Odgovor na zahtevo za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2481
Vir: Občina Kamnik; 30.julij 2012

S strani občinskih svetnikov svetniških skupin LTS – Za Kamnik, NSi – Nova Slovenija, LDS – Liberalna demokracija Slovenije, SMS ZELENI – Stranka mladih – zeleni Evrope in SNS – Slovenska nacionalna stranka sem prejel poziv za sklic izredne seje občinskega sveta, katere namen je razveljavitev obstoječega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.

Na to temo sem kot župan že večkrat podal odgovor, vendar mi kljub temu dovolite, da ga podam še enkrat.

Uvodoma opozarjam na eni strani na odlok o NUSZ, na drugi strani pa na projekt vzpostavitve evidence NUSZ, kateri bi se lahko izvajal ne glede na spremembe oz. sprejem novega odloka, torej na podlagi starega. Ugotavljam, da se tako v javnosti, v medijih, predvsem pa iz obrazložitve opozicije, kaže očitno nerazumevanje ter mešanje teh dveh vsebin.

Namen, zakaj je Občina Kamnik šla v spremembo odloka, je bil v prvi vrsti ta, da je stari odlok omogočal izrazito nepravičnost, v določenih vsebinah je bil ne le nezakonit, pač pa celo protiustaven, v praksi pa ga je bilo nemogoče izvajati. Na srečo ali nesrečo občanov je evidenca, vzpostavljena pred desetimi leti, ostala ves ta čas nespremenjena, zato se nihče, niti kamniška opozicija (nekateri ves čas v koaliciji) ni spraševala o (ne)zakonitosti takratnega odloka, pritožb pa praktično in začuda ni bilo. Zato čudi zahteva opozicije, da želi kamniški odlok o NUSZ vrniti v stanje lanskega leta pred uveljavitvijo novega odloka, s tem občane oz. zavezance potisniti v neenakovreden položaj, po drugi strani pa mene kot župana prisiliti, da ravnam negospodarno. Kot župan imam namreč tudi dolžnost ravnati gospodarno in to obsega tudi zajem in odmero NUSZ v obsegu, kot ga določa zakon, obravnava zavezancev pa mora biti pri tem pravična. Dejstvo je, da Občina Kamnik vsa leta do sedaj tega ni izvajala.

Tega torej dosedanji, stari odlok ni omogočal in ravnanje kamniške opozicije je nerazumno in neracionalno.

Občinski svet je torej na 10. redni seji v drugem branju potrdil takratni predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik. Odlok je bil objavljen tudi v Uradnem listu RS, št. 100/2011 in se s tem uveljavil.

Kasneje, ko je izbrani izvajalec javnega razpisa vzpostavitve evidence nadomestila pričel z deli na projektu, ste posamezniki začeli širiti stališče o nezakonitosti odloka. V svojem prepričanju ste se obrnili na več inštitucij (protikorupcijska komisija, informacijski pooblaščenec, ministrstvo za infrastrukturo in prostor, javna sredstva obveščanja), od katerih nobena ni ugotovila kršitev zakonodaje, ki bi bile tolikšne, da bi bil z vaše strani predlagani ukrep za razveljavitev odloka upravičen. Najbolj se je vašemu stališču približalo ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki je Občini 19. 6. 2012 poslalo dopis z zahtevo za razveljavitev odloka.

Ministrstva izvajajo nadzor nad zakonitostjo občinskih predpisov in običaj je, da ministrstvo občino v določenem roku pozove k pojasnilu okoliščin, zato je bil že tovrsten poziv oz. ravnanje ministrstva izjemno nenavaden. Tovrstno ravnanje in odziv ministrstva je presenetil tudi mene, zato sem občinskim službam in pripravljavcu odloka tudi nemudoma naročil, da očitano nezakonitost preverijo in odpravijo. Občinska uprava se je nemudoma odzvala in se z ministrstvom dogovorila za sestanek, na katerem so predstavniki občine in izvajalca projekta pojasnili predstavnikom ministrstva okoliščine in vsebino, tako samega odloka kot tudi projekt vzpostavitve evidence.

Ministrstvo je poleg tega tudi v svoji izjavi za javnost dne 19. 7. 2012 pojasnilo, da je bil že izveden sestanek, namenjen razjasnitvi določenih dejstev, na katerem je ministrstvo ugotovilo, da je bil prvotni dopis dejansko prenagljen in spričo izjemne kompleksnosti tematike napačno zastavljen. Dne 20. 7. 2012 je bil na ministrstvu izveden ponoven sestanek in skupna ugotovitev vseh nas vpletenih je bila, da Občina Kamnik nima nezakonitih določil v odloku, temveč da je smiselno obstoječe določilo 4. člena odloka dopolniti – navezati z geodetskimi evidencami. In še pomembneje, ministrstvo je Občini Kamnik dalo prav, da je pristopila k ureditvi evidenc ter jo pozvalo, da tako vzpostavljene evidence deli z njimi na način, da jih posredujemo Geodetski upravi RS. Dogovorjeno je, da bo Geodetska uprava RS občinske evidence prevzela in vključila v lastne evidence. Za tovrstni ukrep se je Geodetska uprava odločila predvsem, ker je bilo ugotovljeno, da ima Občina Kamnik kvalitetnejše podatke o površini določenih objektov, kot oni sami. To je bila za Občino Kamnik tudi potrditev, da to kar delamo, delamo prav.

Torej to, da občina v vsem tem času ni ukrepala, preprosto ne drži.

23. 7. 2012 sem s strani ministrstva za infrastrukturo in prostor prejel drugi dopis, ki v celoti nadomešča prvega, prejetega dne 19. 6. 2012. Ta dopis je javen in si ga lahko vsak prebere. Iz dopisa je jasno razvidno, da Občina Kamnik pri vzpostavitvi evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ni kršila državne zakonodaje. Še enkrat ponavljam: Ugotovljeno je bilo, da Občina Kamnik dela v pravi smeri, ko se je odločila za izvedbo posodobitve celotne evidence nadomestila. In kar je bistveno, ministrstvo je na koncu dopisa ugotovilo, da je njihov prvi poziv brezpredmeten. Predvsem iz naslednjega razloga. Tudi, če je Občina Kamnik tekom popisa objektov storila individualno napako in za posamezni objekt določila napačni podatek o njegovi površini (Občina Kamnik je vsakega zavezanca pisno obvestila o vpisanem podatku ter ga pozvala k predlogu popravka podatka, če se z njim ne strinja), ima vsak posameznik še vedno možnost pritožiti se na davčno odločbo in s tem zagotovljeno ustrezno pravno varstvo, katerega mu država po zakonu mora priznati. To v zaključku dopisa ugotavlja tudi ministrstvo.

Določbe odloka niso nezakonite, zato sklic izredne seje občinskega sveta, na katerem bi glasovali o razveljavitvi odloka o nadomestilu, ni potreben.

Navajate tudi nekatere druge pomanjkljivosti, ki pa nimajo zveze z zakonitostjo, temveč so subjektivne narave, zato nameravam v vsakem primeru uvrstiti točko na redno sejo jeseni. To sem tudi že večkrat povedal. Na tej seji bomo Odlok še enkrat obravnavali in morebitne pomanjkljivosti odpravili, a zato so primerni redni postopki, saj ne gre za izredno stanje, poleg tega bo spremembe moč uveljaviti šele naslednje leto.

Lep pozdrav!

Marjan Šarec
ŽUPAN

Oglasno sporočilo