16. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2800
Vir: Občina Kamnik; 27.junij 2012

Na današnjo sredo je potekala 16. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki potrdili vseh 13. točk dnevnega reda in med drugim potrdili vršilko dolžnosti direktorice Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Urško Kolar.

27 prisotnih članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 15. seje Občinskega sveta z dne 30. maja 2012. Glede dnevnega reda je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh predlagala razširitev dnevnega reda s 5. točko »Volitve in imenovanja«, ki se jo uvrsti kot 1. točko dnevnega reda, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. Vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Hauptman je predlagala razširitev dnevnega reda z 12. točko »Predlog sklepa o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču parc. št. 256 k.o. Kamnik«. Višja svetovalka za energetsko dejavnost in varstvo okolja Mihaela Brnot Veternik je predlagala, da se točka »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik« in točka »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki”« obravnavata po skrajšanem postopku. Vodja Oddelka za urejanja prostora mag. Tadeja Križnar Jamnikar je predlagala, da se točka »Predlog Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta K3 Graben – del« obravnava po hitrem postopku. Z dnevnega reda 16. seje Občinskega sveta pa je predlagatelj umaknil točko »Predlog Strategije razvoja športa v občini Kamnik od leta 2012 do leta 2020«.
Po potrditvi predlaganega dnevnega reda je Občinski svet Občine Kamnik s 15 glasovi za in 0 proti sprejel sklep oziroma soglasje k razrešitvi direktorice in imenovanju vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v občini Kamnik«. V. d. direktorice Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik je tako postala Urška Kolar.
Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Marije Mošnik (LTS – za Kamnik) je odgovorila višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever, na vprašanje mag. Julijane Bizjak Mlakar (DeSUS) je odgovorila vodja oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Hauptman, na vprašanje Mateja Slaparja (NSi) pa je odgovoril direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda.

Poročilo o razvojnem povezovanju občine Kamnik na subregijski ravni sta predstavili vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde in vodja projektov Centra za razvoj Litija d.o.o. Saša Ceglar ter tako Občinski svet Občine Kamnik seznanili s poročilom o izvajanju programa Razvojnega partnerstva središča Slovenije in doseženih rezultatih za Občino Kamnik ter s poročilom o izvajanju projektov in doseženih projektnih rezultatih na območju občine Kamnik, izvedenih v okviru delovanja Lokalne akcijske skupine »Srce Slovenije«.
V nadaljevanju je bil Občinski svet seznanjen s poročilom o podpori podjetništva v občini Kamnik, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik Marko Vrhovnik pa je predstavil delovanje obrtno-podjetniške zbornice Kamnik. Sklep je bil sprejet s 23 glasovi za in 0 proti.
Kot 5. točko so svetnice in svetniki dali soglasje k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik. S sprejetjem predlaganega sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik bo omenjeni akt zavoda usklajen z veljavno zakonodajo, sprejeti pravilnik pa bo osnova za izvedbo javnih razpisov za sistemizirana delovna mesta. Spremeni se 38. člen Pravilnika, ki se glasi: »V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu mora biti vsak, ki je redno, začasno ali občasno zaposlen v vrtcu, poučen o varnosti in zdravju pri delu in varstvu pred požarom. Tveganja, nevarnosti in ukrepi za odpravo le-teh so zapisana v oceni tveganja in izjavi o varnosti.«
Brez razprave je sledilo sprejetje Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v občini Kamnik, Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki”.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta K3 Graben – del je predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora mag. Tadeja Križnar Jamnikar. Kot je povedala bo s predlaganim Odlokom Občina zaščitila javni interes, ki je tudi eno od temeljnih načel prostorskega načrtovanja in je kot tak opredeljen v 7. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi občina tudi načrtuje prostorski razvoj, kar je ena od njenih izvirnih pristojnosti. Občina pa na svojem območju lahko zavaruje svoje interese tako, da s prostorskimi akti posamezna območja nameni dejavnostim, ki so v interesu razvoja občine in regije in v skladu s svojimi pristojnostmi pri urejanju zavaruje interes razvoja ter prepreči špekulativne in škodljive posege na območje. Po daljši razpravi je občinski svet Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta K3 Graben – del sprejel s 15 glasovi za in 12 proti.

Sledilo je sprejetje sklepa o odvzemu statusa javnega dobra zemljišču parc. št. 912/2, cesta v izmeri 404 m2, k.o. 1910 – Volčji Potok, ki bo tako postalo last Občine Kamnik. Omenjeno zemljišče je tak status dobilo v preteklosti, ko je po njem v celoti potekala javna pot. Te poti v naravi že vrsto let ni več, zato je smiselno, da se javno dobro opusti, nato pa se zemljišče zamenja (proda fizični osebi) za zemljišča, po katerih v naravi poteka nova, kategorizirana cesta.

Kot 11. točko dnevnega reda je Občinski svet razpravljal o pridobitvi soglasja k ustanovitvi stavbne pravice Javnemu zavodu Mestne Lekarne, ki se že dalj časa srečuje s prostorsko stisko njihove poslovalnice, ki je locirana v objektu Zdravstvenega doma v Kamniku. Po proučitvi možnih variant za rešitev njihovih težav s pomanjkanjem prostora (npr. najem dodatnih prostorov v Zdravstvenem domu, iskanje popolnoma nove lokacije) se je izkazalo, da bi bilo najbolj smotrno prostorske težave reševati v okviru obstoječe poslovalnice v Zdravstvenem domu v Kamniku s tem, da se zgradi prizidek. Ker je zemljišče, kjer naj bi se prizidek zgradil, v lasti Občine Kamnik, si mora Lekarna za izgradnjo prizidka od Občine Kamnik pridobiti stavbno pravico. Soglasje k le – tej je občinski svet s 25 glasovi za in 0 proti sprejel, kar pomeni, da bo Občina Kamnik sicer za čas trajanja stavbne pravice (predvidoma za dobo 30 let) izgubila možnost to zemljišče (kot lastnik) uporabljati in uživati, bo pa v zameno pridobila objekt, ki bo po prenehanju stavbne pravice prešel v njeno last. Poleg tega se bo v objektu tudi v času trajanja stavbne pravice že izvajala lekarniška dejavnost, kar je pravzaprav cilj vsega postopka. Po idejni zasnovi bo prizidek dimenzij 10,60m x 16,10m in bo povezan z obstoječo lekarno preko obstoječih okenskih odprtin.

Za konec pa svetnice in svetniki sprejeli še Sklep o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču parc. št. 256 k.o. Kamnik ter Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik.

Oglasno sporočilo