KDAJ? Osnovno vprašanje prostorskega načrtovanja v občini Domžale

0
2607
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 4.februar 2013

Ena od najpomembnejših nalog občin je prostorsko načrtovanje. S prostorskim načrtovanjem občina usmerja razvoj, in sicer določa, kje se bo razvijalo gospodarstvo, poleg tega pa tudi posameznikom omogoča, da si na svoji zemlji lahko zgradijo dom.

Občine prostorsko načrtovanje izvajajo na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je bil sprejet v letu 2007. Postopek prostorskega načrtovanja poteka v naslednjih fazah:

· zbiranje predlogov in pobud,

· priprava osnutka občinskega prostorskega načrta,

· usklajevanje osnutka občinskega prostorskega načrta z nosilci urejanja prostora,

· javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta,

· priprava predloga občinskega prostorskega načrta,

· usklajevanje predloga občinskega prostorskega načrta z nosilci urejanja prostora in

· sprejem občinskega prostorskega načrta.

Čeprav je zakon prvotno določal, da morajo občine svoje prostorske načrte sprejeti v dveh letih po uveljavitvi zakona, tudi v letu 2013 veliko občin še nima sprejetih prostorskih načrtov. Občine, ki so sosede Občine Domžale, so do leta 2013 v postopkih priprave občinskih prostorskih načrtov prišle do naslednjih faz:

· Mestna občina Ljubljana – sprejet občinski prostorski načrt v letu 2010,

· Občina Trzin – sprejet občinski prostorski načrt v letu 2010,

· Občina Mengeš – javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta v letu 2011 in dodatna v letu 2012,

· Občina Kamnik – javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta v letu 2012,

· Občina Lukovica – javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta v letu 2011,

· Občina Moravče – javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta v letu 2012,

· Občina Dol pri Ljubljani – osnutek občinskega prostorskega načrta v letu 2011.

In v kateri fazi se nahaja Občina Domžale? Občina, ki se rada pohvali s svojo razvitostjo, ni še niti v drugi fazi, torej osnutka občinskega prostorskega načrta še ni pripravila do te mere, da bi ga posredovala v usklajevanje nosilcem urejanja prostora. Argumenti za zamudo, kot so zahtevnost postopka in spremembe zakonodaje ne zdržijo, glede na to, da so nekatere druge občine ob istih pogojih že pripravile prostorske načrte.

V Občini Domžale so se namesto priprave občinskega prostorskega načrta lotili popravkov prostorskih dokumentov, ki so nastali še v prejšnjem tisočletju. Vendar so v popravke zajeti le posegi, ki so v javnem interesu, razvojno in gospodarsko naravnani posegi, posegi za potrebe širjenja kmetijske dejavnosti ali preselitev kmetij in posegi, pri katerih gre za uskladitev plana z dejanskim stanjem. Občani. ki že skoraj 10 let čakamo, da si na svoji zemlji lahko zgradimo dom, pa smo potisnjeni v ozadje, za občino smo drugotnega pomena.

Občine naj bi zadovoljevale potrebe in interese svojih prebivalcev. Občina Domžale na področju prostorskega načrtovanja potreb in interesov svojih prebivalcev ne zadovoljuje. Zato pozivam župana, ki je eden od glavnih krivcev za obstoječe stanje, da občinski prostorski načrt postavi za prioriteto Občine Domžale in v skladu s tem ukrepa.

Zaskrbljen občan naveličan čakanja

Oglasno sporočilo