20. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
3676
Vir: Občina Kamnik; 30.januar 2013

Prva letošnja seja Občinskega sveta Občine Kamnik oziroma dvajseta po vrsti je med drugim potekala v znamenju sprejetja Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2013, svetnice in svetniki pa so si ogledali tudi trenutno stanje prenove in dograditve OŠ Toma Brejca. Občinski svet je bil seznanjen tudi s poročili o opravljenih nadzorih.

Prisotnih 28 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 19. seje Občinskega sveta z dne 12. decembra 2012, nato pa je glede dnevnega reda 20. redne seje vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik predlagala razširitev le-tega s točko »Predlog Dopolnitve št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2013«.


DeSuS

Za začetek je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh podala obrazložitev, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 20. seji, dne 14. 1. 2013, obravnavala vlogo Osnovne šole Toma Brejca, s katero je Svet javnega zavoda pozval Občino Kamnik, da le-ta imenuje tri predstavnike v svet zavoda. Po potrditvi se tako v Svet Osnovne šole Toma Brejca kot predstavniki ustanovitelja imenujejo Alenka Jevšnik, Anamarija Novak in Primož Zupan.

Prav tako so obravnavali vlogo Vrtca Antona Medveda Kamnik, s katero je Svet javnega zavoda pozval Občino Kamnik, da v skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja poda mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtca Antona Medveda Kamnik. S potrditvijo Občinski svet Občine Kamnik daje za ravnateljico Vrtca Antona Medveda Kamnik pozitivno mnenje prijavljeni kandidatki Renati Hojs.

Alenka Hribar

Dušan Bombač 

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Marije Mošnik (LTS) je odgovorila samostojna strokovna sodelavka za turizem Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Alenka Hribar, na vprašanje Nives Matjan (PS) je odgovoril vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša, Mateju Slaparju (NSi) pa sta odgovorila direktor Velika planina d.o.o. Dušan Bombač in vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde.

Župan Marjan Šarec je nato sejo prekinil in člane Občinskega sveta povabil na ogled trenutnega stanja prenove in dograditve Osnovne šole Toma Brejca. S strani izvajalca, podjetja SGP Graditelj d.d., je direktor inženiringa Bogdan Jamšek predstavil potek gradnje, odgovarjal na vprašanja svetnic in svetnikov v zvezi z gradnjo, nekateri svetniki pa so odšli tudi na ogled notranjosti objekta. S tem je občinska uprava izpolnila eno izmed točk programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2013, in sicer 19. točko, to so redna poročila o financiranju in dejansko opravljenih delih pri prenovi in adaptaciji Osnovne šole Toma Brejca.

Gregor Zore 

V nadaljevanju je strokovni sodelavec za šport na Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik Grega Zore predstavil Predlogom Pravilnika o spremembi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik, ki je bil tudi sprejet s 17 glasovi za in 0 proti. Leto 2012 je bilo na področju športa v občini Kamnik prehodno leto. S pogodbo o upravljanju se je upravljanje športnih objektov preneslo na novoustanovljeni Zavod za turizem in šport v občini Kamnik (v nadaljevanju Zavod). V letu 2012 je Zavod uspešno pričel z izvajanjem večine nalog s področja športa, v letu 2013 pa bo prevzel tudi vsa strokovna opravila s področja športa. Opravljanje strokovnih nalog se je v letu 2012 vršilo preko pogodbe z zunanjim sodelavcem. Glede na to, da pa bo strokovne naloge v nadaljevanju opravljal Zavod, dodatni stroški z najemanjem zunanjih sodelavcev niso več potrebni. Povedal je, da je glavni cilj Predloga Pravilnika o spremembi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik upoštevanje določb Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik po preteku prehodnega obdobja.

Prav tako je Grega Zore članom Občinskega sveta predstavil Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2013. Cilji letnega programa športa za leto 2013 so operacionalizacija določil 3. in 7. člena Zakona o športu, Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in izvrševanje Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik; spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini; uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov z občinskimi proračunskimi sredstvi in z dejanskimi zmožnostmi občinskega proračuna za potrebe športa; načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje javne športne infrastrukture, ki je pomembna za celotno lokalno skupnost. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2013 je bil sprejet s 26 glasovi za in 0 proti.

Sledila je obravnava Predloga Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2013 v drugi obravnavi, ki je bil tudi potrjen, člani Občinskega sveta pa so še prej sprejeli amandmaja Odbora za varovanje okolja, s katerim se v okvirni program dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2013 uvrsti točka »Poplavna varnost v občini Kamnik«.

S poročili o opravljenih nadzorih Nadzornega odbora Občine Kamnik so svetnice in svetnike seznanili predsednica Nadzornega odbora Mateja Nograšek, pooblaščenec za izvedbo nadzora zakonitosti in smotrnosti poslovanja občinskih organov, občinske uprave in svetov ožjih delov občine Demeter Perčič, pooblaščenec za izvedbo nadzora rabe javnih sredstev na področju zimske službe v letih 2008, 2009 in 2010 Franc Prodnik, pooblaščenec za izvedbo nadzora rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju proračunske postavke 1113 – stroški svetniških skupin Aleksander Uršič in pooblaščenec za izvedbo nadzora javnih sredstev Občine Kamnik na področju naročanja z naročilnicami v proračunskem letu 2010 in prvi polovici 2011 Damjan Zagožen. Predstavljeno je bilo Poročilo o opravljenem nadzoru zakonitosti in smotrnosti poslovanja občinskih organov, občinske uprave in svetov ožjih delov občine, Poročilo o opravljenem nadzoru rabe javnih sredstev na področju zimske službe v letih 2008, 2009 in 2010, Poročilo o opravljenem nadzoru rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju naročanja z naročilnicami v proračunskem letu 2010 in prvi polovici 2011 ter Poročilo o opravljenem nadzoru javnih sredstev Občine Kamnik na področju proračunske postavke 1113 – stroški svetniških skupin.

Sledila je precej dolga razprava o podanih poročilih, predvsem okoli poročila o opravljenem nadzoru rabe javnih sredstev na področju zimske službe v letih 2008, 2009 in 2010, glede katerega so svetnice in svetniki podali in tudi potrdili dodaten sklep, in sicer Občinski svet Občine Kamnik nalaga občinski upravi, da prouči možnost prekinitve koncesijske pogodbe oziroma se s koncesionarjem dogovori za znižanje vseh cen iz koncesijske pogodbe. O rezultatu se poroča na marčni seji (2013) Občinskega sveta.

Za konec so se člani Občinskega sveta seznanil še s Predlogom Dopolnitve št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2013. O omenjeni zadevi je Občinski svet Občine Kamnik že razpravljal, vendar pa je bilo potrebno zadostiti še formalno-pravnim zakonskim zahtevam.

Oglasno sporočilo