13. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
3050
Vir: Občina Kamnik; 1.marec 2012

29.2.2012 je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 13. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o priznanju solastniškega deleža med Občino Kamnik in Župnijo Kamnik.

Prisotnih 28 članov občinskega sveta je najprej potrdilo zapisnik 12. seje Občinskega sveta Občine Kamnik z dne 25. januarja 2012. Glede dnevnega reda je Zvonimir Kolenik (SD) predlagal umik 10. točke »Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o priznanju solastniškega deleža med Občino Kamnik in Župnijo Kamnik«, ki naj se ne bi obravnavala na seji Občinskega sveta, saj pogodbo lahko podpiše župan, a so svetniki umik zavrnili. So pa omenjeni Sklep obravnavali kot 4. točko dnevnega reda, ostale pa so se ustrezno preštevilčile.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin SNS – Nine Mavrin je odgovorila Katarina Ščetinin Sever, SD – Zvonimirja Kolenika mag. Matjaž Srša, na vprašanje NSi – Mateja Slaparja pa je odgovorila Janja Zorman Macura.

Karla Urh, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavila Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2012. Komisija je obravnavala pravočasno prispele predloge in po razpravi pripravila predlog sklepa, s katerim je predlagala občinskemu svetu, da v letu 2012 podeli naslednje vrste priznanj: en naziv častni občan (Aleksandar Doplihar), dve zlati (Matevž Kirn in France Malešič) in dve srebrni priznanji (Ivan Resnik in Franc Pestotnik) Občine Kamnik.

Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Kamnik v drugi obravnavi je predstavil predstavnik podjetja Locus d.o.o Gvido Modrijan. Po opravljeni prvi obravnavi, na kateri se je občinski svet seznanil s predlogom občinske uprave in ga soglasno potrdil, je občinska uprava pripravila s stališči svetnikov dopolnjen predlog gradiva. Skupni dogovor je bil, da se kmetijskim objektom faktor dejavnost zniža iz 1,30 na 0,70. Ostalih pripomb na pripravljeno gradivo ni bilo. Dodatno je občinska uprava iz 1,30 na 0,80 znižala faktor za gradnjo stanovanjskih stavb posebnega pomena (materinski dom, dijaški dom, ipd.). Dvostanovanjskim stavbam se predlaga dvig faktorja iz 0,90 na 1,10. Hkrati se predlaga sprememba razmerja Dp/Dt iz 0,7/0,3 na 0,6/0,4. Občinska uprava je v drugi obravnavi občinskemu svetu predlagala sprejem odloka z zgoraj navedeno spremembo, ki ga je občinski svet obravnaval in sprejel. Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju občine Kamnik, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu s prostorskimi akti in se bodo prvič opremljali (oziroma se jim bo izboljševala obstoječa komunalna oprema) bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem ali vodovodnim omrežjem oziroma bodo povečevali gradbeno parcelo, neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
Svetniška skupina NSi je podala amandma k predlogu Odloka, katerega je predlagatelj smiselno podprl, vendar pa dodal, da predlog ni v celoti utemeljen, saj ne vključuje kontrole dejanske priključitve na posamezno vrsto komunalne opreme. Zato je bil podan amandma na amandma. Kot rečeno so svetnice in svetniki Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Kamnik v drugi obravnavi sprejeli z 20 glasovi za in enim proti.

Sledila je obravnava Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o priznanju solastniškega deleža med Občino Kamnik in Župnijo Kamnik. Za uresničitev predvidene programske vsebine hiše (spominska soba Rudolfa Maistra), ki jo občina želi umestiti, je pomembno predvsem dejstvo, da mora biti hiša v javni (so)lasti. Za ta namen je Občina Kamnik konec leta 2011 pristopila k intenzivnim pogovorom s predstavniki Rimskokatoliške cerkve za ureditev statusa lastništva nad tem objektom. V pogajanjih o priznanju solastniškega deleža je bilo, upoštevajoč cenitveno poročilo s strani izvajalca KAPRO d.o.o, št. 24/11 na dan 31. 8. 2011 dogovorjeno, da se Občini Kamnik prizna 21,4 odstotni solastniški delež na nepremičnini parc. št. 280 k.o. Kamnik.
Glede donatorskih sredstev, je Maja Hauptman povedala, da so bila namenjena obnovi Maistrove hiše in zato tudi porabljena. Sredstva se niso vlagala brez predhodnih pogodb. Res bi to pogodbo lahko župan podpisal sam, vendar je to vroča tema vsako leto pred sprejemanjem kamniškega proračuna, zato je smiselno, da so svetniki in javnost seznanjeni s tem, saj želi občinska uprava delovati transparentno. Po njenih besedah, je bila zadeva dobro izpogajana in lahko pogodbo podpišeta obe stranki.
Po formalno-pravni ureditvi lastništva želi Občina Kamnik v pritličnih prostorih hiše urediti spominsko sobo Rudolfa Maistra s programom, ki bo voden in upravljan s strani muzejsko pedagoške dejavnosti pod okriljem Medobčinskega muzeja Kamnik in namenjen širši javnosti. Svetnice in svetniki so pozdravili prizadevanja občinske uprave po ureditvi spominske sobe generala Maistra ter z 24 glasovi za in enim proti sprejeli Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o priznanju solastniškega deleža med Občino Kamnik in Župnijo Kamnik.
V nadaljevanju je Občinski svet sprejel Predlog Odloka o tržnem redu tržnice v Kamniku v prvi obravnavi. S predlogom predmetnega odloka se določi nov poslovni čas tržnice (torek in sobota), nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga, lokacijo tržnice, vzdrževanja reda in čistoče, upravljavca (Občina Kamnik), vzdrževalca tržnice (Komunalno podjetje Kamnik) ter vrste blaga, ki se jih lahko na tržnem prostoru prodaja. Cilj Občine je zagotoviti lokalno samooskrbo prebivalstva ter privabiti pridelovalce k prodaji podeželskih proizvodov, istočasno pa privabiti na tržnico čim več kupcev.

6. točka dnevnega reda je obravnavala Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik v prvi obravnavi. S tem odlokom se določa načrtovanje in izvajanje nalog Sveta za preventivo in varnosti v cestnem prometu. Zakon o voznikih v 2. odstavku 6. člena določa sestavo posvetovalnega telesa župana, in sicer določa, da svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev). V teh organih po novem ne bodo več sodelovali predstavniki politike, temveč predstavniki stroke. V Kamniku je Svet za PVC zelo uspešen in tako naša občina ne bo imela težav z novim Zakonom o voznikih. Svet za preventiv v Kamniku tudi v praksi deluje zelo dobro. Občinski svet je sklep potrdil z 25 glasovi za.

Prav tako so obravnavali in sprejeli tudi Program izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kamnik za leto 2012 ter program odvajanja odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik za leto 2012. Kot je povedal direktor Komunalnega podjetja Kamnik Bojan Klemen so sredstva omrežnine namenjena za investicijsko vzdrževanje vodovodov in tukaj so zajeti vsi vodovodi. V občini Kamnik imamo 6.800 vodomerov. Denar za menjavo se pokriva iz omrežnine. Letno se zamenja od 1.200 do 1.800 vodomerov, po zakonodaji pa smo dolžni menjati vodomere na 5 let. So pa velike razlike v ceni za posamezni vodomer. V letošnje leto se je delno prenesla le obnova vodovoda v Lanišah, ostalo je bilo realizirano. Program izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo mora zajemati aktivnosti, ki bodo zagotavljali stalno in zadostno oskrbo z zdravo pitno vodo v vseh javnih vodovodnih sistemih, s katerimi gospodari občina Kamnik. Prav tako mora program opredeliti večja obnovitvena dela vodovodnih omrežij in naprav.

O programu odvajanja odpadnih in padavinskih voda je Suzana Stražar svetnike seznanila, da bodo zaradi nove vlade določeni zaostanki zaradi združitev dveh ministrstev. Občinska uprava se trudi s pridobitvijo služnosti. Tudi sredstev, ki smo jih pridobili iz Ministrstva za okolje bo manj (največ do 50 odstotkov in ne do 70 odstotkov državnih sredstev, kar lahko pomeni do 4 mio evrov več občinskega denarja), kar bi občino resno prizadelo. Prizadevamo si, da projekt ne bi bil financiran preko kamniškega proračuna zaradi možnosti naplačil in zamud ostalih partnerjev v projektu. V naslednjem letu pripravljamo vzporedni plan za infrastrukturo cest. Že dve leti se striktno trudimo, da bi vse kanale posneli in ocenili obstoječe stanje, zdaj smo na polovici – dokler ne bomo celotnega stanja s kamerami posneli v celoti (še 2 leti) ne moremo pripraviti točnega plana in poročati v točnih številkah potrebnih investicij. Seveda prihaja tudi do urgentnih sanacij, ko odpiramo kanale in ugotavljamo obstoječe stanje.
Sledila je dvourna razprava o Predlogu sklepa o soglasju za sklenitev poravnave v postopku denacionalizacije. Svetnice in svetniki so bili mnenja da je poravnava dobra za Občino in ne slaba za Zadrugo. Tudi sedanjemu lastniku to odgovarja, ki seveda takšne parcele ne more prodati. Zato je občinski svet Občine Kamnik dal soglasje za sklenitev poravnave med Občino Kamnik in Zadružno zvezo Slovenije, in sicer v postopku denacionalizacije, ki ga vodi Upravna enota Kamnik pod št. 321-155/93 na zahtevo Zadružne zveze Slovenije. Pravice in obveznosti, ki bodo dogovorjene s poravnavo, so sledeče:

Občina Kamnik bo:

v roku 7 dni po uveljavitvi te poravnave, umaknila pritožbo, ki jo je podala na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zoper odločbo Upravne enote Kamnik št. 321-155/93 z dne 3.11.2011; izročila Zadružni zvezi Slovenije v last in posest sledeče nepremičnine: parc. št. 878, gozd v izmeri 11.668 m2 parc. št. 879, gozd v izmeri 4.870 m2 parc. št. 881, gozd v izmeri 4.870 m2 parc. št. 583/2, njiva v izmeri 3.919 m2 parc. št. 679/2, njiva v izmeri 2.094 m2, vse k.o. Podgorje; -v preostalem predmetnem postopku denacionalizacije Občina Kamnik ne bo nasprotovala vračilu nepremičnin Zadružni zvezi Slovenije.

Zadružna zveza Slovenije bo:

na Upravni enoti Kamnik, v roku 7 dni po uveljavitvi te poravnave, umaknila zahtevek za denacionalizacijo zemljišča parc. št. 825/3, gozd v izmeri 15.226 m2, k.o. Volčji Potok in ne bo sodno, niti kako drugače, uveljavljala ničnosti kupoprodajne pogodbe št. 46001-0030-VP/2005 z dne 5.1.2007, s katero je Občina Kamnik zemljišče parc. št. 825/3 k.o. Volčji Potok prodala družbi LIVIA, d.o.o.. S sklenitvijo poravnave stranki druga do druge glede nepremičnin, ki so predmet te poravnave, nimata nobenih zahtevkov več.

Za konec so svetnice in svetniki sprejeli še Predlog sklepa o soglasju k razdelitvi solastnine objekta kavarne Veronika v etažno lastnino. Ker so bili v preteklosti med solastnikoma (Občina Kamnik in DKD Solidarnost), zaradi solastništva oziroma zaradi poskusov definiranja medsebojnih pravic in obveznosti, izvedeni številni razgovori, ki pa niso prinesli končnih formalnih rešitev, je Občina Kamnik v začetku leta 2009 naročila izdelavo etažnega načrta objekta, ki je bil tudi izdelan (osnutek) in je služil za podlago pri nadaljnjih pogajanjih o določitvi etažnih delov objekta in posledično določitvi lastnika na posameznih delih objekta. Kljub izdelanemu osnutku etažnega načrta in vnovičnim pogajanjem, solastnika nista dosegla soglasja za razdelitev prostorov in določitve posameznih etažnih delov. Kot je povedala Maja Hauptman Solidarnost ni plačevala stroškov, zato smo šli v tožbo. Ko bo ta sporazum podpisan, je zakonsko določeno, kako se razdeljujejo stroški, ki jih bodo zdaj morali plačevali. KD Solidarnost ima zdaj pravico zahtevati 1/3 najemnine za Kavarno (gostinski del) ali pa nam ne bi dovolili, da dajemo Kavarno v najem brez njihovega soglasja. Pa tega ne naredijo. Solidarnost ni poslala dopisa za njem dvorane Občini Kamnik in ga ne daje s 1. 3. 2012 občini nazaj v najem, poslala pa je predlog Javnemu skladu. Ponudili so 180.000 evrov za nakup njihovega dela, vendar je v tem času to prenapihnjena cena – tudi za Občino Kamnik s predkupno pravico. Zdaj, ko je občinski svet predlagani sklepa potrdil, bo potrebno naročiti izdelavo zaključka etažnega načrta in z DKD Solidarnost skleniti predpogodbo, ki bo vsebovala konkretizacijo tega sklepa. Po vzpostavitvi etažne lastnine na objektu, kar izvede na podlagi elaborata etažne lastnine GURS, pa bomo z DKD Solidarnost morali skleniti še končno pogodbo, ki bo podlaga za vzpostavitev lastninske pravice na posameznih etažnih delih objekta tudi v zemljiški knjigi.

Besedilo: Nina Irt in Janja Zorman Macura

Oglasno sporočilo