15. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2682
Vir: Občina Kamnik; 30.maj 2012

Danes je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 15. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik.

Po potrditvi zapisnika 14. seje Občinskega sveta Občine Kamnik z dne 25. aprila 2012, je občinska uprava predlagala razširitev dnevnega reda s točko »Seznanitev Občinskega sveta s predstavitvijo sistemskega nadzora v Občini Kamnik«. S strani svetniških skupin LTS – ZA KAMNIK, LDS – Liberalna demokracija Slovenije, NSi – Nova Slovenija ter samostojnih svetnic Maje Ane Marije Suhoveršnik (SMS-ZE) in Nine Mavrin (SNS) je bila predlagana razširitev dnevnega reda s točko »Predlog za spremembo in dopolnitev Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik«. Po obrazložitvi glasov in podanem mnenju župana, da je občinska uprava že večkrat poudarila, da bo odlok ponovno preučila in pripravila spremembe, v kolikor se bo izkazalo, da so te potrebne in utemeljene, skratka, da se odlok optimizira ne glede na dejstvo, da se je večina tovrstnih pripomb nanašala na določila odloka, ki so veljala že leta tudi po starem odloku, predlog ni bil sprejet. Predlagatelj je z dnevnega reda umaknil še 6. točko »Poročilo o razvojnem povezovanju občine Kamnik na subregijski ravni«, nato pa je Občinski svet predlagani dnevni red sprejel.

Kljub obotavljanju nekaterih opozicijskih svetnikov ali sploh želijo biti seznanjeni s predstavitvijo sistemskega nadzora v Občini Kamnik, je pomočnik predsednika pri KPK mag. Bećir Kečanović Občinski svet seznanil z metodo ter osredotočenostjo nadzora protikorupcijske komisije na Občini Kamnik (nadzor lobiranja in drugih nejavnih vplivov, delovanje javnih zavodov in samoomejevanje funkcionarjev, upravljanje z javnim premoženjem s poudarkom na nepremičninah, vprašanje koncesij in javnih naročil, spoštovanje integritete (osebno dostojanstvo,…)). Pooblaščenka za lobiranje pri KPK Simona Stanter je poudarila, da je lobiranja na lokalnem nivoju veliko, zato je svetnice in svetnike prosila za izpolnitev ankete (vsi svetniki ankete niso želeli izpolniti), s katero bodo videli kakšno stališče imajo svetniki do lobiranja, kako ga zaznavajo in s kakšnimi primeri se soočajo.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagala, da se v Svet OŠ Stranje kot predstavniki ustanovitelja imenujejo Mojca Zamljen, Roman Maligoj in Matej Slapar ter, da se iz Sveta javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« razreši Domna Grudna, na mesto predstavnika Občine Kamnik pa se vanj imenuje Rok Gršič. Oba sklepa sta bila sprejeta.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Ane Marije Suhoveršnik – SMS je odgovorila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde, na vprašanje Nine Mavrin – SNS je odgovoril vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša, na vprašanje Rudija Veršnika – SDS pa je odgovoril župan Marjan Šarec.

4. točka dnevnega reda je obravnavala seznanitev Občinskega sveta z letnimi poročili javnih zavodov za leto 2011, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik ter z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2011. Kot je povedala vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je v gradivu na enoten način prikazan povzetek iz bilance stanja, iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnostih, izpostavili pa so tudi najpomembnejše investicije javnih zavodov ter tudi podatke o zapadlih obveznostih in terjatvah. Glede družbe Velika planina d.o.o. občinska uprava ocenjuje, da je bilo poslovanje družbe v letu 2011 v primerjavi s preteklimi leti dobro (prepeljanih 36.000 potnikov, 663.000 evrov prihodkov, ob koncu leta prikazanih 70.775 evrov izgube, kar je za 39 odstotkov manj kot v letu 2010). Po krajši razpravi so svetnice in svetniki s 26 glasovi za in 0 proti sklep sprejeli.

Poročilo o stanju na področju zdravstva v občini Kamnik je predstavil direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda. Kot je povedal, se prebivalstvo na območju občin Kamnik in Komenda, ki ga oskrbuje Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, zadnja leta še vedno povečuje, predvsem zaradi novogradenj in priseljevanja, saj je bilo v letu 2004 v obeh občinah skupaj preko 27.000 prebivalcev, v letu 2009 pa že preko 33.000 prebivalcev. V občini Kamnik je bilo konec leta 2011 preko 29.000 prebivalcev. Zdravstveni dom si zaradi povečanega števila prebivalcev ter tudi nekaterih preseženih programih v specialistični in osnovni dejavnosti vseskozi prizadeva za povečanje obsega dela. Trenutno stanje na področju zdravstvene dejavnosti je tako, da je praktično nemogoče širjenje mreže zdravstvene dejavnosti (o čemer odloča zavarovalnica), kar v občini Kamnik pomeni, da zdravstvene ekipe, tako javne kot zasebne, že nekaj let niso več zadostne. Zdravnikov primanjkuje, kar vsakodnevno občutijo tako občani kot preobremenjeni zdravniki, prav tako je v letu 2010 začel veljati Pravilnik o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in vodenje čakalnih seznamov.
Čakalne dobe se glede na preteklo leto niso bistveno spremenile, in znašajo: v dispanzerju za ženske 60 do 90 dni; v fizioterapiji od 0 do28 dni za akutne bolečine in 30 do 100 dni za kronične bolečine; na rentgenu 10 dni; na ultrazvoku 120 dni; na ortodontiji 2.100 dni in v zobozdravstvu za odrasle od 670 do 923 dni. Poleg vsega, Zdravstveni dom oskrbuje tudi dijake iz Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, ki so večinoma težje telesno prizadeti in pri katerih so zobno čeljustne nepravilnosti prisotne v mnogo večjem deležu, kot pri zdravi populaciji, kar posledično podaljšuje čakalne vrste za občane. V razpravi so se svetnice in svetniki strinjali, da eni strani Ministrstvo za zdravje koncesij ne podeljuje pravično (rast prebivalstva, širitve občine, ipd.), na drugi strani pa je bilo ugotovljeno, da je izvajanje zdravstva v občini na visokem nivoju kljub pomanjkanju zdravnikov (tako javno kot zasebno). Kot je povedala predstavnica Zdravstvenega doma Kamnik Marinka Prešeren so župana občin Kamnik in Komenda ter vodstvo Zdravstvenega doma v mesecu maju posredovali vlogo za povečanje ekipe na področju ortodontije na Ministrstvo za zdravje, a odgovora s strani odgovornih za enkrat še ni. Občinski svet je seznanitev sprejel soglasno.

V nadaljevanju je Občinski svet obravnaval predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v občini Kamnik v prvi obravnavi. V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik je dejavnost daljinskega ogrevanja opredeljena kot izbirna gospodarska javna služba. Distribucija toplote se na delu mestnega območja občine Kamnik izvaja že vrsto let, vendar ta dejavnost pravno – formalno ni bila urejena oziroma se ni izvajala kot gospodarska javna služba. V skladu z Energetskim zakonom sprejeti Lokalni energetski koncept občine Kamnik v akcijskem programu predlaga izvedbo nekaterih ukrepov, s katerimi bi se dejavnost daljinskega ogrevanja izboljšala, velik poudarek pa daje tudi izvedbi novih sistemov daljinskega ogrevanja na posameznih zaokroženih območjih. Predlagani Odlok bo tako osnova za pravno – formalno urejanje izvajanja dejavnosti oskrbe s toplotno energijo. Z njim se opredeli, da se izbirna lokalna gospodarska javna služba oskrbe s toplotno energijo izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba. Odlok določa obseg javne službe, način podelitve koncesije, pravice in obveznosti koncesionarja ter uporabnikov in globe za kaznovanje prekrškov. Svetnice in svetniki so Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v občini Kamnik v prvi obravnavi s 23 glasovi za in 0 proti sprejeli in občinski upravi naložili, da za drugo obravnavo upošteva pripombe, dane na današnji seji Občinskega sveta, oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati.

Za konec so svetnice in svetniki sprejeli še Pravilnik o dodeljevanju pomoči dijakom in študentom ter Predlog sklepa o opustitvi javnega dobra.

Oglasno sporočilo