18. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
3003
Vir: Občina Kamnik; 25.oktober 2012

24.10.2012 je potekala 18. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim potrdili Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 v prvi obravnavi ter Investicijski program za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik.

Prisotnih 27 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 17. seje Občinskega sveta z dne 27. junija 2012.

Glede dnevnega reda 18. redne seje je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh sprva predlagala razširitev dnevnega reda s točko Volitve in imenovanja. Svetnica Marija Mošnik (LTS–Za Kamnik) pa je predlagala umik 2. točke »Predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Kamnik v drugi obravnavi«. Sledilo je glasovanje, kjer so občinske svetnice in svetniki potrdili razširitev dnevnega reda ter umik 2. točke.

V uvodni obrazložitvi 1. točke dnevnega reda je nato predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh podala obrazložitev, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 18. seji, 18. oktobra 2012, obravnavala zahtevek Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, ki je Občino Kamnik zaprosil za imenovanje enega predstavnika lokalne skupnosti. Svetu zavoda namreč 11. januarja 2013 poteče mandat. V Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik se kot predstavnico Občine Kamnik imenovali Karlo Urh.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Janeza Balantiča (Zares) je odgovorila Lidija Fujan, na vprašanje Marije Mošnik (LTS – za Kamnik) je odgovoril župan Marjan Šarec, na vprašanje Janeza Stražarja (NSi) pa je odgovoril mag. Matjaž Srša. Pri vprašanju svetnice Marije Mošnik pa je župan Marjan Šarec prebral tudi pismi predsednice Sveta staršev OŠ Toma Brejca in predstavnice staršev 7.b razreda OŠ Toma Brejca. Predsednica Sveta staršev OŠ Toma Brejca je v svojem pismu poudarila, da je pismo anonimnega starša, ki je spodbudilo medijsko zanimanje za gradnjo šole, nastalo iz nizkotnih pobud, saj je polno neresnic in nima izraženega jasnega namena, čemu služi. Tudi predstavnica staršev 7.b razreda OŠ Toma Brejca je zanikala v medijih objavljen članek »Najbolj katastrofalno šolsko leto v zgodovini kamniškega šolstva« ter poudarila, da se nekateri starši (ali pa veliko število staršev) ne strinja s tem, da nekdo piše v imenu velikega števila staršev otrok, saj gre za razširjanje pretiranih oziroma deloma celo lažnivih izjav in starše niti ne vpraša za mnenje.

Potrditev Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik sta predstavili višja svetovalka za komunalno infrastukturo Suzana Stražar ter direktorica JP CČN dr. Marjeta Stražar. Po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih naprav je za območje poselitve Domžale – Kamnik in s tem Centralne čistilne naprave zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do 22. 8. 2016. Izvedba te nadgradnje (investicija znaša približno 37.500 evrov) je zato nujna, saj v nasprotnem primeru po tem datumu, obstoječa CČN Domžale-Kamnik ne bo imela več obratovalnega dovoljenja. Občine solastnice obstoječe CČN (Kamnik, Domžale, Trzin, Mengeš in Komenda) ter nova občina pristopnica – Cerklje na Gorenjskem, so se z medobčinsko pogodbo odločile, da skupno pristopijo k potrebni investiciji nadgradnje CČN, s katero se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovosti iztoka v Kamniško Bistrico ter doseganje iztočnih parametrov v skladu z Uredbo. Zaradi velikosti investicije in možnosti za pridobitev nepovratnih evropskih kohezijskih sredstev kandidiramo v skupnem projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik«. Za izvedbo nadgradnje CČN je izbrani izvajalec pripravil investicijsko dokumentacijo, ki je obvezen dokument pri izpeljavi investicije. Cilj potrditve Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik je kandidiranje Občine Kamnik na razpis Kohezijskega sklada »Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI)«. Občinski svet je Investicijski program potrdil s 25 glasovi za in 0 proti.

Sledila je obravnava in potrditev Predloga Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kamnik v prvi obravnavi. Namen predlaganega Odloka je oskrbo zapuščenih živali na območju občine Kamnik izvajati kot obvezno javno službo s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Kamnik izbrala v skladu z določili tega odloka. Odlok določa predmet in območje izvajanje javne službe, način opravljanja varstva zapuščenih živali, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, vire in način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, končne določbe in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne javne službe.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki obravnavali, lahko rečemo najpomembnejšo točko današnje seje, in sicer Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013, ki ga je predstavila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde. Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja (prejemki in izdatki Občine Kamnik in vseh 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik). Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2013 znašajo 26.038.611 evrov. Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2013 ocenjeni v višini 26.539.906 evrov, od tega Občina Kamnik 26.088.611 evrov in krajevne skupnosti 451.295 evrov. Po krajši razpravi so svetnice in svetniki sicer pohvalili pripravo predloga proračuna, ki naj bi bil po mnenju opozicijskih in koalicijskih svetnikov pripravljen racionalno in ekonomično, podali pa tudi nekaj predlogov in pripomb k izboljšavi predloga proračuna, ki so se v večini nanašala na gradnjo šol, gradnjo občinskih cest ter športno infrastrukturo. Kot je povedala Martina Bajde jih bo občinska uprava upoštevala, podala pisne obrazložitve oziroma obrazložila, zakaj jih ni mogoče upoštevati. Po glasovanju je Občinski svet Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 sprejel z 23 glasovi za in 1 proti.

7. točka dnevnega reda je vsebovala Predlog Sklepa o izstopu Občine Kamnik iz Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije (ORPSS), vendar je bila zaradi določenih nejasnosti naknadno umaknjena z dnevnega reda.

Sledil je Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi sodne poravnave v pravdnem postopku tožeče stranke Občine Kamnik proti toženi stranki Vegrad d.d.. Občina Kamnik (tožeča stranka) je v oktobru 2009 na Okrožno sodišče v Ljubljani preko pooblaščene odvetniške pisarne vložila tožbo zoper družbo Vegrad d.d. iz Velenja (tožena stranka), in sicer zaradi izpolnitve pogodbe. Vrednost spornega predmeta je bila določena na 133.533,63 evrov. Občinski svet je dal soglasje k sklenitvi sodne poravnave v pravdnem postopku tožeče stranke Občine Kamnik proti toženi stranki Vegrad d.d.

Za konec 18. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik so svetnice in svetniki obravnavali in sprejeli tudi Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra ter Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2013.

Oglasno sporočilo