Župan Šarec predlaga občinskim svetnikom sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov…

0
2239
Vir: Kamničan.si; 17.marec 2013

Skladno s sklepom 11. seje Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je bila 6. februarja 2013, je sekretariat Skupnosti občin Slovenije občinam članicam SOS posredoval vzorec Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. Kamniški župan Marjan Šarec pa je sprejem kodeksa že uvrstil na marčno sejo občinskega sveta, ki bo potekala 27. marca.

Na Skupnosti občin Slovenije so kot izhodišče za pripravo kodeksa uporabili priporočilo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, katerega članica je tudi Skupnost občin Slovenije. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije priporoča, da Občinski svet Občine Kamnik kodeks obravnava, poda morebitne predloge in pripombe ter kodeks sprejme. Sprejeti kodeks naj bo podpisan s strani župana ter svetnic in svetnikov občinskega sveta. Namen kodeksa je določiti standarde postopanja izvoljenih predstavnikov pri opravljanju dolžnosti, in sicer v okviru zakona, skladno z mandatom in upoštevaje etične standarde, ter seznaniti državljane s standardi obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati od svojih izvoljenih predstavnikov.

Nekaj najbolj »zanimivih« primerkov iz Kodeksa


Sankcije za kršilce niso hude

Sankcioniranje kršitev kodeksa Častno razsodišče obravnava prijave kršitev na podlagi očitnih dejanj oziroma dejanj, ki so v nasprotju s tem kodeksom. Če se ugotovi neupoštevanje načel in standardov kodeksa, častno razsodišče kršilcu izreče osebni opomin. Če isti kršilec ponavlja kršitve kodeksa ali gre za izjemno hude kršitve, občinski ali mestni svet na predlog častnega razsodišča kršilcu izreče javni opomin. Če je javni opomin izrečen funkcionarju, občinski ali mestni svet obvesti nadzorne organe. O svojih ugotovitvah pa obvesti tudi javnost.

Vir: Gradivo k 3 točki 22. seje Občninskega sveta.

_____________________________________________________________________
OBČINA KAMNIK
ŽUPAN
Glavni trg 24, 1240 KAMNIK
Številka: 080-0001/2013
Datum: 27. 2. 2013
OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK

ZADEVA: PREDLOG KODEKSA RAVNANJA IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV NA LOKALNI RAVNI

PREDLAGATELJ: Marjan Šarec, župan Občine Kamnik

POROČEVALCI: Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS
Kristina Kuret, strokovna sodelavka
PRAVNA OSNOVA: 14. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08,
45/10 in 34/12)
NAMEN: Obravnava in sprejem

 

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Kamnik sprejme Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na
lokalni ravni.

O b r a z l o ž i t e v :

1. Razlogi za sprejem kodeksa in ocena stanja:
Skladno s sklepom 11. seje Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je bila 6. februarja 2013, je sekretariat Skupnosti občin Slovenije občinam članicam SOS posredoval vzorec Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. Na
Skupnosti občin Slovenije so kot izhodišče za pripravo kodeksa uporabili priporočilo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, katerega članica je tudi Skupnost občin Slovenije.
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije priporoča, da Občinski svet Občine Kamnik kodeks obravnava, poda morebitne predloge in pripombe ter kodeks sprejme.
Sprejeti kodeks naj bo podpisan s strani župana ter svetnic in svetnikov občinskega sveta.

2. Cilji in načela predloga kodeksa:
Namen kodeksa je določiti standarde postopanja izvoljenih predstavnikov pri opravljanju dolžnosti, in sicer v okviru zakona, skladno z mandatom in upoštevaje etične standarde, ter seznaniti državljane s standardi obnašanja, ki jih imajo pravico
pričakovati od svojih izvoljenih predstavnikov.

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem kodeksa na proračun:
Sprejem kodeksa ne bo imel finančnih posledic za proračun Občine Kamnik.

Marjan Šarec
ŽUPAN

Oglasno sporočilo