Zadnja letošnja seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2598
Vir: Občina Domžale; 17.december 2012

V četrtek, 13. decembra 2012, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 18. seja Občinskega sveta, zadnja seja letos, ki jo je vodil podžupan, mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 17. seje z dne 15. novembra 2012 ter naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, pobude in predlogi;
2. Volitve in imenovanja;
3. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 – druga obravnava-;
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »Javna razsvetljava« – skrajšani postopek -;
5. Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2013.
1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na 18. seji Občinskega sveta so vprašanja, pobude in predloge podali: Janez Svoljšak /DeSUS/, Anton Preskar /LDS/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, mag. Jure Dokl /SDS/, Marija Majda Zevnik /SD/, mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/, Roman Lenassi /Nsi/, Metod Marčun /Lista za Domžale/,
Uroš Breznik /SD/, Vera Vojska /LDS/, Marija Doroteja Grmek /SDS/, Rok Ravnikar /SLS/ in Marija Pukl /DeSUS/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja.
2. Volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Domžale je pod točko volitve in imenovanja sprejel naslednje sklepe:

Občinski svet Občine Domžale namesto Valentina STARETA, v Svet Glasbene šole Domžale imenuje Marjana ŠALAMUNA, Ulica Matije Tomca 2, 1230 Domžale.

Občinski svet Občine Domžale namesto Matjaža SONCA v Nadzorni odbor Občine Domžale imenuje Mirana TARTARA, Sr. Jarše, Wolfova 15, 1230 Domžale.

3. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 – druga obravnava –

Proračun za leto 2013 predvideva 30.537.838 EUR proračunske porabe, načrtovani prihodki pa so v višini 27.414.600 EUR. Načrtovan primanjkljaj v višini 3.123.238 EUR načrtuje Občina pokriti z denarnimi sredstvi na računih na dan 1.1.2013. V letu 2014 se predvideva 27.240.980 EUR proračunske porabe iz načrtovanih prihodkov v višini 26.565.891 EUR. Načrtovan primanjkljaj v višini 675.089 EUR načrtuje Občina pokriti z denarnimi sredstvi na računih na dan 1.1.2014.
Proračuna za leti 2013 in 2014 sta uravnotežena.

Pri predlogu proračuna Občine Domžale za leto 2013 in 2014 smo upoštevali, da se je javnofinančna situacija v zadnjih letih izrazito poslabšala. Že v letu 2012 je zaznati trend upadanja ključnih prihodkov, ki ga je uspel ublažiti trend priseljevanja v občino v zadnjih dveh letih. Nominalno so prihodki v letu 2013 in 2014 sicer na višjem nivoju kot v 2012, vendar je to posledica načrtovanih izrednih prihodkov iz naslova nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Dodatno povečanje izdatkov na odhodkovni strani proračuna s 1.1.2013 predstavljajo odplačila kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditojemalcem. V skupnem znesku na letni ravni predstavlja odplačilo domačega dolga 865.000 EUR. Dodatne obremenitve na odhodkovni strani proračuna povzroča tudi povečanje trajnega deleža transferov za otroško varstvo. Glede na težji finančni položaj posameznikov v občini si prizadevamo ohraniti in nekoliko okrepiti področje sociale.

Amandmaji na Odlok o proračunih 2013 in 2014

Svetniki so najprej glasovali o prvem amandmaju, ki ga je pred začetkom seje vložil župan in sicer, da se oba Odloka o proračunu dopolnita z alinejo, »Pravilnikom o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo«. Amandma so svetniki sprejeli soglasno.

Z amandmajem, ki ga je vložila skupina svetnikov, se poveča postavka “Dejavnost nadzornega odbora” in sicer za 5.300 EUR in obenem za enak znesek zmanjša postavka “Zimska služba.” Amandma je podprlo 16 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 6.

Odbor za družbene dejavnosti je na seji dne 5.12.2012, soglasno podprl amandma k Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2014. Sredstva namenjena zimski službi se zmanjšajo za 35.000 EUR, iz 700.000 na 665.000 EUR. Sredstva v višini 35.000 EUR se namenijo za preventivne socialne programe za mlade in sam. skupine (sredstva se povečajo iz 27.900 na 30.000 EUR), za občinske denarne pomoči (sredstva se povečajo iz 167.000 na 198.900) in projekt varne hiše se poveča iz 2.000 na 3.000 EUR. Amandma je bil sprejet soglasno.
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »Javna razsvetljava« – skrajšani postopek –

V letu 2012 je bil po objavi v Uradnem listu RS uspešno izveden razpis za izbiro koncesionarja na področju javne razsvetljave. Z izbranim ponudnikom je Občina Domžale sklenila koncesijsko pogodbo za dobo 5 let. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«, vnaprej na transparenten način določa merila, ki se uporabljajo za izbiro najugodnejšega ponudnika. Z vnaprej določenimi merili je mogoče v postopku izbire in vodenju postopka zagotoviti izbiro objektivno najugodnejšega ponudnika. Na podlagi predlaganih sprememb bomo tudi v bodoče lahko uspešno izvedli postopke izbire koncesionarja na področju javne razsvetljave.

Občinski svet je po razpravi sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za izbiro koncesionarja na področju opravljanja gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«.

5. Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2013

 

V nadaljevanju seje je Občinski svet sprejel program dela za prvo polletje 2013.

Program dela Občinskega sveta v prvem polletju je okviren, tako terminsko kot vsebinsko, saj je program možno dopolnjevati z zadevami, ki so nujne oz. zadevami, ki jih v programu ni. V Programu dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2013 je planirano 5 sej.

Na februarski seji Občinskega sveta bodo svetniki obravnavali: Letni program športa, Letni program kulture, Spremembe in dopolnitve plana Občine Domžale 2009, OPPN Goričica, Pravilnik o delitvi sredstev na podlagi javnih povabil, Odredbo o določitvi osnovnih standardov pogrebnih storitev, cen pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin za najem grobov, Spremembe in dopolnitve Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Na seji Občinskega sveta v marcu bodo svetniki obravnavali: Informacijo o stanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik«, Poročilo in Odlok o štipendiranju, Občinske podrobne prostorske načrte za Jarčevo ulico, območje Nova Rova in območje Oljarna.

Na aprilski seji Občinskega sveta bodo svetniki obravnavali: Zaključni račun proračuna Občine Domžale za leto 2012, Spremembe in dopolnitve odloka o predkupni pravici Občine Domžale, Občinski podrobni prostorski načrt za območje Nova Rova.

Na seji Občinskega sveta v maju 2013 bodo v obravnavi: Odlok o štipendiranju, Sprememba Odloka vrtca Domžale, spremembe in dopolnitve Odloka o predkupni pravici Občine Domžale, Rebalans proračuna za leto 2013.

Na junijski seji Občinskega sveta pa bodo svetniki obravnavali strateški in izvedbeni del Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

 Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo