2. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2984
Vir: Občina Kamnik; 7.november 2012

Drevi so svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik na 2. izredni seji sprejeli Investicijski program za Rekonstrukcijo in gradnjo prizidka s telovadnico pri Osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku, župan Marjan Šarec in direktor podjetja SGP Graditelj d.d. Janez Zorman pa sta v nadaljevanju podpisala pogodbo z izvajalcem del za OŠ Toma Brejca Kamnik.

Gradnja omenjene in težko pričakovane OŠ Toma Brejca se torej lahko prične.

26 članov Občinskega sveta je najprej sprejelo Zapisnik 18. seje Občinskega sveta Občine Kamnik z dne, 24. oktobra 2012, glede dnevnega reda pa je direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda predlagal, da se točka »Predlog Odloka o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko« obravnava po skrajšanem postopku, kar so svetnice in svetniki tudi potrdili.

Kot sta na začetku ponovno dejala župan Marjan Šarec in direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda OŠ Toma Brejca ne izpolnjuje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa. Obstoječa zgradba je potrebna adaptacije in dograditve. V bližnji okolici šole se nahajajo še Osnovna šola Frana Albrehta s športno dvorano ter večnamenski objekt, v katerem so glasbena šola, knjižnica, Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarivanje Slovenije in Center za socialno delo. Območje dolgoročno ostaja namenjeno družbenim dejavnostim. Objekt Osnovne šole Toma Brejca je statično neustrezen, kar pomeni, da potresno ni varen, prostori pa so, upoštevajoč veljavno zakonodajo, neprimerni. Zaradi tega je potrebno Osnovno šolo Toma Brejca ustrezno prenoviti in dograditi. Upoštevati bo potrebno tudi pogoje OE ZVKD Kranj. Občina Kamnik je kot ustanovitelj osnovnošolskih zavodov dolžna zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje pedagoškega procesa, zato že več let izvaja aktivnosti za ureditev te problematike. Občinska uprava si je dve leti prizadevala urediti vse potrebne dokumente (ureditveni načrt, razpisi, dokumentacija) za začetek gradnje OŠ Toma Brejca, ki je nujno potrebna, uredila je tudi nadomestne prostore za učence omenjene šole, s sprejetjem Investicijskega programa, ki vključuje tudi najem kredita za približno 2,5 milijonov evrov za predlagano obdobje štirih let ter podpisom pogodbe z izvajalcem del, pa se gradnja dejansko lahko začne. Župan in občinska uprava sta želela potrditev Investicijskega programa s strani svetnikov, saj gre za najpomembnejši projekt Občine Kamnik.

Investicijski program za Rekonstrukcijo in gradnjo prizidka s telovadnico pri Osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku je predstavil Samo Pajer iz podjetja CSE d.o.o.. Kot je iz njega razvidno ima Občina Kamnik za namen investicij v obnovo in dograditev osnovnošolskega prostora, skladno z uvedbo devetletnega programa, oblikovan poseben sklad, v katerem bo do konca leta za te namene zbranih 6.000.000 EUR. Prav tako občina za navedeni namen v naslednjih dveh letih predvideva dodatnih 700.000 EUR iz občinskega proračuna. S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Vlade Republike Slovenije ima Občina Kamnik odobrena sredstva v skupnem znesku 3.059.132 EUR (v obdobju 2013 – 2017). Na tem mestu je potrebno povedati, da je ta dinamika določena na podlagi Navodil Ministrstva za finance Vlade RS za pripravo proračuna RS za leto 2013 in 2014 z napovedjo do leta 2016, tako da obseg proračunskih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, na postavkah za sofinanciranje investicij (na letni ravni) ne presega obsega razpoložljivih sredstev iz Rebalansa proračuna RS za leto 2012. Po zagotovilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bo predvidoma individualni sklep o sofinanciranju te investicije možno izdati šele po sprejemu Proračuna za leto 2013 in 2014. Potem bo tudi sledila sklenitev Pogodbe s prevzemom obveznosti sofinanciranja zgolj za leto 2013 in 2014. Nadaljevanje sofinanciranja pa bo vezano na proračunske zmogljivosti oziroma bo skladno s sprejetim Proračunom za leto 2015 in 2016.

V precej dolgi razpravi svetniških skupin, svetnic in svetnikov je bilo večkrat poudarjeno, da je gradnja mestne šole OŠ Toma Brejca nujno potrebna, saj so v vprašanju otroci. Predvsem opozicijski svetniki pa so bili skeptični do najema kredita, saj po njihovem mnenju najem kredita za OŠ Toma Brejca pomeni ne izgradnjo OŠ Frana Albrehta, občina pa potrebuje obe mestni šoli. Dotaknili so se tudi nekaterih drugih vprašanj, ki so se nanašala na prejšnji »Smolnikarjev projekt«, racionalizacijo sedanjega projekta, višjo ali nižjo ceno na kvadratni meter, da je Investicijski program prepisan, da za potrditev Investicijskega programa potrditev s strani Občinskega sveta ni potrebna in podobno. Direktor občinske uprave je še enkrat, kot že neštetokrat, poudaril, da so bila opravljena vsa potrebna dejanja v zvezi z racionalizacijo šol na eni strani, demografija, sredstva pa na drugi strani. Dodal je, da se površina šole s preprojektiranjem ni nič spremenila, je pa zanimivo sprejetje dokumenta z leta 2010, kjer se za isti projekt navaja skoraj 2.500 m2 manj. Glede na to, da je bil Sklad za šolo ustanovljen že leta 2007 in na očitke opozicije, da se Sklad prepočasi polni, je bil podan odgovor s strani občinske uprave, da bi moralo biti v obdobju 2007 do 2010 v Skladu že skoraj 7 mio evrov, v letu 2011 smo dodali še 2 mio evrov, kar pomeni, da bi bilo za gradnjo šole dovolj denarja. V letu 2010 oziroma ob nastopu mandata župana Marjana Šarca, pa je bilo v skladu manj kot 4 mio evrov.

Pripravljalec Investicijskega programa Samo Pajer je poudaril, da je sedanja cena na m2 za skoraj 40 odstotkov nižja kot po DIIP in PIZ iz leta 2010, OŠ Toma Brejca pa ima po sedanjem projektu več učilnic. Kljub dejstvu, da je bilo z Odlokom za sklad za šole že leta 2007 določeno, da se investicijski programi sprejmejo na Občinskem svetu, pa nekateri opozicijski svetniki te odgovornosti niso hoteli prevzeti.

Po izidu glasovanja – 21 glasov za in 0 proti – je Občinski svet Občine Kamnik potrdil Investicijski program za Rekonstrukcijo in gradnjo prizidka s telovadnico pri Osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku, župan Marjan Šarec in direktor podjetja SGP Graditelj d.d. Janez Zorman pa sta podpisala pogodbo z izvajalcem del za OŠ Toma Brejca Kamnik.

Gradnja omenjene in težko pričakovane OŠ Toma Brejca se torej lahko prične, župan Marjan Šarec pa se je zahvalil vsem, ki so bili konstruktivni in verjeli, da bo do podpisa pogodbe prišlo, predvsem pa ravnateljici OŠ Toma Brejca Mojci Rode Škrjanc in direktorju občinske uprave mag. Ivanu Kendi.

Na koncu so svetniki in svetnice potrdili tudi Odlok o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko, s čimer se bo zagotovil dostop Osrednjeslovenske regije do državne meje z Avstrijo, zaradi pogajanj o večletnem finančnem obdobju 2014 – 2020, ki se nanaša na prihodnjo EU kohezijsko politiko. S spremembo meje bo tako občina Kamnik postala obmejna občina in s tem imamo možnost črpati sredstva namenjena obmejnim občinam.

Oglasno sporočilo