Kako do lastnega panoja A

0
2431
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 29.oktober 2011

V Domžalah smo zadnje čase opazili povečano število oglasnih panojev A. Promocijski panoji so pozivali k udeležbi na različnih prireditvah. Prepričati smo se hoteli ali to pomeni, da so lahko postavljeni kadarkoli in ne samo v času političnih kampanj, ko v borbi za svoj stolček ulice mest preplavijo obrazi kandidatov. Pri občinski upravi smo povprašali kako ter kdo vse lahko pravzaprav pridobi soglasje za postavitev A panoja. Mag. Renata Kosec, univ.dipl.polit., višja svetovalka za stike z javnostjo na Občini Domžale pojasnjuje, kako se stvari streže.

Ali ima nadzor nad postavitvijo panojev A občina? 

V Občini Domžale se lahko A panoji postavljajo v skladu z Odlokom o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale (Uradni vestnik št.: 09/2003, v nadaljevanju Odlok) in Odlokom o občinskih cestah. Nadzor nad izvrševanjem določb Odloka opravljajo uradne osebe občinske inšpekcije.

Izdate za postavitev posebno dovoljenje?
Občina Domžale, Oddelek za komunalne zadeve na podlagi vloge stranke v upravnem postopku izda odločbo za postavitev začasnih objektov – A panojev in sicer za javne površine in površine, ki so v lasti Občine Domžale. V odločbi se odloči o številu A panojev, mestu postavitve in času trajanja postavitve A panojev v skladu z določili zgoraj navedenih odlokov.

Kdaj so lahko promocijski panoji A postavljeni, je to kadarkoli ali samo v času političnih kampanj?
A panoji se lahko postavijo v času volilne in referendumske kampanje in ob drugih enkratnih dogodkih in prireditvah, vendar se lahko postavijo za dobo največ 30 dni.

Je čas zakupa vnaprej določen (terminski zakup) ali je prilagodljiv in koliko stane dovoljenje oziroma postavitev A panojev?
Za postavitev A panojev ni potreben terminski zakup, upošteva se vloga vlagatelja glede termina postavitve. Za A panoje se odmeri komunalna taksa na podlagi Odloka o komunalnih taksah v Občini Domžale (Uradni vestnik št.: 05/2000, 12/2000, 08/2001 in 01/2009). Višina odmerjene komunalne takse je odvisna od števila A panojev in števila dni postavitve A panojev.

Podatek Občine je, da mora oglaševalec pri oddaji vloge za pridobitev odločbe za postavitev A panoja plačati komunalno takso v višini 33,61 eur. Kolikšna je potem še enodnevna cena za stojnino (po-stavitve enega A panoja za en dan)?
Taksa je odmerjena po 3. členu Odloka o komunalnih taksah in tarifnem sistemu, ki je sestavni del Odloka o komunalnih taksah in izgleda takole:
A pano -1 objekt (v velikosti do 20 kv.m) x 1 dni (število dni v letu) x 2 točki (št. točk na dan) x 0,045 EUR (vrednost točke), kar znaša 0,09 EUR.

So dimenzije panojev predpisane ali variirajo po željah oglaševalcev?
Dimenzije A panojev so točno predpisane in sicer 120 cm x 90 cm v skladu s veljavnim splošnim aktom občine in jih ni možno spreminjati po željah oglaševalca.

Lahko vlogo za postavitev omenjenih panojev vloži kdorkoli?
Vlogo za izdajo dovoljenja za postavitev A panojev lahko vloži tisti, ki lahko v skladu z določili ZUP-a nastopa kot stranka v postopku.

Koliko panojev A, različnih oglaševalcev, lahko naenkrat stoji na istem mestu? So mesta postavitve vnaprej določena?
Mesta za postavitev A panojev sicer niso v naprej dločena. Na posameznem mestu lahko stoji samo en A pano, potrebno pa je upoštevati določila Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah, ki določajo, da se objekti za oglaševanje in obveščanje smejo postavljati le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.

Kaj se zgodi v primeru, če zaprosi za postavitev panojev več oglaševalcev naenkrat?
Če za postavitev A panojev zaprosi več oglaševalcev na enkrat, se glede na vrstni red prispetja vlog odloči o njihovi postavitvi.

Š. Suhadolc

Oglasno sporočilo