1. leta do 3. leta), ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva. Podal je pripombe na zavrnitev pobude glede mesečne subvencije za otroke do starosti treh let. G. Preskarja je zanimal izbor glavnega urednika za glasilo »Slamnik«, zakaj še nista imenovana uredniški odbor in izdajateljski svet in kateri od prijavljenih kandidatov je najbolj v vsebinskem in finančnem smislu navdušil naš »KVIAZ«. Meni, da bi bilo potrebno racionalizirati stroške občinskega glasila, kar pričakuje tudi v pripravi predloga proračuna. Predlagal je, da se del denarja, namenjenega za Slamnik, nameni tudi drugim medijem, ki pokrivajo območje občine Domžale. Zanimalo ga je, če je Občina Domžale že razmišljala o oddaji »Slamnika« koncesionarju. G. Preskar je vprašal, kateri organ JKP »Prodnik« in CČN Domžale – Kamnik je obravnaval in sprejel finančno in vsebinsko poročilo o poslovanju teh podjetij v letu 2010 in finančni ter vsebinski plan za leto 2011. G. Presakar je spraševal, kdaj konkretno bo Občina sprejela »strategijo nadaljnjega razvoja občine Domžale« in kdaj bo sprejet »občinski prostorski plan« (»OPN«) za občino Domžale (konkretni terminski plan aktivnosti in nosilcev teh aktivnosti). G. Preskar še meni, da bi se morali odgovorni v občini pogovoriti z lastniki in direktorji podjetij, obrtniki in drugimi gospodarskimi subjekti ter ugotoviti kakšna je njihova perspektiva. V povezavi s tem ga je zanimalo še, kakšni so konkretni ukrepi Občine za nadomestitev izgubljenih delovnih mest v zadnjih letih in kaj je naredila glede odpiranja novih delovnih mest.

G. Maksimilijan Karba, LTD, je predlagal, da se ustrezne službe pozove k ugotavljanju kršitev prometnega znaka, ki prepoveduje promet tovornim motornim vozilom z dodatno tablo »dovoljeno za lokalni promet«, ki je sicer postavljen na mnogih lokacijah, in k sankcioniranju teh kršitev. G. Karba je dal tudi pobudo, da občinska uprava ali ustrezne občinske službe pri DARS-u ali DDC-ju opravijo poizvedbe in zahtevajo ustrezen odgovor, kaj je narobe na avtocesti med Krtino in Šentjakobom, saj skoraj ne mine dan, da na tem odseku ne bi prišlo do prometne nesreče.

G. Metoda Marčuna, Peter Verbič – Lista za Domžale, je v imenu krajanov Nožic vprašal, kdaj bodo na odseku Gostičeve ulice od kapelice v Homcu do občinske meje z Občino Kamnik, z označbami uredili območje omejene hitrosti (cona 30 km/h – šolska pot), zanimalo pa ga je še, kdaj se bo dokončno uredil center Radomelj z avtobusnima postajališčema in parkirišči. G. Marčun dal pobudo za novo proračunsko postavko na področju »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije«, in sicer za zagotovitev rednih letnih sredstev za vzdrževanje rekreacijske zelene osi ob Kamniški Bistrici, kjer se med seboj povezujeta peš in kolesarska pot.

Mag. Lovro Lončar, SDS, je pozdravil idejo za projekt izdane brošure »Oblikujemo zelene oaze«, zanimala pa ga je širša vsebina projekta, kdo so ciljne skupine in ali so v projekt vključene tudi šole. Predlagal je, da se ob naslednji izdaji na prvo stran doda grb občine Domžale. Mag. Lončar je dal tudi pobudo, da Občina Domžale zniža najemnino oziroma oprosti plačila najemnine humanitarnih organizacij Rdečega križa in Karitasa, ki imata najete prostore v stavbi, kjer se nahaja tudi Radio Hit.

G. Uroš Breznik, SD, je dal pobudo za realizacijo režima odprtosti športnih igrišč pri osnovnih šolah, ki so sicer večino časa zaprta in nedostopna otrokom. Dal je še pobudo, da se postavi še kakšna klop na drevoredu na Domžalsko- Mengeškem polju, saj je postavljena le ena klop. Zanimalo ga je, kako bo urejen prehod za sprehajalce, glede na to, da se gradi obvoznica.

G. Janez Svoljšak, DeSUS, je podal predlog strategije razvoja v Občini Domžale. Predlagal je, da si kot vizijo razvoja občine Domžale postavimo inovativno družbo in da se v ta namen formira skupina strokovnjakov z različnih področij, ki bi predlagala načrt aktivnosti za vzpodbujanje inovativnosti. Predlagal je tudi, da se v občinskem proračunu za leto 2011 namenijo sredstva v ta namen in k predlogu priložil smernice, ki jih je za vzpodbujanje inovativnosti v Občini Domžale predlagal gospod Dušan Borštar, patentni zastopnik, ki se s to problematiko že dlje časa ukvarja in je pripravljen sodelovati.

Mag. Majda Pučnik Rudl, SDS, je izpostavila problematiko zaradi zimskih razmer poškodovanih cest in s tem povezano problematiko kvalitete izgradnje in rekonstrukcije cestišč. Opozorila je na dotrajanost Prešernove ceste v Radomljah, na udarne jame na cesti skozi Goliševo – Škrjančevo, uničeno cestišče pri LIP Radomlje na nevarnost ceste oziroma poti za pešce nasproti gostilne Šraj v Hudem in dala pobudo, da se tam postavi avtobusno postajališče.

G. Peter Verbič, Peter Verbič – Lista za Domžale, je dal pobudo, da Občina Domžale sproži akcijo za organiziranje javne tribune, kjer bi z državo rešili problematiko prometnih nesreč na nekaterih prometnih cestah. Kot je dejal, je veliko ponesrečencev pripeljanih v Zdravstveni dom, s strani države pa Zdravstveni dom dobi listo glede dobljenih finančnih sredstev ne glede na število ponesrečencev. G. Verbič je dal še pobudo, da bi se za svetnike zagotovili parkirni prostori v času občinskih sej.

Ga. Marija Majda Zevnik, SD, je dala pobudo, da zaradi zagotavljanja izpolnjevanja določil iz 6. in 7. odstavka 6. člena Odloka o krajevnih skupnostih, ki določata, da imajo župan in svetniki občinskega sveta, s stalnim prebivališčem na območju določene KS pravico biti navzoči in razpravljati na sejah sveta KS in da se jih na seje vabi z vabilom, pristojna občinska služba naredi sezname svetnikov po stalnem prebivališču v posamezni krajevni skupnosti, opozori KS o obvezi iz Odloka in priloži seznam svetnikov iz njihovega območja. Ga. Zevnik je še opozorila, da na spletni strani Občine Domžale po končanem konstituiranju seznam ni dopolnjen z namestniki, zapisniki odborov oziroma komisij pa niso objavljeni. Ga. Zevnik je glede na predlog svetnice stranke DeSUS na eni prejšnjih sej, da se ukini dodatno financiranje Zdravstvenemu domu za preventivne preglede prostate in sredstva nameni za cepljenje proti klopnemu meningitisu, postavila več vprašanj. Ga. Zevnik je dala še pobudo v povezavi z odgovorom na predlog o izvedbi revizijskih pregledov javnih zavodov, da naj bodo poročilom o poslovanju javnih zavodov priložene kompletne bilance, poleg bilance uspeha tudi bilanca stanja in poročilo revizorja ter pobudo, da se strategija glede invazivnih rastlin na ravni občine in sosednjih občin pripravlja vzporedno in da se imenuje nosilca naloge na nivoju občine, občina naj sprejme odlok o obveznem zatiranju teh tujerodnih rastlin na vseh površinah, ne glede na lastništvo, v proračunu naj na osnovi analize strokovnjakov letno zagotovi dovolj sredstev za učinkovito odpravljanje teh rastlin in naj skupaj s posameznimi KS izdela program nalog.

G. Peregrin Stegnar, N.Si, se je zahvalil g. Petru Korošcu, ki je res lepo skrbel za domžalsko drsališče in dal pobudo, da občinski svetniki podprejo izgradnjo platnene strehe nad drsališčem.

Ga. Marija Pukl, DeSUS, je dala pobudo, da se zaradi lažje berljivosti glasila Slamnik velikost črk poveča. Dala je pobudo, da se pregleda del cestišča na odseku Ljubljanske ceste med križiščem pri »Kebru« in križiščem z regionalno cesto Ljubljana – Celje ter uredi prometni režim za pešce tako, da bo zagotovljena čim večja varnost pri prehodu ceste do Češminovega parka. Zanimali so jo načrti na področju otroškega varstva pri zagotavljanju trajnih ali začasnih kapacitet v tem mandatnem obdobju in predlagala, da občinski svetniki poleg Pravilnika po sprejetem programu dela Občinskega sveta, ki bo v obravnavi na aprilski seji, prejmejo tudi vsebinsko informacijo o stanju na področju organiziranja predšolske vzgoje otrok v občini Domžale v naslednjih letih. Ga. Pukl je dala tudi pobudo za pripravo dela strategije za razvoj turistične dejavnosti v občini Domžale, ki bo vsebovala opredelitev organizacijskega pristopa in izdelavo konkretnih turističnih produktov.

G. Roberta Hrovata, SDS, je zanimalo, če je že oziroma kje je objavljen razpis za direktorja Zavoda za šport in rekreacijo, saj sedanjemu direktorju v kratkem poteče mandat. Poleg tega ga je zanimalo tudi, kdaj je bil na JKP Prodnik objavljen razpis za izvajanje prevozov odpadkov, in sicer za mešane odpadke, embalažo in biološke odpadke. G. Hrovat je postavil še vprašanje, če je Občina Domžale že stopila v stik s podjetjem Tosama in Helios ter kakšno je dejansko stanje teh dveh podjetij. Zanimalo ga je tudi, kako daleč so postopki za izgradnjo vrtca v V-delu občine Domžale, saj je prepričan, da na tem območju vrtce nujno potrebujemo. Poleg tega ga je zanimalo, kaj je novega na projektu Cone Želodnik in kakšen je terminski plan realizacije ter kakšno je trenutno stanje glede centra Domžal in podjetja Tuš – kdaj bo Tuš začel z realizacijo projekta. Nato je g. Hrovat dal pobudo, da se podeli koncesija oziroma da se zagotovijo sredstva za ortodontsko službo v Zdravstvenem domu Domžale, kar bi prispevalo k skrajševanju čakalne dobe. Na koncu ga je zanimalo še, v kateri fazi je projekt »Vrtički«.

G. Rok Ravnikar, SLS, je dal pobudo, da se vzpostavi stik z vodstvi osnovnih šol oziroma z upravniki otroških igrišč in se v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, občino ali ustreznimi službami dogovori, da bi preko vikendov organizirali odklepanje in zaklepanje ograj okoli igrišč. G. Ravnikarja je zanimalo, kakšni so načrti v povezavi z zamenjavo azbestnih vodovodnih cevi v naši občini v letošnjem letu.

Ga. Cveta Zalokar Oražem, Zares, je podala pobudo, da bi morala imeti Občina Domžale aktivno vlogo pri reševanju položaja nekaterih gospodarskih subjektov, konkretno je predlagala, da se organizira sestanek vodstva glede podjetja LIP Radomlje, kjer bi skupaj poiskali možne rešitve. Ga. Zalokar Oražem je dala pobudo, da se Občina Domžale bolj angažira na področju pridobivanja kmetijskih zemljišč, ki bi bila na voljo v najem občanom za obdelavo. V imenu stanovalcev naselja Krizant je predložila njihovo pismo glede odstranitve nelegalnega letnega vrta lokala Makijato na Slamnikarski cesti 1 d v Domžalah in prosila za odgovor.

Ga. Vera Vojska, LDS, je dala pobudo, da glede na to, da so športna društva že prejela sredstva s strani Občine, občinska uprava financira tudi druga društva, saj nekatera društva ne morejo plačati niti najemnine. Ga. Vojska je dala tudi pobudo s strani občanke, da se v Dom upokojencev Domžale prednostno sprejema domžalske občane. Omenjena občanka je težko gibljiva, svojega moža pa mora obiskovati daleč izven občine, ker v Domžalah ni dobil mesta v domu. Poleg tega jo je zanimalo, ali v Zdravstvenem domu Domžale povečujejo število zdravnikov, glede na to, da je vsako leto v občini Domžale tisoč prebivalcev več. Ga. Vojska je nato opozorila na elektronsko sporočilo g. Branka Murka glede delovanja občinske uprave v zvezi z razširitvijo načrtovanega športnega parka na Rovah, ki so ga prejeli občinski svetniki, in prosila za pojasnilo. Predlagala je še, da bi občina Domžale (in druge občine, ki so ustanoviteljice OŠ Roje) preučili možnost, da bi financirali nakup dvigala za učence s posebnimi potrebami.

Dr. Mihael Brejc, SDS, je dal predlagal, da bi gradivo po elektronski pošti pošiljali tistim občinskim svetnikom, ki jo imajo, za druge pa je treba najti druge možnosti. G. Brejc z odgovorom na svetniško pobudo, o uvedbi sodobne informacijske tehnologije v občinski svet ni bil zadovoljen. Meni, da bi se gradivo za člane Občinskega sveta lahko pošiljalo po elektronski pošti, za tiste, ki pa elektronske pošte nimajo, pa ugotoviti kakšne so možnosti, da bi jo lahko imeli.

G. Uroša Breznika, SD, je zanimalo, če je od zadnje občinske seje kakšna nova informacija glede Univerzale ter kdaj se planira dokončna ureditev Češminovega parka in posaditev dreves na južni strani. G. Breznik je dal pobudo, da bi se, glede na to, da v občini Domžale živi veliko eminentnih ljudi, ki zasedajo pomembna mesta izven občine Domžale (univerzitetni profesorji, gospodarstveniki, kulturniki), ustanovil mali strateški svet oziroma neko posvetovalno telo pri županu, ki bi se sestajalo enkrat na pol leta, saj je prepričan, da bi ti ljudje lahko z izkušnjami in znanji lahko koristno pomagali pri določenih odločitvah.

 

Ga. Vera Vojska, LDS, je nato prosila občinsko upravo, da pripravi seznam krajevnih skupnosti z njihovimi prostori in lastniki teh prostorov, saj so imeli v Krajevni skupnosti Dob težave pri ugotavljanju, čigavi so prostori krajevnih skupnosti.

VOLITVE IN IMENOVANJA

Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale
S 27 glasovi ZA in 2 glasovi PROTI je Občinski svet Občine Domžale imenoval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale v sestavi: Peter VERBIČ, predsednik, Maksimiljan KARBA, član, Aleš OBERČKAL, član, Barbka DROBNIČ, članica, Franci KOZINC, član, Vlado JERANT, član, Jure KOSTANJŠEK, član.

Sklep o določitvi predloga kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani
S 30 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Domžale posreduje predlog kandidatov in kandidatk za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani: Silva POTRATO, Mirjana KLAR, Anica VOGLAR, mag. Jožefa POLANC, Milan TOMŠE, Alojzij PODOBNIK, Jožefa VIDMAR, Cvetka BANKO, Majda KLAJDERIČ, Vera MIKANEC, Marjetka CERAR, Franci RAHNE, Maksimiljan KARBA, Darka BITENC, Zorica ZAKLAN, Mojca OCEPEK AVBELJ, Vinko OCEPEK, Tomaž LAVRIČ, Marija ERDANI, Stanislava KEKEC, Anton GRILJ, Janez ŠKOFIC, Ivan TAVČAR, Justina KOPRIVŠEK, Janez GREGORIN.

Sodnica porotnica v postopkih zoper mladoletnike:
 Ema ŠKRJANC OGOREVC.

S 30 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je Občinski svet Občine Domžale sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Domžale v obdobju april – junij 2011.

Z 29 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI so bili v skupnem glasovanju o predlogih sklepov sprejeti naslednji sklepi:
1. Občina Domžale podeli ZLATO PLAKETO Urošu SLAVINCU za uspešno vodenje skupine Helios ter prispevek k razvoju domžalske košarke.
2. Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO Simfoničnemu orkestru Domžale – Kamnik ob 40. letnici za prispevek k bogatemu kulturnemu življenju v Občini Domžale.
3. Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dob ob 120. letnici obstoja in uspešnega dela.
4. Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Milanu SKOČAJU za uspehe na področju podjetništva, prispevek k razvoju javne razsvetljave ter uspešnega dela na področju športa v Občini Domžale.
5. Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Dragi JERETINA ANŽIN za dolgoletno in uspešno delo na kulturnem področju.
6. Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Domžale ob 20. letnici uspešnega dela, predvsem na področju domoljubja.
7. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Moškemu pevskemu zboru Radomlje ob 40. letnici neprekinjenega prepevanja, s katerim skrbi, da slovenska pesem ne potone v pozabo.
8. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Društvu mladi gasilec Osnovne šole Rodica za dolgoletno uspešno, vzgojno-izobraževalno ter humano delo.
9. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Frančiški ROŽIČ za plemenito delo v rejništvu.
10. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Kulturnemu društvu domžalski rogisti ob 20. letnici za opravljanje kulturnega poslanstva, s katerim promovirajo tudi Občino Domžale.
11. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Športnemu društvu Vir-Nogometnemu klubu Vir za uspešno 30. letno delo na področju nogometa.

S 26 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je Občinski svet Občine Domžale sprejel sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah 2010 v Občini Domžale.

S 27 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je Občinski svet Občine Domžale sprejel Sklep o prenehanju proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Dragomelj, sredstva se prerazporedijo na Sklad za osnovne šole.

S 26 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sta bila v skupnem glasovanju o predlogih sklepov sprejeta naslednja sklepa:

1. Občinski svet Občine Domžale se seznanja z Informacijo o aktivnostih in stanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Domžale – Kamnik« (Centralna čistilna naprava in kanalizacija) in pridobivanjem evropskih sredstev Kohezijskega sklada 2007-2013 za navedeni projekt.

2. Občinski svet Občine Domžale zadolži župana in občinsko upravo, da:
– najmanj enkrat na 3 mesece poroča občinskemu svetu o napredku »evropskega projekta« v Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik in druge projektne podsklope;
– da na eni od prihodnjih sej seznani občinske svetnike o končni dispoziciji blata po rekonstrukciji in dograditvi Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik, kot tudi celovito predstavi celotni projekt;
– da organizira sklenitev pogodbe o priklopu na Centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik, odplak iz Občine Moravče in Cerkelj

Člani občinskega sveta je bil z 19 glasovi ZA in 2 glasovi PROTI sprejeli sklep, da se Občinski svet Občine Domžale se seznani s Projektom javnega prometa v Ljubljanski urbani regiji.

Z 21 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet sklep, da se Občinski svet Občine Domžale seznanja s Poročilom o delu nadzornega odbora Občine Domžale v mandatnem obdobju od 2006 do 2010.

Z 19 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI so bili v skupnem glasovanju o predlogih sklepov sprejeti naslednje sklepi:

1. Občinski svet Občine Domžale se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad proračunskima postavkama 073206 Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost in 073202 Požarna dejavnost.

2. Občinski svet Občine Domžale se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad tekočim poslovanjem Občine Domžale za leto 2010, v okviru katerega se je pregledala tudi proračunska postavka 142103 Podjetniški pospeševalni center Domžale.

3. Občinski svet Občine Domžale se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu proračunske postavke 204601 Lipa- univerza za tretje življenjsko obdobje.

4. Občinski svet Občine Domžale se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad denarnimi tokovi Občine Domžale.

5. Občinski svet Občine Domžale se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad razpolaganjem z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem, v okviru katerega se je pregledala tudi proračunska postavka 165207 Vzdrževanje stanovanje in 165305 Plačilo neizterljivih terjatev upravljavcev do najemnikov.

6. Občinski svet Občine Domžale se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad zaključnim računom Občine Domžale za leto 2009, v okviru katerega se je pregledala tudi proračunska postavka:
• 043203 Občinske prireditve, proslave, priznanja in poroke
• 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave
• 112206 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
• 221102 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov.

7. Občinski svet Občine Domžale se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad realizacijo razvojnih projektov Občine Domžale v letih 2007-2010.

8. Občinski svet Občine Domžale se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad proračunsko postavko 193113 Prizidek OŠ Domžale.

9. Občinski svet Občine Domžale se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad proračunsko postavko 196300 Štipendije Občine Domžale.

Z 20 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet sklep, da se Občinski svet Občine Domžale seznanja z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2011.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Oglasno sporočilo