Poziv za takojšnjo ustavitev izvajanja Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik

0
2817
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 18.april 2012

Poziv opozicijskih svetnikov za takojšnjo ustavitev izvajanja Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik s tem, da se dnevni red 14. seje Občinskega sveta razširi za točko: Predlog sklepa o enoletnem moratoriju na izvajanje Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik.

Svetniške skupine oz. svetniki:
LTS – Za Kamnik
Nsi – Nova Slovenija
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
SMS ZELENI – Stranka mladih – zeleni Evrope
SNS – Slovenska nacionalna stranka

Občina Kamnik
župan g. Marjan Šarec
Glavni trg 24
1240 Kamnik Kamnik, 17.4.2012

Zadeva: Poziv za takojšnjo ustavitev izvajanja Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik

Ker je prišlo v Odloku o nadomestilu stavbnega zemljišča v Občini Kamnik, ki je v uporabi od 1.1.2012, do očitnih nezakonitosti in vsebinsko spornih nepravilnosti, vas kot odgovorno osebo pozivamo, da izvajanje Odloka takoj ustavite s tem, da uvrstite na dnevni red 14. seje Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo 25.4.2012, dodatno točko in sicer: Predlog sklepa o enoletnem moratoriju na izvajanje Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik.

Nezakonitost določila 4. člena Odloka se kaže v delu, ki se nanaša na postopek ugotovitve površine zazidanega stavbnega zemljišč, ki je osnova za odmero NUSZ. Na podlagi drugega odstavka 4. člena Odloka naj bi namreč v primeru, če podatek o površini zazidanega stavbnega zemljišča v uradnih evidencah ne obstaja ali je očitno napačen, le-tega na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne dokumentacije določil organ Občine, pristojen za odmero nadomestila. Omenjeno določilo je v celoti popolnoma absurdno in nelogično, saj naj bi bil razlog za opravo terenskega ogleda »očitna napačnost« podatkov v javnih evidencah. Kako in kdaj se ta očitna napačnost ugotavlja, kakšni so kriteriji očitne napačnosti in kateri organ je za takšno ugotovitev pristojen, ni nikjer določeno, občani pa očitno nimamo nikakršne možnosti udeležbe ali ugovora v ugotovitvenem postopku, čeprav njegove posledice neposredno posegajo v naše pravice in obveznosti.

Posledica »ugotovljene« očitne napačnosti je namreč oprava terenskega ogleda, katerega ugotovitve naj bi bile na podlagi spornega določila merodajne za odmero NUSZ. Sporno določilo namreč določa sledeči postopek odmere NUSZ: neznano kateri organ na podlagi neznano kakšnih kriterijev – torej očitno popolnoma po prosti presoji – ter brez kakršnegakoli predpisanega postopka nekako ugotovi oz. domneva očitno napačnost podatka iz uradnih evidenc. Iz tega razloga se nato lahko opravi terenski ogled, kjer se (zopet na podlagi neznano kakšnih kriterijev in na neznano kakšen način) določi podatek o površini stavbe, ki naj bi bil verodostojnejši od podatka iz uradnih evidenc, na podlagi tega podatka pa se nato odmeri NUSZ za konkretno stavbo. Torej je možno podatke iz uradnih evidenc enostavno zaobiti že zgolj tako, da se enemu uslužbencu občine zazdi, da se podatki o določeni stavbi ne ujemajo s podatki uradne evidence, nato pa se izvede popolnoma nedefiniran in z ničemer omejen »ugotovitveni postopek, katerega rezultat je za občane zavezujoč.

Sporno določilo daje Občini izjemno široko in z ničemer omejeno diskrecijsko pravico proste presoje dejanske površine stavb, kar je v nasprotju z veljavno zakonodajo RS.

Sporen je tudi način, kako naj bi se ti podatki nato pravilno ugotovili – s terenskim ogledom, ki se še posebej pokaže ob sledečih pomislekih:
– Nikjer ni določen postopek ogleda, med drugim niti kako in ali sploh se lastnike stavb seznani z uvedbo ugotovitvenega postopka in kako, če sploh, lahko občani v njem sodelujejo; kako se občane seznani z ugotovitvami ter kakšne so možnosti ugovora na ugotovitve; kdo in na kakšen način presodi ali so podatki terenskega pregleda skladni z realnimi podatki ipd. Skratka, tukaj naj bi imel organ občine, ki opravlja terenski ogled, popolnoma proste roke pri določanju, kakšna je površina posamezne stavbe, ki je temelj za odmero finančne obveznosti, občani pa zoper to nimamo nikakršne možnosti ugovora.
– Terenski ogled očitno pomeni ogled zunanjosti stavb, kar pa nikakor ne more biti ustrezen postopek za ugotovitev podatka o izmeri stavbe. Dvomimo, da je katerikoli strokovnjak, ki se dnevno ukvarja z izmerami stavb in zemljišč, sposoben na podlagi ogleda zunanjosti stavbe s prostim očesom ugotoviti, kakšna je njena površina, kaj šele organ občine, pristojen za odmero nadomestila, ki sicer ne opravlja tovrstnih postopkov.
– Ogled zunanjosti stavbe ne more biti ustrezen način za ugotovitev neto stanovanjske površine zaprtih prostorov stavbe, saj je neto površina površina znotraj zidov, katerih lega, razporeditev in debelina od zunaj nikakor ne morejo biti razvidni (kaj šele natančno ugotovljivi). Poleg tega tudi ni možno ugotoviti namembnosti posamezne vrste prostorov v stavbi in njihove površine (npr. obseg tehničnih in komunikacijskih površin v posamezni stavbi, izraba podstrešja, izraba kletnih prostorov ipd.)

Zaradi tega določila je prišlo do velikih odstopanj pri odmeri višine NUSZ, tudi sto in več m2. Mnogi so se na ugotovitve pritožili na razgrnitvi, vendar se oglaša čedalje več ljudi, ki so šele po končani javni razgrnitvi ugotovili, da so zaradi samovolje občine ogoljufani.

Poleg tega se v spornem Odloku od 6. do 9. člena kažejo vsebinsko sporne nepravilnosti v zvezi z določitvijo območij odmere nadomestila (kakovostne skupine območij, komunalna opremljenost stavbnih zemljišč gospodarske in javne infrastrukture, lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča), na kar so opozorili občani širšega območja Tunjic, Žal, Perovega, Kamnika, Tuhinja, skratka množica občanov. Odlok močno obremenjuje proizvodno in obrtno dejavnost, na kar je v odprtem pismu županu zapisala tudi Obrtno podjetniška zbornica Kamnik, ki med drugim ugotavlja, da komunalna opremljenost ni več prednost, saj s številom točk raste tudi višina nadomestila. Odlok močno obremenjuje tudi trgovino in dejavnosti civilne družbe (društva).

Glede na novo točkovanje je v dani gospodarski situaciji vrednost točke potrebno znižati, saj že tako šibko gospodarstvo in vse bolj revno prebivalstvo tako velikega povečanja ne bo preneslo.

Čeprav na Občini zatrjujete, da višina vrednosti točke ni bila povečana in da boste dodatna sredstva pridobili zgolj in le od tistih lastnikov hiš, zemljišč in stanovanj, ki v preteklosti NUSZ sploh niso plačevali, je resnica drugačna, saj se podražitev skriva v točkovanju, kar za nekatere zavezance pomeni več kot 100% podražitev (in kar Občinskemu svetu ob sprejemu Odloka ni bilo jasno povedano).

Občutek imamo, da je vsemu temu v veliki meri botrovalo tudi nepoznavanje lege posameznih območij v občini, sicer do takih »spodrsljajev« ne bi moglo priti. »Kolektivna komunalna oprema«, kamor spada javna razsvetljava, se npr. točkuje na področju celotnega naselja, pa čeprav stoji le ena svetilka na avtobusni postaji ob glavni cesti, območje naselja pa se razteza kilometre stran po okoliških hribih – nelogično je, da za to plačujejo vsi. Drugi primer: v delu naselja je vaški vodovod, zavezanec za plačilo, ki ima za uporabo v gospodinjstvu in za potrebe živali na voljo zgolj in le kapnico (ob pomanjkanju dežja mu vodo vozijo gasilci), pa je dobil točkovan javni vodovod.

Prav tako so posamezna področja mesta Kamnik obravnavana povsem nelogično, kar je nesprejemljivo. KS Kamnik-Center skrbi novi izračun za uporabo delov stavb v mestnem jedru, saj novi Odlok razveljavlja njihove olajšave, kar je bila pridobitev prehodne ureditve. Življenje v mestu izumira zaradi selitve trgovin in storitvene dejavnosti v trgovske centre na obrobju. Prebivalci želijo v centru mesta obdržati še delujoče lokale in pritegniti nove najemnike v prazne lokale, bojijo pa se, da bodo posledice razveljavitve olajšav povzročile odhod še tistih, ki so doslej vztrajali.

Zavedamo se, da je NUSZ potrebno plačevati in da je to pomemben prihodek občinskega proračuna. Glede na to, da je zakonitost Odloka pod vprašajem, da so v njem vsebinsko sporne nepravilnosti, da je napak preveč, vas pozivamo, da počakate s pošiljanjem podatkov na DURS in na aprilski seji skupaj predlagamo Občinskemu svetu, naj sprejme sklep, da se izvajanje Odloka zamrzne za eno leto, v tem času pa se Odlok temeljito prevetri. Da pa Občina ne bi ostala brez prihodka nadomestila NUSZ, se le ta zaračuna po starem Odloku. Do seje Občinskega sveta bomo pripravili argumentirano gradivo, ki vam ga bomo posredovali.

Lep pozdrav!

Svetniška skupina LTS – Za Kamnik
vodja Marija Mošnik, l.r.

Svetniška skupina NSi – Nova Slovenija:
vodja Matej Tonin, l.r.

LDS – Liberalna demokracija Slovenije:
Mateja Poljanšek, l.r.
Nuša Mojca Svete, l.r

SMS ZELENI – Stranka mladih – zeleni Evrope:
Ana Marija Suhoveršnik, l.r.

SNS – Slovenska nacionalna stranka:
Nina Mavrin l.r.

Oglasno sporočilo