Novinarska konferenca Občine Domžale

0
2856
Vir: domzale.si; 19.december 2011

V ponedeljek, 19. decembra 2011, je ob 10. uri potekala novinarska konferenca Občine Domžale, na kateri so aktualne dogodke v občini predstavili župan Občine Domžale, Toni Dragar, podžupanja Občine Domžale, Andreja Pogačnik Jarc in vodja oddelka za investicije, Iztok Obreza.

1./ 11. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

Župan je tako kot na vsaki novinarski konferenci podal informacije o zadnji seji Občinskega sveta, ki je bila 15. decembra 2011. Občinski svet je bil med drugim seznanjen z informacijo, da sta svetnica Danijela Horvat, Lista Petra Verbiča in svetnik dr. Gregor Virant, SDS, nepreklicno odstopila. To pomeni, da bo volilna komisija pričnela s postopkom za njuno zamenjavo. Nadalje je navzoče seznanil, da je Občinski svet podal soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Domžale, mag. Barbara Zupanc Oberwalder ter pozitivno mnenje k imenovanju nove direktorice Centra za socialno delo Domžale, ga. Tanje Amon. Podano je bilo tudi pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev, ga. Nataši Zalokar.

Na seji je bil obravnavan in sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale – skrajšani postopek. Za občane ni sprememb, ker gre za uskladitev predmetnega odloka z veljavno zakonodajo. Sledila je obravnava in sprejem Sklepa o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leti 2012 in 2013. Glede na to, da Občina Domžale točke že nekaj let ni poviševala, so svetniki sprejeli predlog občinske uprave, da se v naslednjih dveh letih točke dvignjo za okoli 2%, s čimer se sledi dvigu gradbenih cen, kar pa ne predstavlja bistvenega povišanja nadomestila. V zvezi s tem je bila podana tudi svetniška pobuda, kako bo občinska uprava postopala, da bo ugotovila, koliko zavezancev za plačilo se le-temu izogiba, koliko posameznikov je izpadlo iz seznama pri prenosu baze podatkov na Davčno upravo, ipd. Občinska uprava mora do konca februaja 2012 pripraviti predloge, kako bo v prihodnje uredila to področje. Župan je povedal, da se vzpostavlja evidenca primerjave občinskih podatkov s podatki iz popisa nepremičnin, ki ga je izvedla Geodetska uprava. Vzpostavila se bo baza podatkov, v kateri bodo zajete prave kvadrature za vsako nepremičnino.

Sledila je obravnava in sprejem Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale – druga obravnava. Sprejet je bil tudi sklep, da občinska uprava v letu 2012 pripravi pregled lastništva cest. Občina ima v večji meri vse pregledano. V prihodnje se bo naredila tudi finančna ocena. Občina je v zadnjih letih na leto odkupila, odmerila in zemljiškoknjižno uredila okoli 50 lastnikov cest.

Na občinski seji je bil v nadaljevanju obravnavan in sprejet tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči. Pri tem gre za uskladitev občinskega pravilnika z novimi predpisi, ki so bili sprejeti na tem področju. Center za socialno delo bo po novem vodil enotno evidenco. Posameznik bo tako zaprošal za različne vrste socialnih pravic na centru.

Občina bo še naprej, na podlagi predloga Centra za socialno delo, posameznikom, ki so se znašli v hudi življenjski situaciji, dodelila občinsko socialno pomoč (za plačilo položnic, nakup potrebščin, živil, ipd.). Ker je teh posameznikov vedno več, bo potrebno v letu 2012 z rebalansom proračuna zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Občinski svet je nadaljeval z obravnavo sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale – druga obravnava, ki je bil sprejet. Izpostavljena sta bila dva problema, in sicer svetniška vprašanja, pobude in predlogi ter možnost sklica dopisnih sej občinskega sveta. Svetniška vprašanja so praviloma prva točka dnevnega reda, ki pa zaradi številnih vprašanj in pobud pomenijo, da ta točka vzame več časa. Statutarno-pravna komisija je pregledala pripombe in predloge, ki so bili posredovani na temo svetniških vprašanj, pobud in predlogov. Po pregledu se je komisija na podlagi dosedanje prakse odločila, da poglavje ostane nespremenjeno. Drugi predlog je bil, da bi bilo možno izvesti dopisno sejo. Po razpravah je bilo odločeno, da ne bo dopisnih sej. Župan je navzoče seznanil tudi z informacijo, da se je postopek za sprejem proračuna Občine Domžale skrajšal, saj je bil dosedanji dolgotrajen. Zadnja točka občinskega sveta je bila predstavitev Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2012.

V nadaljevanju je župan nanizal še ključne teme, ki bodo zaznamovale naslednje leto in sicer: Centralna čistilna naprava (investicijski program), sprememba Odloka o javnem komunalnem podjetju (v skladu s protikorupcijsko klavzulo), nekaj OPPN-jev, cona Želodnik, center Domžal, strategija razvoja Občine Domžale do leta 2025, prostorski red, itd. Na področju družbenih in drugih dejavnosti bo občinska uprava poleg Odloka o štipendiranju uredila še tri ključne akte; Odlok o izdajanju javnega glasila Slamnik, sprememba Odloka javnega zavoda Centra za mlade, ki naj bi postal center za medgeneracijsko sodelovanje in sprememba Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika.

Župan je na koncu navzoče seznanil o delovanju Občinskega sveta, kjer se je odločitev, da se ne gre v koalicijska povezovanja na lokalnem nivoju, izkazala za zelo dobro. »Res je, da je potrebno veliko dogovarjanja, usklajevanja med svetniki, vendar je pomembno to, da projekte, ki si jih zastavimo skupaj, uspemo tudi izpeljati,« je povedal župan.

 

2./ INVESTICIJE V TEKU IN PRIČAKOVANE INVESTICIJE

Novinarska konferenca se je nadaljevala s predstavitvijo pomembnih investicij v letošnjem letu ter investicije, ki jih bo Občina Domžale izvedla v letu 2012. Informacije je podal vodja oddelka za investicije, Iztok Obreza.

Pri vseh investicijah, ki jih je Občina, izvedla, je nanizal večje investicije, ki so zaznamovale letošnje leto. Kot prvo je omenil rekonstrukcijo Kamniške ceste, ki je že odprta za ves promet. Odločitev, da se zapre celotna cesta, se je izkazala za pravilno, s čimer se je skrajšal rok izvedbe. V Nožicah je končan pločnik, medtem ko se dela za izgradnjo avtobusnega postajališča nadaljujejo. Glede na vremenske razmere, se bodo dela zaključila v spomladanskem času. Pomembna investicija je bila tudi preureditev kuhinje v OŠ Dob. Kuhinja je bila v slabem stanju, zadeva pa je bila izvedena tako, da je Občina rekonstruirala kuhinjo in jedilnico. S tem se je povečala kapaciteta, saj lahko malica okoli 100 otrok (prej 50 otrok). V Hali komunalnega centra je bil zgrajen vzhodni servisni objekt ter urejene tri etaže. Manjka še namestitev klimatov, ki naj bi jih namestili v letu 2013. Objekt bo predan v upravljanje Zavodu za šport in rekreacijo Domžale.

Potrebno je omeniti tudi rekonstrukcijo Rojske ceste. Obnova je predvidena v treh fazah. Letos je bil izveden prvi del, obnovljeno je bilo tudi vodovodno omrežje. Občina je tudi povečala tržnico v Domžalah in izgradila mrliški vežici v Domžalah in v Krtini. Omeniti je potrebno tudi izgradnjo kanalizacije v Ihanu, za kar je občina pridobila evropska sredstva. Dela bodo zaključena v septembru 2012.

V naslednjem letu bo pomembna investicija izgradnja prizidka k OŠ Rodica. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izveden pa je bil tudi javni razpis za izbor izvajalca. Z deli naj bi začeli v mesecu januarju 2012, zaključena pa naj bi bila do septembra 2012.

V mesecu januarju se bo pričelo z deli v Homcu, kjer bodo izvajalci postavili most čez Kamniško Bistrico, s čimer se bo odprla povezava med Homcem in Radomljami. Potekala pa bo tudi rekonstrukcija ceste Radomeljske čete v Radomljah. Gradnja se bo pričela v spomladanskem času.

 

3./ BOŽIČNO-NOVOLETNE PRIREDITVE V MESECU DECEMBRU 2011

V nadaljevanju je podžupanja, Andreja Pogačnik Jarc podala informacijo o božično-novoletnem dogajanju v Domžalah. V decembru je Občina pripravila dogodke za otroke in odrasle. Nekaj se jih je zvrstilo v KD Franca Bernika in v KD Groblje, domžalska Zveza prijateljev mladine pa je organizirala lutkovne, filmske in gledališke predstave ter delavnice, na katerih so otroci ustvarjali.

V Češminovem parku se v petek, 23. decembra, pričnejo dogodki. Na ta dan bo ob 19.00 uri možno videti jaslice: zvok svetloba. Božiček bo otroke obiskal 24. decembra. Od 17.00 ure dalje bo v parku božični sejem s ponudbo domačih dobrot, ob 17. uri pa predstava Vilibald z animatorko Damjano Golavšek in obiskom Božička. Pred novim letom, 29. decembra, pa bo otroke v parku obiskal Dedek Mraz. Tudi tokrat bo od 17.00 ure dalje novoletni sejem s ponudbo izdelkov šolarjev, sodelovanjem knjižnice, domačimi dobrotami, uro kasneje pa bodo nastopili čarovnik, animator in žonglerji. Ples snežink pa bo naznanil prihod Dedka Mraza.

V petek, 23. decembra, bo Občina Domžale v Športnem parku Domžale uradno odprla drsališče. Dogodka se bodo udeležili otroci vrtca Češmin in OŠ Domžale. Na silvestrovo pa vas občina vabi v Športni park Domžale, kjer vas bo asambel Gamsi popeljal v novo leto.

Podžupanja je za konec povedala, da jo veseli, da je Občina Domžale s subvencijo poskrbela za tiste družine, katerih otroci niso bili sprejeti v javni vrtec in so na čakali listi. Na koncu je le še omenila pozornost župana, ki novorojenčku oziroma njegovim staršem ob rojstvu pošlje čestitko in skromno darilo. Ob tej priložnosti se je zahvalila tudi Zdravstvenemu domu Domžale oziroma osebju patronažne službe, ki nam pri tem tudi pomagajo.

Oglasno sporočilo