Novoletna novinarska konferenca Občine Domžale

0
3195
Vir: Občina Domžale; 19.december 2012

V torek, 18. decembra 2012, je od 11. ure dalje v restavraciji Park v Domžalah potekala novinarska konferenca, na kateri je župan Občine Domžale, Toni Dragar predstavil zadnjo letošnjo sejo Občinskega sveta in predstavil celoletne občinske investicije.

Na novinarska vprašanja sta odgovarjala tudi podžupanja, Andreja Pogačnik Jarc in direktor občinske oprave, Edvard Ješelnik.

18. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale je pod točko volitve in imenovanja sprejel naslednje sklepe:

– Občinski svet Občine Domžale namesto Valentina STARETA, v Svet Glasbene šole Domžale imenuje Marjana ŠALAMUNA, Ulica Matije Tomca 2, 1230 Domžale.

– Občinski svet Občine Domžale namesto Matjaža SONCA v Nadzorni odbor Občine Domžale imenuje Mirana TARTARA, Sr. Jarše, Wolfova 15, 1230 Domžale.

Svetniki so na seji obravnavali in sprejeli Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2014 – druga obravnava –
Proračun za leto 2013 predvideva 30.537.838 EUR proračunske porabe, načrtovani prihodki pa so v višini 27.414.600 EUR. Načrtovan primanjkljaj v višini 3.123.238 EUR načrtuje Občina pokriti z denarnimi sredstvi na računih na dan 1.1.2013. V letu 2014 se predvideva 27.240.980 EUR proračunske porabe iz načrtovanih prihodkov v višini 26.565.891 EUR. Načrtovan primanjkljaj v višini 675.089 EUR načrtuje Občina pokriti z denarnimi sredstvi na računih na dan 1.1.2014. Proračuna za leti 2013 in 2014 sta uravnotežena.

Pri predlogu proračuna Občine Domžale za leto 2013 in 2014 smo upoštevali, da se je javnofinančna situacija v zadnjih letih izrazito poslabšala. Že v letu 2012 je zaznati trend upadanja ključnih prihodkov, ki ga je uspel ublažiti trend priseljevanja v občino v zadnjih dveh letih. Nominalno so prihodki v letu 2013 in 2014 sicer na višjem nivoju kot v 2012, vendar je to posledica načrtovanih izrednih prihodkov iz naslova nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Dodatno povečanje izdatkov na odhodkovni strani proračuna s 1.1.2013 predstavljajo odplačila kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditojemalcem. V skupnem znesku na letni ravni predstavlja odplačilo domačega dolga 865.000 EUR. Dodatne obremenitve na odhodkovni strani proračuna povzroča tudi povečanje trajnega deleža transferov za otroško varstvo. Glede na težji finančni položaj posameznikov v občini si prizadevamo ohraniti in nekoliko okrepiti področje sociale.

Svetniki so glasovali tudi o amandmajih. Najprej so glasovali o prvem amandmaju, ki ga je pred začetkom seje vložil župan in sicer, da se oba Odloka o proračunu dopolnita z alinejo, »Pravilnikom o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo«. Amandma so svetniki sprejeli soglasno.

Z amandmajem, ki ga je vložila skupina svetnikov, se poveča postavka “Dejavnost nadzornega odbora” in sicer za 5.300 EUR in obenem za enak znesek zmanjša postavka “Zimska služba.” Amandma je podprlo 16 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 6.

Odbor za družbene dejavnosti je na seji dne 5.12.2012, soglasno podprl amandma k Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2014. Sredstva namenjena zimski službi se zmanjšajo za 35.000 EUR, iz 700.000 na 665.000 EUR. Sredstva v višini 35.000 EUR se namenijo za preventivne socialne programe za mlade in sam. skupine (sredstva se povečajo iz 27.900 na 30.000 EUR), za občinske denarne pomoči (sredstva se povečajo iz 167.000 na 198.900) in projekt varne hiše se poveča iz 2.000 na 3.000 EUR. Amandma je bil sprejet soglasno.

Svetniki in svetnice so po skrajšanem postopku obravnavali in sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«.

V letu 2012 je bil po objavi v Uradnem listu RS uspešno izveden razpis za izbiro koncesionarja na področju javne razsvetljave. Z izbranim ponudnikom je Občina Domžale sklenila koncesijsko pogodbo za dobo 5 let. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«, vnaprej na transparenten način določa merila, ki se uporabljajo za izbiro najugodnejšega ponudnika. Z vnaprej določenimi merili je mogoče v postopku izbire in vodenju postopka zagotoviti izbiro objektivno najugodnejšega ponudnika. Na podlagi predlaganih sprememb bomo tudi v bodoče lahko uspešno izvedli postopke izbire koncesionarja na področju javne razsvetljave.

Občinski svet je po razpravi sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za izbiro koncesionarja na področju opravljanja gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«.

V nadaljevanju seje je Občinski svet sprejel program dela za prvo polletje 2013. Program dela Občinskega sveta v prvem polletju je okviren, tako terminsko kot vsebinsko, saj je program možno dopolnjevati z zadevami, ki so nujne oz. zadevami, ki jih v programu ni. V Programu dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2013 je planirano 5 sej.

Na februarski seji Občinskega sveta bodo svetniki obravnavali: Letni program športa, Letni program kulture, Spremembe in dopolnitve plana Občine Domžale 2009, OPPN Goričica, Pravilnik o delitvi sredstev na podlagi javnih povabil, Odredbo o določitvi osnovnih standardov pogrebnih storitev, cen pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin za najem grobov, Spremembe in dopolnitve Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Na seji Občinskega sveta v marcu bodo svetniki obravnavali: Informacijo o stanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik«, Poročilo in Odlok o štipendiranju, Občinske podrobne prostorske načrte za Jarčevo ulico, območje Nova Rova in območje Oljarna.

Na aprilski seji Občinskega sveta bodo svetniki obravnavali: Zaključni račun proračuna Občine Domžale za leto 2012, Spremembe in dopolnitve odloka o predkupni pravici Občine Domžale, Občinski podrobni prostorski načrt za območje Nova Rova.

Na seji Občinskega sveta v maju 2013 bodo v obravnavi: Odlok o štipendiranju, Sprememba Odloka vrtca Domžale, spremembe in dopolnitve Odloka o predkupni pravici Občine Domžale, Rebalans proračuna za leto 2013.

Na junijski seji Občinskega sveta pa bodo svetniki obravnavali strateški in izvedbeni del Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

CELOLETNE INVESTICIJE V OBČINI DOMŽALE

Župan je v nadaljevanju predstavil investicije, ki jih je občina izvedla v letu 2012. Ob koncu leta je v navadi, da pregledamo, kaj smo v letu naredili, kateri cilji so realizirani ter kaj bo potrebno še narediti. Čeprav je gospodarska situacija slaba, je Občini Domžale uspela s smotrnim načrtovanjem uresničiti zastavljene cilje in zaključiti pomembne investicije. Poleg družbenih investicij so leto zaznamovale investicije v cestno in komunalno infrastrukturo, pozornost pa je namenila tudi urejanju rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici, fitnes naprav na prostem, otroških igrišč, itd.

Ureditev tržnega prostora v Domžalah
Občina Domžale je že pred leti v mestnem središču uredila manjšo tržnico, saj se zaveda njenega pomena tako z vidika ohranjanja in spodbujanja dogajanja v mestu, kakor z vidika prebivalk in prebivalcev – tako tistih, ki na tržnici lahko kupujejo lokalno pridelano hrano in prehranske izdelke, kakor onih, ki imajo možnost, da na tržnici svoje izdelke in pridelke prodajajo. Ker pa je bilo povpraševanje po razpoložljivih stojnicah vedno večje, je Občina Domžale pristopila k razširitvi tržnega prostora. Dela so bila zaključena spomladi, na tržnem prostoru je tako 23 odprtih stojnic, 2 enojni zaprti, 6 dvojnih zaprtih, 1 enojna s hladilnikom ter 1 dvojna s hladilnikom.

Izgradnja mostov čez Kamniško Bistrico
V Biščah se je spomladi zaključila izgradnja novega mostu, ki povezuje Selo pri Ihanu in Bišče. Most je namenjen pešcem in prometu. V sklopu ureditve osi Kamniške Bistrice je Občina Domžale investirala tudi v izgradnjo mostu oziroma brvi čez Kamniško Bistrico v Nožicah, ki je namenjena pešcem in kolesarjem. Most povezuje desni in levi breg rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici v Nožicah. S tem je občanom omogočena krožna povezava, vzpostavljena je tudi peš pot proti Arboretumu, Volčjemu potoku in Radomljam.

Rekonstrukcije cest
Občina Domžale je v poletnem času nadaljevala z rekonstrukcijo Rojske ceste (druga faza) in sicer od križišča z Gostičevo do križišča z Vegovo ulico. Dela so zajemala obnovo vodovoda in gradnjo pločnika. Občina je izvedla tudi rekonstrukcijo ceste Radomeljske čete v Radomljah. Dela so zajemala: izgradnjo meteorne kanalizacije, celotno menjavo spodnjega ustroja, voziščne konstrukcije, dograditev pločnika in javne razsvetljave z ustrezno prometno ureditvijo (prehodi, …). Zaključena je tudi rekonstrukcija dela Pelechove ceste v Preserjah pri Radomljah (od Tovarniške ulice do mostu pri Lip Radomlje).

Rekonstrukcija telovadnice v Osnovni šoli Domžale
V Osnovni šoli Domžale je Občina izvedla rekonstrukcijo telovadnice. Zaradi zagotovitve uporabnosti objekta so se izvedla določena prenovitvena dela, v sklopu katerih sodi tudi statična ureditev objekta. Dela so obsegala: zamenjavo vseh fasadnih steklenih pasov in oken, zamenjavo vseh lesenih sten in sten z vrati, zamenjavo obstoječega spuščenega stropa in zamenjavo obstoječega športnega poda ter izvedba nove razsvetljave in ozvočenja v telovadnici ter novo radiatorsko ogrevanje s priklopom na obstoječe ogrevalno omrežje za telovadnico.

Izgradnja kanalizacije v Ihanu
Občina Domžale je za izvedbo investicije – kanalizacija Ihan, črpala del sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Izvedba del, ki so v zaključni fazi vsebuje 3,3 km novega kanalizacijskega omrežja, 211 novih hišnih priključkov in 3 komunalno opremljena naselja z novim ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem. Investicija bo doprinesla k boljšim življenjskim pogojem in higienskim standardom krajanov krajevne skupnosti Ihan.

Gradbena dela v Hali komunalnega centra v Domžalah
V Hali komunalnega centra je bil zgrajen vzhodni servisni objekt, urejene so bile tri etaže ter nameščeni klimati.

Avtobusna postaja v Nožicah
Občina Domžale je pridobila potrebna zemljišča in gradbena dovoljenja za izgradnjo avtobusne postaje v Nožicah.

Prenove fasade na Osnovni šoli Preserje pri Radomljah
V starem delu OŠ Preserje pri Radomljah so izvajalci prenovili fasado. Energetska sanacija objekta je zajemala: zamenjavo lesenih oken in fasadnih vrat ter dodatno montažo toplotne izolacije celotnega fasadnega ovoja stavbe vključno s »coklom«.

Širitev vrtca Krtek in podružnične šole v Ihanu
V Ihanu izvajalci nadaljujejo s širitvijo vrtca Krtek. V prizidku vrtca bo tako skupaj devet oddelkov ter ena učilnica. Urejeni so že dostopi in okolica pri podružnični šoli ter opremljena kuhinja. Vsa dela se bodo zaključila predvidoma do marca 2013.

Gradnja prizidka k Osnovni šoli Rodica
Zaradi vse večjega števila šoloobveznih otrok in posledično večjih prostorskih potreb, Občina Domžale gradi prizidek k Osnovni šoli Rodica. Zaključek del je predviden 20. februarja 2013. Gradil se bo zahodni prizidek v treh etažah. V kleti telovadnica in spremljajoči prostori, v pritličju dve učilnici in kabineti, v prvem nadstropju pa dve učilnici in kabineti.

Širitev vrtca Palček na Viru
Občina Domžale je spomladi pri vrtcu Palček na Viru uredila parkirna mesta, nato pa jeseni pričela še z rekonstrukcijo in širitvijo vrtca. Gradbena dela obsegajo: ureditev nove kuhinje, v pritličju bo na stiku novega in starega vrtca večnamenski prostor, v nadstropju pa upravni prostori. Vhodi v obstoječi vrtec bodo ostali, z izjemo gospodarskega vhoda, ki se malenkost prestavi. Celotni kompleks vrtca bo po rekonstrukciji predstavljal skupaj 10 oddelčni vrtec s sodobno kuhinjo in zadostnimi zunanjimi površinami ter zadostnim številom parkirišč. Občina pričakuje, da bo uporabno dovoljenje za objekt pridobila v mesecu juliju 2013.

Izgradnja brezžičnega omrežja WIFI v občini Domžale
Brezžično omrežje bo vzpostavljeno predvidoma še v letošnjem letu, pokrit bo glavni center Domžal s 17 usmerjevalniki in 11 okoliških vasi s po enim usmerjevalnikom. Omejitev bo poleg raznih filtrov (neprimerne vsebine) 2 uri na dan.

Gradnja nadstrešnice na železniški postaji Rodica
Na železniški postaji Rodica bo Občina uredila 17 parkirnih mest in javno razsvetljavo, nato pa nadaljevala z izgradnjo nadstrešnice. Pod nadstrešnico bo informacijska tabla, javno stranišče, zadaj pa bo urejena še kolesarnica.

 

BOŽIČNO-NOVOLETNE PRIREDITVE V MESECU DECEMBRU

Na tokratni novinarski konferenci je župan predstavil božično-novoletne prireditve v Domžalah, ki se bodo odvijale v prazničnem mesecu decembru.

Predstava Lutkovnega gledališča Kranj: Janko in Metka in obisk Dedka Mraza

V soboto, 22. decembra 2012, ob 10. uri bo na sporedu predstava Janko in Metka. Predstavo organizira Kulturni dom Franca Bernika Domžale v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Domžale. Predstavo in ustvarjalno delavnico Lutkovnega gledališča Kranj bo obiskal tudi Dedek Mraz.

Slovenske jaslice ZVOK – SVETLOBA

V soboto 22. decembra 2012, ob 18. uri ste vabljeni v praznično okrašen Češminov park na ogled Slovenskih jaslic ZVOK – SVETLOBA, katerih organizatorja sta Občina Domžale in KD Miran Jarc.

Prihod Božička v Češminov park in ogled slovenskih jaslic

Občina Domžale in KD Miran Jarc vas v nedeljo, 23. decembra 2012 vabita na Božični sejem s ponudbo domačih dobrot, na gledališko predstavo in slovesen prihod Božička. Na ogled bodo tudi slovenske jaslice ZVOK – SVETLOBA.

– od 16. ure dalje BOŽIČNI SEJEM s ponudbo domačih dobrot,
– ob 17. uri gledališka predstava in slovesen PRIHOD BOŽIČKA in
– ob 18. uri SLOVENSKE JASLICE: ZVOK – SVETLOBA

Novoletni sejem in prihod Dedka Mraza v Češminovem parku

Vabimo vas na Novoletni sejem s ponudbo domačih dobrot, ki se bo odvijal v soboto, 29. decembra 2012, od 16. ure dalje v Češminovem parku v Domžalah. Ob 17. uri bo obiskovalce v Češminovem parku obiskal Dedek Mraz. Prihod Dedka Mraza s konjsko vprego ob spremljavi domžalske godbe bodo najmlajši lahko pričakali v družbi Ribiča Pepeta. Organizatorja sta Občina Domžale in KD Miran Jarc.

Drsanje v Športnem parku Domžale

V Športnem parku v Domžalah je od 7. decembra dalje brezplačno drsanje na domžalskem drsališču.

Silvestrovanje na prostem v Športnem parku v Domžalah

Občina Domžale in Zavod za šport in rekreacijo Domžale prirejata Silvestrovanje na prostem v Športnem parku v Domžalah. Skupaj z Ansamblom PAJDAŠI bomo pričakali novo leto 2013 v ponedeljek, 31. decembra 2012, od 22. ure dalje v Športnem parku v Domžalah.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Oglasno sporočilo