Novinarska konferenca 27.9.2011, Domžale

0
2644
Vir: Občina Domžale; 29.september 2011
V torek, 27. septembra 2011, je v konferenčni sobi Občine Domžale potekala novinarska konferenca, na kateri je župan Občine Domžale Toni Dragar seznanil navzoče z 9. sejo Občinskega sveta in z investicijami, ki že oziroma bodo potekale v naši občini, podžupanja Andreja Pogačnik Jarc je predstavila prireditve in dogodke, ki se bodo odvijali v občini v mesecu oktobru, direktor Kulturnega doma Franca Bernika Domžale, Milan Marinič, pa je predstavil novo sezono in program KD Franca Bernika.

9. seja Občinskega sveta Občine Domžale

Občinski svet je na 9. seji med drugim obravnaval poročilo o investiciji Centralne čistilne naprave (CČN). Po besedah župana so vse vključene občine oddale skupno prijavo in čakajo na odgovor MOP-a ter SVRL-a o verjetnih potrebnih dopolnitvah prijave. Prihodnji teden bo v Domžalah tudi sestanek županov vseh vključenih občin, da se uredijo zadeve na še neurejenih področjih, kot so služnosti, lastništva ali kanalizacije. Tako bo prijava čista. »Govorimo o 16 mio EUR vredni investiciji v nadgradnjo čistilne naprave in kanalizacije po posameznih občinah, kjer so zneski seveda različni. Za našo občino lahko povem, da imamo za prijavo z naše strani vse potrebne dokumente, torej služnosti ali lastništva,« je povedal župan Toni Dragar in dodal, da v tem trenutku torej čakajo na odgovor in odločitev, ko pa bo le-ta znana, pa bo potrebno na vseh občinah v enakem besedilu sprejeti investicijski program. Občina Domžale sedaj tudi izvaja še zadnja dela na kanalizacijskih vodih, da bo za razpise 100% pripravljena.

Župan je nato pod drugo točko omenil lokalni energetski koncept (LEK): »Pri prvem branju spomladi smo dali omenjeno zadevo na javno obravnavo, na kateri je bilo le nekaj malih pripomb, ki pa smo jih tudi upoštevali. Koncept LEK-a se je uresničeval z željo, da bi ne bil le mrtva črka na papirju, temveč da bi se dejansko uresničil in bil soglasno tudi sprejet. To je živa zadeva, ki se lahko spremeni ob vsaki novi spremembi. LEK je danes priloga k razpisom in določenim gradbenim dovoljenjem. S sprejetjem LEK-a smo ena redkih občin v Sloveniji, ki to imajo, vendar pa bodo morali nekoč to imeti tudi ostale občine.«

Zanimivo je bilo ponovno odločanje o 21. členu odloka o spremembah PUP-a, kjer je šlo za sprejem amandmaja, ki je tako občini, kot tudi investitorjem povzročil precej težav. Šlo je za odmike od mej in prav vsak vodovod, kanalizacija ali kaj drugega v občinski režiji, torej za vse javne komunalne infrastrukture bi morali spoštovati neke določene odmike. S strani predlagatelja je bilo sicer na začetku mišljeno le odmike stavb, vendar pa ni bilo tako zapisano. Toni Dragar: »Sedaj smo morali zapisati, da gre dejansko za odmike od stavb, od soseda, objektov itd. To je bila napaka v dikciji, kar smo sedaj odpravili oziroma ppravili. Z objavo bo ta odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za domžale sprejet in tudi veljaven.«

Naslednja točka se je dotaknila javnega glasila Slamnik. »Na občinski upravi smo pripravili okoli 9 možnih variant, vendar je bila ta točka dnevnega reda prekinjena z željo, da se imenuje komisija za prediskutiranje dveh možnosti: ustanovitve samostojnega javnega zavoda brez zaposlenih ali vmestitve javnega glasila Slamnik pod okrilje javnega zavoda KD Franca Bernika Domžale. Vsaka odločitev pa seveda za seboj nosi ustrezne posledice,« je dejal Dragar, ki je povedal tudi, da je komisija že imenovana in že deluje pa pripravi predloga odloka.

Župan se je dotaknil še Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, kjer gre za zakonsko zgodbo. Potrebno je namreč popraviti neka obstoječa pravila. Drugo pa je ukinitev statusa javnega dobra. Vse parcele s statusom javnega dobra ni možno prodajati, niti zamenjati, zato jih je Občina Domžale izvzela iz javnega dobra.
Naslednja seja Občinskega sveta Občine Domžale bo na sporedu 20. oktobra 2011. Ena od ključnih točk dnevnega reda bo rebalans, druga pa akt o spremem

INVESTICIJE

Toni Dragar je povedal, da je imela občina letos z razpisi veliko problemov. Prejeli so veliko pritožb, imeli revizijo, obenem pa se sooča z zelo krutim gradbeniškim trgom. Pritožbe so bile neutemeljene in, naši postopki so čisti, z jasno danimi pogoji za razpise in v kolikor nekdo izpolnjuje vse dane pogoje, je jasno da nato merilo vedno cena. Nekaj škode je bilo tako storjene zaradi izgubljenega časa, vendar občina z izvajanjem investicij kljub temu nadaljuje.

Ne glede na začetek šolskega leta, občina prenavlja šolo Dob, spodobno hitro pa bo pričela z izgradnjo prizidka šole Rodica. Za vsa gradbena dovoljenja pa je že vloženo za prizidka vrtec Palček na Viru in Krtek v Ihanu. Pritožbe in revizije so nam vzele veliko časa tudi na terenu. Župan je tu izpostavil predvsem most Selo – Pšata, Selo – Bišče, kjer so razne pritožbe odvzele mesece in več. Na tistem delu bo cesta zaprta. Nato je omenil dela na kanalizaciji v Ihanu, kjer so z deli malce v zamudi.

Nato se je župan dotaknil rekonstrukcije Kamniške ceste od Policije do deteljice, kjer je občina naletela na probleme pri izboru izvajalca. »Država je najprej izbrala izvajalca, ki je šel v stečaj, zato je bilo poterbno izbor ponoviti. Ob ponovnem izboru je država na svoji cesti določila kopico pogojev, nekaterih upravičenih, drugih ne (semaforji, javni promet, itd.), zato se vse skupaj odvija veliko bolj počasi, kot bi se sicer. Upam, da bomo s prenovo pričeli v zelo kratkem času, čeprav imam glede tega še vedno zelo slab občutek,« je dejal Dragar in še enkrat poudaril, da kljub temu, da je občina 82% investitor, država pa le 18%, ta dejstva ne pomagajo. To je državna cesta, oni postavljajo pogoje, zapore in druge zahteve.

Nadaljujejo se tudi investicije ob Kamniški Bistrici. »Gre za del, kjer smo zelo težko prišli do posesti, čeprav je to javno vodno dobro. Govorim o delu med avtocesto in Prelogom, nizvodno po levi strani. Želeli bi, da se sklene krog vse do Štude, saj bi v tem primeru lahko občanke in občani krožili v različnih variantah in razdaljah, ne glede na to, ali je to 2 km, 5 km, 10 km ali pa 20 km. V kolikor si želimo ugoditi tem zahtevam, moramo narediti najmanj 2 premostitvena objekta in omenjeno rekreacijsko pot proti jugu. Na tem delamo in kaže, da bomo to tudi izpeljali,« je Dejal Dragar, ki rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici vedno z veseljem promovira kot enkratno pot za šport in rekreacijo. Omenjena mosta sta torej most Selo – Bišče, katerega bo občina podrla in naredila novega, pirmernega tudi za pešce in kolesarje. Drugi most pa je na severu v industrijski coni Jarše, kjer pa pridobivamo gradbeno dovoljenje za premostitveni objekt, a imamo žal tudi tam kar nekaj težav.

Grajena nova mrliška vežica, tam pa trenutno poteka zasaditev, zatravitev, urejanje okolice in nakup opreme, tako da bo v spodobnem, kratkem času, ta vežica tudi predana v uporabo. Prav tako je s stavbno pravico in gradbenim dovoljenjem občina sedaj že šla v postopek izgradnje vežice na Pšati. Stavbno pravico je občina dobila od lastnika zemjišča, župnijskega urada, potrebna je le še pridobitev gradbenega dovoljenja.

Obnovili smo tudi nekaj poti za varno pot v šolo. Urejene so bile poti ob Kamniški Bistrici, za občino pa je bil ključen severni del občine, kjer se bo zgradil pločnik od Nožic proti Šmarci, kjer se bo na ta način poskrbelo za varno pot naših otrok proti Preserjam. Župan je poudaril tudi neprestana vprašanja okrog zapornic pri DARSU, kjer se zaporniški sistem sedaj vzpostavili in uredili, urejeni pa so bili tudi zasipi.

Občina Domžale ima predvidene tudi neobčinske investicije. Tu se omenja predvsem cona Želodnik, kjer so zadeve še relativno daleč in center Domžal, kjer je župan še enkrat poudaril, da bi bil center Domžal točka novembrske seje, vendar pa je država občini predpisala CPVO, torej celovito presojo vplivov na okolje v centru Domžal. Tako se celoten projekt ponovno zamakne.

Pripravlja se tudi investicija v širjenje tržnice in druge ceste, kot npr. Rojske ceste, prenova Slamnikarske, zelo blizu vseh soglasij pa je tudi cesta Radomlje – Rova, težave z državo pa imamo ponovno pri pločniku Radomlje – Volčji potok. Z Arboretumom Volčji potok je praktično dogovorjeno že vse, soglasja pa nismo dobili le od Ministrstva za kulturo. Finance so torej zagotovoljene, projekt tudi, vendar pa nam manjka soglasje, kar pomeni, da tako še en projekt stoji.

Občina Domžale torej z investicijami dela naprej, z rebalansom državnega proračuna pa smo pri investicijah izgubili telovadnico pri Srednji šoli Domžale. Uredili smo prostorske pogoje, uredili lastništvo, od julija ima občina tudi že gradbeno dovoljenje, namesto razpisa za izbor izvajalca in gradnje telovadnice pri Srednji šoli, pa so nam z rebalansom ta denar »vrgli ven«.

DOGODKI IN PRIREDITVE

Besedo je nato prevzela podžupanja, ki je predstavila nekaj prihajajočih prireditev. Najprej je izpostavila Festival za tretje življenjske obdobje, ki že od torka poteka v Cankarjevem domu in na katerem ima svojo stojnico tudi Občina Domžale. Na njej se predstavljajo občinska društva in organizacije, Lipa in Jesenski cvet, slikarke iz Radomelj in društva upokojencev. Ob predstavitvi na stojnicah pa nekatere aktivnosti tečejo tudi skozi kulturni program in delavnice. »Posebej bi v soboto povabila na 1. BIO DAN, ki bo organiziran v Češminovem parku. Od lani si ta park zelo prizadevamo oživiti in smo imeli v njem že kar nekaj uspešnih prireditev, letos pa nam je gradnja nadstreška ukradla nekaj časa, vendar s prireditvami že nadaljujemo. Na BIO dnevu se bodo predstavili ekološki kmetje iz vse Slovenije. V organizaciji Zveze ekoloških kmetov, ki deluje predvsem v Istri, in Občine Domžale, bo na 33 stojnicah na voljo ekološka hrana in drugi ekološki izdelki. Za bolj prijetno vzdušje smo povabili še ansambel Kontrabant in nekaj šol, ki so se prav tako odzvale, da bodo sodelovale v tem kulturnem programu. Vse šole imamo v programu eko šol, tri od njih pa bodo sodelovale tudi s svojimi izdelki ekološke proizvodnje, nekatere z bio izdelki s s svojih šolskih vrtov,« je povedala podžupanja.

Prav tako v soboto, bo v telovadnici Ihan potekalo že 5. Mednarodno tekmovanje v karateju. V Domžalah imamo zelo dejaven karate klub, ki zajema veliko število otrok in vsako leto na enem državnem turnirju predstavijo svoje veščine. Tekmovalci bodo prišli iz več evrospkih držav, tekmovanje pa bo potekalo kar celo soboto.

Naslednji teden je teden otroka. Na večini šol v Domžalah se za popestritev šolskega programa dogaja kaj posebnega tudi v popoldanskem času. Letos bo prvič ob tednu otroka predstavnike sprejel tudi župan s predstavniki posameznih šol. Občina Domžale je bila pred tremi leti vključena v Unicefovo otrokom prijazno mesto, zato se bodo otroci na sprejemu z županom pogovarjali predvsem o tem, kaj od tega naziva pričakujejo. V sredo, 5.10., pa bo v parku pri občini že tradicionalno druženje otrok z različnimi delavnicami, peko palačink, kostanja, skratka zabavnim programom. Teden otroka se bo na vseh šolah zaključil s šolskim otroškim parlamentom. Letos je tema tega parlamenta »Junaki našega časa«, ves teden otroka pa je sicer posvečen knjigi in se zato tudi imenuje »Pojdiva s knjigo v svet«. Podžupanja je pohvalila Knjižnico Domžale, ki se zelo ozdziva na vse otroške zadeve, ne le na teden otroka, temveč je že vse poletje sodelovala na »Beremo pod krošnjami«, »Na bazen s knjigo« itd.

Projekt simbioza vključuje delo mladih s starejšimi, ko maldi starejše učijo računalništva. To je vseslovenski, največji projekt prostovoljstva v Sloveniji to jesen. Pri nas so vključeni trije javni zavodi: Knjižnica Domžale, OŠ Venclja Perka in OŠ Rodica. To so institucije, ki imajo tehnične možnosti za učenje računalništva, prek spleta pa tečejo prijave, kjer se javljajo prostovoljci, ki bodo učili in tisti, ki bodo uporabniki tega. Danes je prijavljenih 43 prostovljcev na treh lokacijah in preko 200 starejših, ki bi si želeli spoznati te osnovne funkcije računalnika, npr. pisanje dokumentov, uporaba Worda, iskanje informacij po spletu in drugih komunikacijskih orodij, predvsem elektronske pošte in bančnih spletnih storitev.

Proti koncu meseca, 20. Oktobra, pa bo v Hali komunalnega centra potekal še drugi dobrodelni gasilski koncert z znanimi zabavnimi ansambli. Letos bodo prvič prišli tudi gosti iz Koprivnice. Sredstva, ki se zberejo na tak način, lani je bilo zbranih kar 6.400 EUR, pa se namenjajo v sklad za pomoč socialno ogroženim fružinam gasilcev.

Besedo je na koncu prevzel še Milan Marinič, direktor Kulturnega doma Franca Bernika Domžale.: »Če bi nadaljeval prejšnjo točko, bi vam predstavil 300 dogodkov. Mi smo za novo sezono že v mesecu septembru pričeli s filmskimi predstavami našega mestnega kina in z dogodki v Menačnkovi domačiji, sicer pa odpiramo vrata tega našega centralnega odrskega hrama v mesecu oktobru. Ko odpiramo novo sezono, to je 14. po vrsti, se je potrebno vsaj malce dotakniti pretekle sezone. Kulturni dom Franca Bernika Domžale je v pretekli, 13. Sezoni, organiziral točno toliko prireditev, kolikor je dni v letu. 365 dogodkov v naši organizaciji, kar pomeni več kot en dogodek na dan. Skupaj z drugimi nosilci kulturnih prireditev, smo v naših postorih kulturnega doma in Galerije Domžale organizirali 433 dogodkov. To je velika številka, ki zagotovo govori, da želimo z dogodki in prireditvami vplivati na kulturno življenje in ljudi našega okolja. Vsega skupaj si je teh prireditev ogledalo okoli 34.000 obiskovalcev, poslušalcev itd. v teh dneh teče še vpisovanje abonmajev za 14. Sezono. Kompletni program zaokrožamo v 4 osnovne odrasle abonmaje, gledališkega, glasbeno scenskega, koncertnega in filmskega, interesentov imamo toliko, da je gledališki vezan kar na 4 gledališke abonmaje z istim programom in vsega skupaj do danes beležimo do 7 % večji obisk abonentov kot v pretekli sezoni. Povsem razprodan je glasbenoscenski abonma,« je bil zgovoren Marinič in nadaljeval: »Želel bi poudariti tudi to, da si kulturni dom želi postati kulturni center širšega območja in ne zgolj občine Domžale. Ugotovili smo, da se na naše programe odzivajo v vedno večjem številu tudi ljudje sosednjih občin, kar nas seveda samo vodi k temu, da v zahtevnost oblikovanja programa vlagamo vse svoje energije. Delno je to opaziiti tudi iz letošnjega propagandnega materiala. Že iz slikovne podobe lahko razberete, da so v prvem planu ljudje. V prvem planu so posamezniki kot izvajalci kulturnih programov, tako kot vsak posameznik, ki obišče kulturno prireditev. Vsak človek se zaradi svojega načina življenja odloči za obisk kulturne prireditve. Želimo si, da je kulturna prireditev tudi družabni dogodek, kjer se ljudje srečujejo in bogatijo svoje izkušnje. Ko govorim o posameznikih, smo letošnji program oblikovali tudi na ta način, da za temi programi stojijo tisti posamezniki, ki so vložili največ energije v oblikovanje samega programa. Čeprav smo kadrovsko v našem zavodu zelo slabo zasedeni, pa smo v sodelovanje kot zunanje sodelavce vključili zelo lepo število zunanjih sodelavcev, kar je moč razbrati iz programske knjižice. Nenazadnje ni nepomebmbno, da v svojih prizadevanjih po žanrsko raznoliki in kvalitetni kulturni ponudbi gradimo na prepoznavnosti blagovne znamke kulturnega doma. KD Franca Bernika želi biti prepoznavna blagovna znamka dobre, zaprisežene kulturne prireditve, kjer se vnaprej ve, da dogodek, ki je vnaprej najavljen, za sabo potegne neko vrednoto. Naš fenomen je, da ne moremo graditi propagande za vsako od 350-ih prireditev kot en dogodeke, ampak ga lahko ponujamo le v sklopu vseh dogodkov. Tako v našo blagovno znamko KD Franca Bernika spada blagovna znamka Galerija, Mestni kino Domžale, Menačnkova domačija itd., v prihodnje pa nameravamo odpreti vrata tudi muzejske zbirke o slamnikarstvu, ki bo zaživela v samem centru Domžal. Gradimo na blagovni znamki in nenazadnje je prav pri filmski ponudbi moč opaziti, kako smo naredili preskok med t.i. koloseji in planet tuši, kjer je masovna proizvodnja filmskih prireditev, kjer je ta proizvodnja po številu filmov morda še celo večja, vendar je vezana zgolj na oblikovanje art programa in ne masovnega popularnega programa, ki jih ima naša ciljna publika v neposredni bližini. Zato je ta ponudba na nek način protiutež ali dopolnitev siceršnjega zadovoljevanja potreb po filmu. Tukaj vidimo svojevrstno kvaliteto, kajti obiskovalec našega kina bo brez propagandnih, komercialnih vložkov pred pričetkom filma, brez šumenja kokic in pitja pijače v naši dvorani, lahko mirno sledil filmu, poleg tega pa je to še ena redkih dvoran, kjer lahko v zimskem času plašč odložiš v garderobo in sproščeno sediš in spremljaš filmski program. Prednost naše dvorane je v komornosti, prisrčosti in seveda tudi profesionalni urejenosti,« je še dodal Marinič in s tem v zelo kulturno obarvanem slogu zaključil tiskovno konferenco Občine Domžale.

Oglasno sporočilo