Občina Domžale – prostorska problematika

0
5566
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 29.januar 2013

Naše občane in tudi posamezne občinske svetnike zelo zanima, kdaj bo tudi občina Domžale sprejela temeljni občinski prostorski dokument – to je »OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT«, tako imenovani »OPN«. Tega ima sprejetih že kar nekaj občin v Sloveniji, ali pa jih ima že v fazi postopka sprejemanja (npr. v občini Kamnik). 

Zame osebno je največji uspeh ljubljanskega župana Jankovića prav sprejem »Občinskega prostorskega načrta« za mesto Ljubljana (pred »Stožicami« in drugimi naložbami!) in pa seveda, da je dal »dušo« mestu oz. centru Ljubljane, kar pa je tudi naš velik domžalski problem – a to je posebna tema!

Pozivam občane, da si javno razgrnejo okoljsko poročilo za »Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana – Spremembe in dopolnitve 2009/II.« v čim večjem številu ogledajo na Oddelku za urejanje prostora občina Domžale, Savska 2, Domžale, pa tudi po krajevnih skupnostih (za Domžale na sedežu vseh treh KS na Ljubljanski 58). Presenečeni boste, ko boste videli, na kakšno naravno dediščino naletimo na zemljiščih, predvidenih za spremembo namembnosti oz. v njihovi neposredni bližini.

S pričetkom postopka izdelave »OPN« za našo občino, bodo imeli vsi občani in poslovni subjekti možnost izraziti svoje želje in potrebe, kar se tiče izrabe prostora. In na to čakajo že vrsto, vrsto let! Upam, da bo v letošnjem letu sprejet vsaj osnutek »OPN« in dan vsaj v javno razpravo in da bo prihodnje leto ta dokument končno sprejet. V zvezi s tem sem postavil že številna svetniška vprašanja, a sem vselej dobil odgovor, da je pač to odvisno od države in njenih ministrov. Praksa po drugih občinah take odgovore demantira!
Vprašali pa se seveda boste – ja kaj pa mi v tem času sprejemamo v prostoru, saj občina Domžale vodi postopek »SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA ZA OBDOBJE 1986–2000 IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986–1990 – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 2009/II«.
Občinska uprava je posredovala v javno razgrnitev (od 27. 12. 2012 – 30. 1. 2013) okoljsko poročilo, v katerem so opredeljeni, opisani in ovrednoteni vplivi izvedbe načrtovanih »sprememb in dopolnitev ….«. Čudni datumi, ali ne?
Obdobje 1986–2000, 1986–1990, Spremembe in dopolnitve 2009/II! No, zakonodaja pač to omogoča, čeprav datumi kažejo, da je nekaj v naši občini že krepko zamujeno. Svoje pisno mnenje je podalo Ministrstvo za okolje – Direktorat za okolje – dne 21. 12. 2012, ki je po večih dopolnitvah pripravljenega gradiva zanje sprejemljivo ob izvedbi določenih omilitvenih ukrepov, ki se smiselno vključijo v pripravo predloga odloka o prostorskem aktu (za poseg »7B« bo potrebno izdelati v fazi predloga še posebno študijo).
Predlagane spremembe in dopolnitve 2009/II (navedene v 2. členu odloka) se ne nanašajo na želje in potrebe občanov, pač pa gre za spremembe prevladujoče osnove namenske rabe prostora iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe:
– družbene javne in prometne ter komunalne infrastrukture;
– razvoja gospodarskih, kmetijskih ter športno-rekreacijskih in turističnih dejavnosti;
– uskladitve planske namenske rabe z dejanskim stanjem.
S predlaganim planom se predvideva urejanje teh območij s »podrobnimi občinskimi prostorskimi načrti – OPPN«.

Od večjih predvidenih posegov naj navedemo samo sledeče, ki urejajo z »OPPN«:

– Zaboršt – avtocestni izvoz Domžale (manjša poslovna cona – parkirišča za tovorna vozila in spremljajočih dejavnosti).

– Škrjančevo (ureditev poslovno-trgovskega območja)

– Turnše, Ihan (sprememba podrobnejše namenske rabe v območju proizvodnih dejavnosti)

 

– Območje Krumperk (revitalizacija gradu, ureditev kongresnega centra s pripadajočo infrastrukturo in športno–rekreacijsko programom).

– Zaboršt – avtocestni izvoz Domžale (ob poti na Gorjušo predviden športno-rekreacijski center in poligon varne vožnje).

– Ihan (na območju farme Ihan sprememba podrobnejše namenske rabe – prestrukturiranje obstoječe dejavnosti).

– Vir (celovita ureditev poslovno-gospodarsko-storitvene cone), fotografija v glavi novice

Anton Preskar

Oglasno sporočilo