21. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2400
Vir: Občina Kamnik; 20.februar 2013

Drevi je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 21. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, kjer so člani med drugim sprejeli Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2013 ter Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik.

Prisotnih 29 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 20. seje Občinskega sveta z dne 30. januarja 2013. Glede dnevnega reda je višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa predlagala, da se »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik« obravnava po skrajšanem postopku, prav tako je višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever predlagala, da se »Predlog Odloka o spremembi Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva« obravnava po skrajšanem postopku. Predsedujoči je predlagal umik 8. točke, in sicer »Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o varstvu zraka na območju občine Kamnik – skrajšani postopek«. V nadaljevanju pa je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh predlagala umik točke »Volitve in imenovanja«. Občinski svet je predlagani dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik tudi sprejel.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Nine Mavrin (SNS) je odgovoril višji svetovalec za gospodarske javne službe Boris Ravbar, na vprašanje Mateje Poljanšek (LDS) je odgovorila višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever, Rudiju Veršniku (SDS) pa je na zastavljeno vprašanje odgovor podala višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa.

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2013 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala na svoji 21. seji, dne 4. 2. 2013, oziroma obravnavala predloge, ki so prispeli na razpis za podelitev priznanj Občine Kamnik v letu 2013. Do predpisanega roka, to je do 17. januarja 2013, je prispelo trinajst predlogov za podelitev priznanj. Komisija je obravnavala prispele predloge in po razpravi pripravila predlog sklepa, s katerim predlaga Občinskemu svetu, da v letu 2013 podeli naslednje vrste priznanj: eno zlato priznanje (Martini Golob Bohte za vsestransko ustvarjalno kulturno in umetniško udejstvovanje, pedagoško delo, prostovoljno sodelovanje pri številnih kulturnih dogodkih in promocijo kamniške oblačilne dediščine), dve srebrni (Mihaelu Kaču za petdesetletni ustvarjalni kiparski opus in Andreji Humar Gruden za prispevek k ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine ter izročila in pisane besede o občini Kamnik in Mekinjah ter za večletno aktivno, predano in povsem prostovoljno režisersko delo pri dramski skupini Športno-kulturnega društva Mekinje) in dve bronasti priznanji Občine Kamnik (Ivani Jevšnik za požrtvovalno delo v invalidskih organizacijah in predanost Združenju borcev za vrednote NOB Kamnik in Maji Avguštin za strokovno konservatorsko delo na področju umetnostnozgodovinske dediščine vzhodne Gorenjske, zlasti pa kamniškega mestnega jedra). Ker je svetniška skupina LTS – za Kamnik vložila amandma, naj »Občinski svet Občine Kamnik podeli arhitektoma gospodu Mihi Volgemutu in gospodu Roku Vetorazzi bronasto priznanje Občine Kamnik za izjemen dosežek v svetovnem merilu, saj je bil njun projekt Vrtec Zarja v Kamniku uvrščen v izbor 33 najsodobnejših vrtcev, zgrajenih po letu 2008 po celem svetu, mlada arhitekta pa sta skupaj s svetovno priznanimi avtorji predstavljena v skupini 32 arhitektov v mednarodni arhitekturni publikaciji Kindergarten Architecture,« bodo tako ob občinskem prazniku podeljena eno zlato, dve srebrni in tri bronasta priznanja.


Občinski svet je prav tako podprl Predlog Odloka o zavarovanju območja plemenilne postaje čebel Josipa Verbiča v Kamniški Bistrici v prvi obravnavi, katerega cilj je določitev območja okrog plemenilne postaje Josipa Verbič v Kamniški Bistrici, in sicer območja doline Kamniške Bistrice in območja Velike planine, ki mora biti varovano in ne sme dopuščati prevozov tujih čebeljih družin. Plemenilna postaja se namreč nahaja na območju, ki je s pašnega vidika nezanimiva za druge čebelarje, vendar kljub temu prihaja do nekaterih prevozov tujih čebeljih družin v dolino Kamniške Bistrice. Omejitev dostavljanja čebeljih družin v dolino Kamniške Bistrice je nujna in potrebna, predvsem za kontrolirano plemenitev matic kranjske sivke. Zaradi dolge tradicije čebelarjenja s kranjsko sivko, ki ima nezamenljivo vlogo pri zagotavljanju velikega deleža hrane za ljudi, pa je zelo pomembna ohranitev genetskega potenciala, ki predstavlja tudi pomemben del naravne in kulturne dediščine ter biotske raznovrstnosti.

V nadaljevanju dnevnega reda so občinske svetnice in svetniki potrdili Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kamnik v drugi obravnavi, cilj katerega je zagotovitev izvajanja javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kamnik. Odlok določa predmet in območje izvajanje javne službe, način opravljanja varstva zapuščenih živali, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, vire in način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, končne določbe in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne javne službe.

Sledila je obravnava dveh točk po skrajšanem postopku. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej je Občinski svet Občine Kamnik sprejel z 29 glasovi za in 0 proti. Cilji predloga sprememb in dopolnitev so na podlagi Pogodbe o priznanju solastniškega deleža med Občino Kamnik in Župnijo Kamnik in ureditvi Spominske sobe Rudolfa Maistra s strani Občine Kamnik v pritličnih prostorih Spominsko sobo dati v upravljanje in vodenje Medobčinskemu muzeju Kamnik s programom. Za konec je bil sprejet tudi Predlog Odloka o spremembi Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, katerega cilj je uskladiti obstoječi odlok z vsebino Sklepa o soglasju k dodelitvi nepovratnih sredstev za nove koncesijske oddelke predšolske vzgoje v letih 2013, 2014 in 2015.

Oglasno sporočilo