7. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2729
Vir: Kamnik.si; 22.junij 2011
Opoldne, 22.6.2011, je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 7. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri je bilo prisotnih 27 svetnic in svetnikov, svetnika Jože Zagorc in Rudolf Pfajfar iz svetniške skupine LTS – Za Kamnik sta namreč opravičila svojo odsotnost.

Na začetku seje prisotnih 25 svetnikov (Mateja Poljanšek in Ana Marija Suhoveršnik sta namreč prišli kasneje) je najprej sprejelo zapisnik 6. seje Občinskega sveta Občine Kamnik z dne, 25. maja 2011.

Glede sprejema dnevnega reda je Martina Bajde, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance predlagala, da se točka 3 »Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011« obravnava po skrajšanem postopku, prav tako je Mihaela Brnot Veternik, višja svetovalka za energetsko dejavnost in varstvo okolja predlagala, da se točka 4 »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik« obravnava po skrajšanem postopku. Oba predloga sta bila tudi sprejeta.

Zaradi zunanjih poročevalcev je bil sprejet predlog, da se točka 5 »Predlog Sklepa o višini cene pomoči na domu« prestavi na točko 3, točka 7 »Poročilo o izvedenih aktivnostih v zvezi z gradnjo šol v Kamniku« pa na točko 4 dnevnega reda, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.

Sledila je razprava o šestih sklepih, ki jih je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 5. seji dne, 6. junija pripravila in dala občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Na predlog mag. Mateja Tonina (NSi) in po glasovanju občinskega sveta se sklepi niso sprejemali posamično temveč družno. Tako so svetnice in svetniki s 15 glasovi za in 7 proti sprejeli sklep, da se v skupščino (družbenik) družbe Velika planina d.o.o. imenuje Rudija Veršnika, Zvonimirja Kolenika in Karlo Urh, v skupščino Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik Janeza Balantiča, v skupščino družbe Veterina Kamnik d.o.o. se imenuje dr. Antona Svetlina, v skupščino družbe Terme Snovik – Kamnik d.o.o., Nives Matjan in v skupščino podjetja Svilanit Svila d.o.o., mag. Suzano Šimenc. Na koncu te točke je občinski svet s 25 glasovi za sprejel tudi sklep o imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šmartno v Tuhinju – ravnateljica ostaja Jožica Hribar.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Desus – Anton Iskra, SDS – Rudi Veršnik in SD – Zvonimir Kolenik, sta odgovarjala mag. Matjaž SRŠA, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in Maja Hauptman, vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve.

Tretja točka dnevnega reda je obravnavala Predlog sklepa o višini cena pomoči na domu. Nova, predlagana cena pomoči na domu upošteva zakonsko predpisane zahteve novo sprejetega Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev oziroma predpisan način izračuna, ter upoštevanje načina obračunavanja subvencije Zavoda RS za zaposlovanje in subvencije občine, ki jo da na ceno efektivne ure. Nova predlagana cena efektivne ure oskrbe med delovnikom znaša 16,12 evrov. Predlagana cena je za 14,57 odstotkov višja od sedaj veljavne. Ekonomsko ceno efektivne ure subvencionira v višini 63 odstotkov Občina Kamnik, Zavod RS za zaposlovanje pa preko posebnih pogojev zaposlovanja. Trenutno veljavna cena med delovnikom za uporabnika znaša 3,06 evra, nova cena za uporabnika pa bi znašala 3,46 evra in predstavlja povišanje za 0,40 evra. Sklep o višini cene pomoči na domu je bil sprejet s 17 glasovi za in 9 proti, zavrnjen pa amandma svetniške skupine LTS – Za Kamnik, ki je predlagala povišanje cen v višini največ 9 odstotkov.

Poročilo o izvedenih aktivnostih v zvezi z gradnjo šol v Kamniku je občinskemu svetu predstavil mag. Ivan Kenda, v.d. direktorja občinske uprave, skupaj z vodjo Oddelka za urejanje prostora, mag. Tadejo Križnar Jamnikar in projektanti. Kot so povedali govorci je bila opravljena analiza primerjave in racionalizacije projektov za gradnjo OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta. Pokazala je, da je smiselno nadaljevati z že začetima projektoma, vendar z nekaterimi vsebinskimi spremembami. Glede na demografsko analizo, se OŠ Toma Brejca poveča za tri matične učilnice, spremeni se telovadnica, zgradi se povezovalni trakt, končno število učilnic je 22. OŠ Frana Albrehta se poveča za 6 učilnic, dogradi se povezovalni hodnik s športno dvorano s spremljajočimi prostori, skupaj torej 30 učilnic. Racionalizacija je pokazala, da so kljub povečanju števila oddelkov, predračunske vrednosti za gradnjo objektov nižje od tistih iz plana 2008.
Prometna študija ureditve Šolske ulice je pokazala, da sta namesto velikega krožišča iz plana 2008 izvedljivi dve varianti, in sicer dodaten levi pas za dostop na parkirišče ob kamniški Bistrici (novo semaforizirano krožišče) ali gradnja manjšega krožišča v območju uvoza na Usnjarsko cesto.
Za pridobitev gradbenih dovoljenj, je bilo pridobljeno vodno soglasje, pred koncem izdelave je študija alternativnih virov energije, Javna agencija RS za energetiko pa bo za določen čas podaljšala koncesijo kotlovnici Svilanit.
Spremembe Ureditvenega načrta K9 Šole so potrebne predvsem zaradi izvedbe povezovalnega hodnika med OŠ Toma Brejca ter telovadnico v sklopu starega zdravstvenega doma, zaradi rekonstrukcije obstoječe športne dvorane pri OŠ Frana Albrehta, kjer je potrebno prilagajanje dimenzij objekta zaradi izpolnjevanja normativov za izvedbo evropskih ligaških tekmovanj, saj obstoječi prostorski akt tega ne omogoča ter zaradi tega, ker je obstoječi prostorski akt v določenih segmentih izjemno natančno definiran, predvsem v členu, ki se nanaša na etapnost gradnje. S prenovljeno, racionalizirano varianto gradnje šol sta se strinjala tudi ravnatelj OŠ Frana Albrehta, Rafko Lah in ravnateljica OŠ Toma Brejca, Mojca Rode Škrjanc, saj omenjena varianta pomeni nemoten pouk tudi v času gradnje in pridobitev prepotrebnih učilnic. Razprava o predlagani sklepih in izvedenih aktivnostih glede šol je potekala kar nekaj časa, na koncu pa je bil s 16 glasovi za in 0 proti sprejet sklep v petih točkah, in sicer:

Občinski svet Občine Kamnik se seznani s Poročilom o izvedenih aktivnostih v zvezi z gradnjo osnovnih šol v Kamniku. Občinski svet Občine Kamnik sprejme sklep o potrditvi variante 1 za ureditev prometa na Šolski ulici. Občinski svet Občine Kamnik sprejme sklep o potrditvi sprememb pri izvedbi zunanje ureditve na območju UN K9 Šole (opustitev krožišča). Občinski svet Občine Kamnik sprejme sklep o potrditvi preprojektiranja projektov za OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca. Občinski svet nalaga občinski upravi, da na podlagi sklepov št. 2, 3 in 4 prične s postopkom sprememb in dopolnitev za UN K 9 Šole.

Pri rebalansu, kot peti točki dnevnega reda, so svetnice in svetniki razpravljali o kratkoročnem zadolževanju Agencije za razvoj turizma in podjetništva Kamnik do skupne višine 120.000 evrov, nakupu gasilske avtolestve v višini 120.000 evrov in povečanju sredstev iz državnega proračuna za sanacijo plazov za 120.000 evrov. Kljub nekaterim pomislekom glede zadolževanja Agencije kot nosilke projekta »Promocija turističnega območja Srca Slovenije« in nakupa rabljenega, a generalno obnovljenega specialnega gasilskega vozila ALK je občinski svet s 23 glasovi za in 0 proti po skrajšanem postopku sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011. Prav tako po skrajšanem postopku je bil s 23 glasovi za in 0 proti sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik.

Miša Novak (Alohas) in Aleksandra Gradišek (Center za razvoj Litija d.o.o.) sta predstavili Strategijo razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije, ki predstavlja ključni strateški dokument za razvoj in trženje turizma pod skupno krovno znamko Srce Slovenije – zaokroženega območja 16 občin Razvojnega partnerstva središča Slovenije (RPSS), v katerega je vključena tudi Občina Kamnik. Najpomembnejši cilji strategije so povečana doba bivanja, oblikovanje programov po ciljnih skupinah in povečanje zasedenosti turističnih zmogljivosti, kar so s 23 glasovi za potrdili tudi svetniki in svetnice.

Sledila je seznanitev občinskega sveta s trinajstimi Letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2010, katerih ustanoviteljica je občina Kamnik. Dobro delovanje javnih zavodov in željo po le-tem tudi v prihodnjem letu so s sprejetjem tega sklepa potrdili tudi svetnice in svetniki.

S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet tudi Sklep o soglasju k pridružitvi občin Cerklje na Gorenjskem in Moravče v solastnino komunalne infrastrukture (sistem CČN) in soglaša, da župan sklene Pogodbo o priključitvi občin pristopnic in sofinanciranju »nadgradnje infrastrukturnih objektov in naprav CČN Domžale – Kamnik«. Občine, lastnice komunalne infrastrukture, ki jo ima v najemu JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, d.o.o., morajo zaradi zagotavljanja zakonskih zahtev po višji kvaliteti čiščenja odpadnih in padavinskih voda do leta 2015 infrastrukturo posodobiti. Ker so s tem povezana velika sredstva, nameravajo za navedeni projekt kandidirati za kohezijska sredstva. Da bodo izpolnjeni pogoji za prijavo na poziv za predložitev vloge za pridobitev kohezijskih sredstev, je potrebno zagotoviti dodatne enote čiščenja, ki jih bosta zagotovili občini Cerklje na Gorenjskem in Moravče. Občini pristopnici bosta prispevali dodatne enote in tudi sofinancirali posodobitev in nadgradnjo.

Za konec 7. redne seje je občinski svet Občine Kamnik potrdil DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta) za gradnjo športnega igrišča Vrhpolje ter Sklep o ustanovitvi javnega dobra.

Oglasno sporočilo