6. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2940
Vir: Kamnik.si; 25.maj 2011
Opoldne se je v sejni dvorani občinske stavbe začela 6. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, z osmimi točkami dnevnega reda in seznanitvijo članov Občinskega sveta z odstopom Karle Urh in Nives Matjan iz stranke LTS – Za Kamnik. Od danes dalje torej nastopata v samostojni svetniški skupini, katere vodja je Nives Matjan.

28 prisotnih svetnic in svetnikov je najprej potrdilo zapisnik 5. seje Občinskega sveta Občine Kamnik z dne 20. aprila 2011. Sledilo je glasovanje o dnevnem redu, kjer so člani potrdili predloga o skrajšanem postopku »Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij« ter »Predloga Odloka o spremembah mej naselij Hib pri Kamniku, Poreber in Soteska«.
S 25 glasovi za in 0 proti je Občinski svet Občine Kamnik sprejel sklep oziroma mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Toma Brejca (na mestu ravnateljice torej ostaja Mojca Rode Škrjanc), nato pa so na zastavljena vprašanja svetniških skupin LTS, NSi in SMS odgovarjale vodja Oddelka za premoženjsko – pravne in splošne zadeve, Maja Hauptman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Vesna Krmavnar in podžupanja, mag. Julijana Bizjak Mlakar.

V prvi in drugi obravnavi sta bila po skrajšanem postopku sprejeta Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. Julij ter Odlok o spremembi mej naselij Hrib pri Kamniku, Poreber in Soteska.

Malce daljša in dokaj burna razprava je sledila pri obravnavanju poročila o delu Poslovne enote Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije in Mrežnega spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru v Kamniku v obdobju od 1.4. 2010 do 31.3. 2011. Delo podjetniškega inkubatorja so predstavili doc. dr. Zdravko Praunseis, direktor Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije in Mrežnega spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru, Tina Naglič, pomočnica direktorja za splošne zadeve in projekte (Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije in Mrežni spin–off inkubator Univerze v Mariboru) ter Eva Rožanc, strokovna sodelavka za projektno delo (Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije in Mrežni spin–off inkubator Univerze v Mariboru).

Večina svetnic in svetnikov se je spraševala o delovanju podjetniškega inkubatorja, kaj je le-ta prinesel občini Kamnik in kaj je pravzaprav njegov pomen, na koncu pa so člani s 26 glasovi za in 1 proti vseeno potrdili sklep »Občinski svet Občine Kamnik se seznani s poročilom o delu Poslovne enote Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije in Mrežnega spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru v Kamniku v obdobju 1.4. 2010 do 31.3. 2011«. Prav tako so svetnice in svetniki z 29 glasovi za in 0 proti sprejeli dodaten sklep predlagan s strani svetniške skupine NSi, da Občinski svet občine Kamnik nalaga občinski upravi, da preuči možnosti in posledice predčasne prekinitve pogodbe o sodelovanju in ustanovitvi PE MPI Kamnik ter z ugotovitvami do konca leta 2011 seznani občinski svet občine Kamnik.

Sledila je 6. točka dnevnega reda in razprava o letnem poročilu družbe Velika planina d.o.o. za leto 2010, ki ga je predstavil direktor družbe Velika planina d.o.o., Dušan Bombač. Člani občinskega sveta so si bili enotni, da je poročilo dobro pripravljeno, kritično in prikazuje realno stanje družbe. Občina Kamnik kot lastnica ocenjuje, da poslovanje družbe v letu 2010 sicer ni bilo uspešno, kljub temu pa so bile v drugi polovici leta izvedene določene aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na poslovanje družbe. Omeniti velja predvsem kadrovsko področje, saj je vodstvu družbe uspelo do konca leta zagotoviti potrebno kadrovsko strukturo z ustreznimi licencami, ki so pogoj za delovanje nihalne žičnice in dvosedežnice. Ureditev kadrovskih zadev, sprotno plačevanje obveznosti v zvezi z odkupom gostišča Zeleni rob, tekoče vzdrževanje in delovanje naprav ter ureditev poslovanja v gostišču Zeleni rob so samo nekateri ukrepi, ki kažejo na pozitiven pristop pri poslovanju družbe. V letu 2010 je Občina Kamnik dokapitalizirala družbo Velika planina d.o.o. v višini 560.000 evrov. Del sredstev v višini 345.000 evrov je bil namenjen poplačilu zapadlih obveznosti (na dan 31.12. 2009 je družba izkazovala 410.344 evrov obveznosti), 60.000 evrov je bilo namenjenih za delno odplačilo kupnine za gostišče Zeleni rob ter 155.000 evrov za zamenjavo pogonskega sistema nihalne žičnice.

Po skoraj dvourni razpravi svetnic in svetnikov kaj je pravzaprav dobro in kaj narediti glede družbe Velika planina d.o.o. in same planine (predvsem v smislu turizma), so sprejeli naslednje sklepe:

Občinski svet določa, da se osnovna dejavnost družbe Velika planina d.o.o. – žičniški prevoz potnikov in blaga – opravlja kot storitev splošnega gospodarskega pomena. Podrobnosti se določijo v aktu o ustanovitvi navedene družbe – 27 za in 0 proti; Vodstvo družbe Velika planina d.o.o. in lastnik naj do jesenske seje pripravita analizo poslovanja po dejavnostih (ločeno za žičnice in gostinstvo) za obdobje od 1.7. 2010 do 30.6. 2011 – 27 za in 0 proti; Občinski svet predlaga županu, da pripravi predlog dolgoročne vizije razvoja Velike planine skupaj z vsemi zainteresiranimi in ga predloži v razpravo in potrditev Občinskemu svetu – 26 za in 0 proti; Občinski svet predlaga županu, da v najkrajšem času predloži terminski plan aktivnosti za pripravo dolgoročne vizije – 26 za in 0 proti; Nadzorni odbor Občine Kamnik naj do konca leta 2011 opravi nadzor nad poslovanjem družbe Velika planina d.o.o. za leti 2009 in 2010 in s poročilom o opravljenem nadzoru seznani Občinski svet Občine Kamnik – 24 za in 0 proti ter Občinski svet Občine Kamnik se seznani z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2010 – 27 za in 0 proti.

V nadaljevanju je Franc Prodnik, predsednik Nadzornega odbora Občine Kamnik predstavil Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Družbe Velika Planina d.o.o., Kamniška Bistrica 2, 1242 Stahovica za obdobje od leta 2000 do 2008. Nadzorni odbor je namreč podal negativno mnenje k poslovanju družbe VELIKA PLANINA zaklad narave, podjetje za žičničarstvo, gostinstvo, turizem in rekreacijo, d.o.o., Kamniška Bistrica 2, 1242 Stahovica v obdobju od leta 2000 do 2008, ki se nanaša na obseg pregleda, torej na poslovanje z nepremičninami. Negativno mnenje je Nadzorni odbor izrekel vsem trem organom družbe: direktorjem, nadzornim svetom in (edinemu) družbeniku – Občini Kamnik. Občinski svet je glede 7. točke dnevnega reda sprejel naslednje sklepe:

Občinski svet predlaga županu, da uredi in redefinira določena statusna in pravna vprašanja in jih uredi skladno z Zakonom o gospodarskih družbah – 26 za in 0 proti;

S poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja družbe Velika planina d.o.o., Kamniška Bistrica 2, 1242 Stahovica za obdobje od leta 2000 do 2008 in z dokumentacijo, na katero se poročilo nanaša, naj Občinska uprava Občine Kamnik seznani državne institucije oziroma organe, pristojne za ugotavljanje, nadzor, pregon in ukrepanje v primeru kršitev zakonov in kaznivih dejanj na področju oškodovanja javnega premoženja, ki jih poročilo obravnava.

Občinska uprava Občine Kamnik naj v primeru sumov sklenitve škodljivih pogodb sproži potrebne postopke za zavarovanje javnega premoženja in postopke proti uradnim in drugim osebam, za katere obstaja sum kršitve zakonov in oškodovanja javnih občinskih sredstev – 20 za in 0 proti; Občinska uprava zahteva razveljavitev in ničnost pogodbe št. 439-1806/03 med družbo Velika planina d.o.o., Kamniška Bistrica 2, 1242 Stahovica in družbo Aedium Fabulae, finančna družba d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (direktor Gorazd Kobilica) – naročnik in investitor in družbo GEOKO d.o.o., Reboljeva 7, 1000 Ljubljana (direktor Darko Petauer) – izvajalec ter s tem vrnitev neobremenjenega zazidljivega zemljišča na parcelnih številkah 853/5, 853/6 in dela 853/8 k.o. Županje Njive v last in posest družbe Velika planina d.o.o. – 20 za in 0 proti ter

Občinski svet Občine Kamnik se seznani s Poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja Družbe Velika Planina d.o.o., Kamniška Bistrica 2, 1242 Stahovica za obdobje od leta 2000 do 2008 – 24 za 0 proti.

Za konec so člani Občinskega sveta s 26 glasovi za in 0 proti sprejeli sklep o začetku postopka za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik.

Oglasno sporočilo