8. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2644
Vir: Kamnik.si 30.september 2011

28.09.2011 opoldne se je v sejni dvorani Občine Kamnik začela 8. seja Občinskega sveta s šestnajstimi točkami dnevnega reda, na kateri je bilo prisotnih 28 svetnic in svetnikov; opravičila se je mag. Barbara Besek, SD.

Na začetku je Občinski svet z 20 glasovi za potrdil zapisnik 7. seje Občinskega sveta, nato pa je glasoval o predlogu dnevnega reda 8. seje. Martina Bajde, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance je predlagala, da se predlog dnevnega reda razširi s točko »Predlog sklepa o soglasju k izvedbi pravnih poslov v družbi Velika planina d.o.o.« ter, da se ta točka uvrsti kot 15. točka dnevnega reda, saj morajo predstavniki družbenika v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Velika planina d.o.o. pred odobritvijo predhodno pridobiti sklep o soglasju Občinskega sveta v primeru prodaje oziroma obremenitve osnovnih sredstev družbe nad vrednostjo 5.000 evrov.

Maja Hauptman, vodja Oddelka za premoženjsko pravne in splošne zadeve je predlagala, da se »Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik« obravnava po skrajšanem postopku, prav tako so svetnice in svetniki potrdili, da se po skrajšanem postopku obravnavata »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik« ter »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev«, »Predlog sklepa o seznanitvi Občinskega sveta Občine Kamnik z nameravano prodajo objekta na Bibi planini« pa so umaknili z dnevnega reda septembrske seje.

V sklopu 1. točke dnevnega reda – Volitve in imenovanja je bila s 24 glasovi za ponovno potrjena dr. Andreja Eržen za direktorico javnega zavoda Agencija za razvoj turizma in podjetništva Kamnik, s 14 glasovi za, pa je Občinski svet podal soglasje k imenovanju Cirile Mali, Tomaža Beska in Justine Cimprič za člane nadzornega sveta družbe Velika planina d.o.o..

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin NSi – Matej Tonin, LDS – Mateja Poljanšek in SSS – Nives Matjan je odgovarjal mag. Matjaž Srša, vodja Oddelka za gospodarske javne službe.

Sledila je obravnava sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v VVZ Antona Medveda Kamnik. Kot sta povedali Katarina Ščetinin Sever, višja svetovalka za področje predšolske vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti ter Renata Hojs, ravnateljica VVZ Antona Medveda je zavod v šolskem letu 2010/2011, potem ko se je v marcu odprla nova vzgojno-varstvena enota Kamenček s petimi oddelki, deloval s 55 celodnevnimi oddelki ter 1 poldnevnim oddelkom na 15-ih lokacijah. Z novim šolskim letom 2011/2012 bo VVZ Antona Medveda na 15-ih lokacijah oblikoval 54 celodnevnih ter 1 poldnevni oddelek predšolske vzgoje in varstva, v katerih bo vključenih 993 otrok. En oddelek v VVE Mavrica se namreč zapira zaradi povečanega vpisa šoloobveznih otrok v OŠ Marije Vere, kjer je locirana enota Mavrica.

Glede na število oddelkov in število vključenih predšolskih otrok je tako potrebno zagotoviti ustrezne kadrovske pogoje in določiti potrebno število delovnih mest, torej v šolskem letu 2011/2012 je potrebno sistemizirati 168,5 delovnih mest. Sklep o soglasju k Pravilniku je bil potrjen s 27 glasovi za in 0 proti.

V nadaljevanju sta mag. Roman Rener in mag. druž. inf. Martina Ozimek, direktorica zavoda Oreli predstavila Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik oziroma seznanila občinski svet s situacijo danes in v prihodnosti na področju varstva starejših občanov v Občini Kamnik ter možnost razvijanja podpornega modela za reševanje potreb starejših, katerega končni cilj naj bi bila vzpostavitev Centra za pomoč starejšim v občini Kamnik in vzpostavitev svetovalne pisarne.

Po skrajšanem postopku so svetnice in svetniki z 28 glasovi za in 0 proti sprejeli Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik. Delno je razloge za predlog sprememb in dopolnitev iskati v (manjši) neusklajenosti besedila poslovnika z veljavnim Zakonom o lokalni samoupravi, delno pa v poenostavitvi samega delovanja Občinskega sveta. Tako od današnje seje dalje ne bo več potreben dobesedni zapis seje, zvočni in avdio-video posnetki seje pa bodo objavljeni na spletni strani občine, saj gre za vsebino, ki zanima širši krog občanov. Ogled seje bo možen v roku 24 ur po koncu seje na občinski spletni strani, pod zavihkom Video vsebine.

Glede predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za razvoj podjetništva in turizma v občini Kamnik v prvi obravnavi je bilo s strani Občinskega sveta kar nekaj pripomb, predvsem zaradi nestrinjanja z razpisnimi pogoji za direktorja Agencije ter po mnenju nekaterih svetnikov nesmiselnostjo povezovanja turizma, podjetništva in športa. Vesna Krmavnar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in Martina Bajde, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sta svetnicam in svetnikom na njihove pripombe obrazložili, da ne gre za ustanovitev novega javnega zavoda, pač pa za razširitev dejavnosti Agencije na področje športa, ki ne bo le prijaznejša do uporabnikov storitev javne športne infrastrukture, pač pa bo tudi racionalnejša in ne nazadnje – bo zadostila zakonskim določbam ter, da razširitev dejavnosti Agencije na področje športa omogoča večjo fleksibilnost pri samem poslovanju. Poleg tega sta poudarili, da je Odlok splošen akt, ki ga mora pred sprejetjem sistemizacije in Sveta agencije potrditi tudi Občinski svet. Povedali sta tudi, da so strokovne službe natančno preučile finančno plat razširitve javnega zavoda, ki ne bo prinesel dodatnih stroškov. Predlog Odloka v prvi obravnavi je bil zavrnjen.

V nadaljevanju sta bila po skrajšanem postopku sprejeta Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik ter Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev.

Prav tako je bil s 25 glasovi za in 1 proti potrjen Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik v prvi obravnavi.

Občina Kamnik je leta 1992 sprejela Odlok o javnem redu in miru v Občini Kamnik, ki ni bil nikoli spremenjen ali dopolnjen. V času veljavnosti tega odloka so se spremenili nekateri predpisi, ki vsebujejo določila s področja javnega reda in miru. Zato je občinska uprava predlagala nov Odlok o javnem redu in miru v občini Kamnik, ki ga je Občinski svet s 23 glasovi za in 1 proti sprejel v prvi obravnavi.

Enajsta točka dnevnega reda je obravnavala predlog Odloka o razglasitvi Korbarjeve domačije v Tunjicah za kulturni spomenik lokalnega pomena. Korbarjeva domačija v Tunjicah ima zaradi kulturnih, arhitekturnih in krajinskih vrednot poseben pomen za območje Občine Kamnik. Strokovne podlage za razglasitev enote dediščine Tunjice – Korbarjeva hiša Tunjice 41 EŠD 788 za kulturni spomenik lokalnega pomena je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj. Občinski svet je predlog v prvi obravnavi sprejel.

Zaradi varstva osebnih podatkov, ki ga ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov, občina ne sme več brez dovoljenja prizadetih oseb pridobivati podatkov o tem, kdaj in v kateri družini se je rodil otrok in staršem novorojenca na dom pošiljati čestitk in obvestil o možnosti pridobitve pomoči ob rojstvu otroka. Občina v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku lahko pridobiva za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja osebne podatke iz uradnih evidenc le o stranki, ki je vložila zahtevo za uvedbo postopka. Eden od staršev novorojenca bo tako moral zato sam – brez poziva občine – oddati vlogo za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka. Obrazec vloge bo možno pridobiti v vložišču in na spletni strani Občine Kamnik, kjer bo objavljeno tudi obvestilo o možnosti uveljavljanja enkratne pomoči ob rojstvu otroka. Starš bo lahko uveljavljal pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka najkasneje v treh mesecih po rojstvu otroka. Predlagane spremembe Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Kamnik je Občinski svet potrdil s 23 glasovi za in 0 proti.

S sprejetjem predlaganega Sklepa o soglasju k vključitvi projekta »Posodobitev evidenca zavezancev za NUSZ« v načrt razvojnih programov so svetnice in svetniki občinski upravi dali zeleno luč za pričetek postopkov za posodobitev evidence zavezancev za NUSZ s ciljem, da se navedena evidenca posodobi do 31. marca 2012 oziroma pred izdajo odmernih odločb za leto 2012, kar se bo odražalo tudi v pozitivnem finančnem učinku na občinski proračun že v letu 2012.

Pri predlogu Sklepa o soglasju k izvedbi pravnih poslov v družbi Velika planina d.o.o. so svetnice in svetniki glasovali o:

Občinski svet Občine Kamnik soglaša, da družba Velika planina d.o.o. nepremičnino parc. št. 745/33 k.o. Črna obremeni z odplačano služnostjo izgradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora bazne postaje mobilnih komunikacij, zemljišči parc. št. 853/2 in 853/4 k.o. Županje njive pa s služnostjo dostopa. Pogodbena cena za obremenitev s služnostjo ne sme biti nižja kot jo oceni zaprisežen cenilec.
Občinski svet Občine Kamnik soglaša s prodajo stare strojnice oz. dela osnovnega sredstva »nihalke Velika planina« inventarna št. 0000273 za 6.500 € brez DDV
in oba sklepa sprejeli.

Na koncu je Občinski svet Občine Kamnik sprejel še Sklep o pristopu Občine Kamnik h Konvenciji županov »Zavezani lokalni trajnostni energiji« in pooblastil župana za podpis izjave o pristopu ter Predlog sklepa o opustitvi javnega dobra.

Oglasno sporočilo