Novinarska konferenca Občine Domžale, 14.junij 2012

0
3558
Vir: Občina Domžale; 14.junij 2012

V četrtek, 14. junija 2012, je ob 9. uri potekala novinarska konferenca Občine Domžale, na kateri so aktualne dogodke v občini predstavili župan Občine Domžale, Toni Dragar, podžupanja Občine Domžale, Andreja Pogačnik Jarc in ravnateljica Osnovne šole Rodica, Milena Vidovič.

14. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

Župan, Toni Dragar je po uvodnem pozdravu začel s predstavitvijo tem, ki bodo obravnavane na 14. seji Občinskega sveta Občine Domžale, dne 21. junija 2012. Na seji bodo svetniki obravnavali Razvojni program Občine Domžale 2012-2025. Občina je izpeljala vse potrebne postopke oziroma javne razgrnitve, kot jih določil Občinski svet s svojim sklepom. V času javne razgrnitve so bile organizirane javne razprave z različnimi zainteresiranimi oziroma strokovnimi javnostmi: predstavniki družbenih dejavnosti, predstavniki gospodarstva, predstavniki krajevnih skupnosti in komunalne infrastrukture ter z občankami in občani občine Domžale.

Kot je dejal župan, smo občanke in občane intenzivno obveščali o poteku javne razgrnitve, vsebini osnutka programa in terminu javne obravnave z objavami v lokalnem glasilu Slamnik in na občinski spletni strani ter jih pozvali k podajanju predlogov in pripomb. Prejete pripombe in predloge smo evidentirali in jih skrbno proučili. Do pripomb in predlogov, ki so se nanašale na vsebino razvojnega programa, smo se opredelili v skladu z v programu opredeljenimi politikami ter finančnimi, prostorskimi in časovnimi zmožnostmi Občine. Upoštevane predloge in pripombe smo smiselno vnesli v besedilo razvojnega programa. Prejeli pa smo tudi veliko pripomb in predlogov, ki se niso nanašali na samo vsebino predloženega razvojnega programa, a smo jih kljub temu evidentirali in jih bomo proučili v okviru aktivnosti Občine, katerih predmet so.

Prepričani smo, da bodo strateške usmeritve, cilje in strategije, ki smo jih zadali, pripomogli k lepši in boljši občini Domžale prav za vse prebivalce in da bomo leta 2025 lahko s ponosom potrdili, da je Občina Domžale ugledno in uspešno gospodarsko, športno in kulturno središče, mesto priložnosti in predvsem prostor zadovoljnih ljudi.

Na seji bodo svetniki seznanjeni tudi z Letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2012 – I. del ter z njihovimi dokončnimi poročili za leto 2012. Sledila bo obravnava in sprejem Odloka o Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o. (druga obravnava), sprejem Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu (skrajšani postopek), obravnava in sprejem Pravilnika o dodatnih subvencijah pri plačilu storitve pomoči družini na domu ter obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2012.

PREDSTAVITEV INVESTICIJ V OBČINI DOMŽALE

V nadaljevanju je župan predstavil investicije, s katerimi bo Občina Domžale pričela v poletnih mesecih in sicer:

• rekonstrukcija ceste Radomeljske čete v Radomljah

Izvajalec del, Lavaco d.o.o., bo z deli pričel 18. junija 2012. Dela bodo zaključena konec septembra 2012. Dela bodo obsegala: izgradnjo meteorne kanalizacije, celotno menjavo spodnjega ustroja, voziščne konstrukcije, dograditev pločnika in javne razsvetljave z ustrezno prometno ureditvijo. V času del bo popolna cestna zapora, lokalni dostop do objektov bo mogoč najmanj enkrat dnevno. Obvoz bo urejen preko Lukovice ali preko Arboretuma.

• izgradnja prizidka k Osnovni šoli Rodica

Izvajalec del, VG 5, d.o.o., bo z deli pričel 26. junija 2012. Dela bodo zaključena predvidoma v mesecu februarju 2013. Izvajalec bo zgradil zahodni prizidek v treh etažah. V kleti bodo telovadnica in spremljajoči prostori, v pritličju dve učilnici in kabineti, v prvem nadstropju pa dve učilnici in kabineti. Istočasno bo obnovljena fasada na južni strani obstoječe šole.

• izgradnja peš brvi čez Kamniško Bistrico v Nožicah

Dela bodo zaključena predvidoma konec julija 2012.

Most bo namenjen pešcem in kolesarjem, obenem bodo urejene poti ob Kamniški Bistrici proti Radomljam in Arboretumu.

• rekonstrukcija Rojske ceste v Domžalah

Konec junija se bo začela rekonstrukcije Rojske ceste v Domžalah od križišča z Gostičevo do križišča z Vegovo ulico (druga etapa). Dela, ki bodo obsegala obnovo vodovoda in izgradnjo pločnika, bodo zaključena konec avgusta 2012.

• rekonstrukcija Hale komunalnega centra

Zaključuje se rekonstrukcija Hale komunalnega centra z vgradnjo klimatskih naprav.

SPREJEM ODLIČNIH UČENCEV V KD FRANCA BERNIKA V DOMŽALAH

V nadaljevanju je podžupanja, Andreja Pogačnik Jarc navzoče seznanila, da bo župan sprejel najboljše učence občine Domžale v KD France Bernik v Domžalah. Sprejem je tradicionalen, s 50-letno zgodovino, ki pa se je skozi čas spreminjal. V letošnjem letu bo župan sprejel 61 najboljših učencev zadnji letnikov Osnovnih šol, Glasbene šole in Srednje šole Domžale. Šole bodo pripravile kratek kulturni program, učenci pa bodo prejeli knjigo Toneta Pavčka in letno vstopnico za domžalski bazen.

40. LETNICA OSNOVNE ŠOLE RODICA

Ravnateljica Osnovne šole Rodica, Milena Vidovič je predstavila praznovanje 40-letnice Osnovne šole Rodica. Pri tem je omenila, da se šola na ta dogodek intenzivno pripravlja že celotno šolsko leto, pri čemer so raziskovali zgodovino šole in šolske dogodke od ustanovitve v letu 1972 do danes. Za to priložnost bo izšel tudi zbornik.
Kulturni program bo tako povezan s spomini, potekala pa bo tudi razstava učencev, ki bodo predstavili likovne izdelke.

Slavnostna prireditev bo v sredo, 20. junija 2012, ob 18.30 uri, ki bo zaključena s položitvijo temeljnega kamna za izgradnjo šolskega prizidka.

Oglasno sporočilo