Odgovor nekdanje direktorice ATP, dr. Andreje Eržen na navedbe KPK

0
3502
Vir: Kamničan.si; 12.oktober 2012

“V torek, 9. oktobra 2012, je Pooblaščenka za stike z javnostmi Komisije za preprečevanje korupcije, objavila sporočilo za javnost, v katerem navajajo ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi direktorice Zavoda za turizem in šport Kamnik. V medijih so se pojavile novice, ki so predstavile stališče Komisije, brez možnosti mojega pojasnila. Glede na vsebino objavljenega želim sama podati nekaj pojasnil.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je 22.3.2012 prejela prijavo Občine Kamnik in anonimnega prijavitelja glede domnevnega netransparentnega postopka v primeru zbiranja ponudb za izdajo destinacijskega časopisa Srce Slovenije. Isti dan sta člana KPK opravila razgovor z mano. V razgovoru sem podala pojasnila, ki pa niso bila upoštevana ne v osnutku ugotovitev ne v končnem poročilu KPK. Zanimiv je podatek, da je KPK v mojem primeru tako hitro ukrepal.

Želim opozoriti, da je KPK prijavo dobila z dveh strani: Občine Kamnik in neznanega prijavitelja. Absurdno je, da je prav občina podala prijavo, saj so bili z vsem seznanjeni in mi je bila z njihove strani kot direktorici Zavoda za turizem in šport nudena strokovna pomoč pri izpeljavi naročil male vrednosti.

Celoten znesek naročila male vrednosti za destinacijski časopis je bil v višini 20.000 EUR (za izdajo petih številk časopisa). Poziv za ponudbo smo 21.2.2012 poslali trem ponudnikom. Prispele so tri ponudbe, komisija jih je ocenila in izbrala najcenejšega ponudnika – IrImage. V času, od mnenja komisije do dejansko vročenega sklepa, torej ko je bilo zbiranje ponudb že zaključeno, ocenjeno in izbrano, sva se po naključju srečala s Primožem Hiengom, glavnim urednikom Kamniških novic, in sem mu omenila, da bomo očitno sodelovali, ker so najcenejši ponudnik. Sklep o izboru je dobil nekaj dni kasneje.

Z željo po korektnem delu, da bi odpravili možne sume nepravilnosti, smo se po posvetovanju s koordinatorji projekta odločili, da prvi postopek razveljavimo in postopek zbiranja ponovimo, kar smo storili 2. 4. 2012. O odločitvi smo obvestili tudi KPK, ki je bila o vsej proceduri, tudi z razlogom za razveljavitev prvega postopka zbiranja, obveščena. Tudi ponovljeni razpis je bil izveden tako, da smo ponudbo poslali trem ponudnikom. Na povabilo sta se odzvala samo dva ponudnika, IrImage in Bistrica d.o.o in na podlagi analize ponudb smo skupaj s koordinatorji projekta za izvajalca izbrali IrImage, ki je bil cenovno najugodnejši.

Tu bi želela ponovno poudariti, da sem odločitve, povezane s projektom Promocija območja Srce Slovenije vedno sprejemala skupaj s koordinatorji, predstavniki Občin, vključenih v projekt.

Napake, na katere smo bili ob obisku predstavnikov KPK opozorjeni, smo odpravili:
– ponovili zbiranje ponudb za naročilo male vrednosti,
– Pravilnik o računovodstvu je bil v tistem času v pripravi,
– o načinu izdajanja destinacijskega časopisa smo se posvetovali s skrbnikom projekta Promocija turističnega območja Srce Slovenije,
– glede uporabe logotipa smo se uskladili s Centrom za razvoj Litija.

Zavod za turizem in šport Kamnik je bil po soglasju sedmih občin nosilec projekta Promocija turističnega območja Srce Slovenije. Projekt smo razdelili na več vsebinskih delov, ki se med seboj prepletajo, a njihovi izvajalci so povsem različni: nekdo, ki piše tekste ne more izobraževati vodnikov ali narediti spletne strani. Delitev projekta na več vsebinskih delov ni kršila načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Ravno nasprotno, z delitvijo na vsebinske dele smo želeli omogočiti kvalitetnejšo izvedbo vseh delov projekta.

Prekinitev postopka predmetnega javnega naročila smo naredili s strinjanjem župana občine Kamnik, Marjana Šarca in na pobudo nekaterih ponudnikov, ki so opozorili na neobstoj nekaterih dokazil, ki so bila zahtevana v razpisu. V želji po korektnem delovanju smo upoštevali pripombe Komisije za preprečevanje korupcije, skrbnika projekta Promocija turističnega območja Srca Slovenije (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), lastnika blagovne znamke (Center za razvoj Litija), ponovili naročilo male vrednosti, sprejeli Pravilnik o računovodstvu in javna naročila.

Vzroke, zaradi katerih je bil podan sum koruptivnega dejanja smo s ponovitvijo postopka odpravili, potrudila sem se narediti vse, da bi delovala gospodarno in učinkovito, zato me vsebina ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije preseneča. Pri vseh postopkih sem se posvetovala s strokovnjaki, tudi z Občine Kamnik, predmetno javno naročilo je pripravila odvetniška služba, ki se s tem ukvarja, o odločitvah pri izbiri izvajalcev sem se posvetovala s koordinatorji projekta. O vsem tem pričajo tudi zapisniki sestankov, srečanj in drugi dokumenti, ki sem jih predočila KPK. Bila sem prepričana, da jih bodo v svojem končnem poročilu tudi upoštevali, a se je žal vse obrnilo proti meni. Zasuli so me z obtožbami, brez, da bi se pred njimi lahko obranila”. Dr. Andreja Eržen

Oglasno sporočilo