Županova koalicija z minimalno večino kljub nasprotovanju opozicije in civilne družbe vztraja…

0
2780
Vir: kamnican.si; 1.december 2011

30.11.2011 je potekala spet ena maratonska seja kamniškega občinskega sveta, kakršnih smo v zadnjem času že kar vajeni. Obravnavali in sprejeli so več pomembnih odlokov med katerimi so najpomembnejše: dokončni sprejem proračuna za leto 2012, sprememba odloka o soustanovitvi zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik in prva obravnava sprememb Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik, s katero se združujeta šport in turizem v eno agencijo.

Nekatere poteze županove koalicije in nerazumljivo trmasto vztrajanje na določenih stališčih, ki jim zainteresirana javnost sicer ostro nasprotuje, počasi spominjajo že na čase”razsvetljenega absolutizma”, kakršnim nismo bili priča niti v času župana Smolnikarja.

Zadnja seja pred DZ volitvami, revolucionarnost nekaterih

Tokratna seja občinskega sveta ni prinesla večjih presenečenj. Koalicija (SDS, SD, Desus, Zares, SLS, SSS), od katere ni manjkal niti en svetnik in katere je železna disciplina zdržala vse do poznih večernih ur, tako kot na zadnjih sejah ni kazala prav nobenega razumevanja za včasih tudi zelo tehtne predloge in pomisleke opozicije (LTS – Za Kamnik, NSi, LDS, SNS in SMS) in predstavnikov civilne družbe ali institucij, ki se jih je obravnavana problematika dotikala. Seja je bila občasno obarvana tudi z nekaterimi predvolilnimi vložki, saj kar pet pet svetnikov kandidira na bližnjih DZ volitvah: Damjan Hribar, Nina Mavrin, mag. Julijana Bizjak Mlakar, Maja Suhoveršnik in mag. Matej Tonin. Najbolj »revolucionarna je bila Maja Suhoveršnik, ki je na koncu, ko je koalicija zavrnila vse opozicijske amandmaje pozvala kamniške kulturnike, športnike in mladino, ki jim je sedanji občinski proračun najbolj oklestil sredstva, da gredo na ulice protestirat.
Zapleti že na začetku: najprej s tehniko nato z glasovanjem o dnevnem redu

Najprej je sicer zaradi tehničnih težav, ki so jih odpravljali kar slabo uro, kazalo da bo seja odpadla, a se je po eni uri le začela. Nato so dobre pol ure svetnice in svetniki glasovali o dnevnem redu ter umikih točk, saj se je izkazalo, da eden od koalicijskih DeSUS-ovih svetnikov ni pravilno vložil glasovalne kartice v mesto za glasovanje, zaradi česar ga glasovalna naprava ni zaznala in je imela tako županova koalicija, ki ima samo en glas večine premalo glasov za uveljavljanje svoje volje. Ko so to ugotovili, so morali glasovanje ponoviti in s pravilno vstavljeno kartico je koalicijski glasovalni stroj deloval kot namazan in bolj brezkompromisen kot nekdanji Smolnikarjev.

Vprašanja in pobude: o smiselnosti združevanja športa in turizma v eno agencijo, o tehničnih težavah pri sanaciji vlažne kleti v vrtcu in o možnosti gradnje bazena v območju K9 Šole
 

Tokrat so spraševali: Nina Mavrin iz SNS, Maja Suhoveršnik iz SMS ZE in Janez Balantič iz Zarses – socialno liberalni. 

Janez Balantič in Maja Suhoveršnik: fizično blizu, a poltično vsak na svoji strani…

Dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B – 8 Zgornje Perovo

Nato so svetnice in svetniki prešli na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B – 8 Zgornje Perovo v prvi obravnavi. Odlok je predstavil Evgen Čargo, predstavnik družbe Termiti, ki izdeluje ta zazidalni načrt.

Največ konkretnih pripomb na odlok je bilo slišati s strani Zvonimirja Kolenika iz vrst SD, ki je menil, da je to tipičen primer kako hoče investitor preko zazidalnega načrta uresničiti svoje interese. Medtem je bil Ivo Stražar iz NSi mnenja, da so spremembe zazidalnega načrta koristne, ker bi se morale te zadeve urediti in predvideti že ob samem sprejemanju tega načrta in da sedaj ne bo znotraj urejenega območja del ostal neurejen.
Sprejet odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Pri predlogu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik v drugi obravnavi je temu nasprotovala le svetniška skupina NSi, ki je bila mnenja, da se s sprejemanjem tega odloka, ki bo obremenil občane preveč hiti, saj bi bilo dobro počakati še nekaj mesecev, da bi videli, kaj bo z napovedanim davkom na nepremičnine. Nasprotno pa je Janez Balantič iz Zares-a pohvalil odlok, ker bodo po njegovem mnenju v občinski proračun prinesle nekaj dodatnih finančnih sredstev.

»Znamenita« obvezne razlage 4. e člena Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 šole

Še bolj zanimiva, za povprečno inteligentnega opazovalca pa težka in nerazumljiva je bila obravnava obvezne razlage 4. e člena Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 šole, ki je bila sprejeta po hitrem postopku, ker se občini, ki je vložila vlogo za gradbeno dovoljenje mudi to zahtevo UE Kamnik čimprej urediti.

Predlagani sklep in na koncu tudi sprejeti sklep je bil naslednji: »Določilo 4. e člena odloka v poglavju III. Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje, ki se nanašajo na kletno etažo objekta C in ki v prvi točki določa, da so tlorisni gabariti kletne etaže 70,50 m x 112,50 m, je potrebno razumeti tako, da so to maksimalni možni gabariti kletne etaže ter da kapaciteta objekta C, določena v 4. točki tega člena, ki se nanaša na BTP kletne etaže in ki znaša 800 m2, predstavlja minimalno bruto tlorisno površino znotraj maksimalnih tlorisnih gabaritov.«

Pri tem je Marinka Mošnik (LTS – Za Kamnik) opozarjali zlasti na pomanjkljivo in pozno obveščanja svetnikov o namenu in vsebini omenjenega odloka, Ivo Stražar (NSi) pa je podal ugotovitev, da se preko razlag občinske uprave njegovih pripomb in vprašanj k predlogu jasno vidi, da občinska uprava pravzaprav ne ve, kaj bi rada s projektom gradnje šol, saj vodi v bistvu dva postopka hkrati. Po eni strani v nasprotju s sklepi marčevske seje občinskega sveta glede novega vrstnega reda gradnje šol pridobiva gradbeno dovoljenje za OŠ Frana Albrehta, po drugi strani, pa kot je pojasnil tudi župan, potekajo vse priprave in procesi spreminjanja ureditvenega načrta za to območje, kar je pač v skladu z marčnimi sklepi. Na vse to je Jože Zagorc iz LTS še dodal, da ne bo spričo vsega tega s strani vodstva občine tako opevana racionalizacija gradnje šol, ki naj bi bila dosežena z marčevskimi sklepi, v bistvu še podražila zadeve, tako da bo koga še pošteno bolela glava.
Sprejet letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Nato so svetnice in svetniki sprejeli Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2012 in Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2012.

Občinski proračuna za leto 2012: manj denarja za šport, kulturo in mladino

Sledila je daljša razprava o občinskem proračunu za leto 2012, ki so ga svetniki in svetnice obravnavali v drugi obravnavi.

Že na predstavitvi stališč delovnih teles in odborov je predsednik odbora za kulturo, šport in mladino Matej Slapar (NSi) svetnike seznanil, da je dal ta odbor zaradi zniževanja sredstev tako za kulturo kot za šport in mladino negativno mnenje k proračunu. Tudi osebno se ne strinja s tako drastičnim zniževanjem sredstev.
Kritična do predloženega proračuna je bila tudi Mateja Poljanšek iz LDS, ki je izpostavila, da bodo dve ali tri delavke iz občinske uprave premeščene s 1. 1. 2012 na Center za socialno delo, s čimer bi se lahko zmanjšala sredstva za plače občinske uprave. Opozorila je, da pri ATP, čeprav se predvideva reorganizacija in združevanje s športom, ostajajo sredstva za njeno delovanje enaka, ostro pa je kritizirala tudi zniževanje sredstev za Matično knjižnico Kamnik ter zniževanja sredstev za društva in klube, s čimer grozi ukinjanje civilne družbe. Podobno mnenje je zagovarjal tudi Jože Zagorc iz LTS.

Rudi Veršnik iz SDS, je nasprotno, proračun pohvalil in ga označil za »varčevalnega« ter izpostavil dejstvo, da je kljub težki gospodarski situaciji občinski upravi uspelo proračun na prihodkovni strani povečati kar za 9% v primerjavi z letošnjim. Po njegovem mnenju je potrebno sredstva na mnogih področjih krčiti, ker je potrebno za družbene dejavnosti, zlasti za plačilo vrtcev, dati kar 49% proračunskih izdatkov. Veršnik je tudi mnenja, da za vse ne more biti denarja v količnah kot si ga želijo, ampak je potrebno zagotavljati nemoteno delovanje osnovnih področij, kot so šole, vrtci, občinska infrastruktura, itd…
Mag. Matej Tonin je v imenu NSi povedal, da se mu proračun ne zdi sicer tako »bleščeč« kot Veršniku, kljub temu pa meni, da je občinska uprava naredila vse, kar je bilo v okviru možnega. Povedal je tudi, da bi zaradi všečnosti volivcem lahko podal 25 amandmajev, ki bi bili oblikovani tako, da jih niti svetnika, ki sta poslanska kandidata iz koalicije ne bi mogla zavrniti, kar bi skupaj s 14 opozicijskimi glasovi zagotovo prineslo izglasovanje. Vendar se zaveda težke situacija in potrebe po realnem načrtovanju, saj imamo na izbiro samo dva koncepta: ali Jankovićev koncept zadolževanja ali pa si vzamemo za primer občino Gorenja vas, kjer milijone evrov dobivajo iz državnega in evropskega proračuna. Vprašal se je tudi, kaj je dosedanja poslanka Bizjak Mlakarjeva in kje konkretno se njeno delo pozna v občinskem proračunu, vendar konkretnejšega odgovora kljub njeni takojšnji repliki in protestu, da to ni predvolilno soočenje kandidatov, ampak seja občinskega sveta, nismo dobili.
Do proračuna je bila kritična tudi Nina Mavrin (SNS), ki je zlasti kritizirala zmanjševanje sredstev za šport, s čimer se posredno ukinja tudi Športna zveza Kamnik.

Nasprotno pa je Robert Kokotec iz SDS menil, da se za mladino in šport sredstva v bistvu ne zmanjšujejo, spreminja se le način njihovega pridobivanja, saj se bo za programe potrebno prijaviti na razpise in tam pokazati ter dokazati svojo kvaliteto, ne bo več pridobivanja denarja avtomatsko in na »lepe oči«. »Če pravijo v MC Kotlovnica, da imajo tako kvalitetne programe, zakaj se potem bojijo prijaviti na razpise«, je bil slikovit Kokotec. Podobnega mnenja je bil tudi Damjan Hribar iz SDS, ki je menil, da gre za večjo transparentnost pridobivanja sredstev in se vprašal, zakaj gre 60.000 € samo za plače in honorarje, obenem pa je bil kritičen tudi do slabega zaslužka MC Kotlovnica od prodaje vstopnic in prodaje pijače na njihovih številnih in dobro obiskanih koncertih, saj so zaslužili skupaj le okoli 5.000€.

Mateja Poljanšek iz LDS pa je pri tem opozorila še na to, da se ne boji toliko za pridobivanje denarja za programe kot dejstva, da bo tudi za vse ostale stroške, npr. plačilo vode in elektrike morala MC Kotlovnica sama poskrbeti.

Dvojna merila županove koalicije v smislu »Quid licet Iovi, non licet bovi«

Nato so svetnice in svetniki prešli na glasovanja o amandmajih. Pripravili sta jih tako opozicija (kar skupno vseh 5 opozicijskih strank) kot občinska uprava in koalicijski svetnik Janez Balantič. Po pričakovanju od opozicijskih predlogov kljub prošnjam in celo rotenju nekaterih svetnic, ni bil sprejet niti eden amandma, od občinske uprave pa vsi, in seveda tudi predlog koalicijskega svetnika Janeza Balantiča iz Zaresa, da Občinski svet Občine Kamnik izbere Center za socialno delo Kamnik (proračunski uporabnik) za izvajalca javne službe Dnevni center za varstvo oseb s težavami v duševnem zdravju za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja. Občina Kamnik naj bi v ta namen v letu 2012 zagotovila 80.000 evrov. Obseg proračunskih sredstev za leto 2013 in naslednja leta pa naj bi potrdil Občinski svet.

Ob tem so opozicijski svetniki opozorili na nedoslednost in dvojna merila županove koalicije. Kako je namreč mogoče brez javnega razpisa kar izbrati nekega izvajalca kar na »lepe oči« in mu povrh še dodeliti proračunska sredstva, po drugi strani pa se od drugih (politično neprimernih) zahteva dokazovanje s kvalitetnimi programi na razpisih, če hočejo dobiti pol manjša sredstva. Skratka, od župana Šarca in njegove koalicije bi vseeno po letu dni vladanja pričakovali malo več taktnosti pri teh zadevah,…

Proračun je bil na koncu z 18 glasovi ZA in 9 PROTI potrjen.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Nato so svetniki in svetnice sprejeli še predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012.

Sprememba statuta MC Kotlovnica: občina lahko sedaj tudi izstopi iz soustanoviteljstva

Še bolj burna razprava se je odvila ob sprejemanju odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o soustanovitvi zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik. Liljana Juhart Mastikosa, ki je zadolžena za mladinsko problematiko je, uvodoma razložila, da se MC Kotlovnica ne ukinja, ampak se popravlja odlok sprejet leta 2006, ki je v neskladju z veljavno zakonodajo.
Tudi pri tem odloku je Matej Slapar (NSi) je svetnike seznanil, da je odbor za kulturo, šport in mladino zavrnil sprejem tega odloka. Od vseh stvari pa ga osebno najbolj moti dejstvo, da zadeve med občino, Mladinskim svetom in MC Kotlovnica niso bile pravočasno usklajene, ampak so bile pripravljene samo na občini. Tudi ostali razpravljalci iz opozicijskih vrst, zlasti Maja Suhoveršnik (SMS – ZE) in Mateja Poljanšek (LDS) so opozarjali, da je do pogovorov med temu subjekti prišlo šele potem, ko so zadeve prišle v medije. Omenjeni svetnici sta izpostavili tudi izredno kvalitetno delo MC Kotlovnica, saj za denar, ki ga občina nameni MC Kotlovnici naredijo maksimum. Suhoveršnikova je poudarila, da je MC Kotlovnica odprta 6 dni v tednu po 8 do 10 ur dnevno, imajo razne kvalitetne programe, npr. break dance in Fotoklub in da se tam zbira mladina, ki bi sicer postopala po ulici.
Matej Slapar (NSi): “Predlagam, da se obravnava odloka o MC Kotlovnica odloži za tri tedne in se s pogovorom s predstavniki MC Kotlovnica pride do ustreznih kompromisnih rešitev.”

Na koncu je bil rezultat glasovanja 15 : 10 in odlok je bil sprejet.

Turizem in šport nočeta biti skupaj, koalicija jih združuje

Še bolj vroča razprava se je vnela ob predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik v prvi obravnavi. Ker je šlo za združevanje oz. »poroko« dejavnosti športa in turizma pod eno agencijo sta bila na seji navzoča in sta tudi spregovorila svetnikom »ženin in nevesta«, direktorica ATP Kamnik, dr. Andreja Eržen in predsednik Športne zveze Kamnik Gregor Hribar. Razprava je bila zelo napeta, na trenutke je prihajalo do ostrih besednih konfliktov med opozicijo in koalicijo, župan Marjan Šarec pa verjetno odkar ima pooblastilo da lahko poroča pare na občni zagotovo ni imel še nikoli pred seboj para, kjer bi se »ženin« in »nevesta« tako krčevito upirala stopiti v »zakon«.
Direktorica ATP Kamnik, dr. Andreja Eržen in predsednik Športne zveze Kamnik, Gregor Hribar.

Tako kot pri MC Kotlovnica in krčenju sredstev za mladino se občinska uprava pri pripravi predloga odloka spet ni nič posvetovala ne z ATP ne s Športno zvezo. Bili so sicer neki pogovori, vendar pravega dialoga ni bilo. O tem smo že poročali v preteklih tednih, ko je Športna zveza Kamnik o svojih težavah obvestila javnost s posebnim pismom. Več… Stališče ATP Kamnik pa je bilo znano že izpred dveh mesecev in ponovno podano na svetu Agencije pretekli teden, da so namreč proti združevanju športa in turizma v enem zavodu.

Gregor Hribar: “Zakon, ki je izsiljen ali ga dogovorijo starši, ni nujno tudi srečen. Pri združevanju šorta in turizma pa občina dela isto”.

Svetnice in svetniki iz opozicijskih vrst so bili do predloga kritični. Marinka Mošnik je bila mnenja, da se odlok spreminja samo zaradi tega, ker bo po novem odloku direktorja Agencije izbiral župan preko potrditve na občinskem svetu (kjer bo o tem odločala koalicija) in tako je po njenem mnenju odlok usmerjen proti sedanji direktorici ATP Erženovi. Nina Mavrin pa je že pred tem opozorila, da bi bila na razpisih Fundacije za šport Športna zveza pri prijavi točkovana višje kot bi bila Agencija ali občina, zato se ji zdi združevanja športa in turizma nesprejemljivo.
Dr. Andreja Eržen: “Tudi svet ATP je proti združevanju turizma s športom”.

Koalicija in občinska uprava pa sta razlagali, da je odlok nujno sprejeti zaradi odprave nezakonitega stanja in zaradi racionalizacije. Jože Zagorc pa jim je odgovarjal, da ni potrebno tako hiteti, ampak bi morali prej marsikaj dobro premisliti. Opozicija se tudi ni strinjala z izračuni in poudarjala, da bodo določene zadeve zagotovo še dražje kot sedaj, niso pa prikazane v predloženi primerjavi, pri čemer je Ivo Stražar opozoril, da ga omenjeno zavzemanje za racionalizacijo spominja na rek »Šparat je treba, pa naj stane kar hoče«.

Sklep je bil v prvi obravnavi s 15 glasovi za in 11 proti sprejet.

Ostali sprejeti sklepi

Nato so sprejeli še predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, predlog Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kamnik v najem in predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2012.

Oglasno sporočilo