11. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2301
Vir: Kamnik.si; 21.december 2011

Opoldan se je v sejni dvorani začela zadnja, 11. seja Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2011. Med sejo so svetnice in svetnike obiskali kamniški skavti in županu Marjanu Šarcu izročili betlehemsko Luč miru.

Na seji je bilo prisotnih 28 svetnic in svetnikov (upravičeno je izostal mag. Matej Tonin), ki so najprej sprejeli zapisnik 10. seje Občinskega sveta Občine Kamnik. Glede dnevnega reda je Vesna Krmavnar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti predlagala, da se »Predlog Sklepa o razdelitvi nerazdeljenih sredstev s proračunske postavke »dejavnost klubov po pogodbah« (p.p. 8100)« razširi in se uvrsti kot točka 18 dnevnega reda 11. seje ter, da se »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva« obravnava po skrajšanem postopku zaradi manj zahtevnih sprememb in dopolnitev. Občinski svet je predlagan dnevni red sprejel.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinskemu svetu v obravnavo in sprejem podala mnenje k imenovanju ravnateljice OŠ Marije Vere. Po amandmaju predlagatelja, da se sklep začasno zadrži do preučitve okoliščin v zvezi z vračilom dolga Občini Kamnik, nastalih zaradi poslovanja javnega zavoda in ugotovitve morebitne objektivne odgovornosti ravnateljice javnega zavoda Violete Vodlan, so svetnice in svetniki le-tega potrdili ter sprejeli predlog za imenovanje treh predstavnikov Občine Kamnik v Svet Območne izpostave JSKD Kamnik, in sicer Marije Mošnik, Karle Urh in Mateja Slaparja.

Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Kamnik v prvi obravnavi je predstavil Gvido Modrijan, predstavnik podjetja Locus d.o.o.. Predlog odloka uveljavlja realno vrednotenje komunalne opreme in na tej podlagi določi merila za preračun sredstev na enoto mere gradbene parcele objekta in njegove neto tlorisne površine. Državna zakonodaja Občinam z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju omogoča odmero komunalnega prispevka v njegovem realnem znesku.

Po obstoječi zakonodaji je namreč odmera komunalnega prispevka za priključitev na obstoječe omrežje temeljila na oceni letnih stroškov investicij v izgradnjo komunalnih oprem. Odlok dodatno določa podrobnejši merili za odmero komunalnega prispevka, kot sta faktor dejavnosti in razmerje med Dp (delež parcele objekta pri izračunu komunalnega prispevka) in Dt (delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka). Državna zakonodaja dopušča tudi nekatera dodatna merila – obročno plačilo komunalnega prispevka ter znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka za posamezne vrste objektov. Po podanih predlogih in pripombah, ki jih bo predlagatelj upošteval do druge obravnave, je občinski svet s 23 glasovi za Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Kamnik v prvi obravnavi sprejel.

Sledila je četrta točka dnevnega reda »Predlog pravilnika o podeljevanju priznanj v športu v občini Kamnik«. S predlogom Pravilnika za podeljevanje priznanj v športu, Občina Kamnik uresničuje javni interes v športu na lokalnem nivoju. Predlog Pravilnika je usklajen s predstavniki Športne zveze Kamnik. To so s 24 glasovi za in 0 proti izrazili tudi svetnice in svetniki.

Pred obravnavo odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik« je bil s 23 glasovi za in 0 proti sprejet Odlok o javnem redu in miru v občini Kamnik v drugi obravnavi. Kot je povedala poročevalka Martina Bajde, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance, je bila večina pripomb in predlogov podanih v prvi obravnavi o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik« upoštevana oziroma obrazložena zakaj jih ni mogoče upoštevati, prav tako je predlog odloka usklajen s Športno zvezo Občine Kamnik in Agencijo za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik. Nekateri svetniki in svetnice se sicer z ustanovitvijo javnega zavoda niso povsem strinjali, predvsem je bilo izraženo nestrinjanje pri združevanju turizma in športa ter ukinitvijo podjetništva, a so na koncu Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik« s 15 glasovi za in 13 proti sprejeli.

11. redna seja je bila nato prekinjena, saj so župana, svetnike in vse navzoče v avli pričakali kamniški skavti, ki so s kratko poslanico županu v roke predali betlehemsko Luč miru, ki bo na voljo občankam in občanom v prostorih Občine Kamnik.

V nadaljevanju so bili sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (merila, ki predstavljajo osnovo za izvajanje programa v skladu s predpisi za strokovne delavce, prostor in opremo so pogoj za vpis v razvid izvajalcev javno-veljavnega programa pri Ministrstvu za šolstvo in šport, ki pa je pogoj za izbiro izvajalca) – po skrajšanem postopku, Odlok o turistični taksi v občini Kamnik v prvi obravnavi (poveča se vrednost turistične takse iz 10 (= 0,92 €) na 11 (= 1,00 €) točk. Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije in trenutno znaša 0,0918 €. Ob predpostavki, da bo število nočitev ostalo na enaki ravni tudi v prihodnje, bomo v občinski proračun prejeli 10 odstotkov več prihodkov iz naslova turistične takse) ter Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 (povečana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 znaša 0,000472723€*12*1,07 = 0,006069763€ za zazidano stavbno zemljišče in 0,000161318€ *12*1,07 = 0,002071323€ za nezazidano stavbno zemljišče).

Sklep o določitvi novih cen storitev tržnice v Kamniku in cen sejemskih storitev je župan Marjan Šarec po krajši razpravi umaknil, Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik pa je občinski svet sprejel, tako bo parkirnina za eno parkirno mesto za celoletno parkiranje znašala 250 evrov.

Občinski svet občine Kamnik je v nadaljevanju podal soglasje za sklenitev sodne poravnave v gospodarski zadevi tožeče stranke KB NAVTIK d.o.o. v stečaju zoper toženo stranko Občino Kamnik zaradi plačila 187.297,12 evrov s pripadajočimi obrestmi, s 27 glasovi za pa so sprejeli Sklep o soglasju k dodelitvi nepovratnih sredstev za koncesijske oddelke v letih 2012, 2013 in 2014. Glede na to, da zadnji razpis za koncesijo v letu 2011 ni bil uspešen, Občina Kamnik pa za potrebe občanov potrebuje dodatne oddelke predšolske vzgoje, se konec leta 2011 ali v začetku leta 2012 predvideva objava novega razpisa za podelitev koncesije. V proračunu za leto 2012 je že predvidena tretjina sofinancerskega deleža, naslednji tretjini za oddelke novega koncesijskega vrtca pa se bosta koncesionarju izbranem na razpisu v letu 2012 izplačali v letu 2013 in 2014.

Suzana Stražar, višja svetovalka za komunalno infrastrukturo je svetnicam in svetnikom predstavila Poročilo o pripravi projektov za pridobitev evropskih sredstev za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v občini Kamnik, Franc Resnik, višji svetovalec za oskrbo s pitno vodo in javno razsvetljavo pa Poročilo o porabi sredstev za obnovo oziroma novogradnjo infrastrukture vodovodnega in kanalizacijskega omrežja iz naslova podražitve omrežnine vodovoda in kanalščine. Oba Poročila je občinski svet sprejel.

Za konec decembrske seje so sprejeli še Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2012, predlog Sklepa o opustitvi javnega dobrega ter Sklep o razdelitvi nerazdeljenih sredstev s proračunske postavke »dejavnost klubov po pogodbah« (p.p. 8100).

Oglasno sporočilo