5. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2750
Vir: Kamnik.si; 21.april 2011
20.4.2011 opoldne se je v sejni dvorani občinske stavbe začela 5. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, z desetimi točkami dnevnega reda.

26 prisotnih svetnikov je najprej potrdilo zapisnik 4. seje Občinskega sveta z dne, 23. marca, nato pa je Martina Bajde, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance predlagala, da se 5. točka »Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2010« obravnava po hitrem postopku, Vesna Krmavnar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti pa, da se 3. točka »Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik« obravnava po skrajšanem postopku, saj gre izključno in samo za uskladitev predlaganega odloka z veljavnimi predpisi. Oba predloga sta bila sprejeta, prav tako tudi predlagani dnevni red 5. seje Občinskega sveta.

Sledila so tri vprašanja svetniških skupin občinski upravi. Na zastavljena vprašanja svetniških skupin LDS – Mateja POLJANŠEK, ZARES – Janez BALANTIČ in SNS – Nina MAVRIN sta odgovorili Vesna Krmavnar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in Martina Bajde, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance.

Lokalni energetski koncept – 2. obravnava je bil, kljub nekaterim pripombam s strani določenih svetniških skupin, sprejet s 25-imi glasovi za in 0 proti. Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 4. seji, obravnaval Lokalni energetski koncept Občine Kamnik v prvi obravnavi. Svetniške skupine in svetniki so podali pripombe in vprašanja, ki jih je predlagatelj preučil pri pripravi gradiva za drugo obravnavo in ugotovil, da ne vplivajo na spremembo vsebine LEK-a. Na splošno je treba poudariti, da je LEK planski dokument, ki na podlagi dejansko ugotovljenega stanja nakazuje možne ukrepe, aktivnosti in projekte. Na osnovi ugotovitev dejanskega stanja in definicije šibkih točk so bila oblikovana izhodišča za možne aktivnosti in projekte v procesu izvajanja akcijskega načrta, ki je izhodišče tako za določitev nosilcev posameznih aktivnosti kot nosilca – odgovornega za izvajanje LEK-a.

Prav tako so svetnice in svetniki sprejeli predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik – skrajšani postopek. Občinski svet Občine Kamnik je Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik sprejel v letu 2009, prav tako Občinski svet Občine Komenda, ki je soustanoviteljica zavoda. AJPES – sektor za registre in evidence podatkov je določil nove šifre in nazive glavnih dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti. Zato je bilo potrebno spremeniti četrti odstavek 8. člena z zamenjavo šifer. Omenjena sprememba odloka nima finančnih posledic za proračun Občine Kamnik. Tako so prisotni najprej glasovali o predlaganem odloku v prvi obravnavi (24 glasov za, 0 proti), nato pa še v drugi obravnavi (24 glasov za, 0 proti) in sklep, kot že rečeno, sprejeli.

Sledila je 4. točka dnevnega reda, in sicer Predlog sklepa o višini cene pomoči na domu. Pomoč na domu je oblika, ki se v tem kontekstu vse bolj uveljavlja kot način za zagotavljanje boljše kvalitete preživljanja jeseni življenja, razbremenjevanja sodobne družine pri skrbi za starostnika, ter ne nazadnje razbremenjevanje zasedenosti domov za starejše, ki z obstoječimi kapacitetami ne morejo več slediti naraščajočim potrebam.

Socialno varstveno storitev Pomoč na domu od meseca aprila 2008 izvaja koncesionar, Zavod Pristan. Kot je povedal Martin Kopatin, direktor zavoda Pristan, stroške storitve pomoči na domu sestavljajo stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in stroški strokovne priprave, ter vodenja in koordiniranja pomoči na domu. Trenutno veljavna cena efektivne ure oskrbe med delovnikom znaša 14,07 evrov. Nova, predlagana cena efektivne ure oskrbe pa znaša 16,12 evrov, kar pomeni 12,7 odstotno povišanje obstoječe cene. Nova, predlagana cena pomoči na domu upošteva zakonsko predpisane zahteve novo sprejetega Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev oziroma predpisan način izračuna, ter nov plačilni sistem, ki je stopil v veljavo jeseni leta 2008 in je določil plačne razrede za posamezna delovna mesta.

Župan občine Kamnik, Marjan Šarec je podal amandma k Predlogu sklepa o višini cene pomoči na domu, in sicer naj se v prvem, drugem in tretjem členu črta besedna zveza »v letu 2011«, saj sprejeta cena velja dokler se ne potrdi nova in veljavnost ni omejena na leto 2011. Predlagani amandma je Občinski svet sprejel s 25 glasovi za, 0 proti, celoten predlog pa zavrnil z 21-imi glasovi proti in 5-imi za, ter predlagal, naj se do naslednje obravnave pripravi več primerjav oziroma pojasnil o visokem povišanju cene pomoči na domu ter dodatno gradivo o obravnavanem sklepu.

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2010 – hitri postopek je s strani občinske uprave predstavila, Martina Bajde. V njem so bili prikazani načrtovani in realizirani odhodki in prihodki Občine Kamnik v letu 2010. Realiziranih je bilo 22,8 milijona prihodkov in 22,1 milijona odhodkov. Od tega je bilo za financiranje tekočih obveznosti porabljeni 14,7 milijona evrov. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna je obravnaval tudi Nadzorni odbor Občine Kamnik in do seje Občinskega sveta članom le-tega predložil predlog poročila. Na podlagi priloženih dokumentov je bil Odlok sprejet z 17 glasovi za in nobenim proti.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki s 23-imi glasovi za in 0 proti sprejeli Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik in Program izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kamnik za leto 2011.

5. redna seja Občinskega sveta se je nadaljevala z obravnavo Programa odvajanja odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik za leto 2011. Le-ta ne predstavlja direktnih finančnih posledic za proračun Občine Kamnik, ker se celotna dejavnost financira iz cene storitev. S koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »odvajanja odpadnih in padavinskih voda« na območju občine Kamnik so namreč vse obveznosti prenesene na koncesionarja (Komunalno podjetje Kamnik). V predlogu proračuna občine Kamnik za leto 2011 je predvideno, da se bodo finančna sredstva iz naslova zbrane takse zaradi obremenjevanja voda in koncesijska dajatev, ki jo koncendentu plača koncesionar, namenila za financiranje razvoja in izgradnjo kanalizacijskih sistemov v občini Kamnik v skladu s prioritetami investicij za leto 2011. Program je bil sprejet z 21-imi glasovi za in 0 proti.

Na koncu je višja svetovalka za evropske in druge projekte, Barbara Strajnar predstavila projekta »Ekoembalaža« in »Povabilo v gozd«, s katerima je Občina Kamnik uspešno kandidirala za mednarodna sredstva programa dynAlp-climate, v okviru programa Omrežja občin »Povezanost v Alpah«. Vrednost projekta »Ekoembalaža« je skupaj 10.000 evrov, Dynalp climate prispeva 50 odstotkov, to je 5.000 evrov, delež občine Kamnik pa je 5.000 evrov. Vrednost projekta »Povabilo v gozd« je skupaj 40.000 evrov, od tega Dynalp climate prispeva 50 odstotkov, to je 20.000 evrov, delež občine Kamnik je 10.000 evrov, delež ostalih občin pa 10.000 evrov. Oba sklepa o izvajanju projektov sta bila s strani Občinskega sveta Občine Kamnik sprejeta.

Oglasno sporočilo