14. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2822
Vir: Občina Kamnik; 25.april 2012

Opoldan se je v sejni dvorani občinske stavbe začela 14. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim razpravljali in sprejeli Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 šole ter Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik v prvi obravnavi.

Prisotnih 29 članov občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 13. seje Občinskega sveta Občine Kamnik z dne 29. februarja 2012. Glede dnevnega reda je Marinka Mošnik (LTS – Za Kamnik) predlagala, da se dnevni red razširi z dodatno točko »Umik Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik«. Predlagatelj je pojasnil, da je bil predlog za razširitev dnevnega z gradivom dostavljen v elektronski obliki včeraj ob 14.58 uri. Predlog razširitve ne izpolnjuje poslovniških pogojev, zato razprava in glasovanje o navedenem predlogu nista mogoča. Rudolf Pfajfar (LTS – Za Kamnik) je predlagal, da se 9. točka “Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik” obravnava po skrajšanem postopku, kar je Občinski svet tudi potrdil. Jože Zagorc (LTS – Za Kamnik) je predlagal umik zadnje točke »Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik.« Vodja oddelka za urejanje prostora mag. Tadeja Križnar Jamnikar je pojasnila, da bi se z umikom Predloga Odloka o OPN, celoten postopek premaknil za več kot pol leta, kar pa bi za delovanje celotnega postopka prineslo več negativnih posledic kot pozitivnih. Po krajši razpravi je Občinski svet predlog umika zadnje točke zavrnil.

Pred sprejetjem spremenjenega dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik je občinska uprava predlagala še umik 4. točke »Letna poročila javnih zavodov v občini Kamnik ter družbe Velika planina d.o.o. za leto 2011«, da se 6. točka »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 šole – druga obravnava« obravnava kot 4. točka dnevnega reda ter, da se 12. točka »Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik – prva obravnava« obravnava kot 5. točka dnevnega reda, ostale pa se ustrezno preštevilčijo.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo Doma starejših občanov Kamnik, s katero je svet javnega zavoda pozval Občino Kamnik, da le – ta imenuje predstavnika v svet zavoda. Komisija je na seji obravnavala tudi odstopno izjavo člana Nadzornega odbora in predsednika Nadzornega odbora Občine Kamnik ter se seznanila s podanim predlogom za novo članico Nadzornega odbora. V Svet Doma starejših občanov se je kot predstavnik Občine Kamnik imenoval Alojzij Žibert. Kot člana Nadzornega odbora Občine Kamnik se razreši Franca Prodnika, na njegovo mesto se imenuje članico Matejo Nograšek. Svetnice in svetniki so oba sklepa sprejeli.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Marinke Mošnik (LTS – Za Kamnik) je odgovoril višji svetovalec za kadrovske in splošne zadeve dr. Franc Hribernik, na vprašanje Mateje Poljanšek (LDS) je odgovoril direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda, na vprašanje Nives Matjan (SSS) pa sta odgovorili vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde in vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Hauptman.

Sledila je seznanitev Občinskega sveta z novimi dejstvi v zvezi s sklenitvijo poravnave v postopku denacionalizacije. Kot je povedala vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Hauptman je Občinski svet Občine Kamnik na prejšnji, 13. seji, sprejel sklep, s katerim je potrdil vsebino poravnave med Občino Kamnik in Zadružno zvezo Slovenije (v nadaljevanju ZZS) v postopku denacionalizacije. Ker do podpisa poravnave še ni prišlo, stranke predmetnega denacionalizacijskega postopka pa so prejele od drugostopnega organa v postopku denacionalizacije, Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju Ministrstvo) dopis, ki nakazuje možno drugačno rešitev denacionalizacijskega zahtevka ZZS, kot ga je prvotno zavzel prvostopni organ, Upravna enota Kamnik, se je predlagatelj odločil, da pred podpisom poravnave, s tem novim dejstvom seznani Občinski svet Občine Kamnik. Ministrstvo je v navedenem dopisu med drugim zavzelo stališče, da je denacionalizacijski zahtevek ZZS za nepremičnine, ki so predmet pritožbe, neupravičen, zato se zavrne. Tako odločitev je Ministrsvo sprejelo iz razlogov, ki jih je Občina Kamnik v postopku sicer že uveljavljala, vendar je te iste razloge upravni organ, ki je vodil postopek na prvi stopnji, argumentirano zavrnil. Ministrstvo o pritožbi Občine Kamnik še ni meritorno odločilo. Kot je bilo poudarjeno že pri obravnavi predloga sklepa o sklenitvi poravnave, se upravni postopek o upravičenosti denacionalizacijskega zahtevka lahko vleče še leta, pri čemer je končni izid brez dvoma vsaj vprašljiv. Ne glede na to, da denacionalizacijski zahvetek ZZS morda ni upravičen in uspe občina morda čez leta to celo dokazati, pa je nesporno dejstvo, da Občini Kamnik grozi tožba na ničnost kupoprodajne pogodbe, s katero je bilo zemlijišče parc. št. 825/3 k.o. Volčji Potok prodano. V kolikor bo omenjena pogodba izrečena za nično, bo morala Občina kupcu vrniti kupnino v višini 2.215.080 evrov in po vsej verjetnosti tudi nastalo škodo. Občinski svet Občine Kamnik se je torej seznanil z novimi dejstvi v zvezi s sklenitvijo poravnave v denacionalizacijskem postopku med Občino Kamnik in Zadružno zvezo Slovenije in ponovno potrdil sklep, ki ga je že sprejel na svoji 13. seji.

Kot 4. točko dnevnega reda so svetnice in svetniki obravnavali Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 šole v drugi obravnavi. Besedilo odloka, potrjenega na prvi obravnavi, je bilo v skladu s Pravilnikom o prikazu stanja prostora v 18. členu dopolnjeno s seznamom enot evidentirane kulturne dediščine ter tudi v skladu z zahtevami nosilcev urejanja prostora. Prav tako je občinska uprava odgovorila na vse podane pripombe svetnic in svetnikov podane na 12. seji Občinskega sveta oziroma odgovorila, zakaj pripomb ni možno upoštevati. Predlagatelj je podal amandma, ki se glasi: »Tretji odstavek 2. točke 19. člena se spremeni tako, da se glasi: »Gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na vodah I. reda 15 m od vodotoka, je prepovedana, razen za izjeme, določene v predpisih o vodah.« Občinski svet je amandma sprejel s 24 glasovi za in 0 proti, prav tako tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole.

V nadaljevanju je Občinski svet obravnaval Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik v prvi obravnavi. Vodja Oddelka za urejanje prostora mag. Tadeja Križnar Jamnikar je poudarila, da je občinski prostorski načrt temeljni in edini obvezen občinski prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Tako nadomešča dva veljavna prostorska akta občine, in sicer veljavni prostorski plan, v katerem je določena namenska raba prostora, torej so v njem opredeljena tudi zazidljiva zemljišča, ter veljavne prostorsko ureditvene pogoje, ki določajo merila in pogoje za graditev objektov in druge posege v prostor (na območjih izven veljavnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, lokacijskih in zazidalnih načrtov). OPN vsebuje strateški in izvedbeni del in je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (z izjemo veljavnih oziroma predvidenih območij podrobnih načrtov, območij veljavnih lokacijskih in zazidalnih načrtov).

O treh ključnih segmentih, ki močno vplivajo tako na postopek priprave kot tudi na vsebino in načela priprave OPN-ja sta spregovorila izdelovalec OPN Leon Kobetič u.d.i.g., predstavnik podjetja Locus d.o.o., ki je spregovoril o razpršeni gradnji in razpršeni poselitvi ter o kmetijskih zemljiščih, saj mora za vse širitve stavbnih zemljišč na kmetijske površine občina izdelati posebno strokovno podlago – elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča in izdelavo variantnih rešitev skladno s Pravilnikom o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij.

Dr. Primož Banovec, u.d.i.g., predstavnik Inštituta za vodarstvo, izdelovalec hidrološko hidravlične študije je predstavil tretji segment, poplavna območja ter hidrološko hidravlično študijo.

Kar nekaj časa so svetnice in svetniki namenili predlogom in pripombam glede pripravljenega Predloga o Odloku o OPN-ju, na koncu pa s 24 glasovi za in o proti sprejeli predlog Odloka Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik v prvi obravnavi ter predlagatelju naložili naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe, dane na seji Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati.

Kot 6. točka dnevnega reda je bilo Občinskemu svetu predstavljeno Poročilo o izvedenih aktivnostih v zvezi z gradnjo šol v Kamniku. Spremembe UN K9 Šole so se pripravljale ves čas sočasno s pripravo projektne dokumentacije z namenom sprotnega in hkratnega usklajevanja obeh projektov, ki sta med seboj soodvisna. Občinski svet je bil o takšnem načinu vodenja obeh, sicer ločenih, a med seboj tesno povezanih ter drug od drugega odvisnih projektov seznanjen že na decembrski seji 2011. Gre za upoštevanje pripomb, ki so jih podali soglasodajalci tako v postopku sprememb UN K9 Šole kot v postopku izdelave projektne dokumentacije. V skladu za šole je na voljo 5.157.086,27 evrov. Kljub zamenjavi vlade je Osnovna šola Toma Brejca ohranila sredstva, pridobljena na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport v letu 2011 v višini 3,1 mio evrov. Prav tako je bil na Ekosklad, Javni sklad Republike Slovenije, oddan projekt Osnovne šole Frana Albrehta z namenom pridobitve nepovratnih sredstev. Prvotno načrtovana šola je upoštevala le nekatere zahteve PURES-a, zadnja varianta pa jo umešča med ekošole. Za čim boljšo samooskrbo v prihodnosti je v izdelavi tudi projekt fotovoltaične elektrarne. Občinska uprava še vedno upa, da bo možno iz naslova prenove športnih dvoran kandidirati za preostala sredstva, saj je v zadnjih mesecih kar nekaj slovenskih občin odpovedalo prenovo, predvsem zaradi neizdelane projektne dokumentacije. Finančne in druge posledice sprejetih sklepov so povezane z zagotavljanjem sredstev za spremembo predpisov in projektne dokumentacije.

Predlog Odloka o tržnem redu tržnice v Kamniku v drugi obravnavi je predstavil vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša. Občinska uprava je s Sklepom o določitvi novih cen tržnice v Kamniku in cen sejemski storitev navedla, da so »Ponudniki ekološke pridelane oziroma predelane hrane, ki so vključeni v eko kontrolo in so občani občine Kamnik, oproščeni plačila pristojbine na tržnici«. Pogoj za legalno prodajo kmetijskih izdelkov je registracija ustrezne dopolnilne dejavnosti na kmetiji in s tem pridobitev dovoljenja. Pred vsako spremembo poslovanja je potrebno spremembo sporočiti ter dopolniti vlogo. Predlog Odloka o tržnem redu tržnice v Kamniku v drugi obravnavi je bil sprejet s 25 glasovi za in 0 proti.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki obravnavali in sprejeli Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik v drugi obravnavi, Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik ter Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011.

Kot zadnjo točko dnevnega reda pa je Občinski svet obravnaval Stališče Občinskega sveta Občine Kamnik do izgradnje bioplinarne ob Korenovi cesti. V imenu svetniške skupine Nove Slovenije, je mag. Matej Tonin predlagal, naj občinska uprava do konca leta 2012 pripravi vse potrebno za sprejem OPPN B 26 polje – del.

Župan predloga sklepa ni podprl in povedal: “Predlagatelj, svetniška skupina Nove Slovenije, v gradivu pojasnjuje razloge, s katerimi utemeljuje umestitev bioplinarne v območje proizvodne cone ob Korenovi cesti, saj naj bi projekt popolnoma ustrezal Lokalnemu energetskemu konceptu Občine Kamnik. Hkrati predlagatelj navaja, da je Občina Kamnik več let odlagala sprejem OPPN in investitorju ni dala nedvoumnega signala, kakšno gradnjo na tem območju namerava omogočiti. V gradivu so podani očitki, da je takšna negotovost ovirala vlagatelja in mu je bila s tem povzročena znatna poslovna škoda ter oviran razvoj podjetja. Res je, da Občina Kamnik izvaja v lanskem letu sprejeti lokalni energetski koncept, vendar je potrebno poudariti, da so bili ob pridobivanju podatkov v zvezi s konkretno bioplinarno na voljo zgolj okvirni in nepopolni podatki, zato status obravnave predmetne bioplinarne v LEK-u ni zanesljivo ocenjen. Za odločitev, tako občinske uprave in ne nazadnje tudi politike, je torej potrebno predložiti podatke in informacije, ki se nanašajo na konkretno bioplinarno in na konkretno lokacijo. Zgolj splošne ugotovitve, navedbe členov iz predpisov, izmed katerih nekateri niti ne veljajo več, življenjepisi strokovnjakov, vzorčni primeri iz tujine ter drugo gradivo, ki se nanašajo na bioplinarne nasploh, ne zadostujejo za odločitev, da bi projekt bioplinarne podprl. Ne le to, ne zadostujejo niti za korektno presojo in debato o ustreznosti ali neustreznosti bioplinarne na Korenovi. Brez strokovno in ustrezno pripravljenega gradiva, ki bo obravnavalo finančno konstrukcijo nameravanega projekta, količino, vrsto ter vir vhodnih surovin, tehnične podatke na konkretnem primeru, podatke o tem, kje se bodo odlagali ostanki, presojo transporta tako v prostorskem kot v okoljskem smislu, s predloženimi pismi o nameri dobaviteljev in odjemalcev, se aktivnosti za sprejem navedenega OPPN ne morejo nadaljevati niti projekta ne morem podpreti.”

Kot sta povedala Dušan Lozinšek, PromodSolar d.o.o. in Uroš Bajec, Ferment d.o.o.je strah pred škodljivimi in motečimi učinki pridobivanja energije iz odpadkov za kakovost življenja prebivalcev občine odveč zaradi same narave tehnologije proizvodnje bioplina, hkrati pa je predlagatelj podal dovolj zanesljivih zagotovil, da ima resne namene projekt izpeljati in da se bo dosledno držal vseh predpisanih zahtev, pa tudi visokih tehnoloških in okoljskih standardov, ki jih zahteva sodelovanje z nemškimi dobavitelji opreme in razvijalci tehnoloških rešitev.

Ker je bilo s strani svetniških skupin, svetnic in svetnikov podanih veliko pripomb na izgradnjo bioplinarne (smrad, pridobivanje energije iz odpadkov) je predlagatelj, svetniška skupina NSi, podala nov sklep: “Občinski svet Občine Kamnik podpira izgradnjo bioplinarn. Pogoji in lokacija za izgradnjo bioplinarn se opredelijo v novem OPN”, katerega je Občinski svet zavrnil s 15 glasovi proti in 12 za.

Oglasno sporočilo