Kamniška opozicija (LTS – Za Kamnik, NSi, LDS, SNS in SMS-ZE) je zaradi očitnih nezakonitosti in nepravilnosti pri izvajanju Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik

0
2194
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 4.junij 2012

Kamniška opozicija (LTS – Za Kamnik, NSi, LDS, SNS in SMS-ZE) je zaradi očitnih nezakonitosti in nepravilnosti pri izvajanju Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik 17. aprila 2012 poslala županu Marjanu Šarcu pisni poziv za takojšnjo ustavitev izvajanja odloka in pričakovala županov pisni odgovor.

Žal pa kamniški župan Marjan Šarec z opozicijo kontaktira le preko medijev. Njim je poslal odgovor, nam pač ne. Zato smo se odločili, da poskušamo s predlogom za razširitev dnevnega reda 14. seje Občinskega sveta, ki je bila 25. aprila 2012, vendar nam to, tudi zaradi županove kršitve 42. člena Poslovnika Občinskega sveta ni uspelo. Ker gre po našem mnenju za izjemno pomembno odločitev, ki se tiče prav vseh občanov Občine Kamnik smo se odločili, da z razširitvijo dnevnega reda ponovno poskusimo na 15. seji Občinskega sveta, ki je bila 30. maja 2012. Predlagali smo sklep, da občinska uprava za septembrsko sejo OS pripravi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik, v katerem bodo upoštevane utemeljene pripombe stroke in občanov.
Tudi tokrat je bil tehten, argumentiran in s pravnim mnenjem podprt predlog predlagateljev za razširitev dnevnega reda zavrnjen.

V Odloku o nadomestilu stavbnega zemljišča, ki je v uporabi od 1. januarja 2012, je namreč prišlo do očitnih nezakonitosti in vsebinsko spornih nepravilnosti. Naj jih nekaj naštejem:
– na prejeta obvestila o odmeri NUSZ je prišlo več kot 3000 pritožb (kar je tretjina gospodinjstev v občini),
– Odlok je v nekaterih točkah nezakonit in glede na vsesplošno krizo finančno nesprejemljiv (glej razlago v prilogi);
– pri ogledu na terenu in v medijih je bil kršen Zakon o osebnih podatkih (fotografije objektov z vidnimi registerskimi oznakami avtomobilov; objava osebnih podatkov nekaterih zavezancev…);

Je to za župana in občinsko upravo zanemarljiv podatek?

Župan nam očita, da s svojimi dejanji ščitimo neplačnike in tiste, ki so doslej plačevali premalo ali sploh nič in tiste, ki prikrivajo dejansko stanje stavbnih površin, kar pa odločno zavračamo. Ves čas trdimo, da je NUSZ pomemben vir občinskega proračuna, zato smo se strinjali s posodobitvijo evidenc.

Problem je v Odloku o NUSZ. Odlok bi moral biti pripravljen tako, da bi »pil vodo. Pa ni. Iz predloga Odloka ni bilo in še vedno ni jasno razvidno, kaj pri končni realizaciji pomeni točkovanje, kjer se skriva podražitev. To smo lahko ugotovili šele ob prejemu obvestila. Na javni razgrnitvi so bile možne pripombe, (a nanje občani še niso dobili odgovorov), in ker jih je bilo preveč, bi občinska uprava morala to upoštevati, a tega ni hotela – nasprotno: podatke je kar se da hitro posredovala na Davčno upravo RS, občane in druge zavezance pa bo po prejetju položnic napotila na dolgo in mukotrpno pot pritožb na DURS (kjer pa je verjetnost uspešne pritožbe majhna, saj bodo odgovorili, da je odločba v skladu z Odlokom). Zato smo v opoziciji vse napore usmerili v to, da bi se Odlok čim prej popravil. Žal nam to ni uspelo, saj koalicija s svojimi 15 glasovi trdno podpre vsak županov predlog in to kljub temu, da tudi sami že priznavajo, da pa bodo določene spremembe v sprejetem odloku nujne in potrebne.

Naša prizadevanja so namenjena pravičnejši odmeri NUSZ in imamo v mislih prav vse skupine občanov, ki menijo, da se jim godi krivica, ne glede na to, ali so lastniki stanovanj (tudi tu so nelogičnosti in nepravilnosti), stanovanjskih hiš, so to obrtniki, podjetniki, društva, itd., živijo v mestu ali na podeželju. Pritožbe z vseh strani povejo, da gre za nelogičnosti pri vseh skupinah in tako jih jemljemo, enakovredno.

Lep pozdrav,
Marinka Mošnik, v imenu vseh zgoraj navedenih predlagateljev
marinka.mosnik@siol.net

Razlaga:

Nezakonitost določila 4. člena Odloka se kaže v delu, ki se nanaša na postopek ugotovitve površine zazidanega stavbnega zemljišča, ki je osnova za odmero NUSZ. Na podlagi drugega odstavka 4. člena Odloka naj bi namreč v primeru, če podatek o površini zazidanega stavbnega zemljišča v uradnih evidencah ne obstaja ali je očitno napačen, le-tega na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne dokumentacije določil organ Občine, pristojen za odmero nadomestila. To določilo je v celoti popolnoma absurdno in nelogično, saj naj bi bil razlog za opravo terenskega ogleda »očitna napačnost« podatkov v javnih evidencah. Kako in kdaj se ta očitna napačnost ugotavlja, kakšni so kriteriji očitne napačnosti in kateri organ je za takšno ugotovitev pristojen, ni nikjer določeno.

Sporno določilo namreč določa, da neznano kateri organ na podlagi neznano kakšnih kriterijev – očitno popolnoma po prosti presoji – ter brez kakršnegakoli predpisanega postopka nekako ugotovi oz. domneva očitno napačnost podatka iz uradnih evidenc. Iz tega razloga se nato lahko opravi terenski ogled, kjer se (zopet na podlagi neznano kakšnih kriterijev in na neznano kakšen način) določi podatek o površini stavbe, ki naj bi bil verodostojnejši od podatka iz uradnih evidenc, na podlagi tega podatka pa se nato odmeri NUSZ za konkretno stavbo. Torej je možno podatke iz uradnih evidenc enostavno zaobiti že zgolj tako, da se enemu uslužbencu občine zazdi, da se podatki o določeni stavbi ne ujemajo s podatki uradne evidence, nato pa se izvede popolnoma nedefiniran in z ničemer omejen »ugotovitveni postopek«, katerega rezultat je za občane zavezujoč.

Terenski ogled očitno pomeni ogled zunanjosti stavb, kar pa nikakor ne more biti ustrezen postopek za ugotovitev podatka o izmeri stavbe, namembnosti posamezne vrste prostorov v njej in njihove površine.

Sporno določilo daje Občini izjemno široko in z ničemer omejeno diskrecijsko pravico proste presoje dejanske površine stavb, kar je v nasprotju z veljavno zakonodajo RS. Zaradi tega določila je prišlo do velikih odstopanj pri odmeri višine NUSZ. Oglaša se čedalje več ljudi, ki so šele po končani javni razgrnitvi in v pogovoru z drugimi občani ugotovili, da so zaradi samovolje občine ogoljufani.

V Odloku se kažejo tudi vsebinsko sporne nepravilnosti v zvezi z določitvijo območij odmere nadomestila (kakovostne skupine, komunalna opremljenost, lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča), na kar so župana opozorili občani širšega območja Tunjic, Žal, Perovega, Kamnika, Tuhinja… KS Kamnik-Center skrbi razveljavitev olajšav za uporabo delov stavb v mestnem jedru, kar je bila pridobitev predhodne ureditve. Odlok močno obremenjuje proizvodno in obrtno dejavnost, trgovino in dejavnosti civilne družbe (društva).

Glede na novo točkovanje je v dani gospodarski situaciji vrednost točke potrebno znižati, saj že tako šibko gospodarstvo in vse bolj revno prebivalstvo tako velikega povečanja ne bo preneslo. Čeprav na Občini vztrajajo pri svojem in zatrjujejo, da višina vrednosti točke ni bila povečana in da bodo dodatna sredstva pridobili zgolj in le od tistih lastnikov hiš, zemljišč in stanovanj, ki v preteklosti NUSZ sploh niso plačevali, je resnica drugačna – podražitev se skriva v točkovanju, kar za nekatere zavezance pomeni več kot 100% podražitev (in kar opoziciji ob sprejemu Odloka ni bilo jasno povedano)!

Oglasno sporočilo