9. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2329
Vir: domzale.si; 27.september 2011
 V četrtek, 22. septembra 2011, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 9. seja Občinskega sveta Občine Domžale, ki jo je vodil podžupan mag. Lovro Lončar.
Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnika nadaljevanja 7. seje ter 8. seje Občinskega sveta z dne 22. junija 2011, nato pa z 22 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli naslednji novi dnevni red (umaknjeni sta bili dve točki – obravnava in sprejem predloga cene za pomoč družini na domu in obravnava in sprejem Informacije o strategiji razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije):
1. Vprašanja, pobude in predlogi
2. Volitve in imenovanja
– sklep o razrešitvi članice uredništva in izdajateljskega sveta javnega glasila Občine Domžale “Slamnik” in imenovanje novih članov
3. Obravnava in sprejem poročila o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti op Ropi “Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik”
4. Obravnava in sprejem lokalnega energetskega koncepta Občine Domžale
5. Ponovno odločanje o besedilu 10.a člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale – druga obravnava
6. Obravnava in sprejem Oloka o izdajanju javnega glasila Slamnik in ustanovitvi javnega zavoda Slamnik – prva obravnava
7. Obravnava in sprejem Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Domžale
8. Ukinitev statusa javnega dobra

Vprašanja, pobude in predlogi

Prvo točko dnevnega reda je odprl Anton Preskar, LDS, ki ga je zanimalo, kakšen odstotek svetilk javne razsvetljave v občini Domžale ustreza sprejeti državni uredbi in ali ima Občina Domžale izdelan digitalni kataster in strategijo. Nadalje ga je zanimalo ali se bodo stare svetilke zamenjale s klasičnimi natrijevimi ali led svetilkami ter kdo bo oziroma je pripravil projekt prenove javne razsvetljave v občini Domžale. Sledilo je vprašanje ali se v občini razmišlja o projektu »pametne javne razsvetljave« ter ali je občina na podlagi javnega razpisa zaprosila za sredstva EU. G. Anton Preskar je podal tudi pobudo, da občinska uprava in štab civilne zaščite občine Domžale pripravi pisno poročilo, kaj je bilo storjeno za izboljšanje poplavne varnosti v občini od zadnjih poplav do danes in kakšna je bila poraba proračunskega denarja za povračilo dela škode oškodovancem po poplavah. Zanimalo ga je tudi, koliko sredstev se je porabilo za čiščenje Mlinščic po posameznih letih (v zadnjih 5 letih) in koliko sredstev je za ta namen namenjeno v proračunu za leto 2011 in 2012. Predlagal je, da občina ob rebalansu občinskega proračuna nameni določena (večja) sredstva za čiščenje Mlinščic. Obenem je predlagal, da župan in vodstvo Občine Domžale začne s pogovori z županom Mestne Občine Ljubljana glede uvedbe ljubljanskega potniškega prometa v občino Domžale in vzpostavitve kolesarske povezave Domžale-Ljubljana. Nadalje je pozval, da uprava Občine Domžale pozove Ministrstvo za promet, da pošlje odgovor glede avtocestnega odseka Šentjakob-Blagovica. Postavil je še vprašanje glede programa priprave občinskega prostorskega načrta, terminskega in finančnega načrta izdelave, itd. Sledilo je vprašanje o prometni signalizaciji na bivši magistralni cesti M-10 skozi Domžale. Zanimalo ga je tudi, kaj je s prevozi otrok v šolo in iz nje iz južnega dela KS Simona Jenka in iz Nožic v OŠ Preserje. Obenem je zastavil še vprašanje, koliko je na Občini Domžale zaposlenih za določen oziroma nedoločen čas ter kakšen je mesečni strošek za poslovni najem avtomobila tipa Audi, vključno z zavarovanjem in kdo je uporabnik tega vozila. Sledila je pobuda, da občinska uprava predloži konkreten akcijski načrt varčevanja na stroških dela, materialnih in drugih stroških na segmentu občinske uprave in občinskega sveta za leto 2011 in 2012 ter do izteka mandata tega občinskega sveta.

Maksimilijan Karba /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ meni, da bi se za preprečitev raznih kaznivih dejanj, v Občini Domžale morale na kritičnih mestih montirati nadzorne videokamere. Dal je pobudo, da ustrezne občinske službe zaprosijo Policijsko postajo, naj posreduje tista mesta, ki izstopajo po kaznivih dejanjih in jih proučijo. Dodatno je g. Karba izpostavil poplavno ogroženost v Občini Domžale ter vprašal, ali se bo na Podrečju kaj postorilo glede poplavne varnosti. Sprašuje, ali morda na Občini ni toliko rezervnih sredstev s katerimi bi se krili stroški najnujnejših del za varnost pred poplavami. Robert Hrovat /SDS/ je želel občinski svet seznaniti v zvezi z obvoznico Želodnik-Vodice. Postavil sem poslansko vprašanje in pred dnevi sem prejel odgovor ministra, da obvoznice ne bo. Zato se sprašuje, kaj bo to pomenilo za cono Želodnik? G. Hrovata dodatno zanima, kako daleč je projekt priključek AC Študa oz. kako daleč je realizacija tega priključka oz. če nastajajo kakršnekoli težave. Dogovarjali so se namreč že, da bi bilo smiselno priključek navezati tudi na farmo Ihan ter da bi se ta cesta na nekakšen način prestavila.Robert Hrovat je podal tudi pobudo, da se na cesti Turnše-Češenik zaradi gostega prometa postavijo asfaltirane ležeče hitrostne ovire. Peregrin Stegnar /N.Si/ je podal pobudo, da se zaradi odtujevanja bakrenih žlebov z mnogih hiš poda zahteva odkupnim podjetjem, da ravnajo v skladu z zakonom in od prinašalcev in prodajalcev žlebov zahtevajo identifikacijski dokument. Dodatno je g. Stegnar zahteval, da se g. Janezu Limberku priskrbi zapisnik zadnje seje Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Marija Majda Zevnik /SD/ meni, da bi morala da Občina Domžale v odgovoru z Občino Mengeš in stroko sama postaviti klopi za sprehajalce v parku ob drevoredu Groblje, po možnosti tudi pitnik, saj Občina Mengeš klopi v parku nima namena postaviti. Ta drevored v veliki večini uporabljamo domžalski občani. Dodatno ga. Zevnik sprašuje, koliko pacientov je oskrbljenih na leto ter prosi, da se ta podatek v prihodnje uvrsti v enotni obrazec letnih poročil za občino, obenem pa sprašuje kako je s prehrano v vrtcih s koncesijo, zlasti za otroke z motnjami v presnovi in alergijami ter ali šole in vrtci za kuhinje vodijo posebne podbilance, zlasti, ker nekatere nudijo prehrano tudi za zunanje abonente in ali je ta del dohodkovno voden posebej?Ga. Zevnik je podala še pobudo za ureditev križišča Kopališke ulice v Športnem parku ter za analizo vpliva osvetlitve igrišč na varnost v prometu, saj je le-to je nujno zaradi izredno nevarnega križišča in slabe vidljivosti. Z njene strani je prišel tudi predlog, da se zaradi zaostajanja večjih projektov izvede projekt »Zamenjava vse nevarčne napeljave z varčnimi sistemi«. Ga. Zevnik je podala tudi pisni predlog za servisiranje javnega dolga, proučitev možnost odplačil najetih kreditov in dolgoročnega najema (finančni lizing. Vrtec). Meni, da je čas za vlaganje v investicije, ki pomenijo za vnaprej manjše stroške (elektrika) in odplačilo čim več kreditov, s čimer bi se pripravila osnova za realizacijo večji projektov, ko bo možno, tudi za zagotovitev večje kreditne sposobnosti in možnosti samofinanciranja. Marija Majda Zevnik je podala še pobudo, da se čim prej uredijo pločniki na Miklošičevi ulici ter pobudo, da se ob rekonstrukciji Kamniške ceste objavi projekt obvozov in zagotovi dodatno varnost na cestah in ulicah, kjer bo potekal obvoz. Z naslednjo pobudo je ga. Zevnik podala pobudo, da:
1. Občina Domžale zagotovi pokrivanje cene v taki višini, da se del za oskrbovance ne bo spremenil
2. se v tem letu izvede še en razpis, ker se prihodnje leto izteče koncesija Kometu
3. naj pristojne in odgovorne službe opravijo analizo stanja, ki potrebuje pomoč, glede na to, da je na domu v tej obliki oskrbovanih le 71 občanov. Cveta Zalokar Oražem /Zares/, je posredovala pismo stanovalcev naselja Bistra, ki niso zadovoljni s storitvami in zneski, ki jih mesečno zaračunava javno podjetje Prodnik ter zahteva odgovor. Rok Ravnikar /SLS/ je podal pobudo, da se na šolski poti OŠ Dob na neoznačenem oz. neurejenem mestu za avtobusno postajo ustrezno označi cesta, da gre za točko, kjer otroci čakajo in vstopajo na avtobus. Dodatno je apeliral, da se z rebalansom proračuna zagotovijo sredstva za sanacijo ceste Dob – Žeje in se konkretno pristopi k delu, predvsem na izvozu Laze do izvoza Brezovice. Majda Pučnik Rudl /SDS/ je izpostavila problem bankine v Volčjem potoku, ki je porasla oz. jo prekriva živa meja. Ker ni pločnikov ljudje izstopajo iz avtobusa in hodijo po asfaltni cesti. Dodatno je ga. Pučnik Rudl opozorila tudi na to, da nasproti železniške postaje Domžale stoji stavba, ki je nevarna za mimoidoče in parkirana vozila, saj z nje padajo celo strešniki. Zanima jo, kašna je situacija in kdaj bo omenjena stavba sanirana. Ga. Pučnik Rudl se je nato naslonila na informacije Roberta Hrovata, da še nekaj časa ne bo avtocestnega povezovalnega kraka Želodnik – Vodice. Sprašuje, kaj to pomeni za Radomlje, kako napreduje ta problem, kakšni napori so bili vloženi zadnja pol leta, kako je z Radomeljsko obvoznico in kako je z rekreacijsko potjo. Skratka kako bo celostno rešen problem Radomelj. Janez Svoljšak /DeSUS/ je dal dodatno pobudo k pobudi za izgradnjo neprofitnih stanovanj za mlade družine in neprofitna varovana stanovanja. Odgovor Zavoda Tovarna iz Novega mesta je, da v Sloveniji še ni takšnega dobre prakse iz tovrstnega področja, torej se pri nas ta problematika ne rešuje. Predlagal je, da uprava do naslednje seje poda svoje mnenje o priključitvi oz. o eventuelnemu sofinanciranju teh raziskav preko tega zavoda oz., da iz svoje stroke poda predloge, kako začeti, da bi v Domžalah prišli do neprofitnih stanovanj za mlade družine in neprofitna varovana stanovanja. Jure Dokl /SDS/ je Občinskemu svetu predlagamo, da strokovne službe občine Domžale pripravijo odgovor na izvedbo realizacije vprašanja napeljave kanalizacije v Goričici, na Brdu, v Dobovljah, Biščah in Selu, kakšna je možnost pridobitve evropskih sredstev za izgradnjo manjših čistilnih naprav v teh krajih, oz. ali strokovne službe že razpolagajo z zakonodajo oz. predpisi, ki bi urejali to področje investicij. G. Dokl je dodatno podal pobudo, da se po 16. oz. po 17. uri zagotovi prevoz učencev po zadnji uri v KS Ihan. Jure Dokl je dodatno spraševal, kaj se dogaja s kanalizacijo v Ihanu, saj so sredstva v proračunu zagotovljena, vendar se dela še niso začela. Kot zadnje, je g. Dokl povedal, da se v naši neposredni bližini, v Brinju, nahajata reaktor Instituta Jožefa Štefana ter skladišče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke. Tako naša KS Ihan, kot tudi KS Dragomelj-Pšata se nahajata na območju omejene rabe prostora ob jedrskem objektu. Meni, da so kot skupnost upravičeni do nadomestila – rente, kakršnega je deležna sosednja občina Dol. V skladu s tem, naj občina pripravi ustrezne ukrepe za pridobitev nadomestila pa pooblasti svojo strokovno službo. S prvo točko dnevnega reda je nadaljevala Vera Vojska /LDS/, ki je povedala, da se je občinska uprava v času letnih počitnic trudila pridobiti dokumentacijo za izgradnjo jedilnice v OŠ Dob. Okoličani so bili na razpravi in podpisovali razna soglasja. Na razpravi je bil tudi g. Habjan, ki je govoril, da ne da soglasja, ker mu Občina Domžale noče plačati zemljišč, ki jih je odstopil. Zato ga. Vojsko zanima, koliko je zemljišč, kjer je g. Habjan upravičen do nadomestil. Ga. Vojska je nadaljevala s pobudo in pozvala občinsko upravo, da poskuša pri rebalansu proračuna zagotoviti nekaj sredstev za pomoč Medobčinskemu društvu paraplegikov Ljubljanske pokrajine pri nakupu avtomobila. Zadnjo pobudo je posredoval mag. Lovro Lončar /SDS/, ki meni, da mora Občina Domžale čim prej oblikovati novo spletno stran občine z novo grafično podobo in predvsem novo vsebino. Zato je predlagal, da občinska uprava v najkrajšem možnem času pripravi in objavi novo spletno stran, ki bo prijazna predvsem občanom in tistim, ki potrebujejo informacije.

Več o ostalih točkah dnevnega reda 9. seje Občinskega sveta Občine Domžale pa v nadaljevanju.

Oglasno sporočilo