9. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2757
Vir: Kamnik.si; 26.oktober 2011

26.10.2011 se je v sejni dvorani občinske stavbe začela 9. redna seja občinskega sveta Občine Kamnik, ki je potekala predvsem v znamenju predloga Odloka o rebalansu Proračuna Občine Kamnik za leto 2011 in predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012.

Vseh 29 prisotnih svetnic in svetnikov je najprej potrdilo zapisnik 8. seje Občinskega sveta z dne, 28. septembra 2011, nato pa so glasovali o dnevnem redu. Karla Urh, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predlagala, da se točka »Volitve in imenovanja« razširi s »Sklepi – mnenja k imenovanju ravnateljev-ic Osnovne šole, Doma in Srednje šole Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Maja Hauptman, vodja Oddelka za premoženjsko pravne in splošne zadeve, je predlagala, da se »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah« obravnava po skrajšanem postopku. Martina Bajde, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance, pa je predlagala, da se »Predlog Odloka o rebalansu Proračuna Občine Kamnik za leto 2011« obravnava po skrajšanem postopku. Vsi trije predlogi so bili sprejeti in prav tako potrjen dnevni red 9. seje Občinskega sveta.

Po krajši razpravi je občinski svet v Svet VVZ Antona Medveda imenoval Tino Kaplja, Biserko Močnik in Andreja Kočarja. Potrdili so tudi Isabello Morel Bera za ravnateljico osnovne šole CIRIUS Kamnik, Sašo Markovič za ravnateljico srednje šole CIRIUS Kamnik in Ani Zadnik za ravnateljico Doma CIRIUS Kamnik.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Desus – Anton Iskra, SNS – Nina Mavrin in LTS – Za Kamnik – Marinka Mošnik sta odgovarjali Vesna Krmavnar in Maja Hauptman in si jih lahko preberete tukaj.

Sledila je obravnava predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik v prvi obravnavi. Gvido Modrijan, predstavnik podjetja Locus d.o.o. je poudaril, da predlog novega odloka odpravlja neskladja in vzpostavlja sistem, skladen s trenutno veljavno zakonodajo. Ob sprejemu novega odloka bo odmera nadomestila pravičnejša in preglednejša. Tudi zavezanci bodo iz odloka lažje razbrali svoje obveznosti. Največjo korist z uveljavitvijo spremembe odloka bodo imeli občinski in davčni organi, ker bodo v primeru pritožb zavezancev lažje podali stališče, ki bo zdržalo tudi morebitno sodno presojo. Občinski svet je Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik v prvi obravnavi sprejel s 26 glasovi za.

Prav tako so svetnice in svetniki potrdili predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Kamnik in predlog Odloka o razglasitvi Korbarjeve domačije v Tunjicah za kulturni spomenik lokalnega pomena, po skrajšanem postopku pa so potrdili predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah.

Sedma, predzadnja točka oktobrske seje je obravnavala skrajšan postopek predloga Odloka o rebalansu Proračuna Občine Kamnik za leto 2011. Kot je povedala poročevalka, Martina Bajde, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance podatki o realizaciji proračuna v obdobju od 1. januarja do 30. septembra 2011 in ocena realizacije do konca proračunskega leta narekujejo ponovno preveritev in oceno tako prihodkovnega kot tudi odhodkovnega dela proračuna za leto 2011 ter oblikovanja predloga rebalansa z namenom doseganja nujnega proračunskega uravnoteženja proračunskih izdatkov z ocenjenimi razpoložljivimi viri.

S sprejetjem rebalansa proračuna želi občinska uprava zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja javne uprave. Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Kamnik so predlagane ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk. »Ocenjujemo, da bodo predlagane spremembe in dopolnitve proračuna zagotovile proračunsko ravnotežje do konca proračunskega leta«, je še dodala Bajdetova.

Na opisani predlog rebalansa je bilo kar nekaj kritik, predvsem v zvezi POŠ Nevlje, izplačila nadur, plač poklicnih funkcionarjev in podobno. Poročevalki Martina Bajde in Vesna Krmavnar sta občinskemu svetu obrazložili vse izpostavljene postavke. Glede POŠ Nevlje sta poudarili, da je bilo za postavko POŠ Nevlje pri pripravi proračuna za leto 2011 s strani Oddelka za družbene dejavnosti planiranih 150.000 evrov, a so bila v postopku usklajevanja znižana na 100.000 evrov. Projekt prenove POŠ Nevlje poteka v več fazah, letos sta bili obnovljeni učilnica in jedilnica, pri pregledu del pa je bila sprejeta odločitev, da je potrebno zamenjati tudi vrata in jih zamenjati s požarnimi vrati. Celotna investicija je ocenjena na približno 160.000 evrov. Za Železniško postajo Kamnik-Mesto sta poudarili, da je bilo pri sprejetju proračuna povedano da, če država ne bo objavila razpisa za projekt »Majokla bod’ pozdravljena«, bo občinska uprava s planiranimi sredstvi obnovila streho, kar je tudi storila. Dodali sta še, da je v interesu občinske uprave, da se proračun izvršuje likvidno.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki glasovali o amandmajih na predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011. Rezultate glasovanja skupaj z obrazložitvami, si lahko preberete tukaj. Občinski svet je predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011 s 16 glasovi za in 9 proti sprejel.

Sledila je zadnja točka, in sicer razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 v prvi obravnavi. Kot je poudarila Martina Bajde, je prva obravnava predloga Odloka o proračunu namenjena predvsem razpravi, pripombam in predlogom svetnic, svetnikov in svetniških skupin, da se oblikuje čim bolj racionalen proračun Občine Kamnik. Iz prejetega izračuna primerne porabe s strani Ministrstva za finance je namreč razvidno, da primerna poraba za Občino Kamnik za leto 2012 znaša 15.536.784 €. Izračunana je bila na osnovi povprečnine v višini 554,50 €, ki je določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012. V letu 2012 Občini Kamnik iz državnega proračuna ne pripadajo dodatna sredstva kot finančna izravnava, saj prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) presegajo izračunano višino primerne porabe.

V precej dolgi razpravi je bilo podanih veliko predlogov in pripomb po drugačnem oblikovanju proračuna Občine Kamnik, na katera bo občinska uprava pisno odgovorila v gradivu za drugo obravnavo. Občinska uprava bo poskušala upoštevati čim več predlogov, seveda pa se mora tudi Občinski svet zavedati, da razpolagamo z omejenimi proračunskimi sredstvi. Na koncu je Občinski svet predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 v prvi obravnavi z 22 glasovi za in 1 proti tudi sprejel.

Oglasno sporočilo