Novinarska konferenca Občine Domžale 23.10.2012

0
3199
Vir: Občina Domžale; 24.oktober 2012

V torek, 23. oktobra 2012, je od 10. ure dalje v sejni sobi Občine Domžale potekala novinarska konferenca, na kateri je župan Občine Domžale, Toni Dragar predstavil oktobrsko sejo Občinskega sveta ter tekoče in prihodnje investicije v občini.

16. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

Na 16. Seji Občinskega sveta so svetnice in svetniki izvolili elektorje za volitve za člana Državnega sveta-predstavnika lokalnih interesov v volilni enoti št. 2 ter kandidata. Sledila je obravnava Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 in leto 2014.

Predlog proračuna Občine Domžale za leto 2013 izrazito odraža stanje na področju javnih financ. Pri pripravi proračuna se je upoštevalo, da se je javnofinančna situacija v zadnjih letih močno poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov, kar je tudi razlog za zelo restriktivno načrtovanje odhodkov, ki se bo predvidoma nadaljevalo tudi v prihodnjih letih.

Tudi v predlogu proračuna za leto 2014 se nadaljuje z nujno potrebnim zmanjševanjem odhodkov, saj se pričakujejo fiskalne omejitve, ki veljajo za celotne javne finance in se pričakuje, da se gospodarska situacija in z njo povezano stanje javnih financ v letu 2014 še ne bo izboljšalo je uvodoma pojasnil župan in dodal, da sta oba proračuna uravnotežena, ni primanjkljaja in se tudi za naslednji dve leti ne predvideva zadolževanja. Pri tem je ponovno poudaril, da se bo Občina Domžale zadolžila edino za morebitne dolgoročne projekte. V tem trenutku so zagotovljena sredstva za vse investicije, ki so v teku.

V nadaljevanju je izpostavil tudi problem pri pridobivanju evropskih sredstev. V letošnjem letu smo kljub popolnim in pravočasnim vlogam prejeli kar štiri zavrnjene odločbe za pomembne projekte in sicer: gradnja kanalizacije v Krtini, sofinanciranje gradnje doma krajevne skupnosti Dob, rekonstrukcija Pelechove ceste v Preserjah in celovita obnova kulturnega spomenika na Oklem. Pri obravnavi vlog se je poleg naravovarstvenega, regionalnega, ekonomskega, kulturno varstvenega vidika ocenjeval tudi demografsko socialni vidik, kjer pa smo prejeli najmanj točk, saj je skupna prirast na ravni občine in razvitost občine visoka je pojasnil župan in poudaril, da so postopki zapleteni in zahtevni, poleg tega pa predstavljajo tudi finančno breme za Občino. Za prijavo štirih projektov je strošek okoli 50.000 EUR. Prijava projekta na posamezni razpis mora vsebovati natančno pripravljen investicijski program, finančno konstrukcijo ter zagotovljena sredstva za celotno investicijo v načrtu razvojnih programov oziroma občinskem proračunu.

Občina Domžale si je evropska sredstva zagotovila za izgradnjo kanalizacije v KS Ihan v vrednosti 360.000 EUR ter za izvedbo operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011-2013 UJR1 v vrednosti 170.000 EUR. Poleg tega pričakujemo tudi, da nam jih bo uspelo pridobiti za nadgradnjo Centralne čistilne naprave v vrednosti 11 mio EUR.

V obeh predlaganih proračunih so povečana sredstva za socialne transferje (Rdeči križ, Karitas, itd), za občinske socialne pomoči, štipendije ter sredstva za zaposlovanje in javna dela. Ustrezno bomo zmanjšali sredstva za plače, ki se financirajo iz občinskega proračuna ter sredstva za materialne stroške. Manj sredstev za materialne stroške bodo prejeli tudi javni zavodi, podjetja, krajevne skupnosti, katere bomo pozvali, da nam posredujejo načrt zmanjševanja teh stroškov.
Sprejem proračunov za leto 2013 in 2014 je predviden 13. decembra 2012 je še pojasnil župan.

Občinski svet je v nadaljevanju seje potrdil Investicijski program »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik, nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik ter sprejel Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nadgradnjo čistilne naprave.

Kot je pojasnil župan, je bila za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« pripravljena vloga za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada. V okviru tega projekta je bil vključen podprojekt »Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik« (v nadaljevanju CČN Domžale – Kamnik), na katerega se nanaša investicijski program. Investitorke nadgradnje CČN Domžale – Kamnik so občine: Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš in Trzin. Celotna vrednost nadgradnje CČN Domžale-Kamnik je 17.764.456 EUR z DDV po tekočih cenah in bo sofinancirana iz naslednjih virov:
* 10.921.286,48 EUR iz Kohezijskega sklada oz. 61,48%,
* 1.927.285,85 EUR iz državnega proračuna oz. 10,85% in
* 4.915.883,67 EUR iz občinskih proračunov oz. 27,67%; od tega je 2.960.743,00 EUR DDV, ki si ga občine lahko poračunajo. Od tega je delež Občine Domžale 8,74 %, oziroma
1.552.132,53.

Podprojekt obsega nadgradnjo CČN Domžale – Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč. Čas implementacije podprojekta »Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik« je od 2010 do 2015. Sama nadgradnja CČN Domžale – Kamnik se bo pričela v prvi polovici leta 2013 in bo predvidoma trajala do konca druge polovice leta 2014, nato sledi 10-mesečno poskusno obratovanje. Po končani gradnji bo bodoči izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja odpadne vode Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o.

Svetnice in svetnice so v prvi obravnavi sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč ter potrdili letni program kulture in športa Občine Domžale za leto 2012. Sejo se zaključili s sprejemom Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o štipendiranju v Občini Domžale.

Investicije

V nadaljevanju novinarske konference je župan predstavil tekoče in prihodnje investicije ter dejal, da bo Občina nadaljevala z investicijami, kot so urejanje cest, pokopališč, poleg tega pa z ustvarjanjem pogojev za otroška varstva, izobraževanje in za starostnike.

Trenutno je v fazi realizacije projekt Wi-fi, torej brezplačen dostop do interneta. Pokrit bo glavni center Domžal s 17 usmerjevalniki in 11 okoliških vasi s po enim usmerjevalnikom. Omejitev bo poleg raznih filtrov (neprimerne vsebine) 2 uri na dan.

Občina pričenja tudi z urejanjem dostopov in okolice pri podružnični šoli Ihan ter z opremljanjem kuhinje. Vsa dela se bodo zaključila predvidoma do marca 2013.

V tem mesecu so izvajalci pričeli z rekonstrukcijo in širitvijo vrtca Palček na Viru. Gradbena dela, katerih vrednost znaša 1,7 mio EUR, obsegajo: ureditev nove kuhinje, v pritličju bo na stiku novega in starega vrtca večnamenski prostor, v nadstropju pa upravni prostori. Vhodi v obstoječi vrtec bodo ostali, z izjemo gospodarskega vhoda, ki se malenkost prestavi. Celotni kompleks vrtca bo po rekonstrukciji predstavljal skupaj 10 oddelčni vrtec s sodobno kuhinjo in zadostnimi zunanjimi površinami ter zadostnim številom parkirišč. Občina pričakuje, da bo uporabno dovoljenje za objekt pridobila v mesecu juliju 2013.

Pričela se bodo tudi dela na železniški postaji Rodica. Trenutno še teče postopek za izbiro izvajalca. V naslednjih mesecih je predvideno tudi asfaltiranje ceste Češenik-Dob. V pripravi sta tudi dva posega na pokopališčih, mrliška vežica Pšata in ureditev notranjosti domžalskega pokopališča.

Oglasno sporočilo