Novinarska konferenca Občine Domžale

0
3310
Vir: Občina Domžale; 5.april 2012

V četrtek, 5. aprila 2012, je ob 10. uri potekala novinarska konferenca Občine Domžale, na kateri so aktualne dogodke v občini Domžale predstavili župan Občine Domžale, Toni Dragar, podžupanja Občine Domžale, Andreja Pogačnik Jarc in vodja oddelka za investicije, Iztok Obreza.

13. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

V začetku novinarske konference je župan, Toni Dragar vse prisotne seznanil z vsebino 13. seje Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 12. aprila 2012, ob 16. uri. Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale bodo med drugim obravnavali Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2011 in sklep o priznanjih Občine Domžale za leto 2011.

Glede zaključnega računa proračuna Občine Domžale za leto 2011 je župan povedal, da je bil le-ta posredovan Ministrstvu za finance v zvezi z odobritvijo kredita za leto 2012. Občina Domžale trenutno pričakuje pisno potrditev prvega soglasja Ministrstva za finance za odobritev kredita. Občina Domžale je relativno nezadolžena in bo to soglasje verjetno dobila, vendar je postopek več stopenjski (izbor izvajalca oziroma banke in pridobitev drugega soglasja za konkretne projekte). Župan je tudi tokrat poudaril, da se bo Občina Domžale zadolžila zgolj za pomembne projekte, ki bodo dvignili kakovost bivanja vsem občanov (področje družbenih dejavnosti, komunalna infrastrukturo, itd).

Ministrstvo za finance je obravnavalo zaključni račun proračuna Občine Domžale za leto 2011 in nanj nima pripomb.

Glede občinskih priznanj je župan povedal, da bodo predloge za priznanja obravnavali svetnice in svetniki na občinski seji. Odbor za priznanja je imel v letošnjem letu težko delo, saj je bilo predlogov kar veliko. Podeljeno bo 5 nagrad (3 bronaste, 2 srebrni in 1 zlata) in dve županovi priznanji. Odbor je v luči 60. letnice imenovanja Domžal za mestno občino predlagal tudi imenovanje dveh častnih občanov. Občina Domžale je do sedaj imenovala štiri častne občane, od tega sta dva že pokojna. Aktivna častna občana Občine Domžale sta dr. Stiplovšek in g. Pogačnik. Županovo nagrado pa bosta prejela dva vrhunska športnika in sicer Saša Golob (gimnastičarka, udeleženka olimpijskih iger v Londonu) in Jure Šinkovec (član srebrne reprezentance v smučarskih skokih in poletih).

Občinski svet bo obravnaval tudi spremembo Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika ter Odlok o javnem glasilu »Slamnik«, s čimer se izdajateljstvo glasila prenese na Kulturni dom Franca Bernika. Nadalje bo obravnaval predlog cene za pomoč družini na domu ter Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Srce Slovenija.

PRIREDITVE IN DOGODKI OB OBČINSKEM PRAZNIKU

V nadaljevanju novinarske konference je podžupanja Občine Domžale, Andreja Pogačnik Jarc predstavila dogodke in prireditve, ki se bodo odvijale v okviru občinskega praznika in ob 60. letnici razglasitve Domžal za mestno občino. Prvi takšen dogodek je bil že v soboto, 31. marca, ko je župan, Toni Dragar svečano otvoril povečano tržnico Domžale. Dogodki v okviru občinskega praznika bodo tudi:

INVESTICIJE V TEKU IN PRIČAKOVANE INVESTICIJE

Vodja oddelka za investicije, Iztok Obreza je v začetku navzoče seznanil, da je izvajalec Givo v Ihanu pričel z gradnjo oziroma širitvijo vrtca Krtek in podružnične šole. Kapacitete vrtca se bodo povečale za 9 oddelkov. V mesecu septembru bomo imeli natančnejše podatke, kdaj se bo vrtec odprl, saj bodo večja gradbena dela že zaključena, nastopila bodo obrtniška in instalacijska dela.

Večja investicija, ki se bliža koncu, je izgradnja novega mostu v Biščah, ki povezuje Selo pri Ihanu in Bišče. Most je namenjen pešcem in prometu. Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba, že zaključuje dela, trenutno poteka urejanje okolice. Vrednost del znaša cca 0,5 mio EUR (bruto). Most je v celoti betonski, vključno z ograjama.

Občina Domžale bo pričela z gradnjo mostu oziroma brvi čez Kamniško Bistrico v Nožicah, ki bo namenjena pešcem in kolesarjem. Most bo povezoval desni in levi breg rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici v Nožicah. S tem bomo omogočili krožno povezavo, vzpostavljena bo pa tudi peš pot proti Arboretumu Volčji potok. Most bo odprt predvidoma v mesecu juliju 2012. Vrednost del znaša okoli 250.000 EUR (bruto), dela izvaja podjetje KPL Ljubljana.

Večja investicija, ki trenutno že poteka, je gradnja kanalizacije v Ihanu. Gre za dvoletni projekt, za kar je Občina Domžale pridobila tudi evropska sredstva kohezijskega sklada. Poleg gradnje kanalizacije se obnavlja tudi vodovodno omrežje, v nekaterih delih tudi meteorna kanalizacija. Vrednost investicije znaša 550.000 EUR (bruto).

Občina Domžale namerava graditi tudi prizidek pri Osnovni šoli Rodica. Trenutno je objavljen javni razpis, ocenjena vrednost investicije je okoli 900.000 EUR. V okviru te gradnje je predviden večnamenski športni prostor (kletna telovadnica), 4 učilnice in 8 kabinetov.

Občina Domžale bo poleti pričela tudi z rekonstrukcijo ceste Radomeljske čete v Radomljah. Trenutno poteka izbor izvajalca. Ocenjena vrednost investicije je okoli 350.000 EUR (bruto). Glede na to, da cesta predstavlja šolsko pot in da je cesta prometna, je obnova načrtovana v poletnih mesecih. V juniju se bodo začela dela, zaključena naj bi bila predvidoma konec septembra 2012.

V Domžalah bo Občina nadaljevala z rekonstrukcijo Rojske ceste. Gre za drugo fazo. Trenutno poteka izbor izvajalca. Poleg rekonstrukcije se bo obnovilo tudi vododovodo omrežje. Ocenjena vrednost investicije znaša okoli 450.000 EUR (bruto). Gradnja bo potekala v poletnih mesecih.

V Osnovni šoli Domžale bo potekala rekonstrukcija telovadnice. V telovadnici je prišlo do posedanja tlakov, zato bo Občina telovadnico v celoti prenovila in tudi protipotresno sanirala.
Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo