Celoletne investicije v Občini Domžale

0
3172
Vir: Občina Domžale; 14.december 2012

Ob koncu leta je v navadi, da pregledamo, kaj smo v letu naredili, kateri cilji so realizirani ter kaj bo potrebno še narediti. Čeprav je gospodarska situacija slaba, je Občini Domžale uspelo s smotrnim načrtovanjem uresničiti zastavljene cilje in zaključiti pomembne investicije.

Poleg družbenih investicij so leto zaznamovale investicije v cestno in komunalno infrastrukturo, pozornost pa je namenila tudi urejanju rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici, fitnes naprav na prostem, otroških igrišč, itd.

Ureditev tržnega prostora v Domžalah
Občina Domžale je že pred leti v mestnem središču uredila manjšo tržnico, saj se zaveda njenega pomena tako z vidika ohranjanja in spodbujanja dogajanja v mestu, kakor z vidika prebivalk in prebivalcev – tako tistih, ki na tržnici lahko kupujejo lokalno pridelano hrano in prehranske izdelke, kakor onih, ki imajo možnost, da na tržnici svoje izdelke in pridelke prodajajo. Ker pa je bilo povpraševanje po razpoložljivih stojnicah vedno večje, je Občina Domžale pristopila k razširitvi tržnega prostora. Dela so bila zaključena spomladi, na tržnem prostoru je tako 23 odprtih stojnic, 2 enojni zaprti, 6 dvojnih zaprtih, 1 enojna s hladilnikom ter 1 dvojna s hladilnikom.

Izgradnja mostov čez Kamniško Bistrico
V Biščah se je spomladi zaključila izgradnja novega mostu, ki povezuje Selo pri Ihanu in Bišče. Most je namenjen pešcem in prometu.

V sklopu ureditve osi Kamniške Bistrice je Občina Domžale investirala tudi v izgradnjo mostu oziroma brvi čez Kamniško Bistrico v Nožicah, ki je namenjena pešcem in kolesarjem. Most povezuje desni in levi breg rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici v Nožicah. S tem je občanom omogočena krožna povezava, vzpostavljena je tudi peš pot proti Arboretumu, Volčjemu potoku in Radomljam.

Rekonstrukcije cest
Občina Domžale je v poletnem času nadaljevala z rekonstrukcijo Rojske ceste (druga faza) in sicer od križišča z Gostičevo do križišča z Vegovo ulico. Dela so zajemala obnovo vodovoda in gradnjo pločnika.

Občina je izvedla tudi rekonstrukcijo ceste Radomeljske čete v Radomljah. Dela so zajemala: izgradnjo meteorne kanalizacije, celotno menjavo spodnjega ustroja, voziščne konstrukcije, dograditev pločnika in javne razsvetljave z ustrezno prometno ureditvijo (prehodi, …).

Zaključena je tudi rekonstrukcija dela Pelechove ceste v Preserjah pri Radomljah (od Tovarniške ulice do mostu pri Lip Radomlje).

Rekonstrukcija telovadnice v Osnovni šoli Domžale
V Osnovni šoli Domžale je Občina izvedla rekonstrukcijo telovadnice. Zaradi zagotovitve uporabnosti objekta so se izvedla določena prenovitvena dela, v sklopu katerih sodi tudi statična ureditev objekta. Dela so obsegala: zamenjavo vseh fasadnih steklenih pasov in oken, zamenjavo vseh lesenih sten in sten z vrati, zamenjavo obstoječega spuščenega stropa in zamenjavo obstoječega športnega poda ter izvedba nove razsvetljave in ozvočenja v telovadnici ter novo radiatorsko ogrevanje s priklopom na obstoječe ogrevalno omrežje za telovadnico.

Izgradnja kanalizacije v Ihanu
Občina Domžale je za izvedbo investicije – kanalizacija Ihan, črpala del sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Izvedba del, ki so v zaključni fazi vsebuje 3,3 km novega kanalizacijskega omrežja, 211 novih hišnih priključkov in 3 komunalno opremljena naselja z novim ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem. Investicija bo doprinesla k boljšim življenjskim pogojem in higienskim standardom krajanov krajevne skupnosti Ihan.

Gradbena dela v Hali komunalnega centra v Domžalah
V Hali komunalnega centra je bil zgrajen vzhodni servisni objekt, urejene so bile tri etaže ter nameščeni klimati.

Avtobusna postaja v Nožicah
Občina Domžale je pridobila potrebna zemljišča in gradbena dovoljenja za izgradnjo avtobusne postaje v Nožicah.

Prenove fasade na Osnovni šoli Preserje pri Radomljah

V starem delu OŠ Preserje pri Radomljah so izvajalci prenovili fasado. Energetska sanacija objekta je zajemala: zamenjavo lesenih oken in fasadnih vrat ter dodatno montažo toplotne izolacije celotnega fasadnega ovoja stavbe vključno s »coklom«.

Širitev vrtca Krtek in podružnične šole v Ihanu
V Ihanu izvajalci nadaljujejo s širitvijo vrtca Krtek. V prizidku vrtca bo tako skupaj devet oddelkov ter ena učilnica. Urejeni so že dostopi in okolica pri podružnični šoli ter opremljena kuhinja. Vsa dela se bodo zaključila predvidoma do marca 2013.

Gradnja prizidka k Osnovni šoli Rodica
Zaradi vse večjega števila šoloobveznih otrok in posledično večjih prostorskih potreb, Občina Domžale gradi prizidek k Osnovni šoli Rodica. Zaključek del je predviden 20. februarja 2013. Gradil se bo zahodni prizidek v treh etažah. V kleti telovadnica in spremljajoči prostori, v pritličju dve učilnici in kabineti, v prvem nadstropju pa dve učilnici in kabineti.

Širitev vrtca Palček na Viru
Občina Domžale je spomladi pri vrtcu Palček na Viru uredila parkirna mesta, nato pa jeseni pričela še z rekonstrukcijo in širitvijo vrtca. Gradbena dela obsegajo: ureditev nove kuhinje, v pritličju bo na stiku novega in starega vrtca večnamenski prostor, v nadstropju pa upravni prostori. Vhodi v obstoječi vrtec bodo ostali, z izjemo gospodarskega vhoda, ki se malenkost prestavi. Celotni kompleks vrtca bo po rekonstrukciji predstavljal skupaj 10 oddelčni vrtec s sodobno kuhinjo in zadostnimi zunanjimi površinami ter zadostnim številom parkirišč. Občina pričakuje, da bo uporabno dovoljenje za objekt pridobila v mesecu juliju 2013.

Izgradnja brezžičnega omrežja WIFI v občini Domžale
Brezžično omrežje bo vzpostavljeno predvidoma še v letošnjem letu, pokrit bo glavni center Domžal s 17 usmerjevalniki in 11 okoliških vasi s po enim usmerjevalnikom. Omejitev bo poleg raznih filtrov (neprimerne vsebine) 2 uri na dan.

Gradnja nadstrešnice na železniški postaji Rodica
Na železniški postaji Rodica bo Občina uredila 17 parkirnih mest in javno razsvetljavo, nato pa nadaljevala z izgradnjo nadstrešnice. Pod nadstrešnico bo informacijska tabla, javno stranišče, zadaj pa bo urejena še kolesarnica.

Oglasno sporočilo