19. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2493
Vir: Občina Kamnik; 12.december 2012

Drevi je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 19. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim potrdili Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik ter Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013.

Prisotnih 27 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta z dne 7. novembra 2012, nato pa dnevni red razširili s točko »Seznanitev s poročilom o opravljenem nadzoru rabe javnih sredstev na področju določanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik«. Po skrajšanem postopku so obravnavali točko »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012«, po hitrem postopku točko »Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013«, iz dnevnega reda pa je župan Marjan Šarec umaknil »Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2013« ter »Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik«.

V uvodni obrazložitvi 1. točke dnevnega reda je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh podala obrazložitev, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 19. seji, dne 26. 11. 2012, obravnavala vlogo Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, s katero je Svet javnega zavoda pozval Občino Kamnik, da le-ta imenuje tri predstavnike v svet zavoda. Po potrditvi se tako v Svet Osnovne šole Šmartno v Tuhinju kot predstavniki ustanovitelja imenujejo Rafko Goltnik, Anton Iskra, Barbara Štupar.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Mateje Poljanšek (LDS) in Jožeta Korošca (SLS) je odgovorila vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik, na vprašanje Ane Marije Suhoveršnik (SMS – ZE) pa je odgovoril direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda.

Predlog Programa vzdrževanja javne razsvetljave za leto 2013 je predstavil vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša. Kot je povedal, je Občina Kamnik v proračunu za leto 2013 namenila za tokovino in vzdrževanje javne razsvetljave 280.000 evrov. Iz analize stroškov izhaja, da je približno 60 odstotkov sredstev porabljenih za elektriko, približno 40 odstotkov oziroma 112.000 evrov, pa je na razpolago za vzdrževanje javne razsvetljave, ki se mora izvajati po predlaganem programu. Svetnice in svetniki so Program vzdrževanja javne razsvetljave za leto 2013 sprejeli z 20 glasovi za in 0 proti.

V nadaljevanju je pooblaščenec za izvedbo nadzora rabe javnih sredstev na področju določanja NUSZ v Občini Kamnik Damjan Zagožen Občinski svet seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru rabe javnih sredstev na področju določanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik. Poudaril je, da Nadzorni odbor tako kot občinska uprava in Občinski svet dela za isti cilj, da je delo izvedeno gospodarno, zakonito, saj je le to način, da bomo dosegli najboljše za občane. Kljub predlogom, ki jih je Nadzorni odbor podal županu in občinski upravi, pa kot pravi zadnji dopis z Ministrstva za infrastrukturo in prostor je »po preučitvi predlaganega besedila določb 4. in 9. člena ugotavljamo, da te bistveno bolj jasno opredeljujejo način ravnanja Občine Kamnik pri pridobivanju in uporabi podatkov, ki so pomembni z vidika odmere NUSZ, predvsem pa ne izhajajo iz avtomatične domneve o pravilnosti oziroma veljavnosti občinskih podatkov in njihove neposredne uporabe, temveč odkazujejo na uporabo predpisov, ki urejajo evidentiranje nepremičnin in tam določenih postopkov za uskladitev in spremembe podatkov. Uporaba tistih podatkov, katerih spremembe občina zaradi določenih neusklajenosti med Zakonom o gradnji objektov in Zakonom o evidentiranju nepremičnin ne more predlagati oziroma doseči sama, pa je – kar sicer izhaja že iz Zakona o graditvi objektov – vezana na njihovo predhodno javno razgrnitev ter zamejena z nasprotnim dokazom v instančnem postopku pri odmeri NUSZ.

Po seznanitvi s prej omenjenim Poročilom pa so svetnice in svetniki obravnavali in s 24 glasovi za sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik. Po opravljeni prvi obravnavi, na kateri se je Občinski svet seznanil s predlogom občinske uprave in ga potrdil, je občinska uprava pripravila s stališči svetnikov dopolnjen predlog gradiva, ki jih je predstavila vodja Oddelka za okolje in prostor mag. Marija Tadeja Ježek. Po krajši razpravi, sta bila predlagana še dva amandmaja, in sicer amandma predlagatelja in amandma svetniške skupine NSi, ki si jih lahko ogledate tukaj.

Kot 6. točko dnevnega reda se je obravnaval Sklep o soglasju k dodelitvi nepovratnih sredstev za nove koncesijske oddelke predšolske vzgoje v letih 2013, 2014 in 2015. V letu 2012 je občinska uprava dvakrat objavila razpis za podelitev koncesije za dejavnost predšolske vzgoje za 11 oddelkov prvega starostnega obdobja. Na razpis, zadnji je potekel 17. 9. 2012, ni prispela nobena prijava. Trenutno so na centralnem čakalnem seznamu 304 otroci. Zakon o vrtcih predvideva, da mora občina v primeru večjega števila otrok za vključitev v vrtec kot pa je na razpolago mest, zagotoviti zadostne kapacitete ali pa razpisati koncesijo zato bo na osnovi predlaganega sklepa občinska uprava glede sovlaganj za povečanje kapacitet pod istimi pogoji kot doslej ponovno razpisala koncesijo za izvajanje programa predšolske vzgoje. Sprejeta sta bila oba amandmaja svetniške skupine NSi in svetniške skupine SDS, prav tako je bil s 23 glasovi za in 0 proti sprejet Sklep o soglasju k dodelitvi nepovratnih sredstev za nove koncesijske oddelke predšolske vzgoje v letih 2013, 2014 in 2015.

Pred obravnavo, lahko rečemo najpomembnejše točke današnje seje, predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 v drugi obravnavi, je Občinski svet obravnaval in sprejel tudi predlog Dopolnitve št. 2 Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2012 in predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2013 s tem, da mora Občinski svet Občine Kamnik pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe za nepremičnine, ki v naravi predstavljajo del športnega igrišča »Virtus«, podati soglasje k besedilu pogodbe.

Kot že rečeno je sledila razprava o predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 v drugi obravnavi, ki ga je predstavila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde. V predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 v drugi obravnavi so glede na predlog odloka v prvi obravnavi nekatere spremembe (2. člen: višina proračuna, 7. člen: sredstva za izločitev v sklad za šole so povečana iz 800.000 evrov na 3.600.000 evrov, dodan je nov člen, ki določa, da se občina lahko v letu 2013 za financiranje investicije v OŠ Toma Brejca s telovadnico zadolžitvi do višine 2.700.000 evrov).

V gradivu za prvo obravnavo proračuna za leto 2013 je bila pri oceni višine primerne porabe upoštevana povprečnina v višini 543 evrov, ki velja od 1. 7. 2012 dalje. Po oddaji gradiva za prvo obravnavo je Ministrstvo za finance občinam posredovalo izračun primerne porabe za leto 2013, iz katerega je razvidno, da za Občino Kamnik v letu 2013 znaša primerna poraba 15.275.328 evrov, kar je za 67.902 evrov manj kot je bilo prvotno ocenjeno. Za izračun primerne porabe za leto 2013 je bila določena povprečnina v višini 536 evrov. V letu 2013 Občini Kamnik iz državnega proračuna ne pripadajo dodatna sredstva kot finančna izravnava, saj prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) presegajo izračunano višino primerne porabe. V prvi obravnavi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 na občinskem svetu so bile nanj dane pripombe, pobude in vprašanja. Del pobud se po vsebini nanaša na potrebe po povečanju nekaterih proračunskih postavk oziroma kaže na potrebo po uvedbi novih. Večina predlogov in pobud je vsekakor upravičena, vendar je pri zagotavljanju proračunskega ravnotežja nujno upoštevati realno ocenjeno finančno zmožnost občine. Ocenjujemo, da je s korekcijami odhodkovnih postavk ter z upoštevanjem nekaterih predlogov in pobud iz prve obravnave ustvarjeno potrebno proračunsko ravnotežje. Pri sprejemanju proračuna v drugi obravnavi je potrebno upoštevati tudi omejitve, določene v 30. členu Zakona o javnih financah, ki določa, da morajo predlogi za povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ter v breme dodatnega zadolževanja.

Po krajši razpravi, na kateri je večina svetnic in svetnikov poudarila, da je proračun glede na stanje pripravljen racionalno, podali so sicer nekaj pripomb, sledila pa je obravnava amandmajev, ki si jih lahko pogledate tukaj. Po obravnavi le-teh pa so svetnice in svetniki z 20 glasovi za in 5 proti sprejeli Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2013. Prihranek sredstev, na osnovi zakona, ki bo urejal uravnoteženje javnih financ občin, se ne sme prerazporejati za druge namene, ampak se bo z rebalansom proračuna Občine Kamnik za leto 2013, prenesel v sklad za šole.

Sledila je obravnava in sprejetje predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012 po skrajšanem postopki in predloga Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013 po hitrem postopku.

S sprejetjem (22 glasov za, 0 proti) predlaganih sprememb pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik bo podana pravna osnova za izplačilo sredstev iz proračuna Občine Kamnik za ukrep »subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru«.

Kot 13. točko dnevnega reda je Občinski svet sprejel Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013, ki bo nespremenjena oziroma enaka kot v iztekajočem se letu.

Za konec letošnje zadnje seje Občinskega sveta Občine Kamnik so svetnice in svetniki sprejeli tudi Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2013 v prvi obravnavi.

Oglasno sporočilo