Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik po novem pravičnejša

0
3956
Vir: Občina Kamnik; 7.februar 2012

Občina Kamnik se je odločila temeljito prevetriti evidenco nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bila v večji meri nespremenjena zadnjih deset let. Kot pojasnjuje občinska uprava, je bilo zadnja leta, ko je Geodetska uprava RS vzpostavljala register nepremičnin, v posameznih primerih moč zaznati velika odstopanja med stanovanjskimi in poslovnimi površinami, za katere je obračunano nadomestilo, ter površinami vpisanimi v register nepremičnin.

To je Občino vzpodbudilo, da se je odločila pristopiti k temeljiti prenovi obstoječe evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Velika odstopanja med dejanskimi in obračunanimi površinami
Občina Kamnik se je odločila temeljito prevetriti evidenco nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bila v večji meri nespremenjena zadnjih deset let. Kot pojasnjuje občinska uprava, je bilo zadnja leta, ko je Geodetska uprava RS vzpostavljala register nepremičnin, v posameznih primerih moč zaznati velika odstopanja med stanovanjskimi in poslovnimi površinami, za katere je obračunano nadomestilo, ter površinami vpisanimi v register nepremičnin. To je Občino vzpodbudilo, da se je odločila pristopiti k temeljiti prenovi obstoječe evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Občina Kamnik vsakoletno na račun odmere nadomestila pridobi približno milijon evrov prihodkov, kar v skupnem znesku občinskega proračuna predstavlja pomemben delež. Ker je poglavitni namen tega prihodka zagotavljanje kvalitetne občinske komunalne službe (skrb za občinske ceste in javne površine), ga Občina v ta namen tudi v celoti porabi. Hkrati pa poudarja, da dejanski vsakoletni stroški vzdrževanja občinskih površin ta znesek močno presegajo. Ker Občina za vzdrževanje kvalitetne komunalne službe ne more uporabljati sredstev, namenjenih drugim občinskim dejavnostim, smo se v občinski upravi odločili, da določen delež manjkajočih sredstev pridobi na račun pravičnejše obremenjenosti vseh občanov in poslovnih subjektov v občini Kamnik. To odločitev je potrdil tudi Občinski svet.

Kdo in za kaj plačuje nadomestilo
Nadomestilo je dolžan plačevati vsak uporabnik ali lastnik stanovanjskega oziroma poslovnega prostora. Kot stanovanjska površina šteje celotna površina zaprtih delov stanovanja, kar vključuje tudi klet, garažo in nedokončane dele stavbe. Kot poslovna površina šteje celotna površina prostora in za njegovo delovanje potrebnih morebitnih dodatnih prostorov. Tu so mišljeni predvsem skupni hodniki, stopnišča in tudi površine namenjene poslovni dejavnosti na prostem, kot so odprta skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, ipd.

Predvidene spremembe pri posamezniku
Občina Kamnik bistvene rasti zneska letne odmere nadomestila za tiste uporabnike, ki so do sedaj imeli prijavljene pravilne površine, ne predvideva. Tem občanom se bo znesek nadomestila v grobem uskladil le z inflacijo od zadnje podražitve nadomestila v letu 2008. Pričakuje pa se rast odmere nadomestila za tiste osebe, ki do sedaj več let niso plačevali za obseg površin, ki so jih uporabljali. Tem občanom se bo znesek nadomestila zvišal, kar je tudi pravično do tistih, ki so do sedaj na račun svoje poštenosti plačevali znesek za celotno površino, ki jo uporabljajo. Odmera nadomestila je bila v preteklosti namreč vezana na napoved posameznika, pravilnosti napovedanih podatkov pa Občina ni imela možnosti preveriti.

Kako bo po novem
Občina sedaj vzpostavlja povsem novo evidenco, ki temelji na preseku podatkov iz registra nepremičnin, zemljiškega katastra, registra stavb, registra prostorskih enot, zemljiške knjige, centralnega registra prebivalcev in poslovnega registra. Hkrati z izvedbo presekov navedenih evidenc je Občina na račun zagotavljanja pravilnosti podatkov izvedla terenski ogled vseh stavb v občini Kamnik, za katere se obračuna nadomestilo. Teh stavb je preko 8.000. Da je bil terenski ogled upravičen, potrjuje tudi dejstvo, da je bilo najdenih več kot tisoč stanovanjskih in poslovnih delov, ki so v uradnih evidencah vodeni z namenom, za katerega se nadomestila ne obračunava oziroma v evidence niso vpisani.

Javna razgrnitev podatkov
Ker pa vsi izvedeni ukrepi še vedno ne zagotavljajo popolne pravilnosti podatkov, Občina organizira javno razgrnitev podatkov z namenom njihove dodatne uskladitve. Javna razgrnitev bo v ponedeljek, 27. februarja, in bo v prostorih Občine Kamnik potekala do petka, 16. marca 2012. V vmesnem času so vabljeni vsi, ki imajo na območju občine Kamnik v lasti ali uporabi stanovanjski oziroma poslovni objekt, da se javne razgrnitve udeležijo in preverijo pravilnost vpisanih podatkov. Za dodatno obveščenost bo Občina poskrbela s pisnimi obvestili, katere bodo v dneh pred pričetkom javne razgrnitve na dom prejeli vsi, ki so vpisani v obstoječo evidenco nadomestila. Hkrati bo lahko vsak lastnik na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si) na preprost način vpogledal v vpisane podatke o posamezni nepremičnini. Po zaključku javne razgrnitve bodo podatki posredovani Davčnemu uradu Kamnik, ki bo izvedel odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ker je v primeru izdane davčne odločbe ugoditev pritožb iz razloga napačnih podatkov zahtevnejša in dolgotrajnejša, Občina Kamnik ponovno poziva vse, da se udeležijo javne razgrnitve in preverijo pravilnost vpisanih podatkov o njihovih nepremičninah.

JAVNO NAZNANILO
Občina Kamnik oznanja javno razgrnitev evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka, 27. februarja do petka, 16. marca 2012, v sejni dvorani Občine Kamnik , II. nadstropje , Glavni trg 24, od 8. do 18. ure, vsak dan od ponedeljka do petka. V sredo, 29. februarja 2012, zaradi 13. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik, pa bo javna razgrnitev izjemoma potekala v sejni sobi št. 17, v pritličju občinske stavbe. V času javne razgrnitve lahko vsak vpogleda v vpisane podatke o svojih nepremičninah ter na podlagi verodostojnih dokazil v primeru napačnih podatkov predlaga njihovo spremembo.

Marjan Šarec
Župan občine Kamnik

Oglasno sporočilo