Podpis dolgo pričakovane pogodbe in nadaljevanje pomembnih investicij v občini Domžale

0
3064
Vir: domzale.si; 1.julij 2011
V četrtek, 30. junija 2011, je v konferenčni sobi Občine Domžale potekala novinarska konferenca, na kateri so župan občine Domžale Toni Dragar, podžupanja Andreja Pogačnik Jarc in vodja oddelka za investicije, Iztok Obreza, povedali nekaj več o nadaljevanju 7. seje Občinskega sveta, 8. seji Občinskega sveta, dogodkih in prireditvah v občini Domžale v času poletnih počitnic, investicijah v teku in pričakovanih investicijah v prihodnjih mesecih ter o podpisu pogodbe o priključitvi občin pristopnic in sofinanciranju nadgradnje infrastrukturnih objektov in naprav Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.
Nadaljevanje 7. seje Občinskega sveta

Župan Toni Dragar je uvodoma povedal, da so bili na dnevnem redu trije prostorski akti, ki so vsi v prvi obravnavi. Edina sprememba je podaljšanje javne obravnave do septembra zaradi poletnega obdobja. »To je bil pravzaprav edini popravek sklepov, da na ta način lahko ljudi povprašamo o njihovem mnenju. Gre za tri javne obravnave v Ihanu (območje Goričice nad Ihanom), v Radomljah (območje opekarne v Radomljah) in za občinsko cesto na občini. V primeru območja opekarne v Radomljah smo imeli kar nekaj težav z vodnimi študijami, sistemom odvodnjavanja, s parkirišči, dostopi in z lastništvi. Sedaj je vse imenovano urejeno, zaključena pa je tudi že vodna študija za celotno občino, ki jo bomo kmalu uradno tudi prejeli. Sledenj naj bi bil tudi zadnji pogoj za pričetek občinskega prostorskega načrta,« je povedal Toni Dragar.

8. seja Občinskega sveta

Ključna točka 8. seje Občinskega sveta je bilo soglasje Občinskega sveta k pogodbi, ki jo je tudi Občina Domžale podpisala v sredo, 29.6.2011, to je k pogodbi o priključitvi občin pristopnic in sofinanciranju nadgradnje infrastrukturnih objektov in naprav Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik. »Občinske svetnike smo seznanili z vsem, kar v tem trenutku vemo o tej investiciji, nadgradnji, kanalizacijah in postopkih. Pridobili smo soglasje in tako tudi podpisali to zelo pomembno pogodbo,« je dejal Dragar.

Sprememba odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

Povedal je, da je bila ena od zanimivejših stvari sprememba odloka o prostorskih ureditvenih pogojih. Gre za zelo obširen odlok, sprejetih pa je bilo kar nekaj amandmajev, med katerim izstopa amandma, ki poskuša ustaviti nasilje nad prostorom. Dragar je povedal: »Govorim o barvah fasad. Sprejeto je bilo, da se na fasadah dovoli uporaba svetlih barv v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv. Barva fasade mora biti usklajena z barvo strehe, obenem pa niso dopustne niti poslikave na fasadah. Izjeme so sakralni objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov ter napisi na fasadah, ki oglašujejo dejavnost v objektu. Barva fasade mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določena. To je sedaj ena od tistih rešitev, ki bodo v Sloveniji za seboj verjetno potegnile tudi kakšno reakcijo, verjetno tudi nasprotovanja, nekaj je bilo razgovora tudi o svobodi izbire, vendar mi trdimo, da je to nasilje nad okoljem. Če si nekatere primere ogledamo danes, nam je jasno o čem govorimo. Stvari se za nazaj ne da popraviti, vendar si želimo, da se to popravi za naprej, zato bo ta del spremembe ob obnovah fasad oziroma pri novih fasadah potrebno upoštevati.« Dragar je nato povedal, da je do ostalih sprememb prišlo na podlagi izkušenj. Za kar je bilo ugotovljeno, da ni bilo dobro, je bilo spremenjeno. V amandmajski obliki so se pripravila tudi tri tolmačenja, saj je pri izdaji gradbenega dovoljenja prišlo do nejasnosti. Sprejet je bil tudi amandma, v katerem so bili dorečeni odmiki od medsosedske meje. Odmike od medsosedske meje je Dragar tudi nekoliko natančneje pojasnil: »Odmiki zahtevnih in manj zahtevnih objektov od medsosedske meje morajo biti najmanj 4 m, odmiki enostavnih in nezahtevnih objektov od medsosedske meje pa morajo biti najmanj 1,5 m. Lahko so tudi manjši, če se lastniki, ki jih medsosedska meja razmejuje, o tem pisno sporazumejo.«

Še ena od ključnih točk je bila sprememba namembnosti kareja farme Ihan, ki je bila iz kmetijske proizvodnje spremenjena v gospodarsko dejavnost. »To enostavno pomeni, da tam ni nujno le farma, temveč je lahko tudi kaj drugega. Govorimo o gospodarski dejavnosti, potencialnih conah ali storitvenih dejavnostih oziroma logistike,« je dejal Dragar.

Župan je povedal, da se je še ena pomembnejša točka dotikala delovnega gradiva za pripravo strategije za razvoj občine Domžale. Sprejeta sta bila sklepa, da se vse izražene pripombe upoštevajo v nadaljevanju, župan pa imenuje delovno skupino. Skupina bo oblikovana tekome prihodnjega tedna, vodja skupine pa bo župan. V skupini bodo še podžupanja Andreja Pogačnik Jarc, podžupan Lovro Lončar ter predstavniki uprave in politike. Strategja naj bi se sprejela do konca letošnjega leta, zaradi zahtevnosti morda v začetku naslednjega leta. Gre za strategijo razvoja Domžale do leta 2025, zato sama kvalitetna priprava zahteva svoj čas.

Gradnja garderob na stadionu Domžale in Hala Komunalnega centra

Na 8. seji Občinskega sveta sta bili sprejeti tudi dve pomembni investiciji poročili. Kot prvega, naj omenimo investicijski program za gradnjo garderob na stadionu v Domžalah. Vzhodni del stadiona oziroma del stadiona ob Kamniški Bistrici je montažen in tako nogometni, kot tudi atletski klub Domžale ne izpolnjujeta pogojev za nekatera tekmovanja na višjem nivoju. Dragar je pojasnil: »Gre za garderobe in spremljajoče objekte, doping sobe ter vse ostalo, ki mora biti urejeno v skladu s predpisi. Začetek postopkov, gradnje in samih aktivnosti se bo pričel takoj po koncu Balkanskih atletskih veteranskih iger, ki se bodo odvijale prvi teden v septembru.« Dodal je še, da je bila sprejeta informacija o poteku investicije Hale Komunalnega centra. Hala še ni dokončana, denar je zagotovoljen, predračunska vrednost projekta pa se giblje med 700.000 do 800.000 EUR. Razpis je bil že objavljen, v ponedeljek se izbira izvajalca, vsa dela znotraj hale pa naj bi se zaključila do pričetka tekmovalne sezone. Ostala dela na objektu, ki ne motijo vadbenega procesa, bodo zaključena kasneje.

Odbor za družbene dejavnosti je zahteval, da poročili Zavoda za šport in rekreacijo ter Zdravstvenega doma za leto 2010 obravnava Občinski svet. Po nekaj vprašanjih in razpravi, sta bili sprejeti obe poročili. Sprejet ej bil program dela Občinskega sveta za drugo poletje. Program je obsežen, zato se bodo seje še vnaprej nadaljevale na mesečni ravni.

Aktivnosti med poletnimi počitnicami

Podžupanja Andreja Pogačnik Jarc je povedala nekaj več o aktivnostih, ki se bodo v občini Domžale odvijale med poletjem in so namenjene predvsem najmlajšim. Večina aktivnosti je finančno podprtih tudi s sredstvi iz proračuna Občine Domžale. Ker je bilo kandidatov na javnih razpisih zelo veliko, je bilo potrebno sredstva porazdeliti v manjših zneskih. Občina je z razpisom za delo z mladimi razdelila nekaj več kot 17.000 EUR, iz paketa za boj proti odvisnosti okoli 2.000 EUR, za preventivne programe za mlade blizu 12.000 EUR, sredstva za socialno humanitarna in humanitarno družbene organizacije pa so znašala skoraj 60.000 EUR. Zelo majhen delež proračunskih sredstev je bil dodeljen za aktivnosti med počitnicami.

Imamo tri organizacije, ki se ukvarjajo s počitnicami oziroma letovanji, to so Zveza prijateljev mladine, ki pelje domžalske otroke letovati na Krk v dom ZPM, potem so taborniki, Rod skalnih taborov, ki pelje otroke taboriti v Stavčo vas, Bohinj in v Jagodje nad izolo v večih skupinah ter Združenje slovenskih skavtov, ki organizirajo poletni tabor v Krkavčah. Več aktivnosti je bilo prijavljenih za ustvarjalne počitnice in poletno šolo. Tu ne gre le za letovanje, temveč za različne izobraževalne počitnice. Sem pa niso vključene jezikovne počitnice, ki jih oglašujejo jezikovne šole same. Nato pa imamo še ustvarjalne delavnice, ki so eno ali več dnevne in jih različni organizatorji pripravljajo delovno kot počitniško varstvo, delovno pa kot aktivne dneve. Nekatere so zelo usmerjene glede na delovanje organizacije, ki organizira aktivnosti, nekatere pa so veliko bolj splošne. Posebno pozornost morda zaslužijo nove zadeve, ki so se letos pojavile in sicer je to organizacija dveh izobraževalnih dejavnosti za najmlajše, ki jih pripravlja Inštitut za celostni razvoj ICRO. Inštitut organizira eksperimentalne raziskovalne in likovne delavnice Vodni detektiv, kot nekakšno ekološko šolo ter eksperimentalne in likovne delavnice na temo arhitekture, kar je pri nas nov pojav. Podžupanja je še posebej izpostavila knjižnico Domžale, ki za štiri dni v tednu, razen ob ponedeljkih, pripravila eno ali eno in pol urni program bodisi na bazenu ali v prostorih knjižnice, ter novo športno atletsko društvo Mavrica, ki ponuja počitniške tedne za celotno poletje.

Poleg teh dejavnosti za otroke pa seveda tečejo še dejavnosti v okviru Študentskega kluba Domžale in letnega gledališča Studenec. Ob tem je župan Toni Dragar povabil na premiero letošnje domače gledališke predstave Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan Dama iz Maxima, ki bo 15. julija, ob 21. uri, v Poletnem gledališču Studenec. Glavno vlogo v predstavi tokrat igra znana domžalska pevka, Eva Černe. Letos so povečali tudi število ponovitev, predvidenih imajo namreč kar 13 predstav.

V nadaljevanju je Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije, predstavil večje projekte Občine Domžale v prihodnjih mesecih. Kar zadeva investicije v osnovne šole, je izpostavil preureditev kotlovnice in menjavo energenta v Osnovni šoli Domžale. Kot je dejal Obreza, je Občina Domžale na podlagi energetskih pregledov posameznih vrtcev in osnovnih šol ugotovila, v kakšnem obsegu bo potrebno za posamezen objekt izdelati energetsko sanacijo: »Ugotovili smo, da je v prvi fazi potrebno rekonstruirati kotlovnico in urediti primeren energent. Večinoma je energent v osnovnih šolah kurilno olje, sedaj pa seveda prehajamo na zemeljski plin, ki je z ekološkega vidika primernejši in tudi ugodnejši s cenovnega vidika.« Potrebna bo tudi menjava stavbnega pohištva oziroma zasteklitev oken, saj imajo šole zelo veliko oken in so zato energetske izgube največje ravno zaradi njihove dotrajanosti. Tretji del energetske sanacije pa vključuje ureditev fasade in eventuelne sanacije teh fasad z zunanjim izolacijskim slojem.

Kot je dajal Obreza, se bo v poletnih mesecih začelo graditi tudi na Osnovni šoli Dob. Stanje kuhinje in jedilnice je namreč zelo slabo, zato ju je treba prenoviti oziroma dograditi. Občina Domžale je že pridobila projektno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje pa je tik pred izdajo. Obreza: »Ravno danes smo izbrali izvajalca in predvidevamo, da bomo z rekonstrukcijo kuhinje in prizidkom jedilnice lahko pričeli v mesecu juliju.« Kot je še povedal, si prizadevajo oba projekta zaključiti do začetka šolskega leta 2011/2011. »V OŠ Domžale bomo s projektom zagotovo zaključili do konca avgusta, v OŠ Dob pa predvidevamo, da bomo končali do 15. septembra. V tistih 15 dneh bo potrebno šolsko prehrano organizirati kako drugače, vendar je to z vodstvom šole v večini že usklajeno in dogovorjeno.«

Občina Domžale pripravlja tudi večji projekt na Osnovni šoli Rodica, in sicer prizidek na zahodni strani šole. Obreza: »Prizidek (klet, pritličje in dve etaži), s katerimi bomo pridobili štiri nove učilnice, je trenutno v fazi projektiranja, predviden začetek uporabe novih prostorov pa je 1. september prihodnje leto.«

Na področju investicij v vrtce se istočasno odvijajo trije večji projekti. Vrtec Palček na Viru je trenutno v fazi projektiranja. Kot je povedal Obreza, gre za montažni prizidek, ki bo predvidoma zgrajen do 1. septembra prihodnje leto. Zgradilo se bo pet novih oddelkov, vendar bo v starem vrtcu en oddelek ukinjen, kar pomeni, da bo vrtec pridobil štiri nove oddelke za približno 56 otrok.

V Ihanu se bo zgradilo se bo zgradilo deset novih oddelkov – sedem vrtčevskih oddelkov (pet za prvo in dva za drugo starostno obdobje) in trije oddelki za prvo triado osnovne šole. Tudi za ta vrtec pričakujemo, da bo začel obratovati s 1. septembrom prihodnje leto. Za oba vrtca pričakujemo začetek gradnje v decembru 2011 ali januarju 2012, vendar je vse odvisno tudi od vremenskih razmer.

Obreza se je dotaknil tudi vrtca v Krtini, katerega gradnja se je v določenem trenutku ustavila. Pojasnil je, da je bilo območje gradnje vrtca razglašeno za poplavno ogroženo območje, vendar se je kasneje izkazalo, da območje ni poplavno ogroženo in tako Občina spet nadaljuje s projektiranjem vrtca. Projekt bo predvidoma zaključen v roku dveh let.

Na področju nizkih gradenj se trenutno odvijata dva večja projekta. Prvi je rekonstrukcija Rojske ceste v Domžalah. Kot je povedal Obreza se bo »v okviru rekonstrukcije izvedla obnova vodovodnega omrežja, saniran bo celoten ustroj ceste in dograjen pločnik na desni strani. Celotno investicijo v rekonstrukcijo ceste, ki je dolga približno 900 m, smo razdelili na tri leta, tako da bomo vsako leto uredili določen obseg.«

Poleg tega je izpostavil še rekonstrukcijo Kamniške ceste na odseku državne ceste od policijske postaje do nadvoza. »Gre za skupno investicijo Ministrstva za promet RS in Občine Domžale. Izvajalec, podjetje SCT, je bil že izbran, a je podjetje sedaj v stečaju, zato je bilo potrebno izvesti nov razpis. Po zadnjih informacijah naj bi v juliju država ta sredstva le zagotovila, tako da bi lahko z rekonstrukcijo začeli v avgustu oziroma najkasneje v septembru, če bo vse potekalo tako, kot je obljubljeno. Sama gradnja bo trajala dva do tri mesece, tako da bi bil projekt lahko zaključen novembra.«

Občina Domžale bo v prihodnjih mesecih investirala tudi v kanalizacijo v Ihanu, kar je zelo obsežen projekt – investicija je vredna približno 600.000 EUR. Občina je za ta projekt pridobila tudi evropska kohezijska sredstva (360.000 EUR), v tem trenutku pa teče postopek izbora izvajalca. Obreza je še povedal, da se bo gradnja začela v juliju. Gre za gradnjo primarnega kanalizacijskega voda s sekundarnimi odcepi, kar pomeni, da bo promet po določenih cestah v določenem obdobju moten, vendar se bomo potrudili, da bo to za okoliške prebivalce čim manj moteče.«

Na koncu je Obreza omenil še gradnjo mostu v Biščah. Zaradi dotrajanosti obstoječega mostu Občina Domžale jeseni planira gradnjo novega mostu čez Kamniško Bistrico v naselju Bišče. Povezava med Ihanom in Biščami bo tako onemogočena najmanj tri do štiri mesece, saj, kot pravi Obreza, ni nikakršne alternativne možnosti. Prihodnji teden bo že objavljen javni razpis za izbor izvajalca projekta. Gre za velik projekt, vreden približno 700.000 EUR.

Ob koncu je župan povedal še nekaj besed o podpisu Pogodbe o priključitvi občin pristopnic in sofinanciranju »nadgradnje infrastrukturnih objektov in naprav CČN Domžale-Kamnik. Kot je povedal, je pogodbo podpisalo pet občin, ki so bile solastnice že do sedaj, pristopili pa sta tudi dve novi občini – Cerklje in Moravče. Nosilka pogodbe in celega projekta je Občina Kamnik. Občine podpisnice so se zavezale, da bodo podpisale aneks k pogodbi, takoj po sprejemu enotnega investicijskega programa. »Ko bo torej jasno, koliko bomo dobili evropskega in koliko državnega denarja in koliko ga bo primanjkovalo, bomo tudi določili vse vire financiranja in točne zneske. Zavezali smo se tudi, da rok plačila ne bo daljši kot 30 dni od sklenitve aneksa,« je povedal Dragar. Ključno je tudi, da so se občine podpisnice dogovorile, da je pogodba v primeru zavrnitve njihove vloge za kohezijska sredstva nična in bo treba zadevo graditi na novih temeljih. »Nadgradnjo CČN moramo dokončati do 31.12.2014. Javno podjetje je že naročilo izdelavo dokumentacije, konec leta bomo pridobivali gradbeno dovoljenje in drugo leto bi lahko, če bodo viri zagotovljeni, začeli z deli. Prostorsko in lastniško so zadeve urejene, vse je pripravljeno, kar nas zelo veseli,« je še dodal Dragar.

Ob zaključku tiskovne konference je podžupanja Andreja Pogačnik Jarc še opozorila na publikacijo, ki je rezultat projekta Comenius. Gre za evropski projekt na področju izobraževanja, pri katerem je sodelovalo tudi pet naših inštitucij, ki so se povezale s poljskimi inštitucijami. Ob zaključku tega projekta je nastala tudi publikacija, ki nazorno prikazuje, kaj se je v projektu dogajalo.

Čisto za konec pa je župan povabil vse prisotne na nocojšnjo slovesnost ob 20. obletnici delovanja Centra požarne varnosti Domžale. Gre za edinstveno obliko sodelovanja med podjetjem Helios in Občino Domžale, ki sofinancirata delovanje centra, ter državo, ki je izdala koncesijo. »Naši fantje so eni od najboljših v Sloveniji. Ob 19. uri jim gremo z veseljem čestitati ob njihovem jubileju.«

Oglasno sporočilo