12. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2177
Vir: Občina Domžale; 22.februar 2012

V četrtek, 16. februarja, se je ob 16.00 uri v sejni dvorani Občine Domžale pričela 12. seja Občinskega sveta Občine Domžale, ki jo je vodil podžupan mag. Lovro Lončar.


Fotografije: Vido Repanšek

Po ugotovljeni navzočnosti so svetniki sprejeli zapisnik 11. seje Občinskega sveta z dne 15.12.2011 ter naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, pobude in predlogi
2. Volitve in imenovanja:
– Sklep o potrditvi mandata članov občinskega sveta Občine Domžale
– Sklep o imenovanju predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet Javnega zavoda »Center za mlade Domžale«
3. Obravnava in sprejem osnutka Razvojnega programa Občine Domžale 2012-2025
4. Obravnava in sprejem Odloka o izdajanju javnega glasila »Slamnik« – prva obravnava
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale – prva obravnava
6. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale – prva obravnava
7. Obravnava in sprejem Odloka o Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o. – prva obravnava
8. Obravnava in sprejem Poročila o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale

VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI

S prvo točko dnevnega reda je pričel Jure Dokl, SDS, ki je postavil vprašanja glede komunalne ureditve povezovalnih cest na Emonski I., II. in III. ulici v Ihanu. Le-te so dotrajane, z neustreznimi prečnimi in vzdolžnimi nakloni ter s popolnoma neurejenim odvodnavanjem. Zanima ga, ali se bodo upoštevali komentarji glede problemov z odvodnjavanjem pri izdelavi načrta, kdaj okvirno bodo te hiše komunalno opremljene do konca (kanalizacija) ter kdaj okvirno bodo te tri ulice asfaltirane.

Nadaljeval je Anton Preskar, LDS, ki je pozval občinsko upravo, da predloži seznam novih ažuriranih upravičencev za »NUSZ« v letu 2011, ki ga je pripravil Locus d.o.o. in Oddelek za komunalne zadeve (dodaja zavezance zazidalnih in ne zazidalnih stavbnih zemljišč) in podatek koliko bo iz enega in drugega naslova realno finančno več finančnega priliva v letu 2012 (torej brez upoštevanja dviga točke) napram prilivu v letu 2012. Nadalje ga zanima, koliko učinka (fizično in finančno) je bilo iz naslova evidenc stavbnih zemljišč in z evidencami nepremičnin, ki jih je lani oz. predlani objavil »GURS« ter kakšen je znesek pogode, sklenjene z Locusom d.o.o., ki je bila podpisana konec leta 2010. G. Preskar je postavil tudi vprašanja glede javne predstavitve variantnih rešitev oblikovanja fasadnega plašča objekta Tuš v Domžalah, ki je bila 1. februarja 2012, in sicer: Kakšen je končni rezultat delavnice? Kdo je bil v razpisni komisiji? Kakšno je mnenje mestnega arhitekta? G. Preskar želi tudi vpogled v sklep razpisne komisije z utemeljitvami za izbor najboljše rešitve.

Naslednjo pobudo je podal Rok Ravnikar, SLS, in sicer v imenu krajanov naselja Prelog pri Domžalah za nujno ukrepanje ustavitve del zasutja kmetijskih površin par. št. 933-1, 932-1, 941-1, in 933-3 ko. Brezovica. Navedeno zemljišče se nahaja ob izvozu iz avtoceste Ljubljana-Domžale v smeri Krtina, ob lokalni cesti Prelog-Gorjuša. Krajani poudarjajo, da gre po informacijah in pregledu zemljiškega stanja v naravi za kmetijsko zemljišče, ki je močvirnato in ob večjih padavinah poplavno ogroža vas Prelog. Ker so se na tem delu že v preteklosti izvajala nasutja zemljišča, je prišlo ob zadnjih padavinah že do poplavljanja, predvsem zaradi neurejenega in delno zasutega potoka Draga. Ta vodotok je potrebno očistiti, poglobiti in urediti. V preteklosti so se krajani večkrat obrnili na krajevno pristojne inšpekcijske službe, vendar pa odziva ni bilo. Krajani opozarjajo, da v kolikor se ne bo pristopilo k celoviti rešitvi odvajanja vode iz tega vodnega oz. poplavljenega območja, bo prišlo do večjih poplav naselja Prelog in Zaboršt pri Domžalah. Krajani so zaskrbljeni zaradi strokovno nedovoljenega posega v zemljišče. Problem odvodnjavanja iz zemljišča ob trasi avtoceste je še večji, odkar je bila izvedena gradnja avtoceste Ljubljana-Celje. Ta problem se že sedaj, brez dodatnega zasutja terena izrazito kaže ob večjih padavinah. Zato krajani pozivajo vse pristojne službe, da si ogledajo nastalo situacijo in v skladu s predpisi ukrepajo, tako pri nasutju terena kot pri ureditvi vodotoka Draga.

Anton Preskar, LDS, je v nadaljevanju podal pobudo glede Industrijske cone Želodnik in pozval, da skupno podjetje ICJ d.o.o., NLB d.d. in Občina Domžale, predložijo: podrobno inventuro stanja – tako v finančnem kot vsebinskem smislu na pripravi tega stavbenega zemljišča; kakršen koli dokument (dogovor med Občino Domžale in Mercatorjem d.d.); strategijo ali razvojni program (za dobo 5 let) vseh aktivnosti s strani investitorja infrastrukture in prodajalca stavbnih zemljišč – to je ICJ d.o.o. in podpisan razvojni dokument o razvoju cone med lastnikoma podjetja ICJ d.o.o. (Občine Domžale in NLB d.d.); 5–letni terminski in finančni plan vseh potrebnih aktivnosti ICJ d.o.o. na realizaciji tega ključnega gospodarskega projekta občine – poslovne cone Želodnik. Poleg tega je poudaril, da se je potrebno jasno in dokončno odločiti ali poslovna cona Želodnik bo ali ne bo in kaj vse je storiti, da cona po tolikih letih priprave zaživi. G. Preskar je zaprosil tudi za natančni pisni odgovor vodstva Občine, ICJ d.o.o. kot tudi za pisna stališča in opredelitve NLB d.d. in Mercatorja d.d. o tem projektu in ali je NLB d.d. pripravljena kreditirati naložbo v celotno komunalno infrastrukturo.

Vera Vojska, LDS, je opozorila, da je potrebno osrednji spomenik državnosti v Dobu, ki je popisan in porisan, čim prej očistiti. Nadalje je podala pobudo za ureditev problematike, na katero je opozorilo Čebelarsko društvo Domžale. Čebelarji tega društva so zelo aktivni, saj je 6 članov prejelo naslov in certifikat, da so pregledniki, kar pomeni, da nadzorujejo pašo čebel, tako s strani domačih čebelarjev, kot tistih, ki jih pripeljejo v občino. Zato je ga. Vojska predlagala, da bi Občina Domžale v okviru svojih pristojnosti preverila ali je možno z Odlokom urediti problem, ker čebelarji pripeljejo bolne čebele v občino in s tem okužijo še druge čebele. Za ureditev te problematike bi se morala očinska uprava pogovori s predsednikom tega društva. Ga. Vojska je podal tudi pobudo, da se prouči možnost izrabe prazih stavb oziroma njihove okolice za parkirna mesta (Metalka, Kovinar in stavba nasproti Občine Domžale). Poleg tega ga. Vojska naproša, da se uredi prehod za pešce pri vhodu v Češminov park čez Ljubljansko cesto. Pri gostišču Keber je sicer urejeno semaforizirano križišče, vendar večina ljudi, med njimi so tudi šolarji, cesto prečkajo tam, kjer ni prehoda za pešce.

Florjan Zabret, Peter Verbič-Lista za Domžale, je podal pobudo za ureditev omejitve hitrosti in postavitev prehoda za pešce pri avtobusni postaji Studenec – Zalog pod Sveto Trojico. Omejitev bi bilo potrebno postaviti z obeh strani, iz smeri Moravče in smeri Brezje. Glede na to, da je cesta v državni pristojnosti, naproša, da se pobuda posreduje pristojnim državnim organom z željo po čim hitrejši ureditvi.

Marija Majda Zevnik, SD, je v svoji pobudi opozorila na problematiko ureditve funkcionalnega zemljišča med etažnimi lastniki blokov Ljubljanska cesta 103 (101,..) – in Heliosom d.d. Domžale ter SCT (GP Obnova Lj). Etažni lastniki stanovanj v bloku Ljubljanska 103, Domžale namreč že več let zaman skušajo urediti prepis funkcionalnega zemljišča, delno tudi zemljišča na katerem stoji blok, ki je iz neznanega vzroka – napake v z.k. knjižen kot lastnina Helios d.d.. Poleg tega je del funkcionalnega zemljišča še vedno vpisan kot lastnina investitorja – izvajalca del GP Obnova – sedaj SCT. Ga. Zevnik je opozorila, da je njihova svetniška skupina že večkrat predlagala, da Občina imenuje organ za zaščito pravic etažnih lastnikov in stanovalcev, kar pa ni bilo opravljeno. Zato predlaga Občini, da organizira ureditev tega in podobnih problemov. Obenem bo urejeno tudi lastništvo in davčne obveznosti. Nadalje je ga. Zevnik predlagala, da se uredi prehod za pešce na Ljubljanski cesti pri Češminovem parku in se s tem uresniči varna šolska pot. V nadaljevanju je ga. Zevnik opozorila, da v glasilu Slamnik v prispevku o seji Občinskega sveta Občine Domžale ni več objavljenih svetniških vprašanj, pobud in predlogov. Zato predlaga, da naj bodo posamezna vprašanja objavljena, na oštevilčene odgovore pa naj bodo s kratkim obvestilom na koncu zapisnika občani napoteni na spletno stran Občine. Nadalje ga. Zevnik predlaga, da se Občina Domžale zaradi širšega interesa takoj vključi v postopek za nakup območja Univerzal. Poleg tega pa naproša občinsko upravo, da uredi pločnike na Miklošičevi ulici, da jih bodo lahko uporabljali tudi invalidi.
S prvo točko dnevnega reda je nadaljeval Uroš Breznik, SD, ki je podal pobudo, da Občina Domžale ugotovi ali je že objavljen razpis za dodelitev sredstev za energetsko obnovo šol in vrtcev in si na ta način zagotovi tovrstna sredstva.

Marija Pukl, DeSUS, je podala zahtevo po ureditvi prehoda za pešce na Pelechovi cesti Preserje pri Radomljah. Stanovalci v omenjeni ulici namreč nimajo urejenega in varnega dostopa na glavno cesto Preserje – Mengeš. Z ureditvijo prehoda za pešce po možnosti z ležečimi ovirami bi pripomogli k osnovni minimalni varnosti v cestnem prometu, saj je ta del cestišča tudi šolska pot v bližini Osnovne šole Preserje pri Radomljah, po kateri dnevno hodijo otroci in starši v šolo in iz nje.

VOLITVE IN IMENOVANJA

V drugi točki dnevnega reda so člani Občinskega sveta brez razprave in po ugotovljeni navzočnosti sprejeli naslednje sklepe:
– potrdi se mandat članu občinskega sveta mag. Tomažu Deželaku, SDS, za preostanek mandatne dobe;
– potrdi se mandat članici občinskega sveta Klavdiji Kosec, Peter Verbič – Lista za Domžale, za preostanek mandatne dobe;
– Občinski svet Občine Domžale zadolži Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da izvede postopek imenovanja novega predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale;
– Občinski svet Občine Domžale imenuje v svet Javnega zavoda »Center za mlade Domžale« s strani zainteresirane javnosti Urško Rape in Anžeta Jamnika.


OBRAVNAVA IN SPREJEM OSNUTKA RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE DOMŽALE 2012-2025

Sledila je obravnava osnutka razvojnega programa OBČINE DOMŽALE 2012-2025. Po zaključeni razpravi so svetnice in svetniki sprejeli naslednje sklepe:

1. Občinski svet Občine Domžale sprejme Osnutek Razvojnega programa Občine Domžale 2012 -2025 in ga posreduje v javno razgrnitev in javno obravnavo. Dopolnjen osnutek Razvojnega programa Občine Domžale 2012 – 2025 se javno razgrne v prostorih Občine Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Savska 2, 1230 Domžale, v prostorih krajevnih skupnosti in na spletni strani Občine Domžale.

Začetek javne razgrnitve bo 27. februarja 2012 in bo trajala do 30. aprila 2012.

V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava, povabilo nanjo se objavi v glasilu »Slamnik«.

V času javne razgrnitve bo možno predloge in pripombe v zvezi z dopolnjenim osnutkom Razvojnega programa Občine Domžale 2012 – 2025 vpisati v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve, ali jih posredovati pisno na naslov Občina Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Savska 2, 1230 Domžale ali po elektronski pošti na naslov razvojni.program@domzale.si.

2. Predlagatelj naj v času javne razprave organizira ločene pogovore s posamezno strokovno javnostjo za področja: gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, športa, infrastrukture in krajevnih skupnosti.

3. Povzetek osnutka Razvojnega programa Občine Domžale 2012-2025 se objavi v glasilu »Slamnik« hkrati s povabilom na javno obravnavo.

4. Predlagatelj gradiva naj se do druge obravnave opredeli do danih pripomb in predlogov na seji občinskega sveta ob obravnavi osnutka Razvojnega programa Občine Domžale 2012-2025.
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O IZDAJANJU JAVNEGA GLASILA »SLAMNIK« – prva obravnava

V četrti točki dnevnega reda so svetnice in svetniki obravnavali Odlok o izdajanju Javnega glasila »Slamnik« – prva obravnava in sprejeli sklep: Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o izdajanju Javnega glasila »Slamnik« v prvi obravnavi in ugotavlja, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KULTURNEM DOMU FRANCA BERNIKA DOMŽALE – prva obravnava

Sledila je obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale – prva obravnava. Svetnice in svetniki so po razpravi sprejeli sklep: Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale v prvi obravnavi in ugotavlja, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.

OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE DOMŽALE – prva obravnava

Šesta točka dnevnega reda, pri kateri je Občinski svet obravnaval Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale – prva obravnava, se je prekinila in se bo nadaljevala na eni od prihodnjih sej Občinskega sveta.

OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O JAVNEM KOMUNALNEM PODJETJU PRODNIK D.O.O. – prva obravnava

Sledila je obravnava Odloka o Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o.-prva obravnava. Po razpravi je bil sprejet sklep: Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. v prvi obravnavi in ugotavlja, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.
OBRAVNAVA IN SPREJEM POROČILA O IZVAJANJU ODLOKA O ŠTIPENDIRANJU DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V OBČINI DOMŽALE

V zadnji točki dnevnega reda so člani Občinskega sveta po zaključeni razpravi sprejeli Poročilo o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Oglasno sporočilo