Zahteva za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2888
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 23.julij 2012

Zahteva občinskih svetnikov Občine Kamnik za sklic izredne seje občinskega sveta na kateri bomo razveljavili sporni Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v občini Kamnik

Na fotografiji današnje vložitve predstavnikov svetniških skupin smo z leve proti desni: Ivo Stražar, Rudolf Pfajfar, Maja Ana-Marija Suhoveršnik, Nina Mavrin, Mateja Poljanšek.

V ponedeljek, 23. julija smo svetniške skupine LTS – Za Kamnik, Nsi – Nova Slovenija, LDS – Liberalna demokracija Slovenije, SMS ZELENI – Stranka mladih – zeleni Evrope in SNS – Slovenska nacionalna stranka oziroma 12 občinskih svetnikov Občine Kamnik vložili na Občino Kamnik zahtevo za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

Razlogi za zahtevo za sklic izredne seje Občinskega sveta občine Kamnik so nastali s tem, ko je DURS (Davčna uprava Republike Slovenije) v začetku julija začela izdajati odločbe občanom, in ko smo hkrati s tem pridobili informacijo, da je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor na Občino Kamnik, dne 18. junija 2012, torej 14 dni pred začetkom izdajanja odločb DURS-a, poslalo dokument za naslovom: Poziv za razveljavitev Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik. V dokumentu ministrstvo zahteva od Občine Kamnik in župana Marjana Šarca, da v 30 dneh, rok je potekel v četrtek, 19. julija, razveljavi sporni odlok in razveljavitveni akt objavi v Uradnem glasilu ter seznani ministrstvo o ukrepanju.
Ministrstvo ugotavlja, da je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik v nasprotju z zakonodajo, saj mimo predpisanega postopka, dejansko omogoča spreminjanje podatkov iz uradnih evidenc, za katere je pristojna izključno Geodetska uprava. Pravijo: »Določba občinskega odloka (gre za 2. odstavek 4. člena) je neustavna in nezakonita. Takšna odločba pravzaprav pomeni, da je organ občinske uprave presegel svoja pooblastila in si prisvojil pristojnosti predstavniškega telesa, saj je s tovrstno ureditvijo obšel navedena zakona s področja obravnavane problematike in področje uredil drugače kot mu nalaga zakon.« Torej neskladno z zakoni in ustavo.

Župan kot varuh zakonitosti na občinskem nivoju do predvidenega roka ni storil ustreznih korakov, zato 12 občinskih svetnikov predlaga takojšnji sklic izredne seje na kateri bi sporni odlok razveljavili, upoštevali s tem pravni red Republike Slovenije in pripravili podlago za pripravo novega odloka, v skladu z navodili ministrstva za infrastrukturo in prostor in vzpostavili ukrepe za sanacijo škode, ki je nastala občanom in pravnim osebam. Ugotoviti moramo tudi kakšna škoda je bila povzročena občinskemu proračuna zaradi negospodarnega ravnanja občinske uprave in trošenja denarja za pridobivanje podatkov, ki bi jih morali pridobiti brezplačno.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v svojem dokumentu zapisalo še, da zahteva, da Občina Kamnik preneha z odmerjanjem nadomestil za uporabo stavbno zazidljivo zemljišče na podlagi spornega odloka. V primeru, da Občina Kamnik ne bo uredila spornih zadev v zvezi z Odlokom bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Vladi RS predlagalo oceno ustavnosti in zakonitosti na Ustavnem sodišču RS.

Predlagatelji sklica izredne seje želimo posebej izpostaviti, da je bila Občina Kamnik s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor pravočasno opozorjena, da je Odlok sporen in bi lahko na Davčni upravi RS začasno zaustavila izdajanje odločb občanom Občine Kamnik. S tem bi preprečila škodo občinskemu proračunu (plačilo izdajanja odločb). Z zadržanjem izdajanja odločb svojih občanov ne bi premišljeno postavila v položaj, ki bodo morali plačati odločbe, ki so bile izdane na podlagi nezakonitega Odloka in s katerimi se mnogi ne strinjajo, ker pred izdajo položnic niso dobili ustreznih odgovorov na svoje pripombe in ugovore (3000 samo ustnih pritožb, za pisne žal ne vemo številke). Občani ponovno stojijo v vrstah za oddajanje pritožb, tokrat na Davčni upravi RS, za vračilo denarja pa bodo morali sprožiti individualne tožbe.

Odlok bi Občina Kamnik lahko pravočasno popravila in prišla z njim pred občinski svet do konca poletja, kot smo to predlagali v naših svetniških skupinah, s čemer se izvajanje proračuna Občine Kamnik za leto 2012 v ničemer ne bi ogrozilo, saj bi ostalo dovolj časa za realizacijo plačil.

Zaradi sporne kategorizacije odlok pomeni velik poseg v družinske proračune skoraj ene tretjine kamniških gospodinjstev in to v času največje gospodarske in socialne krize, prav tako so se plačila izjemno povečala za podjetnike in obrtnike.

Zavedamo se, da je NUSZ zelo pomemben vir prihodka občinskega proračuna. Ob sprejemanju Odloka smo se strinjali (in se še strinjamo), da je potrebno posodobiti evidence, ki bodo usklajene z dejanskim stanjem na terenu, na podlagi katerih bo plačilo pravično razdeljeno med vse občane. Toda občinska uprava je ubrala nepravilen postopek ugotovitve površine zazidanih zemljišč, ki je osnova za odmero NUSZ.

Naj na kratko opišemo še kronologijo dogajanja okoli spornega odloka. Odlok NUZS v občini Kamnik je bil sprejet na 10. seji Občinskega sveta, 30. november 2011 in že v času sprejemanja je bil deležen opozoril ter nasprotovanja. Zato smo Svetniške skupine LTS – Za Kamnik, Nsi – Nova Slovenija, LDS – Liberalna demokracija Slovenije, SMS ZELENI – Stranka mladih – zeleni Evrope in SNS – Slovenska nacionalna stranka pripravile gradivo in poskušale sporni odlok dvakrat, v aprilu in maju, uvrstiti na dnevni red seje Občinskega sveta, da bi ga popravili oziroma sprejeli moratorij, dokler se ga ustrezno ne dopolni. Župan in njegova koalicija niso prisluhnili našim opozorilom. Hkrati s tem je svetniška skupina LTS – Za Kamnik dala odlok v preverjanje na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki ga je odstopilo Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, odgovor na ta poziv pa je kot rečeno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor poslalo občini Kamnik 18. junija 2012.

Občinski svetniki, ki smo vložili predlog za sklic izredne seje menimo, da se moramo občinski svetniki seznaniti z dogajanjem ter ustrezno ukrepati, v dobro Občine Kamnik in njenih občanov.
Svetniške skupine:
LTS – Za Kamnik, Nsi – Nova Slovenija, LDS – Liberalna demokracija Slovenije, SMS ZELENI – Stranka mladih Slovenije – zeleni Evrope in SNS – Slovenska nacionalna stranka

Dodatne informacije:
Mateja Poljanšek, 041 791 007
Maja Ana Marija Suhoveršnik, 041 238 307

Oglasno sporočilo