17. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2764
Vir: Občina Kamnik; 26.september 2012

Na današnjo sredo je potekala 17. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki potrdili vse točke predlaganega dnevnega reda.

Prisotnih 29 članov Občinskega sveta so najprej potrdili Zapisnik 16. seje Občinskega sveta z dne 27. junija 2012. Glede dnevnega reda 17. redne seje je direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda predlagal, da se »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik« obravnava po skrajšanem postopku, ker gre izključno in samo za uskladitev predlaganega odloka z veljavnimi predpisi.

Uvodno obrazložitev 1. točke dnevnega reda je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh. Gre za vlogo Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik, s katero je Svet javnega zavoda pozval Občino Kamnik, da le-ta imenuje štiri predstavnike v svet zavoda za novo mandatno obdobje štirih let. V Svet javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« se tako kot predstavniki ustanovitelja imenujejo Martina Jerše, Jože Korošec, Matjaž Šporar in Rok Gršič. Mandat predstavnikom ustanovitelja prične teči s 23. oktobrom 2012.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Mateje Poljanšek – LDS je odgovoril direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda, na vprašanje Nine Mavrin – SNS pa v.d. direktorice Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Urška Kolar.

Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 10. seji dne 30. 11. 2011 sprejel Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kamnik, s katerim so bile uvedene bistvene spremembe in novosti pri odmeri nadomestila. Na podlagi novega odloka je bilo potrebno na novo posodobiti, oziroma zaradi desetletnega neposodabljanja dejansko na novo vzpostaviti tudi evidenco, na podlagi katere se nadomestilo odmerja. Sama evidenca je bila javno razgrnjena, na podlagi utemeljenih pripomb dopolnjena, zatem pa se je izvedla odmera nadomestila. Na izdane odločbe je bilo do trenutka priprave tega odloka podanih 407 pritožb. V času vzpostavljanja evidence je občinska uprava prejela pritožbe zavezancev ter predloge krajevnih skupnosti in drugih, hkrati je proučila tudi pritožbe, podane na odmerne odločbe. Hkrati je občinska uprava s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v postopku izvajanja nadzora prejela poziv, da je potrebno odlok v 4. členu dopolniti, vsebino dopolnitve pa je z ministrstvom tudi uskladila.

Poleg tega je občinska uprava po proučitvi pritožb, pripomb in predlogov ugotovila, da so določene pripombe smiselne in na podlagi naštetih usmeritev in izhodišč pripravila spremembe in dopolnitve odloka v prvi obravnavi, ki sta jih na današnji seji predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora mag. Tadeja Križnar Jamnikar in predstavnik podjetja Locus d.o.o. Leon Kobetič. Kot je slednji še enkrat poudaril odlok NUSZ ni nezakonit in da je občina Kamnik ena redkih slovenskih občin, ki ima odlok NUSZ usklajen z veljavno zakonodajo ter najkvalitetnejšo evidenco NUSZ v Sloveniji. Po daljši razpravi svetnic in svetnikov, ki so podali pripombe in predloge na Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik v prvi obravnavi je Občinski svet le-tega s 27 glasovi za in 0 proti tudi sprejel.

V nadaljevanju je Občinski svet po skrajšanem postopku sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, po krajši razpravi pa s 26 glasovi za in 1 proti tudi Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2012.

Sledila je obravnava in sprejetje predloga Pravilnika o spremembi Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik. V mesecu maju 2012 sprejeti Zakon za uravnoteženje javnih financ je med drugim posegel tudi v vsebino Zakona o lokalni samoupravi, in sicer v delu, ki se nanaša na omejitev glede dovoljenega letnega obsega izplačil sejnin za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles občinskega sveta. Konkretno gre za spremembo šestega odstavka 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi. 128. člen Zakona o uravnoteženju javnih financ tako izrecno določa, da letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 odstotkov plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo poklicnega funkcionarja. Cilj sprejetega Pravilnika o spremembi Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik je, da bo obseg sejnin, ki jih je mogoče izplačati na letni ravni, usklajen z veljavno zakonodajo. Trenutno veljaven pravilnik glede izplačila sejnin določa omejitev 15 odstotkov osnovne plače župana za poklicno opravljanje funkcije, zato je potrebno omenjeni akt ustrezno korigirati.

Kot 7. točka dnevnega reda je Občinski svet obravnaval Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov. Spremembe in dopolnitve pravilnika posegajo v višino sofinanciranja, ki ne bo več omejena z največ 4 odstotki celotne postavke, poleg tega pa bo župan lahko zaradi pomembnosti oziroma obsežnosti prireditve in projekta ocenil, da je utemeljeno zagotoviti višji delež od na podlagi kriterijev izračunane višine sofinanciranja. Občina Kamnik sofinancira najrazličnejše programe in projekte na osnovi javnih razpisov in pozivov. Na ta način se sofinancirajo prireditve in projekti, ki so vnaprej načrtovani. Ker pa se med letom številni posamezniki, društva in drugi pravni subjekti obračajo na občino za pomoč pri izvedbi prireditev, programov in projektov, ki jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali načrtovati vnaprej, je potrebno zagotoviti pravno osnovo tudi za take primere. Na podlagi tega pravilnika se sofinancirajo programi in projekti na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Kamnik. Občinski svet je predlog z 21 glasovi za in 4 proti tudi sprejel.

Svetnice in svetniki so sprejeli tudi Predlog Dopolnitve št. 1 Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2012 ter Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra.

Za konec je Občinski svet Občine Kamnik obravnaval in sprejeli Predlog Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik. Po tem predlogu se cene za programe predšolske vzgoje za občino Kamnik znižujejo (razen cene za drugo starostno obdobje), za starše pa se znižujejo cene za vse programe predšolske vzgoje.

Tabela prikazuje razmerje med trenutno veljavnimi cenami in predlaganimi novimi cenami:

*Cena za kombinirane oddelke se ukinja in se jih izenači s ceno za drugo starostno obdobje.

Staršem otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni ali poldnevni program v vrtcu v občini Kamnik, se predlaga dodatno znižanje.

*Osnova za starše za kombinirane oddelke se ukinja in se jih izenači s ceno za drugo starostno obdobje.

S predlogom spremembe cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik želi občinska uprava doseči čim bolj racionalno porabo proračunskih sredstev, razbremeniti družinske proračune ter zagotoviti enako ceno za starše, ne glede na to, ali imajo otroka v koncesijskem vrtcu ali pa v vrtcu, katerega ustanoviteljica je Občina Kamnik.

Oglasno sporočilo