12. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, 25.januar 2012

0
2763
Vir: Občina Kamnik; 25.januar 2012

25.01.2012, je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 12. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli tudi Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole v prvi obravnavi.

Občinski svet je najprej potrdil zapisnik 11. seje Občinskega sveta Občine Kamnik z dne 21. decembra 2011. Glede dnevnega reda tekoče seje je svetnica Karla Urh predlagala, da se 1. točka »Volitve in imenovanja« razširi s »Sklepom o razrešitvi in imenovanju predstavnikov Občine Kamnik v Svetu javnega zavoda »Zavoda za šport in turizem v občini Kamnik. Vesna Krmavnar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti je predlagala, da se 5. točka »Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik« obravnava po skrajšanem postopku. Župan Marjan Šarec pa je predlagal, da se 11. točka »Predlog Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik« obravnava kot 6. točka, 17. točka »Predlog letnega programa športa v Občini Kamnik za leto 2012« pa kot 7. točka dnevnega reda, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. Matej Slapar (NSi) je predlagal umik 12. točke »Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik« z obrazložitvijo, da le-tega Svet zavoda kot najvišji organ ni obravnaval oziroma sta v prejšnji teden odstopila predsednik (Gregor Koncilja) in podpredsednik (Vido Repanšek) Sveta zavoda. Občinski svet umika 12. točke ni sprejel, je pa potrdil predlagan dnevni red 12. seje Občinskega sveta.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki sprejeli sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika Občine Kamnik v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere. Razrešili so Martino Tomšič in imenovali Nado Pustotnik. Občinski svet Občine Kamnik je prav tako sprejel sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov Občine Kamnik v Svetu javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«. Razrešili se torej Gregorja Konciljo in Vida Repanška, imenovali pa Martino Jerše in Matjaža Šporarja.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin LTS – Za Kamnik – Marinke Mošnik in SMS – Ane Marije Suhoveršnik je odgovoril višji svetovalec za kadrovske in splošne zadeve dr. Franc Hribernik, na vprašanje SSS – Nives Matjan pa vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde.

Sledila je obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole v prvi obravnavi. Izpostavljenih je bilo precej vprašanj in pripomb zakaj ureditveni načrt ne obravnava večnamenskega objekta, kjer se nahaja Glasbena šola, CSD ter ostali programi in ureditve prometa, na katera je odgovarjala vodja Oddelka za urejanje prostora Tadeja Križnar Jamnikar. Poudarila je, da je ureditveni načrt živ akt, ki ga je možno še spreminjati, prav tako je Oddelek za urejanje prostora prejel smernice, ki jih mora upoštevati, saj drugače ne bomo pridobili pozitivnih mnenj soglasodajalcev. Glede ureditve prometne okolice je predstavnik družbe PBL izdelovalca prometne študije Rok Lunar na željo Občinskega sveta še enkrat predstavil sprejeto varianto prometne rešitve, ki jo je predstavil že na junijski seji. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole v prvi obravnavi je bil sprejel z 27 glasovi za in 0 proti.

Informacijo o izvedenih aktivnostih in predlog sklepa o načinu vračila namensko nakazanih sredstev OŠ Marije Vere je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Vesna Krmavnar. Svoj pogled na temo je podala tudi ravnateljica OŠ Marije Vera Violeta Vodlan, Občinski svet pa je sprejel sklep, da zadolži občinsko upravo, da izvede postopek vrnitve namensko nakazanih sredstev od OŠ Marije Vere v višini 45.044,84 evrov. Sredstva je šola dolžna vrniti v roku 3 let od sprejema tega sklepa.

Po skrajšanem postopku je bil sprejet Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik, prav tako je Občinski svet sprejel predlog Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik ter Letni program športa v občini Kamnik za leto 2012.

V nadaljevanju je bil s 26 glasovi za sprejet Odlok o turistični taksi v občini Kamnik, ki zdaj znaša 1 evro in ob predpostavki, da bo število nočitev ostalo na enaki ravni tudi v prihodnje, bo v občinski proračun prejetih 10 odstotkov več prihodkov iz naslova turistične takse.

Prav tako je Občinski svet sprejel Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Srce Slovenije v prvi obravnavi, predlagatelj pa bo pripravil predlog odloka za drugo obravnavo ter upošteval pripombe, dane na seji Občinskega sveta, oziroma odgovoril, zakaj jih ni možno upoštevati.

Sprejeli so še:

Sklep, da statutarno-pravna komisija pripravi akt o spremembi Statuta Občine Kamnik;
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik ter
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v Občini Kamnik (sprejet je bil tudi amandma predlagatelja, da se v 7. členu doda nova alineja, ki se glasi: – »ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let.«

Kar nekaj pripomb je bilo podanih na predlog Sklepa o soglasju k Statutu Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik češ, da je občinska uprava hotela zamenjati direktorico dr. Andrejo Eržen, da sta zaradi nesodelovanja z občinsko upravo odstopila predsednik in podpredsednik Sveta Zavoda, da novoizvoljenih članov Sveta Zavoda nihče ne pozna ter, da sprejemamo Statut, ki ga Svet Zavoda niti ni obravnaval. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je obrazložila, da je občinska uprava osnutek Statuta pridobila prav od Zavoda za turizem in šport, ki pa so ga dopolnili v skladu z zakonodajo. Zakaj Svet Zavoda Statuta ni pravočasno obravnaval, pa občinska uprava ne more odgovarjati, dejstvo pa je, da so imeli dovolj časa, da opravijo svoje delo. Poleg tega je poudarila, da gre za imenovanje dveh novih nadomestnih članov Sveta Zavoda in, da se bo predsednik Sveta Zavoda še imenoval. Občinski svet je Sklep o soglasju k Statutu Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik sicer sprejel s 15 glasovi za in 13 proti.
Podobna in precej pereča je bila obravnava naslednje točke dnevnega reda, in sicer predloga Sklepa o Soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik. S sprejetjem predlaganega sklepa je omenjeni akt zavoda usklajen z veljavno zakonodajo, sprejeti pravilnik pa bo osnova za izvedbo javnih razpisov za sistemizirana delovna mesta.

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2012 je Občinski svet sicer sprejel, a je bilo izraženih precej dvomov glede prodaje Veterine Kamnik d.o.o., saj naj bi po mnenju nekaterih razpravljalcev kmetje s prodajo Veterine ostali brez veterinarjev. Direktor Veterine Kamnik d.o.o. mag. Boško Simeunovič je poudaril, da se bo ne glede na bodočega lastnika zavzemal, da bo dejavnost veterine ostala enaka. Kot je povedal župan Marjan Šarec gre za prodajo lastniških deležev v lasti štirih občin (Kamnik, Mengeš, Komenda in Moravče), a za transparentno prodajo. Po krajšem premoru je predlagatelj podal dodatni sklep, in sicer, da Občinski svet Občine Kamnik zahteva, da je pred podpisom pogodbe o prodaji kapitalskega deleža v Veterini Kamnik d.o.o. s potencialnim kupcem potrebno soglasje Občinskega sveta. Le-ta je dodatni sklep sprejel z 21 glasovi za.

Na koncu so svetnice in svetniki sprejeli še Sklep o določitvi novih cen storitev tržnice v Kamniku in cen sejemskih storitev (kmetijski izdelki se ne povečajo, ostalo tržno blago pa se poveča za 50 odstotkov; ker občinska uprava podpira ponudnike ekološko pridelane oziroma predelane hrane, je zanje predlagala oprostitev plačila pristojbine), ter se seznanili z informacijo o stanju na področju kmetijstva v občini Kamnik.

Oglasno sporočilo