16. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2664
Vir: Občina Domžale; 18.oktober 2012

V četrtek, 18. oktobra 2012, je v sejni sobi Občine Domžale od 16. ure dalje potekala 16. seja Občinskega sveta Občine Domžale z naslednjim dnevnim redom:

1. Vprašanja, pobude in predlogi -odgovori na svetniška vprašanja

2. Volitve in imenovanja

3. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014- prva obravnava -posebna brošura

4. Obravnava in potrditev Investicijskega programa »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik, nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

5. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik – druga obravnava

6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč – prva obravnava

7. Obravnava in sprejem Letnega izvedbenega programa kulture Občine Domžale za leto 2012

8. Obravnava in sprejem Letnega programa športa Občine Domžale za leto 2012

9. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o štipendiranju v Občini Domžale – skrajšani postopek

Več informacij in gradivo za sejo lahko najdete pod rubriko Občinski svet.

Oglasno sporočilo