18. skupščina delničarjev Heliosa Domžale, d.d.

0
3116
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 27.julij 2012

Na Količevem je danes potekala 18. seja skupščine delničarjev družbe Helios Domžale, d. d., ki jo je uprava sklicala skladno z zakonom in statutom družbe ter na zahtevo lastnika Zvon Ena Holding, finančna družba, d. d. – v stečaju.

HELIOSOVA DIVIDENDA BO 12 EUR BRUTO,
DELNIČARJI SOGLASNO PODELILI RAZREŠNICO UPRAVI

Količevo, 27. julija 2012 – Delničarji so na skupščini sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička in podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Za revizorja družbe za leto 2012 so po nasprotnem predlogu imenovali revizorsko hišo Deloitte. Na predlog delničarja Zvon Ena Holding, finančna družba, d.d. – v stečaju so letos na skupščini odločili tudi o spremembi statuta družbe glede določitve soglasja nadzornega sveta k posameznim vrstam poslov. Predlog tega delničarja o zmanjševanju števila članov nadzornega sveta družbe pa na skupščini ni bil izglasovan. Skupščina je sprejela tudi sklep o določitvi višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta. Odločali so tudi o imenovanju članov nadzornega sveta.

Po nasprotnem predlogu se bo bilančni dobiček za poslovno leto 2011 v višini 10.170.499,09 EUR po sklepu skupščine uporabil za naslednje namene:
– za izplačilo dividend 3.224.820,00 EUR,
– za povečanje drugih rezerv 2.000.000,00 EUR,
– razporeditev v preneseni dobiček 4.945.679,09 EUR.
Bruto dividenda na delnico, ki bo izplačana 90 dni po zasedanju skupščine, bo znašala 12,00 EUR. Do dividende bodo upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju skupščine.

Skupščina je na predlog delničarja Zvon Ena Holding, finančna družba, d. d. – v stečaju sprejela spremembe statuta, da je potrebno soglasje nadzornega sveta:
– za vpis deležev v osnovnem kapitalu, pridobitev delnic in/ali glasovalnih pravic v drugi pravni osebi ali za drugačno pridobitev, odtujitev in razpolaganje s poslovnimi deleži, delnicami in/ali glasovalnimi pravicami, bodisi ustanovitvijo, s povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo ali drugače, z enim ali več posli, ki se nanašajo na iste vrste premoženjski predmet, ali ki so medsebojno povezani ali so sklenjeni v ozkem časovnem obdobju, če nakupna ali prodajna vrednost takšnega deleža ali delnic presega 5 milijonov EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja, ali če presegajo 25 % delež osnovnega kapitala oziroma glasovalnih pravic;
– za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 % ali več;
– za prodajo, prenos, oddajo ali kakršnokoli drugo razpolaganje z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če vrednost takšnega premoženja presega 5 milijonov EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.

Za nove člane nadzornega sveta, z mandatno dobo štirih let, so bili na skupščini s 27. 7. 2012 imenovani: Samo Mirnik, Igor Stebernak, Žiga Škerjanec in Miha Grilec. Za člana nadzornega sveta, z mandatno dobo štirih let, je s 6. 8. 2012 imenovan Gregor Bajraktarevič. Skupščina se je seznanila tudi s sklepom sveta delavcev o imenovanju treh članov, predstavnikov delavcev, v nadzorni svet družbe: Ivanke Poljanšek, Tomaža Kumerja in mag. Ivana Grčarja.

Po predlogu delničarja Zvon Ena Holding, finančna družba, d.d. – v stečaju je današnja skupščina sprejela tudi sklepi o določitvi višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta.

Uprava Helios Domžale, d. d.

Oglasno sporočilo