Vi sprašujete, župani odgovarjajo… (NOV!CE 19/2011): Koliko je zaposlenih v občinskih upravah

0
2600
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE 14.december 2011

Župane smo vprašali koliko delavcev je danes zaposlenih v občinski upravi in kakšna je bila dinamika zaposlovanja v zadnjih petih letih.

OBČINA KAMNIK

Stanje vseh zaposlenih (torej javnih uslužbencev – JU in poklicnih funkcionarjev – PF) je bilo v Občini Kamnik po letih naslednje:
– na dan 31.12.2007: 47 JU + 3 PF = SKUPAJ: 50
– na dan 31.12.2008: 48 JU +3 PF = SKUPAJ: 51
– na dan 31.12.2009: 50 JU + 3 PF = SKUPAJ: 53
– na dan 31.12.2010: 48 JU + 4 PF (vključeni trije bivši funkcionarji kot prejemniki nadomestila plače) = SKUPAJ: 52 (30.12.2010 sta se upokojila 2 JU)
– na dan 17.11.2011: 53 JU + 1 PF = SKUPAJ: 54 (število JU se bo s 15.12.2011 zmanjšalo za 2 JU zaradi prehoda na CSD Kamnik)

Marjan Šarec, župan

 

OBČINA TRZIN

Občina Trzin – zaposleni od 2006 do 1. 1. 2012 za določen in nedoločen čas
Zaposlovanje v Upravi Občine Trzin v letih 2006–2012 (V skupnem številu je upoštevan tudi strokovni delavec, ki ni uradnik, temveč je zaposlen kot upravnik, oskrbnik in deloma hišnik objektov v občinski lasti.)
V letih 2006 in 2007 je bilo zaposlenih 10 oseb za nedoločen in 1 pripravnik za določen čas. 2008 je bilo zaposlenih 10 oseb za nedoločen čas, 2009 pa 10 za nedoločen in 1 pripravnik za določen čas. V letih 2010 in 2011 je bilo zaposlenih 11 oseb za nedoločen in 1 pripravnik za določen čas. Za 2012 bomo imeli 10 zaposlenih za nedoločen (prevzem kadra na CSD) in enega pripravnika za določen čas.
Medobčinski inšpektorat (pokriva šest občin: Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Vodice) zaposluje dva inšpektorja, dva redarja in enega administrativnega delavca. V letih 2006–2009 so bile zaposlene 3 osebe za nedoločen čas, v letih 2010–2012 pa 5 za nedoločen čas.

Tone Peršak, župan

 

OBČINA LUKOVICA

Ker smo enovit organ, so tu podatki za vse. Število zaposlenih na dan 16. 11. 2011:
12 v administrativnem delu (uprava), 6 v režijskem obratu in 4 vozniki kombijev.
Zaposlovanje v letih 2007–2011:
2007: 1 delavec v upravi (nadomestilo za direktorja občinske uprave, ki je odšel leta 2005), 2 delavca v režijskem obratu (to sta dodatni zaposlitvi) in 2 delavca kot voznika kombijev                   (nadomestilo za 2 delavca, ki sta se upokojila v letu 2007).
2008: 1 delavec v upravi (nadomesti-lo za pravnico, ki je odšla leta 2007).
2009: Nobenih zaposlitev.
2010: Nobenih zaposlitev.
2011: 1 delavec v režijskem obratu (nadomestilo za 2 delavca, ki sta se upokojila leta 2011) in 1 delavec kot voznik kombija (nadomestilo za delavca, ki se je upokojil leta 2009).
V letih 2007–2011 torej skupaj 8 novih zaposlitev, od tega 6 nadomestil in 2 dodatni v režijskem obratu. Še enega delavca v režijskem obratu, ki se je upokojil leta 2011, nismo na-domestili, torej je število zaposlenih na dan 16. 11. 2011 za enega nižje kot leta 2008.
Pri vsem tem moram opozoriti še na specifičnost naše občine, ker imamo v svojem sestavu režijski obrat, katerega naloge so predvsem komunalne narave, in da zaposlujemo tudi šoferje, ki opravljajo prevoze šolskih otrok (le-ti pokrivajo težavnejše in težje dostopne ter nerentabilne proge, poleg njih so tu še avtobusna podjetja, saj vozimo skoraj vse otroke, nekatere tudi 24 km daleč), kar je seveda glede na težavnost terena naša posebnost. S temi zaposlenimi skrbimo za 66 naselij, 8 krajevnih skupnosti, 3 šole, 2 vrtca, okrog 140 km kategoriziranih cest in poti, 11 pokopališč in še mnogo, kar bi lahko našteval, pri čemer je po navadi tako, da vsak uslužbenec pokriva eno področje in da težko zadostimo vsem dodeljenim obveznostim. Z opravljenim delom zmanjšamo tudi stroške, ki bi nastali, če bi oddajali dela »profitnim podjetjem«.

Matej Kotnik, župan

 

OBČINA DOMŽALE

V občinski upravi Občine Domžale je danes zaposlenih 57 uslužbencev za nedoločen čas in 9, ki imajo delovno razmerje sklenjeno za določen čas. V letu 2007 je bilo zaposlenih 52 usluž-bencev za nedoločen čas in 4 za določen. Na povečanje števila zaposlenih so vplivali novi državni predpisi, s katerimi je država na občine prenesla vrsto novih nalog, hitra rast pre-bivalstva, prevzem nalog nekdanje Skupnosti osnovnih šol ter reorganizacija občinske uprave.

Tone Dragar, župan

 

OBČINA MENGEŠ

Zaposlovanje v letih 2007 – 2012

Stanje vseh zaposlenih (javnih uslužbencev, poklicnih in ne-poklicnih funkcionarjev) je v Občini Mengeš v letih 2007 – 2012 sledeče:

– v letu 2007 je bilo zaposlenih 10 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 1 poklicni funkcionar in 2 nepoklicna funkcionarja,
– v letu 2008 je bilo zaposlenih 10 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 1 poklicni funkcionar in 2 nepoklicna funkcionarja,
– v letu 2009 je bilo zaposlenih 10 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 2 pripravnika za določen čas, 1 poklicni funkcionar in 2 nepoklicna funkcionarja,
– v letu 2010 je bilo zaposlenih 11 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 1 javni uslužbenec za določen čas, 1 poklicni funkcionar in 2 nepoklicna funkcionarja,
– na dan 30. 11. 2011 je bilo zaposlenih 12 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 1 poklicni funkcionar in 2 nepoklicna funkcionarja,
– od 1. 1. 2012 bomo imeli zaposlenih 11 javnih uslužbencev za nedoločen čas (prevzem kadra na CSD – 1 javni uslužbenec), l poklicnega funkcionarja in 2 nepoklicna funkcionarja.

Franc Jerič, župan

Oglasno sporočilo